Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Bevespi Aerosphere
glycopyrronium, formoterol fumarate dihydrate

HINNAT

7.2 µg / 5.0 µg inhalaatiosumute, suspensio 120 annosta

Tukkukauppa: 42,67 €
Jälleenmyynti: 64,37 €
Korvaus: 0,00 €

7.2 µg / 5.0 µg inhalaatiosumute, suspensio 3x120 annosta

Tukkukauppa: 128,01 €
Jälleenmyynti: 179,12 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Bevespi Aerosphere 7,2 mikrogrammaa / 5 mikrogrammaa inhalaatiosumute, suspensio

glykopyrronium ja formoterolifumaraattidihydraatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.Jos jokin edellä mainituista koskee sinua tai olet epävarma, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen ennen kuin käytät Bevespi Aerosphere -valmistetta.

Raskaus ja imetys


Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen Bevespi Aerosphere -valmisteen käyttöä.


Älä käytä Bevespi Aerosphere -valmistetta, jos olet raskaana, ellei lääkäri anna siihen lupaa. Älä käytä Bevespi Aerosphere -valmistetta, jos imetät, ellei lääkäri anna siihen lupaa. Ajaminen ja koneiden käyttö

On epätodennäköistä, että tämä lääke vaikuttaa ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn. Huimaus ja pahoinvointi ovat kuitenkin yleisiä haittavaikutuksia, joita voi ilmetä. Jos näitä oireita ilmenee, älä aja tai käytä koneita.


 1. Miten Bevespi Aerosphere -valmistetta käytetään


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Kuinka paljon lääkettä käytetään

  Suositeltu annos on kaksi suihkausta kaksi kertaa vuorokaudessa.

  On tärkeää käyttää Bevespi Aerosphere -valmistetta joka päivä, vaikka sinulla ei aina olisikaan keuhkoahtaumataudin oireita.


  Käyttöohjeet

  Bevespi Aerosphere on tarkoitettu inhalaatioon.

  Lue käyttöohjeet tämän pakkausselosteen lopusta. Jos et ole varma, miten Bevespi Aerosphere - valmistetta käytetään, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.


  Bevespi Aerosphere -valmisteen käyttö tilajatkeen kanssa

  Jos sisään hengittäminen ja inhalaattorin painaminen samanaikaisesti on vaikeaa, käänny lääkärin tai

  apteekkihenkilökunnan puoleen. Voit mahdollisesti käyttää inhalaattorin kanssa tilajatketta.


  Jos käytät enemmän Bevespi Aerosphere -valmistetta kuin sinun pitäisi


  Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan, jos olet ottanut enemmän Bevespi Aerosphere -valmistetta kuin sinun olisi pitänyt. Saatat tarvita lääkärinhoitoa. Sinulla saattaa ilmetä tavallista nopeampaa sydämen sykettä, saatat tuntea olosi huteraksi tai sinulla saattaa ilmetä näköhäiriöitä, suun kuivuutta, päänsärkyä tai pahoinvointia.


  Jos unohdat käyttää Bevespi Aerosphere -valmistetta


  Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Ota lääke heti kun muistat. Jos on kuitenkin jo melkein seuraavan annoksen aika, älä ota unohtunutta annosta. Älä ota enempää kuin kaksi suihkausta kaksi kertaa vuorokaudessa.


  Jos lopetat Bevespi Aerosphere -valmisteen käytön


  Tämä lääke on tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön. Sen teho säilyy vain niin kauan kuin käytät sitä. Ellei lääkäri toisin kehota, älä lopeta lääkkeen käyttöä, vaikka vointisi olisi parempi, sillä oireesi saattavat pahentua. Jos haluat lopettaa hoidon, keskustele ensin lääkärin kanssa.

  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Vakavat haittavaikutukset

  Lopeta Bevespi Aerosphere -valmisteen käyttö ja hakeudu välittömästi hoitoon, jos havaitset jonkin

  seuraavista oireista:


  Melko harvinaiset: enintään 1 henkilöllä sadasta

  • kasvojen turvotus, etenkin suun ympärillä (kielen tai kurkun turpoaminen saattavat vaikeuttaa nielemistä)

  • ihottuma tai nokkosihottuma, johon liittyy hengitysvaikeuksia

  • äkillinen pyörrytys.

   Nämä oireet saattavat olla merkkejä allergisesta reaktiosta, joka saattaa muuttua vakavaksi.

   Muut mahdolliset haittavaikutukset Yleiset: enintään 1 henkilöllä kymmenestä

   • päänsärky

   • suun kuivuus

   • pahoinvointi

   • kivulias ja tihentynyt virtsaaminen (saattavat olla merkkejä virtsatieinfektiosta)

   • lihaskouristukset

   • rintakipu

   • ahdistuneisuus

   • huimaus


    Melko harvinaiset: enintään 1 henkilöllä sadasta

   • tärinä tai vapina

   • korkeat verensokeriarvot

   • kiihtyneisyys

   • levottomuus

   • univaikeudet

   • nopea tai epäsäännöllinen sydämensyke

   • virtsaamisvaikeudet (virtsaumpi)


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen


   image

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


 3. Bevespi Aerosphere -valmisteen säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä pahvikotelossa, pussissa ja painepakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Inhalaattoria voidaan käyttää enintään 3 kuukauden ajan pussin ensimmäisestä avaamisesta laskien. Kirjoita pussin avaamispäivä inhalaattorin etikettiin tätä varten tarkoitettuun kohtaan.

