Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Linezolid Krka
linezolid

HINNAT

600 mg tabletti, kalvopäällysteinen 10

Tukkukauppa: 38,49 €
Jälleenmyynti: 58,19 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste : Tie toa potilaalle


Linezolid Krka 600 mg kalvopäällyste iset table tit

linetsolidi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Linezolid Krka -valmistetta. Linezolid Krka ei ehkä sovi sinulle, jos vastaat kyllä johonkin seuraavista kysymyksistä. Keskustele tällöin lääkärin kanssa, koska hänen on tutkittava yleiskuntosi ja mitattava verenpaineesi ennen hoitoa ja sen aikana. Lääkäri voi myös päättää, että jokin toinen hoito on sinulle parempi.


Kysy lääkäriltä, jos et ole varma, koskevatko seuraavat kysymykset omaa tilannettasi.


Lapset ja nuoret

Linezolid Krka -valmistetta ei tavallisesti käytetä lapsille ja nuorille (alle 18-vuotiaille).


Muut lääkevalmiste et ja Linezolid Krka

Linezolid Krka -valmisteella voi toisinaan olla yhteisvaikutuksia tiettyjen muiden lääkkeiden kanssa, jolloin voi ilmetä haittavaikutuksia, kuten verenpaineen, ruumiinlämmön tai sydämensykkeen muutoksia.

Kerro lääkärille, jos otat tai olet kahden viime viikon aikana ottanut seuraavia lääkkeitä, koska Linezolid Krka -valmistetta ei saa ottaa, jos jo otat tai olet äskettäin ottanut näitä lääkkeitä (katso myös edellä kohta 2 ”Älä ota Linezolid Krka -valmistetta”):


Yli 28 päivää Linezolid Krka -valmistetta saaneet potilaat ovat ilmoittaneet puutumista, kihelmöintiä tai näön hämärtymistä. Jos sinulle ilmenee näköhäiriöitä, ota mahdollisimman pian yhteys lääkäriin.


Muita haittavaikutuksia ovat:


Yleiset haittavaikutukse t (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä kymmenestä):

Ks. kohta 2 ”Linezolid Krka sisältää natriumia”.


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen tai melkein valkoinen ovaalinmuotoinen lievästi kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti. Tabletin mitat: 18 x 9 mm.


Linezolid Krka on saatavana läpipainopakkauksissa, joissa on 10, 20, 30 kalvopäällysteistä tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia


Valmistaja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Saksa


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: KRKA Finland Oy, Bertel Jungin aukio 5, 02600 Espoo, Suomi


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi: 19.11.2021


Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilla www.fimea.fi.