Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Ventilastin Novolizer
salbutamol

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Ventilastin Novolizer 100 mikrog/annos inhalaatiojauhe

salbutamoli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Ventilastin Novolizer on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Ventilastin Novolizeria

 3. Miten Ventilastin Novolizeria käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Ventilastin Novolizerin säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Ventilastin Novolizer on ja mihin sitä käyte tään


  Ventilastin Novolizer on tarkoitettu aikuisten, nuorten ja 6-12-vuotiaiden lasten käyttöön.

  Ventilastin Novolizerin vaikuttava aine on keuhkoputkia laajentava astmalääke (beetasympatomimeetti). Ventilastin Novolizeria käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

  • Sellaisten tilojen oireenmukainen hoito, joihin liittyy korjautuvaa hengitysteiden ahtautumista. Tällaisia tiloja ovat esim. astma tai keuhkoahtaumatauti, jos oireet ovat merkittävässä määrin korjautuvia.

  • Rasituksen tai allergeenialtistuksen provosoimien astmakohtausten ehkäisy.


  Salbutamolia, jota Ventilastin Novolizer sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin käytät Ventilastin Novolizeria


  Älä käytä Ventilastin Novolizeria, jos olet allerginen (yliherkkä) salbutamolille, laktoosille ja/tai laktoosin sisältämälle maitoproteiinille.


  Varoitukse t ja varotoime t

  Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Ventilastin Novolizeria.


  Ole erityisen varovainen Ventilastin Novolizerin suhteen,

  jos sinulla on jokin seuraavista:


  • Vaikea sydänsairaus, etenkin äskettäin sairastettu sydäninfarkti

  • Sepelvaltimotauti, tietty sydänlihassairaus (hypertrofinen obstruktiivinen kardiomyopatia) tai sydämen rytmihäiriöitä, joiden yhteydessä sydämen syketiheys suurenee

  • Korkea verenpaine (vaikea, hoitamaton hypertensio)

  • Verisuonen seinämän poikkeava laajentuma (aneurysma)

  • Kilpirauhasen liikatoiminta (hypertyreoosi)

  • Vaikeahoitoinen diabetes

  • Tietty lisämunuaisytimen sairaus (feokromosytooma)  1

  Kerro lääkärillesi ennen tämän lääkkeen käytön aloittamista, jos sinulla on ollut sydänsairaus tai sinulla on esiintynyt rasitusrintakipua (angina pectoris). Hakeudu lääkärin vastaanotolle, jos rintakipua tai muita sydänsairauden pahenemiseen liittyviä oireita ilmenee.


  Varovaisuutta on noudatettava, kun hoidetaan akuuttia astmakohtausta tai vaikean astman pahenemisvaihetta suurilla annoksilla salbutamolia. Tällöin on raportoitu veren laktaattipitoisuuden suurenemista ja harvemmin maitohappoasidoosia. Tämä korjautuu, kun salbutamolin annosta pienennetään.


  Ennen kuin käytät Novolizer-jauheinhalaattoria ensimmäistä kertaa, lääkärisi tulee neuvoa sinulle, miten sitä käytetään.


  Hoidon tulee tapahtua portaittain sairauden vaikeusasteesta riippuen.

  Jos sinulla on pitkäaikainen (jatkuva) astma, Ventilastin Novolizeria ei pidä käyttää ainoana hoitona. Keuhkoputkia laajentavien lääkkeiden kuten Ventilastin Novolizerin käyttötarpeen suureneminen viittaa sairauden pahenemiseen. Tällöin on otettava yhteys lääkäriin hoitosuunnitelman muuttamiseksi.

  Astmaoireiden äkillinen ja voimistuva paheneminen voi olla henkeä uhkaavaa, joten lääkäriin on tällöin otettava yhteys välittömästi.

  Lääkkeen liikakäyttöä tulee välttää, sillä huomattava liikakäyttö (sekä akuuttien kohtausten yhteydessä otettavien kerta-annosten liikakäyttö että päiväannosten ylittäminen) voi vaikuttaa sydämeen ja aiheuttaa vaaraa. Myös muut haittavaikutukset voivat voimistua.


