Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Etoricoxib ratiopharm
etoricoxib

HINNAT

90 mg tabletti, kalvopäällysteinen 7

Tukkukauppa: 1,23 €
Jälleenmyynti: 1,96 €
Korvaus: 0,00 €

120 mg tabletti, kalvopäällysteinen 7

Tukkukauppa: 1,40 €
Jälleenmyynti: 2,23 €
Korvaus: 0,00 €

30 mg tabletti, kalvopäällysteinen 28

Tukkukauppa: 2,05 €
Jälleenmyynti: 3,27 €
Korvaus: 0,00 €

60 mg tabletti, kalvopäällysteinen 28

Tukkukauppa: 2,20 €
Jälleenmyynti: 3,51 €
Korvaus: 0,00 €

90 mg tabletti, kalvopäällysteinen 28

Tukkukauppa: 2,95 €
Jälleenmyynti: 4,71 €
Korvaus: 0,00 €

120 mg tabletti, kalvopäällysteinen 28

Tukkukauppa: 4,25 €
Jälleenmyynti: 6,78 €
Korvaus: 0,00 €

90 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 8,25 €
Jälleenmyynti: 13,16 €
Korvaus: 0,00 €

30 mg tabletti, kalvopäällysteinen 98

Tukkukauppa: 8,70 €
Jälleenmyynti: 13,88 €
Korvaus: 0,00 €

60 mg tabletti, kalvopäällysteinen 98

Tukkukauppa: 11,10 €
Jälleenmyynti: 17,50 €
Korvaus: 0,00 €

120 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 15,40 €
Jälleenmyynti: 23,88 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Etoricoxib ratiopharm 30 mg table tti, kalvopäällysteinen Etoricoxib ratiopharm 60 mg table tti, kalvopäällysteinen Etoricoxib ratiopharm 90 mg table tti, kalvopäällysteinen Etoricoxib ratiopharm 120 mg table tti, kalvopäällysteinen


etorikoksibi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Etoricoxib ratiopharm on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Etoricoxib ratiopharm -lääkettä

 3. Miten Etoricoxib ratiopharm -valmistetta käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Etoricoxib ratiopharm -lääkkeen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Etoricoxib ratiopharm on ja mihin sitä käyte tään Mitä Etoricoxib ratiopharm on?

  • Etoricoxib ratiopharm sisältää vaikuttavana aineenaan etorikoksibia. Etoricoxib ratiopharm on yksi selektiivisten COX-2:n (syklo-oksigenaasi-2-entsyymin) estäjien ryhmään kuuluvista lääkkeistä. Nämä kuuluvat ei-steroidirakenteisten tulehduskipulääkkeiden ryhmään (ns. NSAID- lääkkeet).


   Mihin Etoricoxib ratiopharm -valmiste tta käytetään?

  • Etoricoxib ratiopharm auttaa lievittämään kipua ja turvotusta (tulehdusta) nivelissä ja lihaksissa nivelrikkoa, nivelreumaa, selkärankareumaa ja kihtiä sairastavilla, vähintään 16 vuotta täyttäneillä potilailla.

  • Etoricoxib ratiopharm -valmistetta käytetään myös kohtalaisen kivun lyhytaikaiseen hoitoon hammaskirurgisen toimenpiteen jälkeen vähintään 16 vuotta täyttäneille.


   Mitä nivelrikko on?

   Nivelrikko on nivelten sairaus, joka johtuu luiden päitä pehmustavan ruston asteittaisesta hajoamisesta. Tämä hajoaminen johtaa turvotukseen (tulehdus), kipuun, arkuuteen, jäykkyyteen ja liikerajoitte isuuteen.


   Mitä nivelreuma on?

   Nivelreuma on pitkäaikainen tulehduksellinen nivelsairaus, joka aiheuttaa kipua, jäykkyyttä, turvotusta ja lisääntyvää toimintakyvyn menetystä nivelissä. Sairaus voi myös aiheuttaa tulehdusta muualla elimistössä.


   Mitä kihti on?

