Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Corvert
ibutilide


PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Corvert 87 mikrogrammaa/ml infuusioneste, liuos

ibutilidi


Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


Varoitukse t ja varotoime t


Ole hyvä ja kerro lääkärille tai hoitohenkilökunnalle, jos sinulla on tai on joskus aiemmin ollut jokin seuraavista:

- sydämen vasemman puoliskon toimintahäiriö, joka vähentää sydämen pumppaamaa verimäärää (sydämen vasemman kammion ejektiofraktio on pieni)


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Injektiopullo, jossa on kumitulppa ja alumiinisuojus. Pakkauskoko 10 ml.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Pfizer Oy Tietokuja 4

00330 Helsinki


Valmistaja

Pfizer Manufacturing Belgium NV Rijksweg 12

BE-2870 Puurs

Belgia


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.1.2022 Muut tie donlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Fimean (www.fimea.fi) verkkosivuilla.

Seuraavat tie dot on tarkoite ttu vain te rveydenhuollon ammattilaisille


Corvert-valmisteen voi antaa sellaisenaan tai laimennettuna. Yhden 10 ml injektiopullon voi laimentaa 50 ml:lla infuusionestettä.


Sydänleikkauksen läpikäyneille potilaille voidaan laimentaa 5 ml Corvert-valmistetta 50 ml:lla infuusionestettä.

Seuraavat laimentimet ovat yhteensopivia Corvert-valmistetta kanssa: Glukoosi-infuusioneste 50 mg/ml (5 %)

Natriumkloridi-infuusioneste 9 mg/ml (0,9 %)


Infuusionesteen laimennokset ovat yhteensopivia polyvinyylikloridista (PVC) ja polyolefiinista valmistettujen infuusiopussien kanssa.


Anna infuusionesteen tasaantua huoneenlämpöiseksi ennen infuusiota. Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.