  Astman päivittäinen omaseuranta hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan on tärkeää sairauden kehityksen arvioimiseksi sekä Ventilastin Novolizer -hoidon ja muiden sairautesi hoitoon käytettävien lääkitysten tehon selvittämiseksi.

  Seuranta voidaan toteuttaa esimerkiksi mittaamalla uloshengityksen huippuvirtaus säännöllisesti PEF-mittarin

  avulla.


  Jos sinulla on diabe tes

  Suurten Ventilastin Novolizer -annosten inhalointi voi suurentaa verensokeriarvoja. Tästä syystä diabeetikkojen verensokeriarvoja on seurattava tarkoin.


  Muut lääkevalmisteet ja Ventilastin Novolizer

  Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.


  • Salbutamolihoito voi aiheuttaa hypokalemiaa (alhaiset veren kaliumpitoisuudet), jota tietyt muut lääkkeet saattavat pahentaa. Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi muut astmalääkkeet kuten ksantiinijohdokset (esim. teofylliini) tai steroidit (esim. prednisoloni) tai muiden sairauksien hoitoon käytettävät lääkkeet kuten nesteenpoistolääkkeet (esim. furosemidi) tai digoksiini. Kerro ehdottomasti lääkärillesi, jos käytät jotakin näistä lääkkeistä. Tällöin lääkäri saattaa tehdä sinulle verikokeita kaliumarvojen seuraamiseksi.


  • Kerro myös lääkärillesi, jos käytät beetasalpaajia (esim. atenololi) korkean verenpaineen tai rasitus- rintakivun eli angina pectoriksen hoitoon tai jos käytät masennuslääkkeitä (esim. moklobemidi, feneltsiini, amitriptyliini, klomipramiini tai imipramiini).


  • Jotkut nukutusaineet voivat vaikuttaa salbutamoliin tai päinvastoin, mikä voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia.

  Jos sinulle tehdään leikkaus, kerro siis etukäteen hoitohenkilöstölle, että käytät Ventilastin Novolizeria.


  Huomaa myös, että nämä seikat saattavat koskea myös äskettäin käyttämiäsi lääkkeitä.


  Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

  Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


  Raskauden aikana, etenkin kolmen ensimmäisen raskauskuukauden aikana ja raskauden loppuvaiheessa, Ventilastin Novolizeria tulee käyttää vain hoitavan lääkärin nimenomaisesta määräyksestä ja silloinkin vain, jos lääkäri pitää sitä ehdottoman välttämättömänä.

  Salbutamolivalmisteiden inhalointi ei sovi ennenaikaisen synnytyksen hoidoksi, eikä niitä tule käyttää myöskään uhkaavan keskenmenon hoitoon.

  Ventilastin Novolizerin vaikuttava aine salbutamoli saattaa erittyä rintamaitoon, joten Ventilastin Novolizeria ei tule käyttää imetyksen aikana, ellei lääkäri ole sitä nimenomaisesti määrännyt.


  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.

  On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö ajamaan moottoriajoneuvoja tai selviytymään suurta tarkkaavaisuutta vaativista tehtävistä. Muun muassa lääkkeiden vaikutukset ja/tai haittavaikutukset voivat vaikuttaa kykyysi suoriutua tällaisista tehtävistä. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia kuvataan tämän pakkausselosteen muissa osissa. Tutustu siis kaikkiin tämän pakkausselosteen tietoihin. Keskustele lääkärisi tai apteekkihenkilöstön kanssa, jos olet epävarma.


  Ventilastin Novolizer sisältää maitosokeria (laktoosia), 11,42 mg laktoosimonohydraattia / annettu annos. Kerta- annoksen sisältämä laktoosimäärä ei yleensä aiheuta ongelmia laktoosi-intolerantikoille. Jos epäilet, että sinulla saattaa olla laktoosi-intoleranssi, keskustele asiasta lääkärisi kanssa.

  Laktoosi sisältää pieniä määriä maitoproteiinia.


