Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Budesonide/Formoterol Teva
budesonide, formoterol

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Budesonide/Formoterol Teva 320 mikrogrammaa / 9 mikrogrammaa, inhalaatiojauhe

(budesonidi/formoterolifumaraattidihydraatti)


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Budesonide/Formoterol Teva on inhalaatiojauhe. Jokainen Budesonide/Formoterol Teva -inhalaattori sisältää 60 inhalaatioannosta. Itse inhalaattori on valkoinen ja siinä on osittain läpinäkyvä viininpunainen suukappaleen suojus.


Jokainen pakkaus sisältää 1 inhalaattorin.


Myyntiluvan haltija


Teva Pharma B.V.,

Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Alankomaat.


Valmistaja:


Norton (Waterford) Limited T/A Teva Pharmaceuticals Ireland Unit 27/35, IDA Industrial Park, Cork Road, Waterford, Irlanti

Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Alankomaat


Teva Operations Poland Sp. z o.o. Mogilska 80 Str. 31-546 Kraków Puola


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien

image

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Luxembourg/Luxemburg

image

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tel/Tél: +32 3 820 73 73


image

България

image

Тева Фармасютикълс България ЕООД Teл: +359 2 489 95 82

image

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt Tel.: +36 1 288 64 00


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251 007 111

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +353 51 321 740


image

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44 98 55 11


image

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Deutschland Teva GmbH

Tel: +49 731 402 08

Norge

image

Teva Norway AS Tlf: +47 6677 55 90


image

Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

image

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs GmbH Tel: +43 1 97007 0


image

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 345 93 00


image

image

España

Teva Pharma S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda Tel: +351 21 476 75 50


France Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 7800

image

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L Tel: +4021 230 6524


image

Ireland

image

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +353 51 321 740

image

Slovenija

image

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 1 58 90 390


image

Ísland ratiopharm Oy

image

Simi: +358 20 180 5900

image

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5726 7911


Italia

Teva Italia S.r.l.

Suomi/Finland ratiopharm Oy

Tel: +39 028 917 981 Puh/Tel: +358 20 180 5900


Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

image

image

Teva Sweden AB Tel: +46 42 12 11 00


image

Latvija

image

Sicor Biotech filiāle Latvijā Tel: +371 67 323 666

image

United Kingdom Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628 500


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o

Tel: + 385 1 37 20 000

Lietuva

UAB “Sicor Biotech” Tel: +370 5 266 02 03


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi kuukausi VVVV.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

.