Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Sitagliptin/Metformin STADA
metformin and sitagliptin

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Sitagliptin/Me tformin STADA 50 mg/850 mg kalvopäällysteiset tabletit Sitagliptin/Me tformin STADA 50 mg/1000 mg kalvopäällysteiset table tit sitagliptiini/metformiinihydrokloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Sitagliptin/Metformin Stada on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Sitagliptin/Metformin Stada -valmistetta

 3. Miten Sitagliptin/Metformin Stada -valmistetta otetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Sitagliptin/Metformin Stada -valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Sitagliptin/Me tformin Stada on ja mihin sitä käyte tään


  Sitagliptin/Metformin Stada sisältää kahta eri lääkeainetta, sitagliptiinia ja metformiinia

  • sitagliptiini kuuluu DPP-4-estäjiksi (dipeptidyylipeptidaasi 4:n estäjiksi) kutsuttujen lääkeaineiden ryhmään

  • metformiini kuuluu biguanideiksi kutsuttujen lääkeaineiden ryhmään.


   Nämä lääkeaineet yhdessä auttavat pitämään verensokeriarvot hallinnassa tyypin 2 diabetesta sairastavilla aikuisilla potilailla. Tämä lääke auttaa nostamaan aterianjälkeisiä insuliinipitoisuuksia ja vähentää elimistön tuottaman sokerin määrää.


   Tämä lääke auttaa alentamaan verensokeriasi yhdessä ruokavalion ja liikunnan kanssa. Tätä lääkettä voidaan käyttää yksinään tai yhdessä tiettyjen muiden diabeteslääkkeiden (insuliinin, sulfonyyliureoiden tai glitatsonien) kanssa.


   Mikä on tyypin 2 diabetes?

   Tyypin 2 diabetes on sairaus, jossa elimistö ei tuota riittävästi insuliinia ja jossa elimistön tuottama insuliini ei vaikuta niin hyvin kuin sen pitäisi. Elimistösi voi myös tuottaa liian paljon sokeria, jolloin sokeria (glukoosia) kertyy vereen. Tämä voi johtaa vakaviin sairauksiin, kuten sydän- tai munuaissairauksiin, sokeuteen tai amputaatioon.


   Sitagliptiinia ja metformiinia, joita Sitagliptin/Metformin Stada sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin otat Sitagliptin/Metformin Stada -valmiste tta


  Älä ota Sitagliptin/Me tformin Stada -valmiste tta

  • jos olet allerginen sitagliptiinille tai metformiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

  • jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta

  • jos sinulla on huonossa hoitotasapainossa oleva diabetes ja esimerkiksi vaikeaa hyperglykemiaa (korkeita verensokeriarvoja), pahoinvointia, oksentelua, ripulia, nopeaa laihtumista, maitohappoasidoosi (ks. ”Maitohappoasidoosin riski” jäljempänä) tai ketoasidoosi.

   Ketoasidoosi on tila, jossa vereen kertyy ketoaineita. Se voi johtaa diabeettiseen prekoomaan.

   Oireita ovat mahakipu, nopea ja syvä hengitys, uneliaisuus tai hengityksen poikkeava, hedelmäinen haju.

  • jos sinulla on vaikea infektio tai nestevajaus

  • jos olet menossa varjoainekuvaukseen, jossa sinulle annetaan varjoainetta suoneen. Munuaistesi toiminnasta riippuen sinun on lopetettava Sitagliptin/Metformin Stada -valmisteen käyttö kuvauksen ajaksi sekä kahden tai useamman päivän ajaksi sen jälkeen, lääkärin ohjeen mukaan.

  • jos sinulla on äskettäin ollut sydänkohtaus tai jos sinulla on vaikeita verenkiertohäiriöitä, kuten shokki tai hengitysvaikeuksia

  • jos sinulla on maksasairaus

  • jos käytät runsaasti alkoholia (joko joka päivä tai vain ajoittain)

  • jos imetät.


   Älä ota Sitagliptin/Metformin Stada -valmistetta, jos jokin yllä olevista koskee sinua, ja keskustele lääkärin kanssa muista diabeteksen hoitotavoista. Jos olet epävarma, keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen Sitagliptin/Metformin Stada -valmisteen ottamista.


   Varoitukse t ja varotoime t

   Sitagliptiinin ja metformiinin yhdistelmävalmistetta saaneilla potilailla on raportoitu esiintyneen haimatulehdusta (pankreatiittia) (ks. kohta 4).


