Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Jorveza
budesonide

HINNAT

0,5 mg tabletti, suussa hajoava 90

Tukkukauppa: 284,56 €
Jälleenmyynti: 377,33 €
Korvaus: 0,00 €

1 mg tabletti, suussa hajoava 90

Tukkukauppa: 334,77 €
Jälleenmyynti: 440,85 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Jorveza 0,5 mg suussa hajoavat tabletit Jorveza 1 mg suussa hajoavat tabletit budesonidi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Jos sinulla on jokin edellä mainituista tiloista, sinulla saattaa olla suurentunut riski saada haittavaikutuksia. Lääkäri päättää haittavaikutusten asianmukaisesta hoidosta sekä siitä, onko sinun hyvä jatkaa Jorveza-hoitoa.


Jos sinulla ilmenee kasvojen turvotusta etenkin suun ympäristössä (huulet, kieli tai nielu) ja/tai hengitys- tai nielemisvaikeuksia, lopeta Jorveza-valmisteen ottaminen ja ota välittömästi yhteys lääkäriin. Nämä oireet voivat olla merkkejä allergisesta reaktiosta, jonka yhteydessä voi esiintyä myös ihottumaa ja kutinaa.

Jorveza saattaa aiheuttaa kortikosteroidilääkkeille tyypillisiä haittavaikutuksia, joita voi esiintyä kaikissa kehon osissa, etenkin jos lääkettä otetaan suurina annoksina pitkäaikaisesti (ks. kohta 4).


Muut varotoimet Jorvezan käytön aikana


Jorveza saattaa vaikuttaa lääkärin määräämien tai sairaalassa määrättävien lisämunuaisten toimintaa selvittävien kokeiden (ACTH-stimulaatiokoe) tuloksiin. Kerro lääkäreille, että otat Jorvezaa, ennen kuin sinulle tehdään kokeita.


Lapset ja nuoret

Jorvezaa ei pidä käyttää alle 18 vuoden ikäisten lasten ja nuorten hoitoon. Tämän lääkkeen käyttöä alle 18 vuoden ikäisillä lapsilla ei ole vielä tutkittu.


Muut lääkevalmisteet ja Jorveza

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Jotkin näistä lääkkeistä saattavat voimistaa Jorvezan vaikutuksia, ja lääkäri saattaa haluta seurata sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkkeitä.

Tänä koskee etenkin seuraavia:


Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  1. Jorvezan säilyttäminen


    Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


    Älä ota tätä lääkettä pakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


    Säilytä alle 25 C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle ja kosteudelle.


    Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


  2. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Jorveza sisältää

Jorveza 0,5 mg suussa hajoavat tabletit


- Vaikuttava aine on budesonidi. Yksi suussa hajoava tabletti sisältää 0,5 mg budesonidia.


- Muut aineet ovat dinatriumvetysitraatti, dokusaattinatrium, makrogoli (6000), magnesiumstearaatti, mannitoli (E 421), vedetön mononatriumsitraatti, povidoni (K25), natriumvetykarbonaatti ja sukraloosi (ks. myös kohta 2 ”Jorveza sisältää natriumia”).


Jorveza 1 mg suussa hajoavat tabletit


- Vaikuttava aine on budesonidi. Yksi suussa hajoava tabletti sisältää 1 mg budesonidia.


- Muut aineet ovat dinatriumvetysitraatti, dokusaattinatrium, makrogoli (6000), magnesiumstearaatti, mannitoli (E 421), vedetön mononatriumsitraatti, povidoni (K25), natriumvetykarbonaatti ja sukraloosi (ks. myös kohta 2 ”Jorveza sisältää natriumia”).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Jorveza 0,5 mg suussa hajoavat tabletit


Jorveza 0,5 mg suussa hajoavat tabletit ovat valkoisia, pyöreitä ja kaksoiskuperia tabletteja. Niiden toiselle puolelle on kaiverrettu ”0.5”. Ne toimitetaan läpipainopakkauksissa, joissa on 20, 60, 90, 100 tai 200 suussa hajoavaa tablettia.


