Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Teveten Comp
eprosartan and diuretics

HINNAT

600 mg / 12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 98

Tukkukauppa: 34,88 €
Jälleenmyynti: 52,81 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Teveten Comp 600 mg/ 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit

eprosartaani ja hydroklooritiatsidi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Älä käytä Teveten Comp -valmistetta jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Jos olet epävarma, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät tätä lääkettä.


Varoitukse t ja varotoime t


Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Teveten Comp -valmistetta jos:

Hydroklooritiatsidihoito voi aiheuttaa elektrolyyttitasapainon häiriöitä elimistössäsi. Lääkäri saattaa tarkistaa veresi elektrolyyttiarvot säännöllisesti.


Leikkaukset ja kokeet

Keskustele lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat tätä lääkettä, jos sinulle tullaan tekemään jokin seuraavista:

- jokin muu verikoe.


Muut lääkevalmisteet ja Teveten Comp


Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt, mukaan lukien kasvirohdosvalmisteet.

Teveten Comp saattaa vaikuttaa joidenkin lääkkeiden toimintaan ja muut lääkkeet saattavat vaikuttaa siihen, miten Teveten Comp toimii.


Kerro lääkärille tai apte ekkihenkilökunnalle erityisesti, jos käytät jotakin seuraavista:


Ime tys


Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Ajaminen ja koneiden käyttö

On epätodennäköistä, että Teveten Comp vaikuttaisi ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn. Voit kuitenkin kokea huimausta ja väsymystä Teveten Comp -hoidon aikana. Jos sinulla on näitä oireita, älä aja tai käytä koneita ja kysy lääkäriltä neuvoa.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


Teveten Comp sisältää laktoosia (e räs sokeri)

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


 1. Mite n Teveten Comp -valmistetta käyte tään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuten lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Lääkke en käyttö

  • ota lääke suun kautta

  • voit ottaa tabletit ruoan kanssa tai ilman

  • niele tabletit kokonaisina runsaan nesteen kanssa, kuten lasillinen vettä

  • älä murskaa tai pureskele tabletteja.

  Pyri ottamaan tabletit aamuisin aina samaan aikaan päivästä.

  Annostus Aikuiset

  Tavanomainen annos on yksi tabletti päivässä.


  Käyttö lapsille ja nuorille

  Teveten Comp -valmistetta ei pidä antaa alle 18-vuotiaille lapsille tai nuorille.


  Jos otat e nemmän Teveten Comp -valmistetta kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Ota lääkepakkaus mukaan. Seuraavia haittavaikutuksia voi ilmetä:

  • heikotus ja huimaus johtuen verenpaineen laskusta (hypotensio)

  • pahoinvointi

  • väsymyksen tunne

  • janon tunne (kuivuminen).


  Jos unohdat ottaa Teveten Comp -valmistetta

  Jos olet unohtanut ottaa tabletin, ota se niin pian kuin muistat. Jos päiväannos jää kokonaan ottamatta ja on pian aika ottaa seuraava annos, jätä unohdettu annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


  Jos lopetat Teveten Comp -valmisteen käytön

  Älä lopeta tablettien ottamista ilman että keskustelet lääkärin kanssa ensin. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Tämä lääke voi aiheuttaa seuraavia haittavaikutuksia:


  Allergiset reaktiot

  Jos saat allergisen reaktion, lopeta Teveten Comp -valmisteen käyttö ja mene heti lääkärille. Oireita voivat olla:

  • ihoreaktiot, kuten ihottuma tai nokkosihottuma ja turvotus (urtikaria) (saattaa ilmetä yhdellä kymmenestä käyttäjästä)

  • kasvojen turvotus, ihon- ja limakalvojen turvotus (angioedeema) (saattaa ilmetä yhdellä sadasta käyttäjästä).

   Muut mahdolliset Teveten Comp -valmisteen haittavaikutukset Hyvin yleiset (esiintyy yli 1 potilaalla kymmenestä)

  • päänsärky.


   Yleiset (esiintyy enintään 1 potilaalla kymmenestä)

  • huimaus

  • pistely, hermosärky

  • pahoinvointi, oksentelu tai ripuli

  • heikkous (astenia)

  • ihottuma

  • kutina

  • nenän tukkoisuus

  • matala verenpaine, mukaan lukien matala verenpaine pystyyn noustessa. Voit tuntea heikotusta ja huimausta.

  • veriarvojen muutoksia, kuten veren glukoosiarvon nousu (hyperglykemia).


   Melko harvinaiset (esiintyy enintään 1 potilaalla sadasta)

  • unettomuus

  • masennus

  • ahdistuneisuus, hermostuneisuus

  • seksuaalinen toimintahäiriö ja/tai seksuaalisen halukkuuden muutokset

  • lihaskrampit

  • kuume

  • kiertohuimaus

  • ummetus

  • veriarvojen muutokset, kuten virtsahappoarvojen nousu (kihti), rasva-arvojen nousu (kolesteroli), veren natrium-, kalium-, ja kloriditasojen lasku, valkosolujen väheneminen.


   Harvinaiset (esiintyy enintään 1 potilaalla tuhannesta)

  • nesteen kertyminen keuhkoissa

  • keuhkotulehdus

  • haimatulehdus.


   Hyvin harvinaiset (esiintyy enintään 1 potilaalla kymmenestätuhannesta)

  • lisääntynyt punasolujen tuhoutuminen (hemolyyttinen anemia)

  • akuutti hengitysvaikeus (merkkejä ovat voimakas hengenahdistus, kuume, heikotus ja sekavuus).


   Esiintymistihe ys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviointiin) Ruokahalun väheneminen, keltatauti, näön heikkeneminen tai kipu silmissä korkean silmänpaineen takia (mahdollisia merkkejä nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio) tai akuutista ahdaskulmaglaukoomasta), levottomuus, verisolumuutokset: granulosyyttien ja verihiutaleiden väheneminen, häiriöt punasolujen muodostumisessa; veren magnesiumtason lasku, kalsium- ja triglyseridiarvojen nousu, munuaishäiriöt, munuaistulehdus, akuutti munuaisten vajaatoiminta, verisuonitulehdus, rakkuloiden muodostuminen iholle; ihon irtoaminen (toksinen epidermaalinen nekrolyysi), autoimmuunisairaudesta johtuva ihottuma / ihovaurioita yleensä auringolle altistuneilla alueilla (ihon lupus erythematosus), yleistynyt punahukka (SLE), nivelkipu (artralgia), vaikeat allergiset reaktiot (anafylaktiset reaktiot), lisääntynyt herkkyys (auringon)valolle (fotosensitiivisyys), iho- ja huulisyöpä (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä).

   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

   wwwsivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskus Fimea

   Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 3. Teveten Comp -valmisteen säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Teveten Comp sisältää

Tabletin ydin: laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu tärkkelys (peräisin maissista), krospovidoni, magnesiumstearaatti, puhdistettu vesi.

Kalvopäällys: polyvinyylialkoholi, talkki, titaanidioksidi (E 171), makrogoli 3350, keltainen ja musta rautaoksidi (E 172).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Vaaleanruskea, kapselinmuotoinen kalvopäällysteinen tabletti. Merkintä 5147 tabletin toisella puolella.


Teveten Comp on saatavana läpipainopakkauksissa, joissa on 14, 28, 56, 98 tai 280 (10 x 28) tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija

Viatris Oy

Vaisalantie 2-8

02130 Espoo


Valmistaja:

Mylan Laboratories SAS

Route de Belleville, Lieu dit Maillard F-01400 Châtillon-sur-Chalaronne Ranska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.5.2022