Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Dexketoprofen Krka
dexketoprofen

PAKKAUSSELOSTE


Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Dexketoprofe n Krka 50 mg/2 ml injektio-/infuusioneste, liuos

deksketoprofeeni


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Dexketoprofen Krka –

valmistetta, jos:


Infektiot

Dexketoprofen Krka voi peittää infektion merkkejä, joita ovat muun muassa kuume ja kipu. Siksi on mahdollista, että Dexketoprofen Krka voi viivästyttää infektion asianmukaisen hoidon aloittamista, jolloin komplikaatioiden riski kasvaa. Näin on havaittu tapahtuvan bakteerien aiheuttaman keuhkokuumeen ja vesirokkoon liittyvien bakteeriperäisten ihoinfektioiden yhteydessä. Jos käytät tätä lääkettä silloin, kun sinulla on infektio, ja jos infektion oireet jatkuvat tai pahenevat, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Tämän lääkkeen käyttöä on suositeltavaa välttää vesirokon aikana.

Lapset ja nuoret

Dexketoprofen Krka –valmisteen käyttöä lapsilla ja nuorilla ei ole tutkittu. Tämän vuoksi turvallisuutta ja tehoa ei ole varmistettu ja valmistetta ei saa käyttää lapsille ja nuorille.


Muut lääkevalmisteet ja Dexketoprofen Krka

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Joitakin lääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti ja joidenkin lääkkeiden annostusta voidaan joutua muuttamaan yhteiskäytössä. Kerro aina lääkärille, hammaslääkärille ja apteekkihenkilökunnalle, jos käytät tai sinulle määrätään Dexketoprofen Krka -valmisteen lisäksi jotakin muuta lääkettä:


Seuraavia ei suositella yhdessä Dexketoprofen Krka -valmisteen kanssa:


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Dexketoprofen Krka injektio-/infuusioneste, liuos on kirkas ja väritön liuos, käytännössä partikkelivapaa (pH: 7.0-8.0, osmolaliteetti: 270-328 mosmol/l).


Dexketoprofen Krka 2 ml ampulli injektio-/infuusioneste, liuos on saatavilla 1, 5, ja 10 ampullin pakkauksissa.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 22.7.2022


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille:


Dexketoprofe n Krka 50 mg/2 ml injektio-/infuusioneste, liuos

deksketoprofeeni


Injektio laskimoon:

Laskimoinfuusio: Yhden ampullin sisältö (2 ml) Dexketoprofen Krka -valmistetta laimennetaan 30– 100 ml:lla fysiologista keittosuolaliuosta, 5 % glukoosiliuosta tai Ringerin laktaattiliuosta. Valmistettu liuos annetaan hitaana 10–30 minuutin laskimoinfuusiona. Liuos on suojattava päivänvalolta.

Laskimoon anne ttava bolus: yhden Dexketoprofen Krka -ampullin sisältö (2 ml) annetaan tarvittaessa hitaana, vähintään 15 sekuntia kestävänä boluksena laskimoon.


Dexketoprofe n Krka -valmistetta ei saa antaa intrate kaalisesti tai epiduraalisesti, koska se sisältää e tanolia.


Valmiste en käsittelyohjeet:

Kun Dexketoprofen Krka -valmistetta annetaan boluksena laskimoon, liuosruiske on annettava heti, kun se on vedetty värillisestä ampullista injektioruiskuun.

Laskimoinfuusiona annettava liuos on laimennettava aseptisesti ja suojattava päivänvalolta. Käytä vain, jos liuos on kirkasta ja väritöntä.

Yhte ensopimattomuus:

Dexketoprofen Krka voidaan sekoittaa pieneen määrään (esim. injektioruis kussa) hepariini-, lidokaiini-, morfiini- tai teofylliini-injektionestettä.

Ohjeiden mukaan laimennettu liuos on kirkasta ja väritöntä. Sataan (100) ml:aan fysiologista keittosuolaliuosta tai glukoosiliuosta laimennettu Dexketoprofen Krka on osoittautunut yhteensopivaksi seuraavien lääkeaineiden kanssa: dopamiini, hepariini, hydroksitsiini, lidokaiini, morfiini, petidiini ja teofylliini.

Vaikuttavan aineen ei ole osoitettu absorboituvan, kun Dexketoprofen Krka -valmistetta on säilytetty

muovipusseissa tai annosteluvälineissä, jotka on valmistettu etyylivinyyliasetaatista (EVA), selluloosapropionaatista (CP), pientiheyspolyeteenistä (LDPE) tai polyvinyylikloridista (PVC).