Jorveza 1 mg suussa hajoavat tabletit


Jorveza 1 mg suussa hajoavat tabletit ovat valkoisia, pyöreitä ja kaksoiskuperia tabletteja. Ne toimitetaan läpipainopakkauksissa, joissa on 20, 30, 60, 90, 100 tai 200 suussa hajoavaa tablettia.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja Dr. Falk Pharma GmbH Leinenweberstr. 5

79108 Freiburg Saksa


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien

Dr. Falk Pharma Benelux B.V. Tél/Tel: +32-(0)16 40 40 85

info@drfalkpharma-benelux.eu

Lietuva

UAB Morfėjus

Tel: +370 5 2796328

biuras@morfejus.lt


България

Dr. Falk Pharma GmbH

Teл: +49 761 1514 0

zentrale@drfalkpharma.de

Luxembourg/Luxemburg

Dr. Falk Pharma Benelux B.V. Tél/Tel: +32-(0)16 40 40 85

info@drfalkpharma-benelux.eu


Česká republika Ewopharma, spol. s r. o. Tel: +420 267 311 613

info@ewopharma.cz

Magyarország

Dr. Falk Pharma GmbH Tel: +49 761 1514 0

zentrale@drfalkpharma.de


Danmark

Vifor Pharma Nordiska AB Tlf: +46 8 5580 6600

info.nordic@viforpharma.com

Malta

Dr. Falk Pharma GmbH Tel: +49 761 1514 0

zentrale@drfalkpharma.de


Deutschland

Dr. Falk Pharma GmbH Tel: +49 761 1514 0

zentrale@drfalkpharma.de

Nederland

Dr. Falk Pharma Benelux B.V. Tel: +31-(0)30 880 48 00

info@drfalkpharma-benelux.eu


Eesti

Dr. Falk Pharma GmbH Tel: +49 761 1514 0

zentrale@drfalkpharma.de

Norge

Vifor Pharma Nordiska AB Tlf: +46 8 5580 6600

info.nordic@viforpharma.com


Ελλάδα

GALENICA A.E

Tηλ: +30 210 52 81 700

Österreich

Dr. Falk Pharma Österreich GmbH Tel: +43 (1) 577 3516 0

contact@galenica.gr office@drfalkpharma.at


España

Dr. Falk Pharma España Tel: +34 91 372 95 08

drfalkpharma@drfalkpharma.es

Polska

Dr. Falk Pharma GmbH Tel: +49 761 1514 0

zentrale@drfalkpharma.de


France

Dr. Falk Pharma SAS Tél: +33(0)1 78 90 02 71

contact.fr@drfalkpharma.fr

Portugal

Dr. Falk Pharma Portugal, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: +351 21 412 61 70

farmacovigilancia@drfalkpharma.pt


Hrvatska

Würth d.o.o.

Tel: +385 1 4650358

wurth@zg.t-com.hr


Ireland

Dr. Falk Pharma GmbH Tel: +49 761 1514 0

zentrale@drfalkpharma.de

România

Dr. Falk Pharma GmbH Tel: +49 761 1514 0

zentrale@drfalkpharma.de


Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Tel: + 386 (0) 590 848 40

info@ewopharma.si


Ísland

Dr. Falk Pharma GmbH Sími: +49 761 1514 0

zentrale@drfalkpharma.de

Slovenská republika Dr. Falk Pharma GmbH Tel: +49 761 1514 0

zentrale@drfalkpharma.de


Italia

Dr. Falk Pharma GmbH Tel: +49 761 1514 0

zentrale@drfalkpharma.de

Suomi/Finland

Vifor Pharma Nordiska AB Puh/Tel: +46 8 5580 6600

info.nordic@viforpharma.com


Κύπρος

THESPIS PHARMACEUTICAL Ltd

Τηλ: +357 22677710

pharmacovigilance@thespispharma.com

Sverige

Vifor Pharma Nordiska AB Tel: +46 8 5580 6600

info.nordic@viforpharma.com


Latvija

UAB Morfėjus

Tel: +370 5 2796328

biuras@morfejus.lt

United Kingdom (Northern Ireland)

Dr. Falk Pharma GmbH Tel: +49 761 1514 0

zentrale@drfalkpharma.de


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {KK/VVVV}


.