Kotisivun Kotisivun

Risperidon Orion
risperidone

HINNAT

0,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 20

Tukkukauppa: 1,91 €
Jälleenmyynti: 3,06 €
Korvaus: 0,00 €

1 mg tabletti, kalvopäällysteinen 20

Tukkukauppa: 7,99 €
Jälleenmyynti: 12,76 €
Korvaus: 0,00 €

0.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 12,45 €
Jälleenmyynti: 19,51 €
Korvaus: 0,00 €

1 mg tabletti, kalvopäällysteinen 60

Tukkukauppa: 16,75 €
Jälleenmyynti: 25,89 €
Korvaus: 0,00 €

2 mg tabletti, kalvopäällysteinen 60

Tukkukauppa: 21,42 €
Jälleenmyynti: 32,83 €
Korvaus: 0,00 €

4 mg tabletti, kalvopäällysteinen 60

Tukkukauppa: 25,95 €
Jälleenmyynti: 39,56 €
Korvaus: 0,00 €

3 mg tabletti, kalvopäällysteinen 60

Tukkukauppa: 29,21 €
Jälleenmyynti: 44,40 €
Korvaus: 0,00 €

1 mg/ml oraaliliuos 100 ml

Tukkukauppa: 30,19 €
Jälleenmyynti: 45,86 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Risperidon Orion 1 mg/ml oraaliliuos risperidoni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Jos et ole varma, koskeeko edellä mainittu sinua, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, ennen kuin otat Risperidon Orion -oraaliliuosta.


Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Risperidon Orion -oraaliliuosta


Jos et ole varma, koskeeko jokin edellä mainituista sinua, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Risperidon Orion -oraaliliuosta.


Koska Risperidon Orion hoitoa saaneilla potilailla on havaittu hyvin harvoin infektioiden torjumiseen tarvittavien tietyntyyppisten veren valkosolujen vaarallista vähyyttä, lääkäri saattaa tutkia veresi valkosolumäärän.


Risperidon Orion -oraaliliuos voi aiheuttaa painonnousua. Huomattava painonnousu saattaa olla terveydelle haitallista. Lääkäri punnitsee sinut säännöllisesti.


Risperidon Orion -oraaliliuosta käyttävillä potilailla on havaittu diabeteksen puhkeamista tai potilaalla jo aiemmin puhjenneen diabeteksen pahenemista, joten lääkäri tarkistaa korkeisiin verensokeriarvoihin viittaavat oireet. Diabetesta jo ennestään sairastavien potilaiden verensokeriarvoja on mitattava säännöllisesti.


Risperidon Orion suurentaa yleisesti prolaktiinihormonin pitoisuutta. Tästä saattaa aiheutua haittavaikutuksina naisille mm. kuukautishäiriöitä tai hedelmällisyyden heikkenemistä ja miehille rintojen turpoamista (ks. Mahdolliset haittavaikutukset). Jos tällaisia haittavaikutuksia ilmaantuu, veren prolaktiinipitoisuus suositellaan tarkistamaan.


Silmän keskiosassa oleva musta alue (mustuainen eli pupilli) ei ehkä laajene riittävästi silmän mykiön samentuman (kaihin) vuoksi tehtävän leikkauksen aikana. Myös silmän värillinen osa (värikalvo eli iiris) saattaa muuttua leikkauksen aikana veltoksi, mikä saattaa aiheuttaa silmävaurion. Jos sinulle suunnitellaan silmäleikkausta, kerro silmälääkärille, että käytät tätä lääkettä.


Iäkkäät dementiapotilaat

Iäkkäillä dementiapotilailla on lisääntynyt aivohalvauksen riski. Älä käytä risperidonia, jos sinulla on aivohalvauksen aiheuttama dementia. Risperidonihoidon aikana sinun on käytävä usein lääkärin vastaanotolla. Ota heti yhteys lääkäriin, jos itse havaitset tai sinua hoitava henkilö havaitsee sinulla äkillisen mielentilan muutoksen, tai äkillistä kasvojen, käsien tai jalkojen erityisesti toispuoleista heikkoutta tai puutumista, tai puheen epäselvyyttä, vaikka oireet kestäisivätkin vain lyhyen aikaa.

