Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Imatinib Mylan
imatinib

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle


Imatinib Mylan 100 mg kalvopäällyste iset table tit

imatinibi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Tässä pakkausseloste essa kerrotaan:

 1. Mitä Imatinib Mylan on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Imatinib Mylania

 3. Miten Imatinib Mylania käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Imatinib Mylanin säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Imatinib Mylan on ja mihin sitä käyte tään


  Imatinib Mylan sisältää vaikuttavana aineena imatinibia ja sen vaikutus perustuu poikkeavien solujen kasvun estoon alla luetelluissa sairauksissa, joihin kuuluu tietyntyyppisiä syöpäsairauksia.


  Imatinib Mylanilla hoide taan seuraavia aikuisilla ja lapsilla esiintyviä sairauksia:


  • Krooninen myelooinen leukemia. Leukemia on veren valkosolujen syöpä. Normaalisti valkosolut auttavat elimistöä torjumaan infektioita. Krooninen myelooinen leukemia on leukemian muoto, jossa tietyt poikkeavat valkosolut (myelosyytit) alkavat kasvaa hallitsemattomasti.

  • Philadelphia-kromosomipositiivine n akuutti lymfaattine n leukemia (Ph+ ALL). Leukemia on veren valkosolujen syöpä. Normaalisti valkosolut auttavat elimistöä torjumaan infektioita. Akuutti lymfaattinen leukemia on leukemian muoto, jossa tietyt poikkeavat valkosolut (lymfoblastit) alkavat kasvaa hallitsemattomasti. Imatinibi estää näiden solujen kasvua.


   Imatinib Mylania käyte tään myös seuraavien sairauksien hoitoon aikuisilla:


  • Myelodysplastine n oireyhtymä tai myeloproliferatiivine n sairaus (MDS/MPD). Nämä ovat verisairauksia, joissa jotkut verisolut alkavat kasvaa hallitsemattomasti. Imatinibi estää näiden solujen kasvua tautien tietyissä alatyypeissä.

  • Hypereosinofiilinen oireyhtymä (HES) ja/tai krooninen eosinofiilinen leukemia (CEL). Nämä ovat veritauteja, joissa tietyt verisolut (eosinofiilit) alkavat kasvaa hallitsemattomasti. Imatinibi estää näiden solujen kasvua tautien tietyissä alatyypeissä.

  • Dermatofibrosarcoma protube rans (DFSP). DFSP on ihonalaiskudoksen syöpä, jossa tietyntyyppiset solut alkavat kasvaa hallitsemattomasti. Imatinibi estää näiden solujen kasvua.

   Jäljempänä tässä selosteessa käytetään lyhenteitä näistä sairauksista.


   Jos sinulla on kysymyksiä siitä, miten Imatinib Mylan toimii tai miksi sinulle on määrätty tätä lääkettä, käänny lääkärisi puoleen.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin käytät Imatinib Mylania


  Ainoastaan verisyöpien tai kiinteiden kasvainten lääkehoitoon perehtynyt lääkäri voi määrätä sinulle Imatinib Mylania.


  Noudata tarkasti kaikkia lääkäriltäsi saamiasi ohjeita vaikka ne eroaisivat tässä pakkausselosteessa annetuista yleisistä ohjeista.


  Älä ota Imatinib Mylania

  - jos olet allerginen imatinibille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

  Jos tämä koskee sinua, kerro lääkärillesi äläkä ota Imatinib Mylania. Jos epäilet olevasi allerginen, mutta et ole varma asiasta, kysy neuvoa lääkäriltäsi.

  Varoitukse t ja varotoime t

  Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Imatinib Mylania

  • jos sinulla on tai on joskus ollut häiriöitä maksan, munuaisten tai sydämen toiminnassa

  • jos saat levotyroksiinilääkitystä, koska kilpirauhasesi on poistettu.

  • jos sinulla on joskus ollut tai sinulla saattaa olla hepatiitti B -infektio. Imatinib Mylan voi aktivoida hepatiitti B:n uudelleen, mikä voi johtaa joissakin tapauksissa kuolemaan. Lääkäri tutkii potilaan huolellisesti tämän infektion oireiden varalta ennen hoidon aloittamista.

