Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Azomyr
desloratadine

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Azomyr 2,5 mg tabletti, suussa hajoava

desloratadiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:


 1. Mitä Azomyr suussa hajoava tabletti on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Azomyr suussa hajoavia tabletteja

 3. Miten Azomyr suussa hajoavia tabletteja otetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

5 Azomyr suussa hajoavien tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Azomyr suussa hajoava tabletti on ja mihin sitä käytetään Mitä Azomyr on

  Azomyr sisältää desloratadiinia, joka on antihistamiini.


  Miten Azomyr vaikuttaa

  Azomyr suussa hajoava tabletti on allergialääke, joka ei aiheuta väsymystä. Se auttaa hillitsemään allergisia reaktioita ja niiden oireita.


  Milloin Azomyr-valmistetta käytetään

  Azomyr suussa hajoava tabletti lievittää allergisen nuhan (allergian, esim. heinänuhan tai pölypunkkiallergian aiheuttama nenäkäytävän tulehdus) oireita aikuisilla, nuorilla ja yli 6-vuotiailla lapsilla. Näitä oireita ovat aivastelu, nenän vuotaminen tai kutina, kitalaen kutina sekä silmien kutina, punoitus ja vuotaminen.


  Azomyr suussa hajoavaa tablettia käytetään myös lievittämään nokkosihottuman (allergian aiheuttama ihosairaus) oireita. Näitä oireita ovat kutina ja paukamat.


  Oireiden lievittyminen kestää koko vuorokauden ajan ja niin voit toimia ja nukkua normaalisti.


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Azomyr suussa hajoavia tabletteja Älä ota Azomyr suussa hajoavia tabletteja

  - jos olet allerginen desloratadiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6) tai loratadiinille.


  Varoitukset ja varotoimet

  Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Azomyr- valmistetta:

  - jos munuaistesi toiminta on heikkoa.

  • jos sinulla tai suvussasi on aiemmin ollut kouristuskohtauksia.

   Lapset ja nuoret

   Älä anna tätä lääkevalmistetta alle 6-vuotiaille lapsille.


   Muut lääkevalmisteet ja Azomyr

   Azomyr-valmisteella ei tiedetä olevan yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa.

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.


   Azomyr suussa hajoavat tabletit ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

   Azomyr suussa hajoavan tabletin kanssa ei tarvitse ottaa vettä tai muita nesteitä. Azomyr suussa hajoava tabletti voidaan ottaa aterian yhteydessä tai ilman ateriaa. Varovaisuutta on noudatettava, jos Azomyr-valmistetta otetaan yhdessä alkoholin kanssa.


   Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

   Azomyr-valmisteen ottaminen ei ole suositeltavaa, jos olet raskaana tai imetät.

   Ei ole tietoja vaikutuksesta miesten tai naisten hedelmällisyyteen.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Käytettäessä suositeltuja annoksia ei ole todennäköistä, että tämä lääke vaikuttaisi ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn. Vaikka useimmat käyttäjät eivät koe uneliaisuutta, on suositeltavaa, että vältät

   tarkkuutta vaativia toimia kuten autolla ajoa tai koneiden käyttöä, kunnes olet varma siitä, miten tämä lääkevalmiste vaikuttaa sinuun.


   Azomyr suussa hajoavat tabletit sisältävät aspartaamia (E951)

   Tämä lääkevalmiste sisältää 2,55 mg aspartaamia (E951) per 2,5 mg:n suussa hajoava tabletti. Aspartaami (E951) on fenyylialaniinin lähde. Voi olla haitallinen henkilöille, joilla on fenyyliketonuria (PKU), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa fenyylialaniinia kertyy elimistöön, koska elimistö ei kykene poistamaan sitä riittävästi.


   Azomyr suussa hajoavat tabletit sisältävät natriumia

   Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per suussa hajoava tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.


 3. Miten Azomyr suussa hajoava tabletti otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri siten, kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Käyttö aikuisille ja yli 12-vuotiaille

  Suositeltu annos on kaksi tablettia kerran vuorokaudessa aterian yhteydessä tai ilman ateriaa.


  Tämä lääke otetaan suun kautta.

  Vedä repäisyliuska varovasti auki ja ota tabletti ulos painamatta, jotta se ei rikkoutuisi. Laita tabletti suuhun. Se hajoaa suussa heti. Annoksen nielemiseen ei tarvita vettä tai muita nesteitä. Ota tabletti

  heti, kun olet ottanut sen pois repäisyliuskasta.


