Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Zoledronic acid Sun
zoledronic acid


Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Zoledronic acid SUN 5 mg infuusioneste, liuos

tsoledronihappo


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja


Haittavaikutus, jota kutsutaan leuan osteonekroosiksi (ONJ) (luuvaurio leuassa) on raportoitu markkinoille tulon jälkeen potilailla, jotka ovat saaneet tsoledronihappo osteoporoosin hoitoon. Leuan osteonekroosia voi ilmetä myös hoidon lopettamisen jälkeen.


Leuan osteonekroosin kehittymisen estäminen on tärkeää, koska kyseessä on kivulias vaiva, jonka hoitaminen voi olla vaikeaa. Leuan osteonekroosin kehittymisen riskin pienentämiseksi on varotoimia, joita sinun tulee noudattaa.


Ennen kuin sinulle annetaan Zoledronic acid SUN 5 mg hoitoa, kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai hoitajalle, jos


Lääkäri saattaa pyytää sinua käymään hammastarkastuksessa ennen Zoledronic acid SUN 5 mg - hoidon aloittamista.


Sinun tulee säilyttää hyvä suuhygienia (mukaan lukien säännöllinen hampaiden pesu) ja käydä säännöllisesti hammastarkastuksessa Zoledronic acid SUN 5 mg -hoidon aikana. Jos käytät hammasproteesia, pidä huoli, että se istuu kunnolla. Jos saat hammashoitoja tai sinun on määrä mennä hammasleikkaukseen (esim. hampaan poisto), kerro siitä lääkärille ja kerro hammaslääkärille, että saat Zoledronic acid SUN 5 mg -hoitoa. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin ja hammaslääkäriin, jos

sinulla ongelmia suun tai hampaiden kanssa (esim. hampaiden heiluminen, kipu tai turvotus tai haavaumien parantumattomuus tai märkiminen) sillä ongelmat saattavat olla oire leuan osteonekroosista.


Seurantakokeet

Lääkäri teettää verikokeita tarkistaakseen munuaistesi toiminnan (veren kreatiniinipitoisuuden) ennen jokaista tsoledronihappo-annosta. On tärkeää, että juot vähintään 2 lasillista nestettä (esim. vettä) muutaman tunnin sisällä ennen tsoledroniappon antoa terveydenhuoltohenkilöstön ohjeiden mukaan.


Käyttö lapsille

Zoledronic acid SUN 5 mg -valmistetta ei suositella alle 18-vuotiaille.


Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai hoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.


Lääkärin on tärkeä tietää kaikista käyttämistäsi lääkkeistä, erityisesti jos käytät lääkkeitä, joiden tiedetään olevan haitallisia munuaisillesi (esim. aminogykosideja) tai nesteenpoistolääkkeitä kuten diureetteja, jotka voivat aiheuttaa kuivumista.


Raskaus ja ime tys

Sinulle ei saa antaa Zoledronic acid SUN 5 mg -valmistetta jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista.


Kysy lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Älä aja autoa tai käytä koneita ennen kuin olosi paranee, jos tunnet huimausta Zoledronic acid SUN 5 mg – hoidon aikana.


Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


Zoledronic acid SUN 5 mg sisältää natriumia

Tämä lääkevalmistetta sisältää alle 1 millimoolia natriumia (23 mg) annoksessa eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.


 1. Mite n Zoledronic acid SUN 5 mg -valmistetta käytetään


  Seuraa tarkasti kaikkia lääkärin tai hoitajan sinulle antamia ohjeita. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai hoitajalta, jos olet epävarma.


  Oste oporoosi

  Tavallinen annos on 5 mg, jonka lääkäri tai hoitaja antaa sinulle yhtenä infuusiona kerran vuodessa laskimoon. Infuusion kesto on vähintään 15 minuuttia.


  Jos sinulla on hiljattain ollut lonkkamurtuma, suositus on, että Zoledronic acid SUN 5 mg annetaan kahden tai useamman viikon kuluttua lonkkasi korjausleikkauksesta.


  On tärkeää, että käytät kalsium- ja D-vitamiinilisää (esim. tabletteja) lääkärisi ohjeiden mukaisesti.

  Osteoporoosin hoidossa Zoledronic acid SUN 5 mg vaikutus kestää vuoden ajan. Lääkärisi kertoo sinulle milloin tulet saamaan seuraavan annoksen.