   Kihti on sairaus, jolle on ominaista äkilliset, uusiutuvat ja erittäin kivuliaat tulehdukset sekä punoitusreaktiot nivelissä. Sen aiheuttaa mineraalikiteiden kertyminen niveliin.

   Mitä selkärankareuma on?

   Selkärankareuma on selkärangan ja suurten nivelten tulehduksellinen sairaus.


   Etorikoksibi, jota Etoricoxib ratiopharm sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin käytät Etoricoxib ratiopharm -lääkettä Älä käytä Etoricoxib ratiopharm -table tte ja

  • jos olet allerginen etorikoksibille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

  • jos olet allerginen ei-steroidirakenteisille tulehduskipulääkkeille, mukaan lukien asetyylisalisyylihappo ja COX-2:n estäjät (ks. kohta 4, ”Mahdolliset haittavaikutukset”)

  • jos sinulla on mahahaava tai ruoansulatuskanavan verenvuotoa

  • jos sinulla on vakava maksasairaus

  • jos sinulla on vakava munuaissairaus

  • jos olet tai voit olla raskaana tai jos imetät (ks. kohta ”Raskaus, imetys ja hedelmällisyys")

  • jos olet alle 16-vuotias

  • jos sinulla on tulehduksellinen suolistosairaus, kuten Crohnin tauti, haavainen paksusuolitulehdus tai muu paksusuolitulehdus

  • jos sinulla on korkea verenpaine, joka ei ole lääkityksellä hallinnassa (tarkista lääkäriltä tai terveydenhoitajalta, jos et ole varma, onko verenpaineesi hallinnassa)

  • jos sinulla on todettu sydänsairaus, mukaan lukien sydämen vajaatoiminta (kohtalainen tai vaikea), tai rintakipua (angina pectoris, eli rasitusrintakipu)

  • jos sinulla on ollut sydäninfarkti, sinulle on tehty sydämen ohitusleikkaus tai sinulla on ääreisvaltimosairaus (huono verenkierto säärissä tai jaloissa, mikä johtuu ahtaista tai tukkeutuneista valtimoista)

  • jos sinulla on ollut aivohalvaus (mukaan lukien ohimenevä aivoverenkiertohäiriö, eli TIA). Etorikoksibi voi lisätä sydäninfarktin ja aivohalvauksen vaaraa jonkin verran, ja sen vuoksi henkilöiden, joilla on ollut sydänsairauksia tai aivohalvaus, ei pidä käyttää etorikoksibia.


   Jos mielestäsi jokin yllä olevista koskee sinua, älä käytä näitä tabletteja ennen kuin olet keskustellut asiasta lääkärin kanssa.


   Varoitukse t ja varotoime t

   Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Etoricoxib ratiopharmia, jos:

  • sinulla on ollut mahahaava tai ruoansulatuskanavan verenvuotoa

  • sinulla on esim. pitkittyneestä oksentelusta tai ripulista johtuvaa nestevajausta

  • sinulla on nesteen kertymisestä johtuvaa turvotusta

  • sinulla on ollut sydämen vajaatoimintaa tai muita sydänsairauksia

  • verenpaineesi on joskus ollut korkea. Varsinkin suuria annoksia käytettäessä Etoricoxib ratiopharm voi joillekin potilaille aiheuttaa verenpaineen kohoamista, ja lääkäri voi siksi haluta tarkistaa verenpaineesi ajoittain.

  • sinulla on ollut jokin maksa- tai munuaissairaus

  • sinua hoidetaan infektion vuoksi. Etoricoxib ratiopharm voi peittää kuumeen, joka toimii infektion merkkinä.

  • sinulla on diabetes, korkea kolesteroli, tai jos tupakoit. Nämä voivat lisätä sydänsairauden vaaraa.

  • olet raskautta suunnitteleva nainen

  • olet yli 65-vuotias.


   Jos et ole varma koskeeko jokin yllä olevista sinua, keskustele lääkärin kanssa ennen Etorixocib ratiopharm -tablettien käyttöä varmistaaksesi sopiiko lääke sinulle.