 3. Mite n Ventilastin Novolizeria käyte tään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Lääkärin tulee antaa sinulle tarkat ohjeet Ventilastin Novolizerin oikeasta käytöstä. Lapset saavat käyttää valmistetta ainoastaan aikuisen valvonnassa ja lääkärin ohjeiden mukaisesti.


  Annostus määräytyy sairauden luonteen, vaikeusasteen ja etenemisen mukaan.

  Jos sinusta tuntuu, että Ventilastin Novolizerin vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärillesi tai apteekkiin.


  Aikuisille (myös iäkkäille henkilöille ja nuorille) suositellaan seuraavia annoksia, ellei lääkäri ole nimenomaisesti määrännyt toisin:

  Äkillisen keuhkoputkien supistumisen tai kohtauksittaisen hengenahdistuksen akuutti hoito: ota yksi inhalaatio

  (100 mikrog).

  Rasituksen tai allergeenien aiheuttamien astmaoireiden estohoito: ota kaksi inhalaatiota (200 mikrog) 10–15 minuuttia ennen kyseistä tilannetta.

  24 tunnin aikana otettava lääkemäärä ei saa ylittää 8 inhalaatiota (800 mikrog).


  Lapset (ikä 6–12 vuotta)

  Äkillisen keuhkoputkien supistumisen tai kohtauksittaisen hengenahdistuksen akuutti hoito: ota yksi inhalaatio (100 mikrog).

  Rasituksen tai allergeenien aiheuttamien astmaoireiden estohoito: ota yksi inhalaatio (100 mikrog) 10–15 minuuttia ennen kyseistä tilannetta. Tarvittaessa voit ottaa vielä toisen inhalaation (yhteensä 200 mikrog).

  24 tunnin aikana otettava lääkemäärä ei saa ylittää 4 inhalaatiota (400 mikrog).


  Alle 6-vuotiaat lapset

  Ventilastin Novolizerin käyttöä alle 6-vuotiaille lapsille ei suositella, sillä valmisteen tehosta ja turvallisuudesta ei ole riittävästi tietoa.


  Kaikki potilaat

  Äkillisen hengenahdistuskohtauksen yhteydessä yksi inhalaatio lievittää yleensä nopeasti oireita. Jos oireet eivät vaikuta lievittyvän tuntuvasti 5–10 minuutin kuluessa inhalaatiosta, voit ottaa toisen inhalaation. Uutta annosta ei saa ottaa, ennen kuin edellisestä annoksesta on kulunut vähintään neljä tuntia. (Yhteen annokseen voi kuulua 1 tai 2 inhalaatiota.)

  Jos vaikea hengenahdistuskohtaus ei lievity vielä toisenkaan inhalaation jälkeen tai potilas ei pysty käyttämään Novolizer-jauheinhalaattoria akuutin astmakohtauksen aikana, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon.


  Jos potilas käyttää tarvittaessa otettavaa Ventilastin Novolizer -hoitoa päivittäin oireiden lievittämiseksi, on harkittava säännöllisen tulehdusta lievittävän lääkityksen lisäämistä hoitoon.

  Kun potilas siirtyy jonkin muun salbutamoli-inhalaattorin käytöstä Ventilastin Novolizer -jauheinhalaattorin käyttöön, keuhkoihin kulkeutuva salbutamolimäärä voi vaihdella inhalaattorista riippuen. Näissä tapauksissa lääkärin on ehkä muutettava hoitosuunnitelmaa.


  Antotapa

  Inhalaatioon.

  Inhaloi lääke käyttöohjeissa kuvatulla tavalla.


  Jos otat e nemmän Ventilastin Novolizeria kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Yliannostuksen merkit ja oireet muistuttavat alla kuvattuja haittavaikutuksia. Ne ilmenevät kuitenkin nopeasti ja todennäköisesti myös tavallista voimakkaampina.

  Yliannostuksen tyypillisiä oireita ja merkkejä ovat sydämentykytys, epäsäännöllinen ja/tai nopea syke, vaikea vapina etenkin käsissä, levottomuus, unihäiriöt ja rintakipu.

  Jos näitä vaivoja ilmenee, ota välittömästi yhteys lääkäriin.