  Käyttö 6–11-vuotiaille lapsille

  Suositeltu annos on yksi tabletti kerran vuorokaudessa aterian yhteydessä tai ilman ateriaa.


  Hoidon kestoon liittyen, lääkäri määrittää minkälaisesta allergisesta nuhasta kärsit ja päättää kuinka pitkään sinun tulee ottaa Azomyr suussa hajoavia tabletteja.

  Jos allerginen nuhasi on jaksottaista (oireita on harvemmin kuin 4 päivänä viikossa tai lyhyemmän aikaa kuin 4 viikkoa), lääkäri suosittelee, että hoidon kesto arvioidaan aiemman sairaushistoriasi perusteella.

  Jos allerginen nuhasi on jatkuvaa (oireita on 4 päivänä viikossa tai useammin ja ne jatkuvat kauemmin kuin 4 viikkoa), lääkäri voi suositella pitempikestoista hoitoa.


  Urtikariassa hoidon kesto voi vaihdella potilaasta toiseen ja sen vuoksi sinun tulee noudattaa lääkärin antamia ohjeita.


  Jos otat enemmän Azomyr suussa hajoavia tabletteja kuin sinun pitäisi

  Ota Azomyr suussa hajoavia tabletteja vain lääkärin ohjeen mukaan. Jos otat vahingossa yliannoksen, sen ei oleteta aiheuttavan vakavia ongelmia. Jos kuitenkin otit Azomyr suussa hajoavia tabletteja enemmän kuin sinulle oli määrätty, kerro heti lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.


  Jos unohdat ottaa Azomyr suussa hajoavan tabletin

  Jos unohdat ottaa annoksen ajallaan, ota se niin pian kuin mahdollista ja palaa sitten normaaliin lääkkeenottoaikatauluun. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


  Jos lopetat Azomyr suussa hajoavien tablettien oton

  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset

  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Azomyr-valmisteen markkinoillaolon aikana on hyvin harvoin raportoitu vakavia

  yliherkkyysreaktioita (hengitysvaikeus, hengityksen vinkuminen, kutina, nokkosihottuma ja turvotus). Jos huomaat jonkin näistä vakavista haittavaikutuksista, lopeta lääkkeen käyttö ja ota heti yhteys

  lääkäriin.


  Kliinisissä tutkimuksissa aikuisilla havaitut haittavaikutukset olivat suunnilleen samoja kuin lumelääkkeellä. Väsymystä, suun kuivumista ja päänsärkyä raportoitiin kuitenkin useammin kuin lumelääkkeellä. Nuorilla yleisin raportoitu haittavaikutus oli päänsärky.

  Azomyr-valmisteen kliinisissä tutkimuksissa on raportoitu seuraavia haittavaikutuksia: Yleiset: seuraavia voi esiintyä alle yhdellä käyttäjällä kymmenestä

  • väsymys

  • suun kuivuminen

  • päänsärky

   Azomyr-valmisteen markkinoillaolon aikana on raportoitu seuraavia haittavaikutuksia: Hyvin harvinaiset: seuraavia voi esiintyä alle yhdellä käyttäjällä kymmenestätuhannesta

  • vakavat yliherkkyysreaktiot

  • ihottuma

  • sydämen hakkaaminen tai epäsäännöllinen pulssi

  • nopea sydämensyke

  • vatsakipu

  • pahoinvointi

  • oksentelu

  • vatsavaivat

  • ripuli

  • heitehuimaus

  • uneliaisuus

  • nukkumisvaikeus

  • lihaskipu

  • hallusinaatiot

  • kouristuskohtaus

  • levottomuus, johon liittyy lisääntynyt kehon liike

  • maksatulehdus

  • maksan toimintahäiriöt


   Tuntematon: saatavissa oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviointiin

  • epätavallinen voimattomuus

  • ihon ja/tai silmien keltaisuus

  • ihon lisääntynyt herkkyys auringonvalolle, jopa utuisella säällä, ja UV-valolle, esimerkiksi solariumin UV-valolle

  • sydämensykkeen muutokset

  • epänormaali käyttäytyminen

  • aggressiivisuus

  • painonnousu, lisääntynyt ruokahalu

  • masentunut mieliala

  • kuivasilmäisyys


   Lapset

   Tuntematon: saatavissa oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviointiin

  • hidas sydämensyke

  • sydämensykkeen muutos

  • epänormaali käyttäytyminen

  • aggressiivisuus


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  image

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

  pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa

  tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


 5. Azomyr suussa hajoavien tablettien säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa ja repäisyliuskassa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä alkuperäispakkauksessa.


  Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Azomyr suussa hajoava tabletti sisältää

aspartaami (E951) (ks. kohta 2, ”Azomyr suussa hajoavat tabletit sisältävät aspartaamia (E951)”) ja makuaine Tutti-Frutti.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Azomyr 2,5 mg suussa hajoava tabletti on vaaleanpunainen, pilkullinen, pyöreä ja siinä on merkintä ”K” toisella puolella. Azomyr suussa hajoavat tabletit on pakattu kerta-annoksiin jaettaviin

repäisyliuskoihin. Pakkauksessa on 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90 tai 100 suussa hajoavaa

tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

N.V. Organon Kloosterstraat 6

5349 AB Oss

Alankomaat


Valmistaja: SP Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgia. Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Organon Belgium

Tél/Tel: 0080066550123 (+32 2 2418100)

dpoc.benelux@organon.com

Lietuva

Organon Pharma B.V. Lithuania atstovybė Tel.: +370 52041693

dpoc.lithuania@organon.com


България

Органон (И.А.) Б.В. - клон България Тел.: +359 2 806 3030

dpoc.bulgaria@organon.com

Luxembourg/Luxemburg

Organon Belgium

Tél/Tel: 0080066550123 (+32 2 2418100)

dpoc.benelux@organon.com


Česká republika

Organon Czech Republic s.r.o. Tel.: +420 233 010 300

dpoc.czech@organon.com

Magyarország

Organon Hungary Kft.

Tel.: +36 1 766 1963

dpoc.hungary@organon.com


Danmark

Organon Denmark ApS Tlf: +45 4484 6800

info.denmark@organon.com

Malta

Organon Pharma B.V., Cyprus branch Tel: +356 2277 8116

dpoc.cyprus@organon.com


Deutschland

Organon Healthcare GmbH

Tel: 0800 3384 726 (+49 (0) 89 2040022 10)

dpoc.germany@organon.com

Nederland

N.V. Organon

Tel.: 00800 66550123

(+32 2 2418100)

dpoc.benelux@organon.com


Eesti

Organon Pharma B.V. Estonian RO Tel: +372 66 61 300

dpoc.estonia@organon.com

Norge

Organon Norway AS Tlf: +47 24 14 56 60

info.norway@organon.com


Ελλάδα

N.V. Organon

Τηλ: +30-216 6008607

Österreich

Organon Austria GmbH Tel: +43 (0) 1 263 28 65

medizin-austria@organon.com

España

Organon Salud, S.L.

Tel: +34 91 591 12 79

organon_info@organon.com

Polska

Organon Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 105 50 01

organonpolska@organon.com


France

Organon France

Tél: +33 (0) 1 57 77 32 00

Portugal

Organon Portugal, Sociedade Unipessoal Lda. Tel: +351 21 8705500

geral_pt@organon.com


Hrvatska

Organon Pharma d.o.o. Tel: +385 1 638 4530

dpoc.croatia@organon.com

România

Organon Biosciences S.R.L. Tel: +40 21 527 29 90

info.romania@organon.com


Ireland

Organon Pharma (Ireland) Limited Tel: +353 15828260

medinfo.ROI@organon.com

Slovenija

Organon Pharma B.V., Oss, podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 300 10 80

info.slovenia@organon.com


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Organon Slovakia s. r. o. Tel: +421 2 44 88 98 88

dpoc.slovakia@organon.com


Italia

Organon Italia S.r.l.

Tel: +39 06 3336407

dpoc.italy@organon.com

Suomi/Finland

Organon Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 29 170 3520

dpoc.finland@organon.com


Κύπρος

Organon Pharma B.V., Cyprus branch Τηλ: +357 22866730

dpoc.cyprus@organon.com

Sverige

Organon Sweden AB Tel: +46 8 502 597 00

dpoc.sweden@organon.com


Latvija

Ārvalsts komersanta “Organon Pharma B.V.” pārstāvniecība

Tel: +371 66968876

dpoc.latvia@organon.com

United Kingdom (Northern Ireland) Organon Pharma (Ireland) Limited Tel: +353 15828260

medinfo.ROI@organon.com


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi <{KK/VVVV}><{kuukausi VVVV}>


.