   Etoricoxib ratiopharm on ikääntyneillä potilailla yhtä tehokas kuin nuoremmillakin. Jos olet yli 65- vuotias, lääkäri haluaa seurata terveydentilaasi asianmukaisesti. Annosta ei tarvitse muuttaa hoidettaessa yli 65- vuotiaita potilaita.


   Lapset ja nuoret

   Tätä lääkettä ei saa antaa alle 16-vuotiaille lapsille tai nuorille.


   Muut lääkevalmisteet ja Etoricoxib ratiopharm

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat ottaa muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.


   Etenkin, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä, lääkärin on mahdollisesti tarkistettava, että lääkkeesi toimivat oikein, kun olet aloittanut Etoricoxib ratiopharmin käytön:

  • verenohennuslääkkeet (antikoagulantit), esim. varfariini

  • rifampisiini (antibiootti)

  • metotreksaatti (immuunijärjestelmän toimintaa hillitsevä lääke, jota käytetään usein myös nivelreuman hoitoon)

  • siklosporiini tai takrolimuusi (elimistön immuunijärjestelmän toimintaa hillitseviä lääkkeitä)

  • litium (lääke, jota käytetään tietyntyyppisen masennuksen hoitoon)

  • ACE:n estäjiksi ja angiotensiinireseptorin salpaajiksi kutsutut verenpaine- ja sydämen vajaatoimintalääkkeet, kuten enalapriili, ramipriili, losartaani ja valsartaani

  • diureetit (nesteenpoistolääkkeet)

  • digoksiini (sydämen vajaatoiminta- ja rytmihäiriölääke)

  • minoksidiili (verenpainelääke)

  • salbutamoli tabletteina tai oraaliliuoksena (astmalääke)

  • ehkäisytabletit (samanaikainen käyttö saattaa lisätä haittavaikutusten vaaraa)

  • hormonikorvaushoidot (samanaikainen käyttö saattaa lisätä haittavaikutusten vaaraa)

  • asetyylisalisyylihappo (aspiriini). Mahahaavan vaara on suurempi, jos käytät Etoricoxib ratiopharmia samanaikaisesti asetyylisalisyylihapon kanssa.

   • asetyylisalisyylihappo sydäninfarktin tai aivohalvauksen estoon:

    Etoricoxib ratiopharmia voidaan käyttää piente n asetyylisalisyylihappoannoste n kanssa. Älä lopeta sydäninfarktin tai aivohalvauksen estoon käytettyjen pienten asetyylisalisyylihappoannosten ottamista neuvottelematta asiasta lääkärin kanssa.

   • asetyylisalisyylihappo ja muut ei-steroidirakenteiset tulehduskipulääkkeet (eli NSAID- lääkkeet):

    Älä käytä suuria asetyylisalisyylihappoannoksia tai muita tulehduskipulääkkeitä Etoricoxib ratiopharmin käytön aikana.


    Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

    Raskaus

    Etoricoxib ratiopharm -tabletteja ei saa käyttää raskauden aikana. Jos olet tai epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet raskautta, älä käytä näitä tabletteja. Jos tulet raskaaksi, lopeta tablettien käyttö ja ota yhteys lääkäriin. Jos olet epävarma tai tarvitset lisäohjeita, käänny lääkärin puoleen.


    Imetys

    Ei tiedetä, erittyykö etorikoksibi ihmisen rintamaitoon. Jos imetät tai aiot imettää, ota yhteys lääkäriin ennen kuin aloitat Etoricoxib ratiopharm -lääkkeen käytön. Älä imetä, jos käytät Etoricoxib ratiopharmia.


    Hedelmällisyys

    Etoricoxib ratiopharm -tablettien käyttöä ei suositella naisille, jotka yrittävät tulla raskaaksi.


    Ajaminen ja koneiden käyttö

    Huimausta ja uneliaisuutta on raportoitu joillakin Etoricoxib ratiopharm -lääkettä käyttävillä potilailla. Älä aja äläkä käytä mitään työvälineitä tai koneita, jos koet näitä haittavaikutuksia.