   Jos huomaat rakkuloita iholla, ne voivat olla merkki sairaudesta, jota kutsutaan rakkulaiseksi pemfigoidiksi. Lääkäri voi pyytää sinua lopettamaan Sitagliptin/Metformin Stada -valmisteen käytön.


   M aitohappoas idoosin ris ki

   Sitagliptiinin ja metformiinin yhdistelmä voi aiheuttaa hyvin harvinaisena, mutta hyvin vakavana haittavaikutuksena, maitohappoasidoosia etenkin, jos munuaiset eivät toimi kunnolla.

   Maitohappoasidoosin riskiä suurentavat myös huonossa hoitotasapainossa oleva diabetes, vakavat infektiot, pitkittynyt paasto tai alkoholinkäyttö, nestehukka (ks. lisätietoja jäljempänä), maksavaivat ja sairaudet, joissa jonkin alueen hapensaanti on heikentynyt (esim. akuutti, vaikea sydäntauti).


   Jos jokin edellä mainituista koskee sinua, pyydä lisäohjeita lääkäriltä.


   Lope ta Sitagliptin/Metformin Stada -valmisteen käyttö joksikin aikaa, jos sinulla on jokin tila, johon voi liittyä nestehukkaa (merkittävää nesteiden menetystä). Tällaisia ovat esimerkiksi vaikea oksentelu, ripuli tai kuume, kuumuudelle altistuminen tai normaalia vähäisempi juominen. Pyydä lisäohjeita lääkäriltä.


   Lope ta Sitagliptin/Metformin Stada -valmisteen käyttö ja ota he ti yhte ys lääkäriin tai lähimpään sairaalaan, jos sinulla on maitohappoasidoosin oireita, sillä maitohappoasidoosi voi johtaa koomaan.

   Maitohappoasidoosin oireita ovat:

  • oksentelu

  • vatsakipu

  • lihaskrampit

  • yleinen sairaudentunne ja vaikea väsymys

  • hengitysvaikeudet

  • ruumiinlämmön lasku ja sykkeen hidastuminen.


   Maitohappoasidoosi on lääketieteellinen hätätilanne ja vaatii sairaalahoitoa.


   Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Sitagliptin/Metformin Stada - valmistetta

  • jos sinulla on tai on ollut haimasairaus (esim. haimatulehdus)

  • jos sinulla on tai on ollut sappikiviä, alkoholiriippuvuutta tai hyvin korkeat veren triglyseridiarvot (eräs rasvan muoto). Nämä tilat voivat lisätä haimatulehduksen mahdollisuutta (ks. kohta 4).

  • jos sinulla on tyypin 1 diabetes, jota kutsutaan joskus myös insuliinista riippuvaiseksi diabetekseksi

  • jos sinulla on tai on ollut allergisia reaktioita sitagliptiinille, metformiinille tai Sitagliptin/Metformin Stada -valmisteelle (ks. kohta 4)

  • jos käytät sulfonyyliureaa tai insuliinia, diabeteslääkkeitä, yhdessä Sitagliptin/Metformin Stada -valmisteen kanssa, koska sinulla voi esiintyä alhaista verensokeria (hypoglykemiaa). Lääkäri voi pienentää sulfonyyliurea- tai insuliiniannostasi.


   Jos olet menossa suureen leikkaukseen, Sitagliptin/Metformin Stada -valmisteen käyttö on tauotettava toimenpiteen ajaksi ja joksikin aikaa sen jälkeen. Lääkäri päättää, milloin Sitagliptin/Metformin Stada

   -hoito lopetetaan ja milloin se aloitetaan uudelleen.


   Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Sitagliptin/Metformin Stada -valmisteen ottamista, jos olet epävarma, koskeeko jokin edellä mainituista sinua.


   Sitagliptin/Metformin Stada -hoidon aikana lääkäri seuraa munuaistoimintaasi vähintään kerran vuodessa tai useammin, jos olet iäkäs ja/tai jos munuaistoimintasi huonontuu.


   Lapset ja nuoret

   Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ei pidä käyttää tätä lääkettä. Se ei ole tehokas 10–17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla. Tämän lääkkeen turvallisuudesta ja tehosta alle 10-vuotiailla lapsilla ei ole tietoa.


