Kotisivun Kotisivun

Otiborin forte
boric acid

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle


OTIBORIN FORTE -korvatipat, liuos

boorihappo ja etanoli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Tässä pakkausseloste essa kerrotaan:

 1. Mitä Otiborin forte -korvatipat ovat ja mihin niitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Otiborin forte -korvatippoja

 3. Miten Otiborin forte -korvatippoja käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Otiborin forte -korvatippojen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Otiborin forte -korvatipat ovat ja mihin niitä käyte tään


  Otiborin forte -korvatippojen vaikuttavat aineet boorihappo ja etanoli estävät bakteerien ja sienten kasvua korvassa. Tällä niin sanotulla boorispriillä on myös korvakäytävää kuivaava vaikutus.

  Otiborin forte -korvatippoja käytetään korvakäytävätulehduksen hoitoon.

  Lääkäri voi määrätä Otiborin forte -korvatippoja myös muuhun käyttötarkoitukseen.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin käytät Otiborin forte -korvatippoja Älä käytä Otiborin forte -korvatippoja

  jos olet allerginen boorihapolle tai etanolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).


  Varoitukse t ja varotoime t

  Otiborin forte -korvatippoja on käytettävä varoen, jos tärykalvo on puhkaistu tai puhjennut. Jos oireet eivät lievity muutaman päivän aikana, keskeytä lääkitys ja ota yhteys lääkäriin.

  Muut lääkevalmiste et ja Otiborin forte -korvatipat

  Muut samanaikaisesti käytetyt lääkkeet eivät vaikuta Otiborin forte -korvatippojen tehoon.

  Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


  Raskaus ja ime tys

  Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

  Otiborin forte -korvatippoja voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Noudata annostusohjeita ja vältä yliannostusta.


  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Otiborin forte -korvatipat eivät oikein annosteltuina vaikuta ajokykyyn.


 3. Mite n Otiborin forte -korvatippoja käyte tään


  Käytä –tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Lääke on tarkoitettu vain korvaan. Lääkäri määrää sinulle henkilökohtaisesti sopivan annoksen.

  Korvakäytävätulehduksen hoito: Suositeltu annos on 4 tippaa Otiborin forte -korvatippoja 3–6 kertaa päivässä suoraan korvakäytävään tai korvakäytävätamponiin, joka vaihdetaan päivittäin.

  Muuhun käyttötarkoitukseen lääkärin ohjeen mukaan.


  Jos käytät enemmän Otiborin forte -korvatippoja kuin sinun pitäisi

  Yliannostuksen aiheuttamia oireita ovat pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ihon punoitus ja ihottuma.


  Jos unohdat käyttää Otiborin forte -korvatippoja

  Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukse t


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Otiborin forte -korvatipat ovat yleensä hyvin siedettyjä. Haittavaikutukset ovat hyvin epätodennäköisiä. Ohimenevää kirvelyä voi esiintyä korvassa lääkkeen annon yhteydessä.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  FI-00034 Fimea


 5. Otiborin forte -korvatippoje n säilyttämine n


  • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  • Säilytä pullo tiiviisti suljettuna alle 25 oC.

  • Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  • Avatun pullon käyttöaika on 28 päivää.

  • Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Otiborin forte -korvatipat sisältävät


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoko

Läpinäkyvä muovinen pullo, valkoinen muovinen kierrekorkki. Pakkauskoko: 10 ml.


Myyntiluvan haltija Santen Oy Niittyhaankatu 20

33720 Tampere


Valmistaja Santen Oy Kelloportinkatu 1

33100 Tampere


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi 22.06.2020