Oireet voivat liittyä aivohalvaukseen.


Lapset ja nuoret

Ennen käytöshäiriöisten lasten ja nuorten hoidon aloittamista, mahdolliset muut aggression syyt tulee sulkea pois. Jos risperidonihoidon aikana ilmenee väsymystä, lääkkeenannon ajankohdan

muuttaminen saattaa vähentää keskittymisvaikeuksia. Hoidettavan potilaan paino saatetaan mitata ennen hoidon aloitusta, ja painoa voidaan seurata säännöllisesti hoidon aikana.


Suppeassa tutkimuksessa, josta ei voida tehdä päätelmiä, on raportoitu risperidonia käyttäneiden lasten pituuden lisääntymistä, mutta ei tiedetä, onko tämä lääkkeen vaikutus vai johtuuko se jostakin muusta syystä.


Muut lääkevalmisteet ja Risperidon Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


On erityisen tärkeää keskustella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

Jos aloitat tai lopetat näiden lääkkeiden käytön, risperidoniannostasi saatetaan joutua muuttamaan.


Jos et ole varma, koskeeko jokin edellä mainituista sinua, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Risperidon Orion -oraaliliuosta.


Risperidon Orion -oraaliliuos ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Voit ottaa Risperidon Orion -oraaliliuoksen joko ruuan kanssa tai erikseen. Alkoholin käyttöä tulee välttää risperidonihoidon aikana. Liuos voidaan nielaista sellaisenaan tai sekoitettuna pieneen määrään kivennäisvettä, appelsiinimehua tai mustaa kahvia. Tällä tavalla sekoitettu juoma on juotava välittömästi.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkärisi arvioi, voitko käyttää valmistetta.


Jos äiti on käyttänyt Risperidon Orion -valmistetta raskauden kolmen viimeisen kuukauden aikana, vastasyntyneellä saattaa esiintyä oireina esim. vapinaa, lihasten jäykkyyttä tai heikkoutta, uneliaisuutta, levottomuutta, hengitysvaikeuksia tai syömisvaikeuksia. Jos vauvallasi esiintyy näitä oireita, ota yhteys lääkäriin.


Risperidon Orion saattaa suurentaa prolaktiiniksi kutsutun hormonin pitoisuutta, mikä saattaa vaikuttaa hedelmällisyyteen (ks. Mahdolliset haittavaikutukset).


Ajaminen ja koneiden käyttö

Risperidon Orion -hoidon aikana saattaa esiintyä huimausta, väsymystä ja näköhaittoja. Keskustele lääkärisi kanssa siitä, voitko ajaa autoa ja käyttää koneita Risperidon Orion -hoidon aikana.


Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


Risperidon Orion sisältää bentsoehappoa (E 210)

Tämä valmiste sisältää 1,5 mg bentsoehappoa per 1 ml oraaliliuosta. Bentsoehappo voi lisätä vastasyntyneen (enintään 4 viikon ikäisen) ihon ja silmien keltaisuutta.


  1. Miten Risperidon Orion -oraaliliuosta otetaan


Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


Suositeltu annos on: Skitsofrenian hoito

Aikuiset


Käyttö lapsille ja nuorille

Risperidon Orion -oraaliliuosta ei saa käyttää alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille skitsofrenian eikä manian hoitoon.


Käytöshäiriöiden hoito


Annoksen suuruus riippuu lapsesi painosta:


Alle 50 kg painoiset lapset

- suurentunut veren transaminaasipitoisuus, suurentunut veren GGT-pitoisuus (gammaglutamyylitransferaasiksi kutsuttu maksaentsyymi), suurentunut veren maksaentsyymipitoisuus


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Liuos on kirkasta ja väritöntä. Liuos on kellanruskeassa lasipullossa (tyyppi III), jossa on lapsiturvallinen ja sinetöity kierrekorkki (PP/LDPE) sekä annostelupipetti (polystyreeni/LDPE).


Pakkauskoot: 30 ml, 60 ml, 100 ml ja 120 ml. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Orion Corporation Orionintie 1

02200 Espoo


Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

02200 Espoo


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 21.9.2020