   Muut lääkevalmisteet ja Sitagliptin/Me tformin Stada

   Jos sinulle annetaan jodia sisältävä varjoainepistos verisuoneen esimerkiksi röntgenkuvauksen tai muun kuvantamisen yhteydessä, Sitagliptin/Metformin Stada -valmisteen käyttö on tauotettava ennen varjoainepistosta tai pistoksen yhteydessä. Lääkäri päättää, milloin Sitagliptin/Metformin Stada -hoito lopetetaan ja milloin se aloitetaan uudelleen.


   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Verensokeria ja munuaistoimintaa on ehkä seurattava tiheämmin tai lääkärin on ehkä muutettava Sitagliptin/Metformin Stada -valmisteen annostusta. On erityisen tärkeää mainita seuraavien lääkkeiden käytöstä:


  • suun kautta, inhalaationa tai injektiona otettavat lääkkeet, joita käytetään tulehduksellisten sairauksien, kuten astman ja nivelrikon hoitoon (kortikosteroidit)

  • virtsaneritystä lisäävät nesteenpoistolääkkeet

  • kivun ja tulehduksen hoitoon käytettävät lääkkeet (tulehduskipulääkkeet ja COX-2-estäjät kuten ibuprofeeni ja selekoksibi)

  • tietyt verenpainelääkkeet (ACE:n estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat)

  • tietyt keuhkoastman hoitoon käytettävät lääkkeet (beetasympatomimeetit)

  • jodia sisältävät varjoaineet tai alkoholia sisältävät lääkkeet

  • tietyt vatsavaivojen hoitoon käytettävät lääkkeet, kuten simetidiini

  • ranolatsiini, joka on angina pectoriksen hoitoon käytettävä lääke

  • dolutegraviiri, joka on HIV-infektion hoitoon käytettävä lääke

  • vandetanibi, joka on tietyn tyyppisen kilpirauhassyövän (medullaarisen kilpirauhassyövän) hoitoon käytettävä lääke

  • digoksiini (käytetään sydämen epäsäännöllisen sykkeen ja muiden sydänongelmien hoitoon). Veren digoksiinipitoisuutta saatetaan joutua tarkistamaan, jos Sitagliptin/Metformin Stada - valmistetta käytetään samanaikaisesti.


   Sitagliptin/Me tformin Stada alkoholin kanssa

   Vältä liiallista alkoholinkäyttöä Sitagliptin/Metformin Stada -hoidon aikana, sillä se voi suurentaa

   maitohappoasidoosin riskiä (ks. kohta ”Varoitukset ja varotoimet”).


   Raskaus ja ime tys

   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Älä ota tätä lääkettä raskauden tai imetyksen aikana. Katso kohta 2, Älä ota Sitagliptin/Me tformin Stada -valmiste tta.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Tällä lääkkeellä ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn eikä koneidenkäyttökykyyn. Sitagliptiinin käytön yhteydessä on kuitenkin raportoitu heitehuimausta ja uneliaisuutta, jotka voivat vaikuttaa ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn.


   Tämän lääkkeen käyttäminen yhdessä sulfonyyliureoiden tai insuliinin kanssa voi aiheuttaa hypoglykemiaa, joka voi vaikuttaa ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn tai työskentelyyn epävakaalla alustalla.


   Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


   Sitagliptin/Me tformin Stada sisältää natriumia

   50 mg/850 mg: Tämä lääkevalmiste sisältää 27,6 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per tabletti. Tämä vastaa 1,38 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle. 50 mg/1000 mg: Tämä lääkevalmiste sisältää 32,5 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per tabletti. Tämä vastaa 1,63 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.


   Sitagliptin/Me tformin Stada 50 mg/850 mg sisältää laktoosia

   Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


 3. Mite n Sitagliptin/Metformin Stada yhdis te lmävalmistetta otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Annostus

  Suositeltu annos on yksi tabletti kahdesti vuorokaudessa.

  Lääkäri voi joutua suurentamaan annostasi, jotta verensokerisi pysyy hallinnassa. Antotapa

  Otetaan suun kautta aterioiden yhteydessä vatsan ärtymisen vaaran pienentämiseksi.


  Munuaisongelmat

  Jos munuaistoimintasi on heikentynyt, lääkäri saattaa määrätä sinulle pienemmän annoksen. Muut lääkkeet ja suositukset

  Sinun tulee jatkaa lääkärin suosittelemaa ruokavaliota tämän lääkkeen käytön aikana ja huolehtia hiilihydraattien saannista tasaisesti pitkin päivää.