  Page tin luutauti

  Pagetin luutautia hoidettaessa Zoledronic acid SUN 5 mg saa määrätä vain Pagetin luutaudin hoitoon perehtynyt lääkäri.


  Tavallinen annos on 5 mg, jonka lääkärisi tai hoitaja antaa –sinulle kerralla aloitusannoksena suoneen. Infuusio kestää vähintään 15 minuuttia. Zoledronic acid SUN 5 mg-valmisteen vaikutus saattaa kestää yli vuoden ajan, ja lääkärisi kertoo sinulle, tuleeko hoito uusia.


  Lääkärisi saattaa neuvoa sinua ottamaan kalsiumia ja D-vitamiinia (esim. tabletteja) vähintään ensimmäiset kymmenen päivää Zoledronic acid SUN 5 mg –valmisteen annon jälkeen. On tärkeää, että seuraat huolellisesti tätä neuvoa infuusion jälkeisen jakson ajan, jotta veren kalsiumpitoisuus ei laske liian alhaiseksi. Lääkärisi antaa sinulle tietoa hypokalsemiaan liittyvistä oireista.


  Zoledronic acid SUN 5 mg -valmiste en käyttö ruuan ja juoman kanssa

  Juo riittävästi nestettä (vähintään yksi tai kaksi lasillista) ennen Zoledronic acid SUN 5 mg -hoitoa ja sen jälkeen lääkärisi ohjeiden mukaisesti. Tämä ehkäisee nestevajausta. Voit syödä normaalisti Zoledronic acid SUN 5 mg - hoitopäivänä. Tämä on erityisen tärkeitä nesteenpoistolääkkeitä kuten diureetteja käyttävillä sekä iäkkäillä potilailla (vähintään 65-vuotias).


  Jos Zoledronic acid SUN 5 mg -annos jää saamatta

  Ota mahdollisimman pian yhteys lääkäriin tai sairaalaan uuden ajan varaamiseksi.


  Ennen Zoledronic acid SUN 5 mg -hoidon lope ttamista

  Jos harkitset Zoledronic acid SUN 5 mg -hoidon lopettamista, keskustele asiasta lääkärisi kanssa seuraavan vastaanottokäynnin yhteydessä. Lääkärisi neuvoo sinua ja päättää, miten pitkään Zoledronic acid SUN 5 mg -hoitoa tulee jatkaa.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai hoitajan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Ensimmäiseen infuusioon liittyvät haittavaikutukset ovat hyvin yleisiä (esiintyvät yli 30 %:lla potilaista), mutta seuraavien infuusioiden yhteydessä ne vähenevät. Valtaosa haittavaikutuksista, kuten kuume, vilunväreet, lihas- tai nivelkipu ja päänsärky, ilmaantuvat ensimmäisten kolmen päivän aikana Zoledronic acid SUN 5 mg -annoksen jälkeen. Oireet ovat yleensä lieviä ja keskivaikeita ja häviävät kolmen päivän kuluessa. Lääkäri voi suositella jotakin mietoa kipulääkettä kuten ibuprofeenia tai parasetamolia vähentääkseen näitä haittavaikutuksia. Seuraavien Zoledronic acid SUN 5 mg -annosten yhteydessä näiden haittavaikutusten riski pienenee.


  Jotkin haittavaikutukset voivat olla vakavia


  Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:sta)

  Potilailla, jotka ovat saaneet Zoledronic acid SUN 5 mg –valmistetta vaihdevuosien jälkeiseen osteoporoosiin, on todettu epäsäännöllistä sydämen rytmiä (eteisvärinää). Tällä hetkellä ei tiedetä aiheuttaako Zoledronic acid SUN 5 mg tätä epäsäännöllistä sydämen rytmiä, mutta sinun tulee kertoa lääkärillesi, jos saat näitä oireita Zoledronic acid SUN 5 mg -annoksen jälkeen.

  Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

  • silmien turvotus, punoitus, kipu tai kutina tai silmien valoherkkyys.


   Hyvin harvinainen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta)

  • kerro lääkärille, jos sinulla on korvakipua, korvatulehdus ja/tai korvasta vuotaa eritettä. Ne voivat olla korvan luuvaurion oireita.


   Tunte maton (saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin)

  • suun, ja/tai leuan kipu,

  • turvotus tai parantumattomat haavaumat suussa tai leuassa,

  • haavaumien märkiminen,

  • leuan tunnottomuus tai painon tunne leuassa tai hampaan löystyminen.