  Jos unohdat ottaa Ventilastin Novolizeria

  Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


  Jos lopetat Ventilastin Novolizerin käytön

  Älä lopeta Ventilastin Novolizer -hoitoa keskustelematta asiasta ensin lääkärisi kanssa, sillä hoidon lopettaminen voi johtaa sairauden pahenemiseen.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos hengenahdistus pahenee heti inhalaation jälkeen, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

  Tietyissä tapauksissa jotkin seuraavassa mainituista haittavaikutuksista voivat aiheuttaa välittömän hengenvaaran (esimerkiksi henkeä uhkaavan nopea syke). Tästä syystä lääkäriin on otettava yhteys välittömästi, jos tällaisia oireita ilmenee äkillisesti ja/tai ne ovat odottamattoman voimakkaita.


  Yleisiä haittavaikutuksia (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 10:stä) ovat makuaistin muutokset (paha, epämiellyttävä tai epätavallinen maku), suun ja nielun ärsytys, kielen polte, sormien tai käsien vapina, huimaus, pahoinvointi, hikoilu, levottomuus ja päänsärky. Nämä haittavaikutukset saattavat lievittyä muutaman viikon kuluessa, kun hoitoa jatketaan.


  Harvinaisissa tapauksissa (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 1 000:sta) saattaa esiintyä myös seuraavia haittavaikutuksia:


  Sydän- ja ve ris uonistohäiriöt:

  Nopea syke, sydämen rytmihäiriöt (kuten eteisvärinä), sydämen lisälyönnit, sydämentykytys, verenpaineen muuttuminen (aleneminen tai suureneminen) ja verisuonten laajeneminen (ääreisosissa).


  Aine e nvaihdunta/e lektrolyytit:

  Alhainen veren kaliumpitoisuus (hypokalemia), kohonneet verensokeriarvot, insuliinin, vapaiden rasvahappojen, glyserolin ja ketoaineiden pitoisuuksien suureneminen.


  He rmos ton häiriöt ja ps yykkiset häiriöt:

  Yliaktiivisuus (etenkin 12-vuotiailla ja sitä nuoremmilla lapsilla).


  Tuki- ja liikuntae limis tö:

  Lihaskipu ja lihaskrampit.


  He ngityselimistö:

  Yskä ja hengenahdistuskohtaukset inhalaation aikana tai sen jälkeen (paradoksaalinen bronkospasmi eli keuhkoputkien supistuminen).


  Hyvin harvinaisissa tapauksissa (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 10 000:sta) saattaa esiintyä seuraavia haittavaikutuksia:

  • Yliherkkyysreaktiot (allerginen reaktio, johon liittyviä oireita ovat kutina, nokkosihottuma, ihottuma, ihon punoitus, verenpaineen aleneminen, kasvojen ja nielun turvotus). Jos havaitset jonkin näistä reaktioista, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

  • Verihiutaleiden määrän väheneminen

  • Munuaistulehdus

  • Pyörtyminen

  • Voimakas ärtyneisyys, univaikeudet, harhakuvat (hallusinaatiot) (erityisesti alle 12-vuotiailla lapsilla)

  Hyvin harvinaisissa tapauksissa voi esiintyä rintakipua (joka johtuu sydänvaivoista kuten angina pectoriksesta eli rasitusrintakivusta). Keskustele asiasta lääkärisi kanssa mahdollisimman pian, mutta jatka silti lääkkeen käyttöä, ellei lääkärisi erikseen kehota sinua lopettamaan sitä.

  Laktoosimonohydraatti sisältää pieniä määriä maitoproteiineja ja saattaa siten aiheuttaa allergisia reaktioita. Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia

  mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA


 5. Ventilastin Novolizerin säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä etiketissä, ulkopakkauksessa ja sylinteriampullin säiliössä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä alle 30°C. Herkkä kosteudelle.

  Säilytä täyttöpakkausten sylinteriampullit alkuperäispakkauksessa ensimmäiseen käyttökertaan asti.