  • jos sinulla esiintyy mustelmanmuodostusta, verenvuotoa, kuumetta, väsymystä ja sekavuutta Imatinib Mylan -hoidon aikana, ota yhteys lääkäriin. Tämä saattaa olla merkki verisuonivauriosta, jota kutsutaan tromboottiseksi mikroangiopatiaksi.

  Mikäli jokin edellä mainituista seikoista koskee sinua, kerro asiasta lääkärillesi ennen Imatinib Mylanin käyttämistä.


  Saatat tulla entistä herkemmäksi auringonvalolle Imatinib Mylan -hoidon aikana. On tärkeää peittää ihoalueet jotka altistuvat auringonvalolle ja käyttää aurinkosuojaa, jossa on korkea suojakerroin (SPF). Nämä varotoimet koskevat myös lapsia.


  Jos painosi nousee hyvin nopeasti Imatinib Mylan -hoidon aikana, kerro asiasta he ti lääkärillesi. Imatinib Mylan voi aiheuttaa nesteen kertymistä elimistöön (vaikeaa turvotusta).


  Lääkärisi seuraa Imatinib Mylanin käytön aikana säännöllisesti, tehoaako lääkitys. Sinulta otetaan verikokeita ja sinut punnitaan säännöllisesti.


  Lapset ja nuoret

  Imatinib Mylania käytetään myös hoitona lapsille, joilla on krooninen myelooinen leukemia. Tietoja käytöstä kroonista myelooista leukemiaa sairastaville alle 2-vuotiaille lapsille ei ole. Tietoja käytöstä Philadelphia-kromosomipositiivista akuuttia lymfaattista leukemiaa sairastaville lapsille on vähän, ja tietoja käytöstä myelodysplastista oireyhtymää tai myeloproliferatiivista sairautta, dermatofibrosarcoma protuberansia, hypereosinofiilista oireyhtymää ja/tai kroonista eosinofiilista leukemiaa sairastaville lapsille on hyvin rajallisesti.


  Joidenkin Imatinib Mylania saavien lasten tai nuorten kasvu voi olla normaalia hitaampaa. Lääkäri seuraa kasvua normaalikäynneillä.

  Muut lääkevalmiste et ja Imatinib Mylan

  Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt (kuten parasetamoli), mukaan lukien rohdosvalmisteet (kuten mäkikuismavalmisteet). Jotkut lääkkeet voivat yhtä aikaa käytettynä häiritä Imatinib Mylanin vaikutusta. Ne voivat lisätä tai vähentää Imatinib Mylanin vaikutusta joko johtaen haittavaikutusten lisääntymiseen tai Imatinib Mylanin vaikutuksen vähenemiseen. Imatinib Mylan voi vaikuttaa samoin joihinkin muihin lääkkeisiin.


  Kerro lääkärille, jos käytät veritulppien muodostumista ehkäisevää lääkitystä.


  Raskaus, ime tys ja hedelmällisyys

  • Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

  • Imatinib Mylania ei suositella raskauden aikana ellei se ole selvästi välttämätöntä, sillä se saattaa vahingoittaa lasta. Lääkärisi keskustelee kanssasi Imatinib Mylanin raskaudenaikaiseen käyttöön liittyvistä mahdollisista riskeistä.

  • Naisia, jotka voivat tulla raskaaksi, neuvotaan käyttämään tehokasta raskaudenehkäisyä hoidon aikana.

  • Älä imetä Imatinib Mylan -hoidon aikana.

  • Potilaiden, jotka ovat huolissaan Imatinib Mylan -hoidon vaikutuksesta hedelmällisyyteen, tulee keskustella lääkärin kanssa.


  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Voit kokea tämän lääkkeen käytön aikana huimausta, uneliaisuutta tai näön hämärtymistä. Jos saat näitä oireita, älä aja autoa tai käytä mitään työvälineitä tai koneita ennen kuin tunnet olosi taas hyväksi.


  Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


 3. Mite n Imatinib Mylania käyte tään


  Lääkärisi on määrännyt sinulle Imatinib Mylania, koska sinulla on vakava sairaus. Imatinib Mylan voi auttaa sinua parantumaan tästä sairaudesta.


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. On tärkeää, että teet näin niin pitkään kuin lääkärisi tai apteekkihenkilökunta neuvoo. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Älä lopeta Imatinib Mylanin käyttöä, ellei lääkärisi neuvo sinua lopettamaan. Jos et pysty ottamaan lääkettä lääkärin ohjeiden mukaisesti tai jos et enää koe tarvitsevasi sitä, ota välittömästi yhteys lääkäriisi.


  Imatinib Mylan -annostus


  Käyttö aikuisille

  Lääkärisi kertoo sinulle tarkalleen, kuinka monta Imatinib Mylan -tablettia sinun tulee ottaa.


  • Jos saat hoitoa krooniseen myelooiseen leukemiaan:

   Voinnista riippuen tavanomainen aloitusannos on joko 400 mg tai 600 mg:

   • 400 mg eli 4 tablettia kerran vuorokaudessa

   • 600 mg eli 6 tablettia kerran vuorokaudessa.


  Lääkärisi saattaa määrätä suuremman tai pienemmän annoksen hoitovasteen perusteella. Jos päivittäinen annoksesi on 800 mg (8 tablettia), sinun tulee ottaa 4 tablettia aamulla ja 4 tablettia illalla.


  • Jos saat hoitoa Philadelphia-kromosomipositiivise en akuuttiin lymfaattise en leukemiaan (Ph+ ALL):

   Aloitusannos on 600 mg eli 6 tablettia kerran vuorokaudessa.


  • Jos saat hoitoa myelodysplastise en oireyhtymään tai myeloproliferatiivise en sairaute en (MDS/MPD):

   Aloitusannos on 400 mg eli neljä tablettia kerran vuorokaudessa.


  • Jos saat hoitoa hypereosinofiiliseen oireyhtymään/kroonise en eosinofiiliseen leukemiaan:

   Aloitusannos on 100 mg eli 1 tabletti kerran vuorokaudessa. Lääkärisi voi suurentaa annoksen

   hoitovasteen perusteella tasolle 400 mg eli 4 tablettia kerran vuorokaudessa.


  • Jos saat hoitoa dermatofibrosarcoma protube ransiin (DFSP):

  Annos on 800 mg (8 tablettia) vuorokaudessa eli 4 tablettia aamulla ja 4 tablettia illalla.


  Käyttö lapsille ja nuorille

  Lääkärisi kertoo sinulle, kuinka monta tablettia Imatinib Mylania lapsellesi tulee antaa. Imatinib Mylan

  -annos määräytyy lapsen yleistilan, painon ja pituuden mukaan. Lapselle annettava päivittäinen kokonaisannos ei saa olla kroonisen myelooisen leukemian hoidossa suurempi kuin 800 mg eikä Ph- positiivisen akuutin lymfaattisen leukemian hoidossa suurempi kuin 600 mg. Lääke voidaan antaa lapsellesi joko kerran päivässä tai vaihtoehtoisesti päiväannos voidaan jakaa kahteen annostelukertaa n (puolet aamulla ja puolet illalla).


  Milloin ja mite n Imatinib Mylan -table tte ja käyte tään

  • Ota Imatinib Mylan ruokailun yhte ydessä. Tämä auttaa sinua välttymään vatsaongelmilta Imatinib Mylanin käytön aikana.

  • Nielaise table tit kokonaisina ison vesilasillisen kera.


   Jos et pysty nielemään tabletteja kokonaisina, voit sekoittaa ne hiilihapottomaan veteen tai omenamehuun:

  • Käytä nestettä noin 50 ml yhtä 100 mg:n tablettia kohti.

  • Sekoita lusikalla kunnes tabletit ovat liuenneet täydellisesti.

  • Kun tabletti on liuennut, juo välittömästi koko lasin sisältö. Lasiin saattaa jäädä jäämiä liuenneista tableteista.


  Mite n pitkään Imatinib Mylania käyte tään

  Jatka Imatinib Mylanin käyttöä joka päivä niin pitkään kuin lääkärisi neuvoo.