    Tämä lääke voi heikentää kykyäsi kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


 3. Mite n Etoricoxib ratiopharm -valmiste tta käytetään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Tästä lääkevalmisteesta on saatavana eri vahvuuksia. Lääkäri määrää sinulle sopivan tablettivahvuuden sairautesi mukaan.

  Suositellut annokset ovat: Nivelrikko:

  Suositusannos on 30 mg kerran vuorokaudessa. Annos voidaan tarvittaessa nostaa korkeintaan 60 mg:aan kerran vuorokaudessa.


  Nivelreuma:

  Suositusannos on 60 mg kerran vuorokaudessa. Annos voidaan tarvittaessa nostaa korkeintaan 90 mg:aan vuorokaudessa.


  Selkärankareuma:

  Suositusannos on 60 mg kerran vuorokaudessa. Annos voidaan tarvittaessa nostaa korkeintaan 90 mg:aan vuorokaudessa.


  Akuutit kiputilat:

  Etorikoksibia tulisi käyttää vain akuutin kipuvaiheen ajan.


  Kihti:

  Suositusannos on 120 mg kerran vuorokaudessa. Lääkettä tulisi käyttää vain akuutissa kipuvaiheessa ja enintään 8 vuorokauden ajan.


  Hammaskirurgisen toimenpiteen jälkeinen kipu:

  Suositusannos on 90 mg kerran vuorokaudessa, enintään 3 vuorokauden ajan.


  Potilaat, joilla on jokin maksasairaus

  • Jos sinulla on lievä maksasairaus, sinun ei pidä ottaa enemmän kuin 60 mg etorikoksibia vuorokaudessa.

  • Jos sinulla on kohtalainen maksasairaus, sinun ei pidä ottaa enemmän kuin 30 mg etorikoksibia vuorokaudessa.


   Älä koskaan ylitä sairautesi hoitoon tarkoitettua annosta. Lääkäri saattaa haluta keskustella kanssasi tästä hoidosta ja sen toteutuksesta aika ajoin. On tärkeää, että käytät pienintä mahdollista annosta, joka riittää pitämään kipuoireesi hallinnassa, ja sinun ei pidä käyttää tätä lääkettä pidempään kuin on tarpeen. Tämä siitä syystä, että pitkittynyt hoito saattaa lisätä sydänkohtausten ja aivohalvausten riskiä etenkin, jos lääkettä käytetään isoin annoksin.


   Käyttö lapsille ja nuorille

   Lasten ja alle 16-vuuotiaiden nuorten ei pidä käyttää Etoricoxib ratiopharm -lääkettä.


   Iäkkäät potilaat

   Annostusta ei tarvitse muuttaa hoidettaessa iäkkäitä potilaita. Kuten muidenkin lääkkeiden käytön yhteydessä, varovaisuuteen on kuitenkin syytä hoidettaessa iäkkäitä potilaita.

   Antotapa

   Etoricoxib ratiopharm -tabletit otetaan suun kautta. Ota tablettisi kerran vuorokaudessa. Etoricoxib ratiopharm -tabletit voi ottaa sekä ruokailun yhteydessä että tyhjään mahaan.


   Jos otat e nemmän Etoricoxib ratiopharmia kuin sinun pitäisi

   Älä koskaan ylitä lääkärin sinulle määräämää annosta.

   Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


   Jos unohdat ottaa Etoricoxib ratiopharm -annoksen

   On tärkeää, että otat Etoricoxib ratiopharm -lääkkeesi lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti. Jos unohdat yhden annoksen, jatka lääkitystäsi normaaliin tapaan seuraavana päivänä.


   Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista oireista, lopeta Etoricoxib ratiopharm-table ttie n käyttö ja keskustele he ti lääkärin kanssa (ks. kohta 2. ”Mitä sinun on tie dettävä, ennen kuin käytät Etoricoxib ratiopharm -lääke ttä”):

  • hengästyminen, rintakipu tai nilkkojen turpoaminen (ensimmäistä kertaa tai jos nämä oireet pahenevat)

  • ihon ja silmien keltaisuus - nämä ovat maksaongelmien oireita

  • kova tai jatkuva mahakipu tai jos ulosteesi väri muuttuu mustaksi

  • allergiset reaktiot, joihin voi liittyä iho-oireita, kuten haavaumia ja rakkulamuodostusta sekä kasvojen, huulten, kielen tai nielun turvotusta, mikä puolestaan voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia.


   Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä Etoricoxib ratiopharm -hoidon aikana:


   Hyvin yleiset (esiintyvät useammalla kuin 1 lääkkeen käyttäjällä 10:stä):

  • mahakivut.


   Yleiset (esiintyvät enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 10:stä):

  • poistokuopan tulehdus ja kipu hampaanpoiston jälkeen (kuiva alveoliitti)

  • nesteen kertymisestä johtuva säärien ja/tai jalkojen turvotus

  • heitehuimaus, päänsärky

  • sydämentykytys (nopea tai epäsäännöllinen sydämen lyöntitiheys), epäsäännöllinen sydämen rytmi (rytmihäiriö)

  • kohonnut verenpaine

  • hengityksen vinkuminen tai hengenahdistus (bronkospasmi)

  • ummetus, ilmavaivat, mahakatarri (mahalaukun limakalvon tulehdus), närästys, ripuli, ruoansulatushäiriöt (dyspepsia)/mahavaivat, pahoinvointi, huonovointisuus (oksentelu), ruokatorven tulehdus, suun haavaumat

  • muutokset maksan toimintaa mittaavien verikokeiden tuloksissa

  • mustelmataipumus

  • väsymys ja heikkous, flunssan kaltaiset oireet.

   Melko harvinaiset (esiintyvät enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 100:sta):

  • maha-suolikanavan tulehdus (mahalaukun ja ohutsuolen tulehdus/vatsaflunssa), ylähengitystieinfektiot, virtsatietulehdus

  • laboratorioarvojen muutokset (punasolujen määrän väheneminen, valkosolujen määrän väheneminen, verihiutaleiden määrän väheneminen)

  • yliherkkyys (allerginen reaktio, mukaan lukien nokkosihottuma, joka voi olla niin vakava, että on syytä välittömästi ottaa yhteys lääkäriin)

  • ruokahalun lisääntyminen tai väheneminen, painon nousu

  • ahdistuneisuus, masennus, tarkkaavaisuuden heikkeneminen, aistiharhat (hallusinaatiot, eli olemattomien asioiden näkeminen, tunteminen tai kuuleminen)

  • makuaistin häiriöt, unettomuus, puutuminen tai pistely, uneliaisuus

  • näön hämärtyminen, silmien ärsytys ja punoitus

  • korvien soiminen, huimaus (tunne pyörimisestä paikallaan ollessa)

  • epänormaalit sydämenlyönnit (eteisvärinä), nopea sydämen syke, sydämen vajaatoiminta, puristuksen, paineen tai painon tunne rinnassa (angina pectoris, eli rasitusrintakipu), sydänkohtaus

  • punastelu, aivohalvaus, ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA), voimakas verenpaineen kohoaminen, verisuonitulehdus

  • yskä, hengästyneisyys, nenäverenvuoto

  • vatsan turvotus, suolen toiminnan muutokset, suun kuivuminen, mahahaava, mahan limakalvon tulehdus, joka voi muuttua vakavaksi ja aiheuttaa verenvuotoa, ärtynyt paksusuoli, haimatulehdus

  • kasvojen turvotus, ihottuma tai kutiava iho, ihon punoitus

  • lihaskrampit tai -kouristukset, lihaskipu tai -jäykkyys

  • korkea veren kaliumpitoisuus, muutokset munuaisten toimintaa mittaavien virtsa- tai verikokeiden tuloksissa, vakavat munuaisvaivat

  • rintakipu.


