Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Etoricoxib Orion
etoricoxib

HINNAT

90 mg tabletti, kalvopäällysteinen 7

Tukkukauppa: 1,56 €
Jälleenmyynti: 2,47 €
Korvaus: 0,00 €

120 mg tabletti, kalvopäällysteinen 7

Tukkukauppa: 1,73 €
Jälleenmyynti: 2,76 €
Korvaus: 0,00 €

30 mg tabletti, kalvopäällysteinen 30

Tukkukauppa: 2,35 €
Jälleenmyynti: 3,76 €
Korvaus: 0,00 €

60 mg tabletti, kalvopäällysteinen 30

Tukkukauppa: 2,50 €
Jälleenmyynti: 4,00 €
Korvaus: 0,00 €

90 mg tabletti, kalvopäällysteinen 30

Tukkukauppa: 3,30 €
Jälleenmyynti: 5,26 €
Korvaus: 0,00 €

120 mg tabletti, kalvopäällysteinen 30

Tukkukauppa: 4,29 €
Jälleenmyynti: 6,85 €
Korvaus: 0,00 €

90 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 8,65 €
Jälleenmyynti: 13,79 €
Korvaus: 0,00 €

30 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 8,79 €
Jälleenmyynti: 14,02 €
Korvaus: 0,00 €

60 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 11,52 €
Jälleenmyynti: 18,13 €
Korvaus: 0,00 €

120 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 15,55 €
Jälleenmyynti: 24,12 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Etoricoxib Orion 30 mg kalvopäällysteiset table tit Etoricoxib Orion 60 mg kalvopäällysteiset table tit Etoricoxib Orion 90 mg kalvopäällysteiset table tit Etoricoxib Orion 120 mg kalvopäällysteiset tabletit


etorikoksibi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Jos mielestäsi jokin yllä olevista koskee sinua, älä ota näitä tabletteja, ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa.


Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Etoricoxib Orion -valmistetta, jos


Jos et ole varma, koskeeko jokin edellä olevista sinua, keskustele lääkärin kanssa ennen Etoricoxib Orion -valmisteen ottamista varmistaaksesi, sopiiko tämä lääke sinulle.

Etoricoxib Orion on ikääntyneillä potilailla yhtä tehokas kuin nuoremmilla aikuispotilailla. Jos olet yli 65-vuotias, lääkäri haluaa tarkkailla terveydentilaasi asianmukaisesti. Annostusta ei tarvitse muuttaa hoidettaessa yli 65-vuotiaita potilaita.


Lapset ja nuoret

Älä anna tätä lääkettä lapsille tai alle 16-vuotiaille nuorille.


Muut lääkevalmisteet ja Etoricoxib Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.


Kun aloitat Etoricoxib Orion -valmisteen ottamisen, lääkäri saattaa haluta seurata, että muut käyttämäsi lääkkeesi toimivat kunnolla, erityisesti jos käytät


Etoricoxib Orion ruuan ja juoman kanssa

Etoricoxib Orion -valmisteen vaikutus saattaa alkaa nopeammin, kun se otetaan tyhjään mahaan.


Raskaus, imetys ja hedelmällisyys


Raskaus

Etoricoxib Orion -tabletteja ei saa ottaa raskauden aikana. Jos olet tai epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet raskautta, älä ota näitä tabletteja. Jos tulet raskaaksi, lopeta tablettien ottaminen ja ota yhteys lääkäriin. Jos olet epävarma tai tarvitset lisäohjeita, ota yhteys lääkäriin.


Imetys

Ei tiedetä, erittyykö Etoricoxib Orion äidinmaitoon. Jos imetät tai aiot imettää, ota yhteys lääkäriin, ennen kuin aloitat Etoricoxib Orion -valmisteen ottamisen. Älä imetä, jos käytät Etoricoxib

Orion -valmistetta.


Hedelmällisyys

Etoricoxib Orion -valmisteen käyttöä ei suositella naisille, jotka yrittävät tulla raskaaksi.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Joillakin potilailla on ilmoitettu esiintyneen huimausta ja uneliaisuutta Etoricoxib Orion -valmisteen käytön yhteydessä. Älä aja, jos koet huimausta tai uneliaisuutta. Älä käytä mitään työvälineitä tai koneita, jos koet huimausta tai uneliaisuutta.


Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


Etoricoxib Orion sisältää laktoosia

Tämä lääke sisältää laktoosia (monohydraattina) 0,8 mg (30 mg tabletti), 1,6 mg (60 mg tabletti), 2,4 mg (90 mg tabletti) ja 3,2 mg (120 mg tabletti). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.


Muut apuaineet

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.


