Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Toviaz
fesoterodine

HINNAT

8 mg depottabletti 28

Tukkukauppa: 14,28 €
Jälleenmyynti: 22,23 €
Korvaus: 0,00 €

4 mg depottabletti 28

Tukkukauppa: 15,05 €
Jälleenmyynti: 23,37 €
Korvaus: 0,00 €

8 mg depottabletti 84

Tukkukauppa: 33,12 €
Jälleenmyynti: 50,21 €
Korvaus: 0,00 €

4 mg depottabletti 84

Tukkukauppa: 37,84 €
Jälleenmyynti: 57,22 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


TOVIAZ 4 mg depottabletti TOVIAZ 8 mg depottabletti fesoterodiinifumaraatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Raskaus ja imetys

Älä ota TOVIAZia, jos olet raskaana, sillä fesoterodiinin vaikutuksia raskauteen ja syntymättömään lapseen ei tunneta.

Ei tiedetä, kulkeutuuko fesoterodiini äidinmaitoon. Tästä syystä TOVIAZ-hoidon aikana ei saa imettää. Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Ajaminen ja koneiden käyttö

TOVIAZ voi aiheuttaa näkökyvyn hämärtymistä, heitehuimausta ja uneliaisuutta. Jos sinulla esiintyy tällaisia vaikutuksia, älä aja äläkä käytä mitään työvälineitä tai koneita.


TOVIAZ sisältää laktoosia ja soijaöljyä

TOVIAZ sisältää laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut, että elimistösi ei siedä tiettyjä sokerityyppejä, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

TOVIAZ sisältää soijaöljyä. Jos olet allerginen maapähkinälle tai soijalle, älä käytä tätä lääkevalmistetta.


 1. Miten TOVIAZia otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  TOVIAZin suositeltu aloitusannos on yksi 4 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa. Lääkevasteesi mukaan lääkärisi voi määrätä sinulle suuremmankin annoksen: yhden 8 mg:n tabletin kerran vuorokaudessa.


  Niele tabletti kokonaisena vesilasillisen kera. Älä pureskele tablettia. TOVIAZ voidaan ottaa ruoan kanssa tai tyhjään mahaan.


  Muistat ottaa lääkkeesi varmemmin, kun otat annoksesi samaan aikaan joka päivä.


  Jos otat enemmän TOVIAZia kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut useamman tabletin kuin sinun pitäisi tai joku muu ottaa vahingossa tablettisi, ota heti yhteyttä lääkäriin tai sairaalaan. Näytä tablettipakkaus hoitohenkilökunnalle.


  Jos unohdat ottaa TOVIAZia

  Jos unohdat ottaa tabletin, ota se niin pian kuin muistat. Ota kuitenkin enintään yksi tabletti vuorokaudessa. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.


  Jos lopetat TOVIAZin oton

  Älä lopeta valmisteen ottoa keskustelematta lääkärisi kanssa, sillä yliaktiivisen rakon oireet saattavat uusiutua tai pahentua, jos lopetat TOVIAZin oton.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Jotkut haittavaikutukset saattavat olla vakavia

  Vakavia allergisia reaktioita, mukaan lukien angioedeemaa, esiintyi harvoin. Jos sinulle ilmaantuu turvotusta kasvoihin, suuhun tai nieluun, lopeta TOVIAZin käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

  Muut haittavaikutukset


  Hyvin yleiset (saattaa esiintyä yli 1 käyttäjällä kymmenestä)

  Suusi saattaa kuivua. Tämä vaikutus on yleensä lievä tai kohtalainen. Suun kuivuminen voi suurentaa hampaiden reikiintymisriskiä. Pese siis hampaasi säännöllisesti kahdesti vuorokaudessa ja käänny hammaslääkärin puoleen, jos olet epävarma.


  Yleiset (saattaa esiintyä alle 1 käyttäjällä kymmenestä)

  • silmien kuivuminen

  • ummetus

  • ruoansulatusongelmat (dyspepsia)

  • kipu tai vaikeudet rakon tyhjentämisen yhteydessä (dysuria)

  • heitehuimaus

  • päänsärky

  • mahakipu

  • ripuli

  • pahoinvointi

  • nukkumisvaikeudet (unettomuus)

  • kurkun kuivuminen.


   Melko harvinaiset (saattaa esiintyä alle 1 käyttäjällä sadasta)

  • virtsatieinfektio

  • uneliaisuus

  • makuhäiriöt (dysgeusia)

  • kiertohuimaus

  • ihottuma

  • ihon kuivuminen

  • kutina

  • epämiellyttävä tunne mahassa

  • ilmavaivat

  • rakon tyhjentämisvaikeudet (virtsaumpi)

  • hitaasti alkava virtsaaminen

  • erittäin voimakas väsymys

  • sydämen tiheälyöntisyys (takykardia)

  • sydämentykytys

  • maksavaivat

  • yskä

  • nenän kuivuminen

  • kurkkukipu

  • mahahapon takaisinvirtaus ruokatorveen

  • näön hämärtyminen.


   Harvinaiset (saattaa esiintyä alle 1 käyttäjällä tuhannesta)

  • nokkosrokko (urtikaria)

  • sekavuus.

   .

   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   image

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

 3. TOVIAZin säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä ulko- ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän "EXP” tai ”Käyt. viim." jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä alle 25 °C.


  Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä TOVIAZ sisältää


Tabletin ydin: ksylitoli, laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, hypromelloosi, glyserolidibehenaatti, talkki.

Päällyste: polyvinyylialkoholi, titaanidioksidi (E171), makrogoli (3350), talkki, soijalesitiini,

indigokarmiini alumiinisubstraatti (E132).


TOVIAZin kuvaus ja pakkauskoot


TOVIAZ 4 mg depottabletit ovat vaaleansinisiä, soikeita, kaksoiskuperia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toiselle puolelle on kaiverrettu kirjaimet "FS".


TOVIAZ 8 mg depottabletit ovat sinisiä, soikeita, kaksoiskuperia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toiselle puolelle on kaiverrettu kirjaimet "FT".


TOVIAZ on saatavana 7, 14, 28, 30, 56, 84, 98 ja 100 depottabletin läpipainopakkauksissa. Lisäksi TOVIAZ on saatavana 30 ja 90 tabletin HDPE-purkeissa.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija

Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17 1050 Bruxelles

Belgia

Valmistaja

R-Pharm Germany GmbH

Heinrich-Mack-Str. 35, 89257 Illertissen Saksa


Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg Saksa


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België /Belgique / Belgien

Pfizer S.A./ N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11


България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел.: +359 2 970 4333

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: + 36 1 488 37 00


Česká Republika

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420 283 004 111

Malta

Vivian Corporation Ltd. Tel: +356 21344610


Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01


Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00


Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +43 (0)1 521 15-0


Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E.

Τλ: +30 210 6785800

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 335 61 00


España

Pfizer S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda. Tel: +351 21 423 5500


France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

România

Pfizer România S.R.L. Tel: +40 (0)21 207 28 00


Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o. Tel: +385 1 3908 777

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 52 11 400

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland Tel: 1800 633 363 (toll free)

Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421–2–3355 5500


Ísland

Icepharma hf.

Sími: + 354 540 8000

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358(0)9 43 00 40


Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00


Κύπρος

Pfizer Ελλάς A.E. (Cyprus Branch) Τηλ: +357 22 817690

United Kingdom (Northern Ireland)

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161


Latvija

Pfizer Luxembourg SARL, filiāle Latvijā Tel: +371 670 35 775


Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL, filialas Lietuvoje Tel. +3705 2514000

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

.