  Vaihda sylinteriampulli, kun sen pakkauksen avaamisesta on kulunut 6 kk. Jauheinhalaattoria saa käyttää enintään yhden vuoden ajan.


  Huom: Novolizerin on osoitettu toimivan vähintään 2 000 kerta-annoksen ajan. Laitteessa voidaan siis käyttää (yhden vuoden aikana) enintään 10 sylinteriampullia, joissa on kussakin 200 kerta-annosta. Tämän jälkeen laite tulee vaihtaa.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Ventilastin Novolizer sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko


Ventilastin Novolizer -inhalaatiojauhe on valkoista jauhetta, joka on pakattu sylinteriampulliin. Sen pakkaukset ovat seuraavat:


Alkuperäinen myyntipakkaus:

1 sylinteriampulli, jossa 200 annosta ja joka sisältää vähintään 2,308 g jauhetta, pakattuna alumiinikalvolla sinetöityyn muovisäiliöön, sekä yksi jauheinhalaattori (= Novolizer).


Täyttöpakkaukset:

 1. sylinteriampulli, jossa 200 annosta ja joka sisältää vähintään 2,308 g jauhetta, pakattuna alumiinikalvolla sinetöityyn muovisäiliöön.

 2. sylinteriampullia, joissa kummassakin 200 annosta ja jotka sisältävät vähintään 2,308 g jauhetta, pakattuna alumiinikalvolla sinetöityihin muovisäiliöihin.


Sairaalapakkaus, jossa 10 alkuperäistä myyntipakkausta. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija


Viatris Oy Vaisalantie 2-8

02130 Espoo

S-posti: infofi@viatris.com


Valmistaja


McDermott Laboratories T/A Mylan Dublin Respiratory

Unit 25 Baldoyle Industrial Estate Grange Road, Baldoyle

Dublin 13 Irlanti


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 27.1.2022.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KÄYTTÖOHJEET


Novolizerimage

Sylinteriampulli Kansi


Annoslaskuri

Painike Tarkastusikkuna

Suojakorkki


Sylinteriampullin säiliö


 1. VALMISTELU:


  Novolizer-jauheinhalaattorilla inhalaation ottaminen on helppoa ja sen onnistuminen luotettavaa. Laitteen käyttö on suoraviivaista, sylinteriampullin vaihto nopeaa ja puhdistus yksinkertaista.


  Pidä Novolizer-jauheinhalaattori edessäsi. Paina kevyesti kannen molemmilla sivuilla olevia kohojuovaisia alueita, vedä kantta eteenpäin () ja nosta se pois ().

  image


  Poista alumiininen suojakalvo sylinteriampullin säiliöstä ja ota uusi sylinteriampulli esiin. Ota sylinteriampulli kuitenkin pakkauksesta vasta juuri ennen käyttöä. Sylinteriampullin värikoodin on vastattava annospainikkeen väriä.

  image


  Ensimmäinen täyttökerta:

  image

  Aseta sylinteriampulli Novolizer-jauheinhalaattoriin niin, että annoslaskuri on suukappaleeseen päin (). Älä paina annospainiketta, kun asetat sylinteriampullin paikalleen.


  Seuraavat täyttökerrat:

  Huomio: Puhdista aina Novolizer-jauheinhalaattori, kun olet poistanut tyhjän sylinteriampullin laitteesta.


  Jos olet jo käyttänyt Novolizer-jauheinhalaattoria, poista ensin tyhjä sylinteriampulli ja aseta sitten uusi sylinteriampulli paikalleen. Älä paina annospainiketta, kun asetat sylinteriampullin paikalleen.


  Aseta kansi ylhäältä käsin laitteen sivuissa oleviin uriin () ja paina sitä suoraan alaspäin värillistä annospainiketta kohti, kunnes se naksahtaa paikalleen ().


  image


  Novolizer on nyt käyttövalmis.

  image


  Voit jättää sylinteriampullin Novolizer-jauheinhalaattoriin, kunnes se on käytetty tyhjäksi, kuitenkin enintään 6 kuukauden ajaksi. Kun annoslaskuri näyttää ”0”, on sylinteriampulli tyhjä ja se pitää vaihtaa uuteen.

