Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Amgevita
adalimumab

HINNAT

20 mg injektioneste, liuos 1 esitäytetty ruisku

Tukkukauppa: 130,04 €
Jälleenmyynti: 181,70 €
Korvaus: 0,00 €

40 mg injektioneste, liuos 2 esitäytettyä kynää

Tukkukauppa: 454,00 €
Jälleenmyynti: 589,66 €
Korvaus: 0,00 €

40 mg injektioneste, liuos 2 esitäytettyä ruiskua

Tukkukauppa: 503,04 €
Jälleenmyynti: 648,99 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


AMGEVITA 20 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku AMGEVITA 40 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku adalimumabi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)


Amgevita on kirkas ja väritön tai kellertävä liuos.


Pakkauksessa on yksi kertakäyttöinen 20 mg:n esitäytetty ruisku (keltainen männän varsi). Pakkauksessa on 1, 2, 4 tai 6 kertakäyttöistä 40 mg:n esitäytettyä ruiskua (sininen männän varsi).


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Amgen Europe B.V. Minervum 7061

image

4817 ZK Breda Alankomaat


Myyntiluvan haltija Amgen Europe B.V. Minervum 7061

image

4817 ZK Breda Alankomaat


Valmistaja

Amgen Technology Ireland UC Pottery Road

Dun Laoghaire Co Dublin Irlanti

Valmistaja Amgen NV Telecomlaan 5-7

1831 Diegem Belgia


image

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +370 5 219 7474


България

Амджен България ЕООД Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711


Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700


Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige Tlf: +45 39617500

Malta Amgen S.r.l. Italy

Tel: +39 02 6241121


Deutschland

Amgen GmbH

Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500


Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000


Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217


España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. Tel.: +48 22 581 3000


France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda. Tel: +351 21 4220606


Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL Tel: +4021 527 3000


Ireland

Amgen Ireland Limited Tel: +353 1 8527400

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o. Tel: +386 (0)1 585 1767

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Amgen Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 321 114 49


Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Orion Pharma Puh/Tel: +358 10 4261


Kύπρος

C.A. Papaellinas Ltd Τηλ.: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100


Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle Tel: +371 257 25888

United Kingdom (Northern Ireland)

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

image

Käyttöohjeet:

image

image

Kertakäyttöinen esitäytetty Amgevita-ruisku Ihon alle


Esitäytetyn ruiskun osat

Ennen käyttöä

Käytön jälkeen


Männän varsi


Sormituki Etiketti ja

viimeinen käyttöpäivämäärä


Ruiskun säiliö


Lääke


Neulansuojus paikoillaan

Männän varsi käytön jälkeen Sormituki


Etiketti ja viimeinen käyttöpäivämäärä


Ruiskun säiliö käytön jälkeen


Neula käytön jälkeen


Neulansuojus pois paikoiltaan


Tärkeää: Neula on suojuksen sisällä

Tärkeää


Lue nämä tärkeät tiedot ennen kuin käytät esitäytettyä Amgevita-ruiskua:


Esitäytetyn Amgevita-ruiskun käyttö


image

image

Vaihe 1: Esivalmistelut


A.

Ota pakkauksesta tarvittava määrä esitäytettyjä Amgevita-ruiskuja.

Ota kiinni ruiskun säiliöstä ja nosta ruisku pois kotelosta.

image

Pidä sormilla tai peukalolla Ota kiinni näin

kiinni kotelon reunasta, jotta se pysyy paikoillaan, kun nostat ruiskun pois.

Laita pakkaus takaisin jääkaappiin, jos pakkaukseen jäi vielä käyttämättömiä esitäytettyjä ruiskuja.


Jotta ruisku ei vahingoitu:

 • Älä ota kiinni männän varresta.

 • Älä ota kiinni neulansuojuksesta.

 • Älä poista neulansuojusta ennen kuin olet valmis pistämään lääkkeen.

 • Älä irrota sormitukea. Se kuuluu ruiskuun.

 • Älä laita ruiskua takaisin jääkaappiin, kun se on lämmennyt huoneenlämpöiseksi.

 • Älä yritä lämmittää ruiskua millään lämmönlähteellä, kuten kuumalla vedellä tai mikroaaltouunissa.

 • Älä jätä ruiskua suoraan auringonvaloon.

 • Älä ravista ruiskua.


Jotta pistos olisi miellyttävämpi, jätä ruisku huoneenlämpöön noin 15–30 minuutin ajaksi ennen lääkkeen pistämistä.


Tärkeää: Pidä aina kiinni esitäytetyn ruiskun säiliöstä.

image


B.

Tarkasta esitäytetty Amgevita-ruisku.