  Yksinään käytettynä tämä lääke ei todennäköisesti aiheuta liiallista verensokerin laskua (hypoglykemiaa). Kun tätä lääkettä käytetään sulfonyyliurean tai insuliinin kanssa, voi alhaista verensokeria esiintyä, ja lääkäri voi pienentää sulfonyyliurea- tai insuliiniannostasi.


  Jos otat e nemmän Sitagliptin/Me tformin Stada -valmiste tta kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Mene sairaalaan, jos sinulla on maitohappoasidoosin oireita, esim. kylmyyden tunne tai epämukava olo, voimakas pahoinvointi tai oksentelu, vatsakipu, selittämätön painon lasku, lihaskouristukset tai nopea hengitys (ks. kohta ”Varoitukset ja varotoimet”).


  Jos unohdat ottaa Sitagliptin/Me tformin Stada -valmiste tta

  Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti muistaessasi. Jos huomaat unohtaneesi ottaa annoksen vasta kun on aika ottaa seuraava annos, jätä unohtunut annos väliin ja palaa takaisin normaaliin aikatauluun. Älä ota kaksinkertaista annosta tätä lääkettä.


  Jos lopetat Sitagliptin/Metformin Stada -valmisteen käytön

  Jatka tämän lääkkeen ottamista niin kauan kuin lääkäri on määrännyt, jotta verensokeriarvosi pysyvät hallinnassa. Älä lopeta tämän lääkkeen ottamista keskustelematta siitä ensin lääkärin kanssa. Jos lopetat Sitagliptin/Metformin Stada -valmisteen käytön, verensokerisi voi kohota uudestaan.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  LOPETA Sitagliptin/Me tformin Stada -valmiste en käyttö ja ota he ti yhte ys lääkäriin tai lähimpään s airaalaan, jos havaitse t seuraavan, erittäin vakavan haittavaikutuksen.

  Hyvin harvinainen (enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta)

  • maitohappoasidoosi (ks. kohta ”Varoitukset ja varotoimet”), sillä maitohappoasidoosi voi johtaa koomaan.


   LOPETA Sitagliptin/Me tformin Stada -valmiste en käyttö ja ota he ti yhte ys lääkäriin, jos havaitse t jonkun seuraavista, vakavista haittavaikutuksista:

   Tunte maton (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

  • voimakas ja jatkuva vatsakipu (mahan alueella), joka saattaa ulottua selkään ja johon voi liittyä pahoinvointia ja oksentelua, koska nämä voivat olla haimatulehduksen (pankreatiitin) oireita

  • vakava allerginen reaktio, johon voi kuulua ihottumaa, nokkosihottumaa, ihorakkuloita/ihon kuoriutumista sekä kasvojen, huulten, kielen ja nielun turvotusta, jotka voivat aiheuttaa hengitys- tai nielemisvaikeuksia. Lääkäri voi määrätä sinulle lääkkeen allergisen reaktion hoitoon sekä vaihtoehtoisen diabeteslääkkeen.


   Joillakin me tformiinia käyttävillä potilailla on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia, kun he ovat aloittane et sitagliptiinihoidon:

   Yleinen (enintään yhdellä potilaalla 10:stä)

  • alhainen verensokeri

  • pahoinvointi

  • ilmavaivat

  • oksentelu

   Melko harvinainen (enintään yhdellä potilaalla 100:sta)

  • vatsakipu

  • ripuli

  • ummetus

  • uneliaisuus


   Joillakin potilailla on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia, kun he ovat aloittaneet s itagliptiinin ja me tformiinin yhdis te lmähoidon:

   Yleinen

  • ripuli

  • pahoinvointi

  • ilmavaivat

  • ummetus

  • vatsakipu

  • oksentelu


   Joillakin potilailla on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia, kun tätä lääke ttä on käyte tty yhde s s ä sulfonyyliure an, e sim. glimepiridin, kans sa:

   Hyvin yleinen (yli yhdellä potilaalla 10:stä)

  • alhainen verensokeri


   Yleinen

  • ummetus


   Joillakin potilailla on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia, kun tätä lääke ttä on käyte tty yhde s s ä pioglitatsonin kanssa:

   Yleinen

  • käsien tai jalkojen turvotus


   Joillakin potilailla on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia, kun tätä lääke ttä on käyte tty yhde s s ä ins uliinin kanssa:

   Hyvin yleinen

  • alhainen verensokeri


   Melko harvinainen

  • suun kuivuminen

  • päänsärky


   Joillakin potilailla on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia pe lkästään s itagliptiinia (toinen Sitagliptin/Me tformin Stada -valmiste en lääkeaineista) käytettäessä kliinisissä tutkimuksissa tai markkinoille tule misen jälkeen, kun sitagliptiinin ja me tformiinin yhdis te lmävalmis tetta tai

   s itagliptiinia on käyte tty yks in tai yhde s sä muide n diabe teslääkkeiden kanssa: Yleinen

  • alhainen verensokeri

  • päänsärky

  • ylähengitystieinfektio

  • tukkoinen tai vuotava nenä ja kurkkukipu

  • nivelrikko

  • käsivarsien ja säärten kipu


   Melko harvinainen

  • heitehuimaus

  • ummetus

  • kutina

   Harvinainen

  • verihiutaleiden vähentynyt määrä


   Tunte maton

  • munuaisongelmat (jotka joskus vaativat keinomunuaishoitoa)

  • oksentelu

  • nivelsärky

  • lihassärky

  • selkäsärky

  • interstitiaalinen keuhkosairaus

  • eräänlainen rakkulamuodostuma iholla (rakkulainen pemfigoidi)


   Joillakin potilailla on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia, kun he ovat käyttäneet pelkäs tään me tformiinia:

   Hyvin yleinen

  • pahoinvointi

  • oksentelu

  • ripuli

  • vatsakipu

  • ruokahaluttomuus.

   Nämä oireet voivat ilmaantua, kun aloitat metformiinihoidon ja häviävät tavallisesti.


   Yleinen

  • metallin maku suussa


   Hyvin harvinainen

  • pienentynyt B12-vitamiinin pitoisuus

  • hepatiitti (maksasairaus)

  • nokkosihottuma

  • ihon punoitus (ihottuma)

  • kutina.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan:


   www‐sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

   Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55

   00034 FIMEA


   Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


 5. Sitagliptin/Me tformin Stada -valmiste en säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Purkki

  Älä käytä tätä lääkettä purkissa ja pahvikotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen.

  Läpipainopakkaus

  Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksessa ja pahvikotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen.


  Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Säilytä alle 30 °C.

  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Sitagliptin/Me tformin Stada sisältää

Tabletin ydin: mikrokiteinen selluloosa, povidoni (K29/32), natriumlauryylisulfaatti ja natriumstearyylifumaraatti.

Kalvopäällyste:

50 mg/850 mg: laktoosimonohydraatti, hypromelloosi (E464), titaanidioksidi (E171), triasetiini, punainen rautaoksidi (E172)

50 mg/1000 mg: polyvinyylialkoholi (E1203), makrogoli (E1521), talkki (E553b), titaanidioksidi (E171), punainen rautaoksidi (E172) ja musta rautaoksidi (E172).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Sitagliptin/Metformin Stada 50 mg/850 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat ovaalin muotoisia, kaksoiskuperia, vaaleanpunaisia, noin 20,5 mm x 9,5 mm ja niiden toiselle puolelle on painettu merkintä ”S476”.

Sitagliptin/Metformin Stada 50 mg/1000 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat ovaalin muotoisia, kaksoiskuperia, ruskeita, noin 21,5 mm x 10 mm ja niiden toiselle puolelle on painettu merkintä ”S477”.


Pakkauskoot:

Purkki

Sitagliptin/Metformin Stada kalvopäällysteiset tabletit on pakattu suurtiheyspolyeteeni (HDPE) - purkkiin, jossa on polypropeeni (PP) -kierrekorkki. Korkissa on peukaloinnilta suojaava rengas ja silikageeliä kuivausaineena.

Pakkauskoko: 100


Läpipainopakkaus

Sitagliptin/Metformin Stada kalvopäällysteiset tabletit on pakattu läpinäkymättömään kovaan alumiini/PVC/PVDC-läpipainopakkaukseen.

Pakkauskoot: 14, 28, 30, 56, 60, 196, 210


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Saksa


Muut valmistajat Laboratorios Liconsa S.A. Avenida Miralcampo 7 19200 Azuqueca De Henares Espanja


Stada Arzneimittel GmbH Muthgasse 36/2

1190 Vienna Itävalta


Clonmel Healthcare Limited 3 Waterford Road

E91 D768 Clonmel

Irlanti


Myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja

STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike PL 1310

00101 Helsinki


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 4.10.2021