   Harvinaiset (esiintyvät enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 1 000:sta):

  • angioedeema (allerginen reaktio, johon liittyy kasvojen, huulten, kielen ja/tai nielun turvotus, joka voi aiheuttaa hengitys- tai nielemisvaikeuksia, ja joka voi olla niin vakava, että on syytä välittömästi ottaa yhteys lääkäriin)/anafylaktiset/anafylaktoidiset reaktiot mukaan lukien sokki (vakava allerginen reaktio, joka vaatii välitöntä lääkärin hoitoa)

  • sekavuus, levottomuus

  • maksan toimintahäiriöt (maksatulehdus)

  • alhainen veren natriumpitoisuus

  • maksan vajaatoiminta, ihon ja/tai silmien keltaisuus

  • vaikeat ihoreaktiot.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 Fimea

 5. Etoricoxib ratiopharm -lääkkeen säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainolevyssä ”Käyt. viim.” tai ”EXP” yhteydessä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.


  Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Etoricoxib ratiopharm sisältää

30 mg:n tablettien päällyste sisältää lisäksi mikrokiteistä selluloosaa, punaista rautaoksidia (E 172) ja indigokarmiinialumiinilakkaa (E 132).

60 mg:n tablettien päällyste sisältää lisäksi indigokarmiinialumiinilakkaa (E 132), briljanttisinistä alumiinilakkaa (E 133), keltaista rautaoksidia (E 172) ja mustaa rautaoksidia (E 172).

120 mg:n tablettien päällyste sisältää lisäksi indigokarmiinialumiinilakkaa (E 132),

briljanttisinistä alumiinilakkaa (E 133), keltaista rautaoksidia (E 172) ja mustaa rautaoksidia (E 172).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

30 mg:n tabletit: Siniset, pyöreät, kaksoiskuperat ja kalvopäällysteiset tabletit, joiden toiselle puolelle

on kaiverrettu merkintä ”30” ja joiden toinen puoli on sileä.

60 mg:n tabletit: Tummanvihreät, pyöreät, kaksoiskuperat ja kalvopäällysteiset tabletit, joiden toiselle puolelle on kaiverrettu merkintä ”60” ja joiden toinen puoli on sileä.

90 mg:n tabletit: Valkoiset, pyöreät, kaksoiskuperat ja kalvopäällysteiset tabletit, joiden toiselle

puolelle on kaiverrettu merkintä ”90” ja joiden toinen puoli on sileä.

120 mg:n tabletit: Vaaleanvihreät, pyöreät, kaksoiskuperat ja kalvopäällysteiset tabletit, joiden toiselle

puolelle on kaiverrettu merkintä ”120” ja joiden toinen puoli on sileä.


Pakkauskoot: 30 mg

OPA/Al/PVC / Al -läpipainopakkaukset. Pakkauskoot: 7, 28, 28 x 1 ja 98 kalvopäällysteistä tablettia.


60 mg

OPA/Al/PVC / Al -läpipainopakkaukset. Pakkauskoot: 7, 20, 28, 28 x 1, 50, 98 ja 100 kalvopäällysteistä tablettia.


90 mg

OPA/Al/PVC / Al -läpipainopakkaukset. Pakkauskoot: 7, 7 x 1, 20, 28, 28 x 1, 50, 98 ja 100 kalvopäällysteistä tablettia.

120 mg

OPA/Al/PVC / Al -läpipainopakkaukset. Pakkauskoot: 7, 7 x 1, 14, 20, 28, 28 x 1, 98 ja 100 kalvopäällysteistä tablettia.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straβe 3 D-89079 Ulm

Saksa


Valmistaja

TEVA Gyógyszergyár Zrt. Pallagi út 13

H-4042 Debrecen Unkari


Teva Nederland BV Swensweg 5

2031 GA Haarlem Alankomaat


Teva Czech Industries s.r.o. Ostravska 29, c.p. 305

74770 Opava-Komarov Tsekki


Teva Operations Poland Sp. z.o.o ul. Mogilska 80.

31-546 Krakow Puola


TEVA PHARMA S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica 50016 Zaragoza

Espanja


Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren Saksa


Teva Pharma B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Alankomaat


PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.) Prilaz baruna Filipovica 25

10000 Zagreb

Kroatia


Pharmadox Healthcare Ltd. KW20A Kordin Industrial Park

PLA 3000 Paola Malta


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Teva Finland Oy PL 67

02631 Espoo

Puh: 020 180 5900


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.6.2021