  Jos otat enemmän Imatinib Mylania kuin sinun pitäisi

  Ota he ti yhteys lääkäriisi, jos olet vahingossa ottanut liian monta tablettia. Saatat tarvita lääkärin hoitoa. Ota lääkepakkaus mukaasi lääkäriin. Yliannostuksen oireita ovat pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ihottuma, ihon punoitus, väsymys, hallitsemattomat liikkeet, lihaskipu, vatsakipu, päänsärky, heikentynyt ruokahalu, heikkous ja kuume.

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Jos unohdat ottaa Imatinib Mylania

  • Jos unohdat ottaa yhden annoksen, ota se heti kun muistat. Jos on kuitenkin jo melkein aika ottaa seuraava annos, jätä unohtunut annos väliin.

  • Sen jälkeen jatka normaalin aikataulun mukaisesti.

  • Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukse t


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Ne ovat tavallisesti lieviä tai kohtalaisia.


  Osa haittavaikutuksista voi olla vakavia. Mikäli saat jonkin seuraavista haittavaikutuksista, kerro he ti asiasta lääkärillesi:


  Hyvin yleisiä (yli 1 käyttäjällä 10:stä)

  • Verisolujen määrien muutokset, jotka voivat aiheuttaa infektion oireita, kuten kuumetta, pahoja vilunväristyksiä, kurkkukipua tai suun haavaumia (veren valkosolujen määrän muutokset), kalpeutta, väsymyksen tunnetta ja hengästymistä ja tummavirtsaisuutta (alhaisen veren punasolumäärän merkkejä), epätavallisen pitkään jatkuvaa tai yllättävää verenvuotoa tai mustelmia, jotka eivät johdu loukkaantumisesta (verihiutaleiden määrän muutokset).

  • Nopea painon nousu. Imatinib Mylan voi aiheuttaa nesteen kertymistä elimistöön (vaikea turvotus).


   Melko harvinaisia (enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

  • Kuume ja vilunväristykset, nopea sydämen syke, tiheä hengitys ja/tai sekavuus (verenmyrkytyksen eli tulehduksen aiheuttaman vaikean reaktion merkkejä).

  • Rintakipu (joka voi säteillä käsivarsiin), sydämen rytmihäiriöt, hengenahdistus, jalkojen tai jalkaterien turpoaminen, jonka syynä on nesteen kertyminen (merkkejä sydänongelmista).

  • Yskä, hengitysvaikeudet tai kipu hengittämisen yhteydessä (merkkejä keuhko-ongelmista).

  • Huonovointisuus (pahoinvointi), johon liittyy ruokahaluttomuus, tumma virtsa tai ihon tai silmien keltaisuus (merkkejä maksaongelmista).

  • Ihottuma, ihon punoitus, johon liittyy rakkuloita huulilla, silmien alueella, iholla tai suussa, ihon kuoriutuminen, kuume, kohollaan olevat punaiset tai sinipunaiset läiskät iholla, kutina, polte, rakkulainen ihottuma (merkkejä iho-ongelmista).

  • Vaikea vatsakipu, verta oksennuksessa tai ulosteessa, mustat ulosteet (ruoansulatuskanavan häiriöiden merkkejä).

  • Huomattavasti vähentynyt virtsaneritys, janon tunne, kuivuminen, huonovointisuus, ruokahaluttomuus, heikkous, väsymys, päänsärky, yleinen sairauden tunne (munuaissairauden merkkejä).

  • Vaikea päänsärky, raajojen tai kasvojen heikkous tai halvaantuminen, puhumisvaikeudet, äkillinen tajunnan menetys (hermoston häiriöiden, kuten kallonsisäisen/aivojen verenvuodon tai turvotuksen merkkejä).

  • Silmäkipu tai näön huonontuminen, silmien verenvuotoa.

  • Äkillinen ihon turvotus ja punoitus (selluliitiksi kutsutun ihotulehduksen merkkejä).

  • Kuulon heikkeneminen.