  Sylinteriampulle ja saa käyttää vain alkuperäisissä Novolizer-jauheinhalaattoreissa.


 2. KÄYTTÖ:

  Ota inhalaatio istuen tai seisten, jos vain mahdollista. Novolizer on pidettävä aina vaakasuorassa asennossa käytön yhteydessä. Poista ensin suojakorkki ().


  image


  Paina värillinen annospainike pohjaan asti. Laitteesta kuuluu kaksi äänekästä naksahdusta, ja tarkastusikkunan väri muuttuu punaisesta vihreäksi. Vapauta värillinen annospainike. Tarkastusikkunan vihreä väri osoittaa, että Novolizer on valmis käytettäväksi.

  image


  Hengitä ulos (älä kuitenkaan inhalaattoriin). Laita huulet tiukasti suukappaleen ympärille, hengitä jauhe keuhkoihin tasaisesti, syvään ja mahdollisimman nopeasti (kunnes keuhkot ovat täynnä) ja pidätä sitten hengitystä muutaman sekunnin ajan. Jos inhalaatio onnistuu, sisäänhengityksen aikana kuuluu äänekäs naksahdus. Hengitä tämän jälkeen normaalisti.

  image


  Tarkista, että tarkastusikkunan väri on muuttunut taas punaiseksi, mikä osoittaa, että inhalaatio on otettu oikein. Laita suojakorkki takaisin suukappaleen peitoksi. Lääke on nyt otettu oikein.

  Ylemmässä ikkunassa näkyvä numero osoittaa, montako inhalaatiota on jäljellä. Asteikko on merkitty 20 annoksen välein, kun jäljellä on 200–60 annosta, ja 10 annoksen välein, kun jäljellä on 60–0 annosta. Jos naksahdusta ei kuulu eikä ikkunan väri vaihdu, toista edellä kuvatut vaiheet uudelleen.


  HUOM: Värillistä annospainiketta tulee painaa vasta juuri ennen inhalaatiota.

  Novolizer-inhalaattorilla ei voi ottaa vahingossa liian suurta annosta. Naksahdus ja tarkastusikkunan värin vaihtuminen osoittavat, että inhalaatio on otettu oikein. Jos tarkastusikkunan väri ei vaihdu uudelleen punaiseksi,

  inhalaatio on otettava uudelleen. Jos inhalaation ottaminen ei onnistu useiden yritysten jälkeenkään, ota yhteys lääkäriin.


 3. PUHDISTUS:


Puhdista Novolizer-jauheinhalaattori säännöllisesti ja vähintään aina kun vaihdat sylinteriampullin.


Poista suojakorkki ja suukappale

Poista ensin suojakorkki. Tartu sitten suukappaleeseen ja käännä sitä vähän matkaa vastapäivään (), kunnes se irtoaa. Nyt suukappaleen voi poistaa ().

image


Puhdistus

Käännä Novolizer ylösalaisin. Tartu irralliseen lääkekouruun ja vedä sitä eteenpäin () ja ylöspäin (). Kouruun jääneen jauheen voi poistaa kevyellä kopautuksella.

image


Puhdista suukappale, lääkekouru ja jauheinhalaattori pehmeällä, kuivalla ja nukkaamattomalla kankaalla. ÄLÄ käytä vettä tai pesuainetta.


Kokoaminen – aseta lääkekouru paikalleen

Puhdistuksen jälkeen aseta lääkekouru laitteeseen liu’uttamalla sitä vinosti alaspäin () ja painamalla se sitten paikalleen ().

Käännä inhalaattori taas oikein päin.

image


Kokoaminen – aseta suukappale ja suojakorkki paikalleen

Aseta suukappaleen tappi vasemmalla puolella olevaan uraan ja käännä suukappaletta oikealle, kunnes se naksahtaa paikalleen. Laita lopuksi suojakorkki paikalleen.


image


Huomioitavaa* Kysy lääkäriltäsi laitteeseen sopivista lääkkeistä.


CE


Tarkistettu viimeksi 2.11.2017