Etiketti, jossa viimeinen

Ruiskun säiliö käyttöpäivämäärä Männän varsi

image

Neulansuojus paikoillaan Lääke Sormituki

Pidä aina kiinni ruiskun säiliöstä.


Tarkista, että ruiskussa oleva lääke on kirkasta ja väritöntä tai kellertävää.

 • Älä käytä ruiskua, jos:

  • lääke on sameaa tai värjäytynyttä tai siinä on hiutaleita tai hiukkasia.

  • jokin osa on murtunut tai rikki.

  • neulansuojus puuttuu tai se ei ole kunnolla paikoillaan.

  • etikettiin merkitty viimeinen käyttöpäivämäärä on jo mennyt.

Kaikissa näissä tapauksissa on otettava käyttöön uusi ruisku.


C.

Ota esiin kaikki pistosta (pistoksia) varten tarvittavat välineet.

Pese kädet huolellisesti saippualla ja vedellä.

Aseta uusi esitäytetty ruisku puhtaalle hyvin valaistulle työtasolle.


Lisäksi tarvitset seuraavat tarvikkeet, jotka eivät ole mukana pakkauksessa:

 • Desinfiointipyyhkeitä

 • Vanutuppo tai harsotaitos

 • Laastari

 • Teräville jätteille tarkoitettu keräysastia


image


image


D.

Valitse pistoskohta (pistoskohdat) ja puhdista se (ne).


Vatsa


Reisi


Sopivat pistoskohdat:


 • Reisi

 • Vatsa, lukuun ottamatta 5 senttimetrin aluetta navan ympärillä

 • Älä koske tähän ihoalueeseen enää ennen pistämistä.

 • Jos haluat pistää samalle ihoalueelle kuin edellisellä pistoskerralla, varmista, että et pistä aivan samaan kohtaan.

 • Jos sinulla on psoriaasi, älä pistä suoraan koholla olevaan, paksuun, punoittavaan tai hilseilevään läiskään tai ihomuutokseen.


Puhdista pistoskohta desinfiointipyyhkeellä. Anna ihon kuivua.

- Älä pistä ihoalueelle, joka aristaa, punoittaa, tuntuu kovalta tai jossa on mustelma. Vältä ihoalueita, joissa on arpia tai raskausarpia.


image

Vaihe 2: Pistoksen valmistelu


E.

Vedä neulansuojus pois suoraan ulospäin ja itsestäsi poispäin, kun olet valmis pistämään lääkkeen.

image

Neulan kärjessä voi näkyä tippa lääkettä. Tämä on normaalia.

 • Älä kierrä äläkä taivuta neulansuojusta.

 • Älä pane neulansuojusta takaisin ruiskuun.

 • Älä poista neulansuojusta ruiskusta ennen kuin olet valmis pistämään lääkkeen.


Tärkeää: Heitä neulansuojus terävien jätteiden keräysastiaan.

image


F.

Purista pistoskohtaa niin, että siihen muodostuu kiinteä pinta.

image

Purista noin 5 senttimetriä leveä ihopoimu napakasti peukalon ja muiden sormien väliin.


Tärkeää: Pidä ihopoimu puristettuna sormien väliin, kun pistät lääkkeen.


Vaihe 3: Lääkkeen pistäminen


G.

Pidä pistoskohtaa sormien välissä. Kun neulansuojus on poistettu, työnnä neula ihon sisään 45−90 asteen kulmassa.

image

Älä paina sormillasi mäntää, kun työnnät neulaa ihon sisään.


H.

Paina mäntä hitaasti ja tasaisesti aivan pohjaan asti, kunnes se ei enää liiku.

image


I.

Irrota peukalo männästä ja vedä sitten varovasti neula pois ihon sisältä.

image

image

Vaihe 4: Kun lääke on pistetty


J.

Hävitä käytetty ruisku ja neulansuojus.

image


 • Älä käytä käytettyä ruiskua uudelleen.

 • Älä käytä käytettyyn ruiskuun jäänyttä lääkettä.

 • Laita käytetty Amgevita-ruisku teräville jätteille tarkoitettuun keräysastiaan heti käytön jälkeen. Älä hävitä ruiskua talousjätteiden mukana (älä heitä sitä kodin roska-astiaan).

 • Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa tarvikkeiden oikeasta hävittämisestä.

 • Älä kierrätä ruiskua tai keräysastiaa äläkä heitä niitä talousjätteeseen.

Hävittämisohjeissa voi olla paikallisia eroja.

Tärkeää: Pidä aina terävien jätteiden keräysastia poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.


K.

Tarkasta pistoskohta.

Jos pistoskohdassa näkyy verta, paina vanutuppo tai harsotaitos sen päälle. Älä hankaa pistoskohtaa. Voit tarvittaessa panna siihen laastarin.