Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Tamsulogen
tamsulosin

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Tamsuloge n 0,4 mg sääde llysti vapauttava kapseli, kova


tamsulosiinihydrokloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti e nnen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tie toja.

4.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Tamsulogen on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Tamsulogen-valmistetta

 3. Miten Tamsulogen-valmistetta käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Tamsulogen-valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Tamsuloge n on ja mihin sitä käyte tään


  Tamsulogen sisältää vaikuttavana aineena tamsulosiinihydrokloridia, joka kuuluu lääkeryhmään nimeltä adrenergisten alfareseptoreiden salpaajat (alfa1A-reseptorisalpaajat). Näitä lääkkeitä käytetään vähentämään eturauhasen ja virtsaputken lihasten supistumista. Tällöin virtsan kulku virtsaputken läpi ja virtsaaminen helpottuvat.


  Tamsulogen-valmistetta käytetään eturauhasen hyvänlaatuisesta liikakasvusta johtuvien alempien virtsateiden oireiden hoitoon.


  Tamsulosiinihydrokloridi, jota Tamsulogen sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Tamsuloge n-valmistetta Älä käytä Tamsuloge n-valmiste tta

  • jos olet allerginen tamsulosiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). Tamsulosiiniallergian oireita voivat olla äkillinen käsien tai jalkojen turvotus, hengitysvaikeudet ja/tai kutina ja ihottuma, huulien, kielen tai kurkun turvotus (angioedeema).

  • jos sinulla on ilmennyt verenpaineen alenemisesta johtuvaa huimausta esim. makuulta istumaan tai

   seisomaan noustessa.

  • jos sinulla on vaikea maksasairaus.


   Varoitukse t ja varotoimet

   Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Tamsulogen-valmistetta

  • jos sinulla on vaikea munuaissairaus

  • jos olet menossa silmäleikkaukseen silmän mykiön (linssin) samentumisen (kaihin) tai kohonneen silmänpaineen (silmänpainetaudin) vuoksi. Sinulle voi kehittyä nk. IFIS-oireyhtymä (Intra-operative Floppy Iris Syndrome eli värikalvon lihasjänteyden menetys) (ks. kohta 4. Mahdolliset haittavaikutukset). Kerro silmälääkärille, jos parhaillaan käytät, olet aiemmin käyttänyt tai saatat käyttää tamsulosiinia. Hän ottaa tämän huomioon lääkityksessäsi ja käytettävässä leikkaustekniikassa. Kysy lääkäriltä, tulisiko sinun lykätä tämän lääkkeen käyttöön ottoa tai keskeyttää sen käyttö mykiön samentumisen (kaihin) tai silmänpaineen suurentumisen (silmänpainetaudin) vuoksi tehtävän leikkauksen ajaksi.


   Hoidon aikana

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle

   • jos sinulla esiintyy huimausta tai pyörtymistä tamsulosiinin käytön aikana. Jos sinulle ilmaantuu näitä ortostaattisen hypotension (pystyasennossa ilmenevän matalan verenpaineen) merkkejä, istu tai asetu makuulle, kunnes oireet häviävät.

   • jos sinulla on allergisesta reaktiosta (angioedeemasta) johtuen ilmennyt äkillisesti käsien, jalkojen, huulien, kielen tai kurkun turvotusta, hengitysvaikeuksia ja/tai kutinaa ja ihottumaa tamsulosiinin käytön aikana.


    Lääkärin tulee tutkia eturauhasesi tai virtsaelimesi ennen Tamsulogen-hoidon aloittamista ja säännöllisin väliajoin sen jälkeen.


    Lapse t ja nuoret

    Tätä lääkettä ei saa antaa lapsille tai alle 18-vuotiaille nuorille, koska se ei toimi mainitussa potilasryhmässä.