  • Lihasheikkous ja lihaskrampit, joihin liittyy sydämen epäsäännöllinen rytmi (merkki veressäsi olevan kaliumin määrän muutoksesta).

  • Vaikea ylävatsakipu, johon usein liittyy pahoinvointi ja oksentelu.

  • Pahoinvointi, hengästyneisyys, epäsäännöllinen sydämen rytmi, sameavirtsaisuus, väsymys ja/tai nivelvaivat, joihin liittyy poikkeavia laboratoriokoetuloksia (esim. veren korkeat kalium-, virtsahappo- ja kalsiumpitoisuudet ja matalat fosfaattipitoisuudet).

  • Kivuliaat punaiset kyhmyt iholla, ihokipu, ihon punoitus (tulehdus ihonalaisrasvassa).


   Harvinaisia (enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

  • Lihaskouristuksia, joihin liittyy kuume, punaruskea virtsa, kipua tai heikkoutta lihaksissasi (lihasongelmien merkkejä).

  • Huonovointisuus (pahoinvointi), johon liittyy ripuli ja oksentelu, pitkäkestoinen ummetus, vatsakipu tai kuume (suolisto-ongelmien merkkejä)

  • Lantion kipu, johon liittyy joskus pahoinvointia ja oksentelua, odottamatonta verenvuotoa emättimestä, verenpaineen alenemisesta johtuva huimauksen tunne tai pyörtyminen (merkkejä munasarjojen tai kohdun ongelmista)

  • Veritulpat pienissä verisuonissa (ns. tromboottinen mikroangiopatia).


   Tunte maton (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

  • Kipu lantiolla tai kävelyvaikeudet.

  • Kasvun hidastuminen lapsilla ja nuorilla.

  • Krooninen munuaisten vajaatoiminta.

  • Vaikea allerginen reaktio, johon liittyy ihottuma, kutina tai nokkosihottuma, kasvojen, huulten, kielen tai kehon muiden osien turpoaminen, hengenahdistus, hengityksen vinkuminen tai hengitysvaikeudet.

  • Äkillinen vaikea päänsärky, näönmenetys, koordinaatiokyvyn menetys, puheen puuroutuminen, hengenahdistus, rintakipu, käsivarsien ja jalkojen tunnottomuus, kuumotus tai turpoaminen (veritulpan aiheuttaman verisuonitukoksen merkkejä).

  • Allerginen reaktio, joka voi vaikuttaa ihoon tai kehon muihin osiin, kuten maksaan tai verisoluihin (DRESS-oireyhtymä). Oireita ovat ihottuma, kuume, pitkäkestoinen rauhasturvotus, ihon tai silmänvalkuaisten kellertäminen, epätavallinen mustelmanmuodostus tai verenvuoto, odottamaton lihaskipu, toistuvat infektiot.

  • Hepatiitti B -infektion uudelleen aktivoituminen, kun potilaalla on ollut aiemmin hepatiitti B (maksatulehdus).


   Jos saat jonkin yllämainituista oireista, kerro siitä he ti lääkärillesi. Muita haittavaikutuksia ovat:

   Hyvin yleisiä (yli 1 käyttäjällä 10:stä):

  • Päänsärky tai väsymyksen tunne.

  • Huonovointisuus (pahoinvointi), oksentelu, ripuli tai ruuansulatushäiriöt.

  • Ihottuma.

  • Lihaskouristukset tai kipu nivelissä, lihaksissa tai luustossa Imatinib Mylan-hoidon aikana tai sen lopettamisen jälkeen.

  • Turvotus (esimerkiksi turvonneet silmäluomet ja nilkat).

  • Painon nousu.

   Kerro lääkärillesi, jos sinulla on jokin näistä sivuvaikutuksista vaikeana.


   Yleisiä (enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

  • Ruokahaluttomuus, painon lasku tai makuaistin häiriöt.

  • Huimauksen tai heikotuksen tunne.

  • Nukkumisvaikeudet (unettomuus).

  • Silmän rähmiminen, johon liittyy kutinaa, punoitusta ja turvotusta (sidekalvon tulehdus), kyynelerityksen lisääntyminen tai näön hämärtyminen.

  • Nenäverenvuoto.