  Nämä voivat olla leuan luuvaurion (osteonekroosin) merkkejä. Ota heti yhteys lääkäriin ja hammaslääkäriin, jos huomaat tällaisia oireita Zoledronic acid SUN 5 mg -hoidon aikana tai hoidon lopettamisen jälkeen.


  Munuaishäiriöitä (esim. virtsanerityksen vähenemistä) voi esiintyä. Ennen kutakin Zoledronic acid SUN 5 mg-annosta lääkäri teettää verikokeita munuaistoiminnan arvioimiseksi. On tärkeää, että juot vähintään 2 lasillista nestettä (esim. vettä) muutaman tunnin sisällä ennen Zoledronic acid SUN 5 mg antoa terveydenhuoltohenkilöstön ohjeiden mukaan.


  Jos sinulla on jokin edellä mainituista haittavaikutuksista, ota heti yhteys lääkäriin. Zoledronic acid SUN 5 mg voi aiheuttaa myös muita haittavaikutuksia

  Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä)

  • kuume.


   Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:sta)

  • päänsärky

  • huimaus,

  • huonovointisuus,

  • oksentelu,

  • ripuli,

  • lihaskipu, luu- ja/tai nivelkipu,

  • kipu selässä, käsivarsissa tai jaloissa,

  • flunssankaltaiset oireet (esimerkiksi väsymys, vilunväreet, nivel- ja lihaskipu),

  • vilunväreet,

  • tunne väsymyksestä ja kiinnostuksen puutteesta,

  • heikotus,

  • kipu,

  • huonovointisuuden tunne,

  • infuusiokohdan turvotus ja/tai kipu.


   Pagetin luutautipotilailla on ilmoitettu veren alhaisesta kalsiumpitoisuudesta johtuvia oireita kuten lihaskramppeja, tunnottomuutta tai kihelmöintiä etenkin suun ympärillä.


   Melkoharvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

  • flunssa

  • ylähengitysteiden infektiot,

  • punasolujen määrän väheneminen,

  • ruokahalun menetys,

  • unettomuus,

  • uneliaisuus johon saattaa liittyä vireystason ja tietoisuuden aleneminen,

  • kihelmöinti tai puutuminen,

  • äärimmäinen uneliaisuus,

  • vapina,

  • tilapäinen tajunnan menetys,

  • silmätulehdus tai kivulias ja punoittava ärsytys tai tulehdus,

  • huimauksen tunne,

  • verenpaineen kohoaminen,

  • punastuminen,

  • yskä,

  • hengenahdistus,

  • vatsavaivat,

  • vatsakipu,

  • ummetus,

  • suun kuivuminen,

  • närästys,

  • ihottuma,

  • voimakas hikoilu,

  • kutina,

  • ihon punoitus,

  • niskakipu,

  • lihas-, luu ja/tai niveljäykkyys,

  • nivelturvotus,

  • lihaskouristukset,

  • olkapääkipu,

  • rintalihas- tai rintakehänkipu,

  • niveltulehdus,

  • lihasheikkous,

  • poikkeava tulos munuaiskokeessa,

  • poikkeavan tiheä virtsaaminen,

  • käsien, nilkkojen ja jalkojen turpoaminen,

  • jano,

  • hammassärky,

  • makuaistin häiriöt.


   Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1000:sta)

  • Veren matala fosfaattipitoisuus

  • Poikkeavia reisiluun murtumia voi esiintyä harvoin, etenkin potilailla, jotka saavat pitkäaikaista hoitoa osteoporoosiin.

   Ota yhteys lääkäriin, jos koet kipua, heikkoutta tai muutoin epämukavaa oloa reidessäsi, lonkassasi tai nivusissasi, sillä tällaiset oireet saattavat olla varhaisia merkkejä mahdollisesta reisiluun murtumasta.


   Tunte maton (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

  • vakava allerginen reaktio, johon liittyy huimausta ja hengenahdistusta, turvotusta pääasiassa kasvoissa ja kurkussa,

  • verenpaineen lasku,

  • kuivuminen liittyen akuutin vaiheen reaktioihin (annostelun jälkeisiin oireisiin, kuten kuumeeseen, oksenteluun ja ripuliin).


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkaus- selosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   wwwsivusto: www.fimea.fi Lääkealan turvallisuusja

   kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55

   00034 FIMEA


 3. Zoledronic acid SUN 5 mg –valmisteen säilyttämine n


  Lääkärisi, apteekki tai hoitajasi tietää miten Zoledronic acid SUN 5 mg tulee säilyttää. Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Zoledronic acid SUN 5 mg –valmistetta ei saa käyttää pakkauksessa ja pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.EXP jälkeen.