    Muut lääkevalmisteet ja Tamsuloge n


    Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


    • Yhteiskäytössä muiden alfa1A-reseptorisalpaajien (esim. doksatsosiini, pratsosiini ja indoramiini) kanssa tamsulosiini voi laskea verenpainetta

    • diklofenaakki (tulehduskipulääke) ja varfariini (verenohennuslääke) voivat vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti tamsulosiini poistuu elimistöstä

    • verenpainetta alentavat lääkkeet, kuten verapamiili ja diltiatseemi

    • immuunijärjestelmän toimintaa vaimentavat lääkkeet, esim. siklosporiini

    • infektioiden hoitoon käytetyt antibiootit, esim. erytromysiini, klaritromysiini

    • sieni-infektioiden hoitoon käytetyt lääkkeet, esim. ketokonatsoli, itrakonatsoli, flukonatsoli, vorikonatsoli

    • HIV-infektioiden hoitoon käytetyt lääkkeet, esim. ritonaviiri, sakinaviiri.


    Huomaa, että edellä esitetyt yhteisvaikutukset on otettava huomioon myös äskettäin käyttämiesi lääkkeiden kohdalla tai lääkkeiden, joiden käyttöä olet aloittamassa.


    Raskaus, ime tys ja hedelmällisyys

    Tamsulosiini ei ole tarkoitettu naisille.


    Tamsulosiini voi aiheuttaa siemensyöksyhäiriöitä mukaan lukien siemensyöksyn suuntautumista virtsarakkoon (retrogradinen ejakulaatio) tai siemensyöksyn puuttumista (ejakulaatiohäiriö).


    Ajaminen ja koneiden käyttö

    Tutkimuksia tamsulosiinin vaikutuksesta autolla ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita ei ole tehty. Mahdollisesta huimauksesta on kuitenkin syytä olla tietoinen.

    Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


    Tamsulogen sisältää natriumia

    Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kapseli eli sen voidaan sanoa olevan

    ”natriumiton”.


 3. Miten Tamsulogen-valmistetta käytetään


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Suositeltu annos on yksi kapseli päivässä aamiaisen tai päivän ensimmäisen aterian jälkeen. Kapseli niellään kokonaisena. Kapselia ei saa murskata tai pureskella, sillä tämä vaikuttaa lääkkeen imeytymiseen.


  Jos otat e nemmän Tamsulogen-valmistetta kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

  Sinulle voi ilmaantua matalasta verenpaineesta johtuvia oireita, kuten huimausta, pyörrytystä, pyörtymistä , näön sumenemista, epäsäännöllistä sydämen sykettä, sekavuutta tai voimattomuutta. Istu tai käy makuulle, jos saat näitä oireita.


  Jos unohdat ottaa Tamsuloge n-annoksen

  Jos olet unohtanut ottaa lääkkeen päivän ensimmäisen aterian jälkeen, voit ottaa sen myöhemmin samana päivänä aterian jälkeen. Jos huomaat lääkkeen unohtamisen vasta seuraavana päivänä, jatka kapseleiden ottamista normaalisti. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kapselin.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Vakavat haittavaikutukset:

  Jos sinulla ilme nee jokin seuraavista oireista, lopeta tämän lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhte yttä lääkäriin tai mene lähimmän sairaalan ensiapupoliklinikalle:


  Harvinaiset (voivat esiintyä enintään 1 potilaalla 1 000:sta):

  • äkillinen käsien tai jalkojen turpoaminen, hengitysvaikeudet ja/tai kutina ja ihottuma, huulien, kielen tai kurkun turpoaminen (angioedeema)


   Hyvin harvinaiset (voivat esiintyä enintään 1 potilaalla 10 000:sta):

  • laaja ihottuma, johon liittyy ihon vaikeaa rakkulanmuodostusta, ihon kuoriutumista sekä haavaumat huulissa, silmissä, suussa, nenässä tai sukupuolielimissä (Stevens-Johnsonin oireyhtymä)


   Tunte mattomat (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

  • epäsäännölliset tai tavallista nopeammat sydänlyönnit (eteisvärinä).