  • Vatsan kipu tai turvotus, ilmavaivat, närästys tai ummetus.

  • Kutina.

  • Epätavallinen hiustenlähtö tai hiusten oheneminen.

  • Käsien tai jalkaterien puutuminen tai pistely.

  • Nivelkipu, johon liittyy turvotusta.

  • Suun, ihon tai silmän kuivuus.

  • Ihon tuntoherkkyyden heikkeneminen tai voimistuminen.

  • Ihon valoherkkyyden voimistuminen.

  • Kuumat aallot, vilunväreet tai yöllinen hikoilu.

  • Maksaentsyymien pitoisuuden suureneminen, mikä todetaan verikokeesta. Kerro lääkärillesi, jos sinulla on jokin edellä mainituista haittavaikutuksista vaikeana.


   Melko harvinaisia (enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

  • Masentuneisuus, ahdistuneisuus.

  • Muistivaikeudet.

  • Yleinen sairauden tunne.

  • Korkea verenpaine.

  • Pyörrytys, huimaus tai pyörtyminen (matalan verenpaineen merkkejä).

  • Uneliaisuus.

  • Levottomat jalat, vapina.

  • Alaselkäkipu, joka säteilee jalkoihin (iskias).

  • Kiertohuimaus.

  • Korvien soiminen.

  • Lisääntynyt hikoilu.

  • Lisääntynyt ruokahalu.

  • Sormen- tai varpaankynsien katkeaminen.

  • Ihon värimuutokset.

  • Ihottuma, usein kivulias, johon liittyy rakkuloita (vyöruusu).

  • Sormien ja varpaiden kylmyys tai tunnottomuus (Raynaydin oireyhtymän merkkejä).

  • Kipu tai epämukava tunne niellessä tai nielemisvaikeus.

  • Suukipu, huulten kuivuminen tai halkeilu, suun haavaumat.

  • Huuliherpes.

  • Röyhtäily.

  • Nivelten tai lihasten jäykkyys.

  • Tavallista tiheämpi virtsaaminen, kipu virtsatessa, samea virtsa tai verta virtsassa.

  • Runsaat tai epäsäännölliset kuukautiset.

  • Rintojen suureneminen (myös miehillä), nännikipu.

  • Kaulan, kainaloiden tai nivusten rauhasten turvotus.

  • Kivespussin turpoaminen.

  • Seksuaaliset vaikeudet, mukaan lukien erektiovaikeudet tai erektiokyvyttömyys ja vähentynyt seksuaalinen halukkuus.

  • Veren kemiallisten aineiden pitoisuuksien muutokset, joiden avulla voidaan seurata elimistön toimintaa ja jotka todetaan verikokeista.

   Kerro lääkärillesi, jos sinulla on jokin edellä mainituista haittavaikutuksista vaikeana.


   Harvinaisia (enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

  • Sekavuus.

  • Kouristukset.

  • Kynsien värimuutokset.

   Kerro lääkärillesi, jos sinulla on jokin edellä mainituista haittavaikutuksista vaikeana.


   Tunte maton (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

  • Kämmenten ja jalkapohjien punoitus ja/tai turvotus, johon voi liittyä kihelmöintiä ja polttavaa kipua.

  • Kivuliaat ja/tai rakkulaiset ihovauriot.

  Kerro lääkärillesi, jos sinulla on jokin edellä mainituista haittavaikutuksista vaikeana.


  Haittavaikutuks is ta ilmoittamine n

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA


 5. Imatinib Mylanin säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkevalmistetta kartonkikotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Imatinib Mylan sisältää


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Imatinib Mylan 100 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat tummankeltaisia tai ruskehtavan oransseja, pyöreitä, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toisella puolella on jakouurre ja vastakkaisella puolella merkintä ”100”. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.


Läpipainopakkaukset sisältävät 20, 60, 60x1, 120 tai 180 kalvopäällysteistä tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

Mylan AB Box 23033

104 35 Tukholma Ruotsi


Valmistaja

Remedica Ltd

Acharnon Street, Limassol Industrial Estate 3056 Limassol

Kypros


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi 23.5.2022