  Avaamaton pullo ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


  Kemiallinen ja fysikaalinen säilyvyys on osoitettu 24 tunnin ajan 2°C - 8°C.


  Pullon avaamisen jälkeen valmiste tulee käyttää välittömästi, jotta siihen ei pääsisi mikrobeja. Ellei valmistetta käytetä välittömästi, käytönaikaiset säilytysolosuhteet ovat käyttäjän vastuulla eikä käyttöä edeltävä säilytysaika normaalisti saa ylittää 24 tuntia 2°C - 8°C lämpötilassa.

  Jääkaappikylmän liuoksen annetaan lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen sen antamista potilaalle.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Zoledronic acid SUN 5 mg sisältää


Zoledronic acid SUN 5 mg –valmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Zoledronic acid SUN 5 mg on kirkas, väritön liuos. Se toimitetaan käyttövalmiina infuusionesteenä 100 ml muovipulloissa. Etiketissä on upotettu irrotettava reuna, jota voidaan käyttää ripustimena. Zoledronic acid SUN 5 mg toimitetaan yhden pullon yksikköpakkauksissa tai kerrannaispakkauksissa, jotka sisältävät 5 pakkausta, joista jokainen sisältää yhden pullon.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp Alankomaat


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja. Tanska: Zoledronsyre SUN

Suomi: Zoledronic acid SUN 5 mg infuusioneste, liuos

Saksa: Zoledronsäure SUN 5 mg Infusionslösung Alankomaat: Zoledroninezuur SUN 5 mg oplossing voor infusie Ruotsi: Zoledronic acid SUN 5 mg infusionsvätska, lösning Iso-Britannia: Zoledronic acid SUN 5 mg solution for infusion

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 03.06.2021


Muut tie donlähteet

Viimeisimmät hyväksytyt tiedot tästä tuotteesta ovat saatavilla seuraavasta URL-osoitteesta: https://www.sunpharma.com/finland-files/zoledronic-acid-sun/patient_reminder_card.pdf

ja

https://www.sunpharma.com/finland-files/zoledronic-acid-sun/patient_information_guide.pdf

Seuraavat tie dot on tarkoite ttu vain hoitoalan ammattilaisille (ks. kohta 3): TIETOA HOITOALAN AMMATTILAISELLE


Katso valmisteyhteenvedosta lisätietoja.

Zoledronic acid SUN 5 mg -valmiste en valmistamine n ja anto


- Zoledronic acid SUN 5 mg infuusioliuos on käyttövalmis.


Vain kertakäyttöön. Jäljelle jäänyt liuos tulee hävittää. Vain kirkas hiukkasia sisältämätön liuos, jonka väri ei ole muuttunut, on käyttökelpoinen. Zoledronic acid SUN 5 mg -valmistetta ei saa sekoittaa eikä antaa suoneen muiden lääkevalmisteiden kanssa ja se on annettava tasaisella nopeudella

erillisellä infuusiolaitteella , jossa on venttiili. Infuusion tulee kestää vähintään 15 minuuttia. Zoledronic acid SUN 5 mg ei saa joutua kosketuksiin kalsiumia sisältävien liuosten kanssa. Jos liuos on säilytetty jääkaapissa, sen on annettava lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen antoa. Infuusio tulee valmistaa aseptisin menetelmin. Infuusio on annettava normaalin hoitokäytännön mukaisesti.


Zoledronic acid SUN 5 mg –valmisteen säilyttämine n


Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Avaamaton pullo ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Kemiallinen ja fysikaalinen säilyvyys on osoitettu 24 tunnin ajan 2 C - 8°C.


Pullon avaamisen jälkeen valmiste tulee käyttää välittömästi, jotta siihen ei pääsisi mikrobeja. Ellei valmistetta käytetä välittömästi, käytönaikaiset säilytysolosuhteet ovat käyttäjän vastuulla eikä käyttöä edeltävä säilytysaika normaalisti saa ylittää 24 tuntia 2°C - 8°C lämpötilassa.

Jääkaappikylmän liuoksen annetaan lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen sen antamista potilaalle.


Viimeisimmät hyväksytyt tiedot tästä tuotteesta ovat saatavilla seuraavasta URL-osoitteesta: https://www.sunpharma.com/finland-files/zoledronic-acid-sun/medical_ information_guide.pdf