   Muut mahdolliset haittavaikutukset:


   Yle iset (voivat esiintyä enintään 1 potilaalla 10:stä):

   • huimaus

   • siemensyöksyhäiriöt mukaan lukien siemensyöksyn puuttuminen ja taaksepäin suuntautuva siemensyöksy (siemensyöksy virtsarakkoon)


    Me lko harvinaiset (voivat esiintyä enintään 1 potilaalla 100:sta):

   • päänsärky

   • poikkeavan sydämensykkeen tuntemus (sydämentykytys)

   • huimaus varsinkin makuulta nopeasti istumaan tai seisomaan noustessa (ortostaattinen hypotensio

   • vuotava tai tukkoinen nenä (nuha)

   • ummetus

   • ripuli

   • pahoinvointi

   • oksentelu

   • ihottuma

   • kutina

   • heikkouden tunne (voimattomuus)


    Harvinaiset (voivat esiintyä enintään 1 potilaalla 1 000:sta):

   • pyörtyminen


    Hyvin harvinaiset (voivat esiintyä enintään 1 potilaalla 10 000:sta):

   • kivulias, pitkittynyt, tahaton erektio (priapismi)


    Tunte mattomat (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

   • monimuotoiseksi punavihoittumaksi kutsuttu laaja ihotulehdus, jonka yhteydessä iholle ilmaantuu haalean punaisia läiskiä, joiden keskiosa on vaaleampi (erythema multiforme)

   • epänormaali sydänrytmi (rytmihäiriöt)

   • sydämen tiheälyöntisyys (takykardia)

   • hengenahdistus (dyspnea)

   • näön hämärtyminen tai heikentyminen

   • nenäverenvuoto

   • kesivä ihottuma (eksfoliatiivinen dermatiitti)

   • suun kuivuminen.


  Joissakin tapauksissa on havaittu lisävaikeuksia kaihileikkausten tai silmänpainetaudin vuoksi suoritettavien silmäleikkausten yhteydessä. Silmäleikkauksen aikana saattaa ilmaantua nk. IFIS-oireyhtymä: silmän mustuainen laajenee huonosti ja iiris (värillinen mustuaista ympäröivä silmän osa eli värikalvo) voi mennä veltoksi leikkauksen aikana. Katso lisätietoja kohdasta 2 Varoitukset ja varotoimet.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA


 5. Tamsuloge n-valmisteen säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Säilytä alkuperäispakkauksessa. Pidä muovipurkki tiiviisti suljettuna.


  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa, purkin etiketissä ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Tamsuloge n sisältää

Vaikuttava aine on tamsulosiinihydrokloridi.

Yksi säädellysti vapauttava kapseli sisältää 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia.


Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, metakryylihappo-etyyliakrylaattikopolymeeri (1:1) 30- prosenttinen dispersio, polysorbaatti 80, natriumlauryylisulfaatti, trietyylisitraatti ja talkki.

Kapselikuoren aineet ovat liivate, indigokarmiini (E 132), titaanidioksidi (E 171), keltainen rautaoksidi (E 172), punainen rautaoksidi (E 172) ja musta rautaoksidi (E 172).


Lääke valmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Säädellysti vapauttavat Tamsulogen-kapselit ovat väriltään oransseja (alaosa)/oliivinvihreitä (yläosa).

Kapseli sisältää valkoisia tai luonnonvalkoisia rakeita.


Valmiste on saatavilla 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 tai 200 säädellysti vapauttavan kapselin läpipainopakkauksissa, 200 säädellysti vapauttavan kapselin kerrannaispakkauksessa, joka sisältää kaksi 100 kapselin pakkausta, tai 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 tai 200 säädellysti vapauttavaa kapselia sisältävissä purkeissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

Mylan AB, PL 23033, 104 35 Tukholma, Ruotsi.


Valmistaja

image

Synthon Hispania S.L., Castelló 1, Polígono las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobrega, Espanja McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irlanti

Generics UK Ltd, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Iso-Britannia Mylan Hungary Kft, H-2900 Komárom, Mylan ut. 1, Unkari.


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.7.2021.