 1. Mite n Etoricoxib Orion -valmistetta otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Älä ylitä sairautesi hoitoon suositeltuja annoksia. Lääkäri haluaa keskustella hoidostasi ajoittain. On tärkeää, että käytät pienintä annosta, jolla kipusi pysyy hallinnassa. Sinun ei myöskään pidä ottaa Etoricoxib Orion -valmistetta kauemmin kuin on välttämätöntä, koska sydäninfarktin ja aivohaverin vaara voi kasvaa pitkittyneen hoidon myötä, etenkin suuria annoksia käytettäessä.


  Tästä lääkkeestä on saatavana eri vahvuuksia. Lääkäri määrää sinulle sopivan tablettivahvuuden sairautesi mukaan.


  Suositeltu annos on:


  Nivelrikko

  Suositeltu annos on 30 mg kerran vuorokaudessa. Annos voidaan tarvittaessa suurentaa korkeintaan 60 mg:aan kerran vuorokaudessa.


  Nivelreuma

  Suositeltu annos on 60 mg kerran vuorokaudessa. Annos voidaan tarvittaessa nostaa korkeintaan 90 mg:aan vuorokaudessa.


  Selkärankareuma

  Suositeltu annos on 60 mg kerran vuorokaudessa. Annos voidaan tarvittaessa nostaa korkeintaan 90 mg:aan vuorokaudessa.


  Akuutit kiputilat

  Etorikoksibia saa käyttää vain akuutin kipuvaiheen ajan.


  Kihti

  Suositeltu annos on 120 mg kerran vuorokaudessa, ja sitä saa käyttää vain akuutin kipuvaiheen aikana enintään 8 vuorokauden ajan.


  Hammaskirurgisen toimenpiteen jälkeinen kipu

  Suositeltu annos on 90 mg kerran vuorokaudessa enintään 3 vuorokauden ajan.

  Potilaat, joilla on maksasairauksia

  • Jos sinulla on lievä maksasairaus, ota enintään 60 mg vuorokaudessa.

  • Jos sinulla on keskivaikea maksasairaus, ota enintään 30 mg vuorokaudessa.


   Käyttö lapsille ja nuorille

   Lasten ja alle 16-vuotiaiden nuorten ei pidä käyttää Etoricoxib Orion -tabletteja.


   Iäkkäät

   Annosta ei tarvitse muuttaa iäkkäitä potilaita hoidettaessa. Kuten muillakin lääkkeillä, varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa iäkkäitä potilaita.


   Antotapa

   Etoricoxib Orion otetaan suun kautta. Ota tabletit kerran vuorokaudessa. Tabletit voidaan ottaa joko ruokailun yhteydessä tai tyhjään mahaan.


   Jos otat e nemmän Etoricoxib Orion -valmistetta kuin sinun pitäisi

   Älä koskaan ota tabletteja enempää kuin mitä lääkäri on sinulle määrännyt. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


   Jos unohdat ottaa Etoricoxib Orion -valmistetta

   On tärkeää ottaa Etoricoxib Orion lääkärin määräyksen mukaan. Jos unohdat ottaa annoksen, jatka lääkkeen käyttöä seuraavana päivänä ohjeen mukaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista merkeistä, lopeta Etoricoxib Orion -valmisteen käyttö ja keskustele he ti lääkärin kanssa (ks. kohta 2 ”Mitä sinun on tie dettävä, ennen kuin otat Etoricoxib Orion -valmistetta):

  • hengästyminen, rintakipu tai nilkkojen turpoaminen ensi kertaa tai näiden paheneminen

  • ihon ja silmien keltaisuus – nämä ovat maksasairauden merkkejä

  • kova tai jatkuva mahakipu tai ulosteen muuttuminen mustaksi

  • allerginen reaktio, joka voi ilmetä iho-oireina, kuten haavaumina ja rakkulointina tai kasvojen, huulien, kielen tai nielun turvotuksena, mikä voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia.

   Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä Etoricoxib Orion -hoidon aikana: Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):

  • mahakipu.


   Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

  • hammaskuoppatulehdus (tulehdus ja kipu hampaanpoiston jälkeen, ns. kuiva alveoliitti)

  • nesteen kertymisestä johtuva säärien ja/tai jalkojen turvotus

  • heitehuimaus, päänsärky

  • sydämentykytys (nopeat tai epäsäännölliset sydämenlyönnit), epäsäännöllinen sydänrytmi (rytmihäiriö)

  • kohonnut verenpaine

  • hengityksen vinkuminen tai hengenahdistus (bronkospasmit)

  • ummetus, ilmavaivat, mahatulehdus (mahalaukun limakalvon tulehdus), närästys, ripuli, ruoansulatushäiriöt (dyspepsia) / mahavaivat, pahoinvointi, huonovointisuus (oksentelu), ruokatorvitulehdus, suun haavaumat

  • muutoksia maksasi toimintaa mittaavien verikokeiden tuloksissa

  • mustelmat

  • väsymys ja heikkous, flunssan kaltaiset oireet.


   Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

  • maha-suolikanavan tulehdus (mahalaukun ja ohutsuolen tulehdus / vatsaflunssa), ylähengitystieinfektio, virtsatietulehdus

  • laboratorioarvojen muutokset (punasolujen määrän väheneminen, valkosolujen määrän väheneminen, verihiutaleiden määrän väheneminen)

  • yliherkkyys (allerginen reaktio, mukaan lukien nokkosihottuma, joka voi olla niin vakava, että vaatii välitöntä lääkärin hoitoa)

  • ruokahalun lisääntyminen tai väheneminen, painonnousu

  • ahdistuneisuus, masennus, tarkkaavaisuuden heikkeneminen, aistiharhat (hallusinaatiot)

  • makuaistin häiriö, unettomuus, puutuminen tai pistely, uneliaisuus

  • näön hämärtyminen, silmien ärsytys ja punoitus

  • korvien soiminen, kiertohuimaus (tunne pyörimisestä paikallaan ollessa)

  • epänormaali sydänrytmi (eteisvärinä), nopea sydämen syke, sydämen vajaatoiminta, puristuksen, paineen tai painon tunne rinnassa (rasitusrintakipu), sydäninfarkti

  • punastelu, aivohaveri, ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA-kohtaus), voimakas verenpaineen kohoaminen, verisuonitulehdus

  • yskä, hengästyneisyys, nenäverenvuoto

  • vatsan turvotus; suolen toiminnan muutokset, suun kuivuminen, mahahaava, mahan limakalvon tulehdus, joka voi muuttua vakavaksi ja aiheuttaa verenvuotoa, ärtyvä paksusuoli, haimatulehdus

  • kasvojen turvotus, ihottuma tai kutiava iho, ihon punoitus

  • lihaskouristukset tai -supistukset, lihaskipu tai -jäykkyys

  • korkea veren kaliumpitoisuus, muutoksia munuaistesi toimintaa mittaavien virtsa- tai verikokeiden tuloksissa, vakavat munuaissairaudet

  • rintakipu.


   Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

  • angioedeema (allerginen reaktio, johon liittyy kasvojen, huulien, kielen ja/tai nielun turvotusta, joka voi aiheuttaa hengitys- tai nielemisvaikeuksia ja joka voi olla niin vakava, että vaatii välitöntä lääkärin hoitoa) / anafylaktiset /anafylaksia muistuttavat reaktiot, mukaan lukien sokki (vakava allerginen reaktio, joka vaatii välitöntä lääkärin hoitoa)

  • sekavuus, levottomuus

  • maksan toimintahäiriöt (maksatulehdus)

  • veren pieni natriumpitoisuus

  • maksan vajaatoiminta, ihon ja/tai silmien keltaisuus

  • vaikeat ihoreaktiot.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA

 3. Etoricoxib Orion -valmisteen säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa, purkissa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Etoricoxib Orion sisältää

Tabletin ydin:

kalsiumvetyfosfaatti (vedetön), mikrokiteinen selluloosa, kroskarmelloosinatrium, hydroksipropyyliselluloosa, magnesiumstearaatti.

Kalvopäällyste:

hypromelloosi, laktoosimonohydraatti, titaanidioksidi, triasetiini. 30 mg:n, 60 mg:n ja 120 mg:n tabletit sisältävät myös indigokarmiinia lumiinilakkaa ja keltaista rautaoksidia.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Kalvopäällysteisistä Etoricoxib Orion -tableteista on saatavana neljä vahvuutta:

30 mg: Sinertävänvihreä, pyöreä, kaksoiskupera, halkaisija 6 mm, tabletin toisella puolella kaiverrus

”443” ja toisella puolella ”L”.

60 mg: Vihreä, pyöreä, kaksoiskupera, halkaisija 8 mm, tabletin toisella puolella kaiverrus ”444” ja toisella puolella ”L”.

90 mg: Valkoinen tai lähes valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, halkaisija 9 mm, tabletin toisella

puolella kaiverrus ”445” ja toisella puolella ”L”.

120 mg: Vaaleanvihreä, pyöreä, kaksoiskupera, halkaisija 10 mm, tabletin toisella puolella kaiverrus

“446” ja toisella puolella ”L”.


Pakkauskoot: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 98 ja 100 tablettia läpipainopakkauksissa sekä 30 ja

90 tablettia purkeissa, joissa on piidioksidigeeliä kuivausaineena. Kuivausaineita käytetään pitämään tabletit kuivina, eikä niitä saa niellä.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Orion Corporation Orionintie 1

02200 Espoo


Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

02200 Espoo


Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

24100 Salo

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijalta: +358 10 4261


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 9.6.2022