Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Perindopril/Indapamid Sandoz
perindopril and diuretics

HINNAT

4 mg / 1,25 mg tabletti 90

Tukkukauppa: 14,14 €
Jälleenmyynti: 22,02 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Perindopril/Indapamid Sandoz 4 mg/1,25 mg table tit


perindopriili-tert-butyyliamiini/indapamidi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Veren, munuaisten, maksan tai haiman häiriöitä tai laboratoriokoetulosten (verikoetulosten) muutoksia voi esiintyä. Lääkäri saattaa määrätä verikokeita tilasi seuraamiseksi.


Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA


  1. Perindopril/Indapamid Sandoz -valmiste en säilyttämine n


Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksessa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


Al/Al-läpipainopakkaukset Säilytä alle 30 C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle ja kosteudelle.


Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa

Mitä Perindopril/Indapamid Sandoz sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen, pitkänomainen, kaksoiskupera tabletti, jossa on toisella puolella kaiverrus ”PI”. Tabletit on pakattu Al/Al-läpipainopakkauksiin ja edelleen koteloon.

Pakkauskoot:

7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 50 x 1, 60, 90 ja 100 tablettia.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kööpenhamina S, Tanska


Valmistaja:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Saksa tai

Lek Pharmaceuticals d.d, Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenia tai

Lek Pharmaceuticals d.d, Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia tai

LEK S.A., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Varsova, Puola


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

31.05.2022