  Säilytä alle 30 °C.


  Varoitus: Painepakkausta ei saa rikkoa, puhkaista eikä polttaa, vaikka se vaikuttaisi tyhjältä. Ei saa altistaa yli 50 °C:n lämpötilalle.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Bevespi Aerosphere sisältää

Vaikuttavat aineet ovat glykopyrronium ja formoterolifumaraattidihydraatti.


Yhdellä suihkauksella vapautuva annos sisältää 9 mikrogrammaa glykopyrroniumbromidia (vastaa 7,2 mikrogrammaa glykopyrroniumia) ja 5 mikrogrammaa formoterolifumaraattidihydraattia.


Muut aineet ovat norfluraani, 1,2-distearoyyli-sn-glysero-3-fosfokoliini ja kalsiumkloridi.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Bevespi Aerosphere on inhalaatiosumute, suspensio.

Bevespi Aerosphere toimitetaan painepakkauksessa, jossa on annoslaskuri ja joka toimitetaan

valkoisen muovikotelon ja suukappaleen kanssa (ks. kuva 1 käyttöohjeissa tämän pakkausselosteen lopussa). Suukappaleessa on oranssi suojakorkki. Bevespi Aerosphere toimitetaan foliopussissa, jossa on kuivausainepakkaus ja joka on pakattu pahvikoteloon.


Vaikuttavat aineet ovat painepakkauksen sisältämässä paineistetussa suspensiossa.


Bevespi Aerosphere on saatavilla pakkauksissa, joissa on yksi 120 suihkausta sisältävä inhalaattori ja monipakkauksissa, joissa on kolme 120 suihkausta sisältävää inhalaattoria.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje Ruotsi


Valmistaja

AstraZeneca Dunkerque Production

224 Avenue de la Dordogne Dunkerque

59640

Ranska


AstraZeneca GmbH Tinsdaler Weg 183

22880 Wedel Saksa


image

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien AstraZeneca S.A./N.V. Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva Tel: +370 5 2660550

България

АстраЗенека България ЕООД Тел.: +359 24455000

Luxembourg/Luxemburg AstraZeneca S.A./N.V. Tél/Tel: +32 2 370 48 11


Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o. Tel: +420 222 807 111

Magyarország AstraZeneca Kft. Tel.: +36 1 883 6500


Danmark AstraZeneca A/S Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd Tel: +356 2277 8000


Deutschland AstraZeneca GmbH Tel: +49 40 809034100

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222


Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00


Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 210 6871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH Tel: +43 1 711 31 0


España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 245 73 00


France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

Tecnimede - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. Tel: +351 21 041 41 00


Hrvatska AstraZeneca d.o.o. Tel: +385 1 4628 000


Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd Tel: +353 1609 7100

România

AstraZeneca Pharma SRL Tel: +40 21 317 60 41


Slovenija

AstraZeneca UK Limited Tel: +386 1 51 35 600


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika AstraZeneca AB, o.z. Tel: +421 2 5737 7777


Italia

AstraZeneca S.p.A. Tel: +39 02 00704500

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010


Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000


Latvija

SIA AstraZeneca Latvija Tel: +371 67377100

United Kingdom (Northern Ireland)

AstraZeneca UK Ltd Tel: +44 1582 836 836


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi


.

Käyttöohjeet


Bevespi Aerosphere 7,2 mikrogrammaa / 5 mikrogrammaa inhalaatiosumute, suspensio

glykopyrronium ja formoterolifumaraattidihydraatti


Lue nämä ohjeet ja pakkausseloste ennen kuin aloitat Bevespi Aerosphere -valmisteen käyttämisen ja aina kun otat käyttöön uuden inhalaattorin. Tietoja on saatettu päivittää. Näitä tietoja käytetään sen lisäksi, että keskustelet lääkärin kanssa sairaudestasi ja sen hoidosta.


Tärkeää tietoa:

Annoslaskurin ikkunasta näkyy, kuinka monta lääkesuihkausta on jäljellä. Lääkesuihkaus

vapautuu aina, kun painat annoslaskurin keskiosaa.


Ennen kuin käytät Bevespi Aerosphere -inhalaattoria ensimmäistä kertaa

Ennen kuin käytät Bevespi Aerosphere -inhalaattoria ensimmäistä kertaa, varmista, että annoslaskurin

nuoli osoittaa inhalaatiolukeman ”120” oikealle puolelle (ks. kuva 1).

Bevespi Aerosphere -inhalaattorin käyttö:

Vaihe 1: Poista korkki suukappaleesta (ks. kuva 6).


image

Kuva 6


Vaihe 2: Ravista inhalaattoria hyvin aina ennen käyttöä (ks. kuva 7).


image

Kuva 7


Vaihe 3: Pidä inhalaattoria niin, että sen suukappale osoittaa poispäin sinusta, ja hengitä mahdollisimman syvään suun kautta ulos (ks. kuva 8).


image

Kuva 8

Vaihe 4: Sulje huulet suukappaleen ympärille ja kallista päätä taaksepäin (ks. kuva 9). Pidä kieli suukappaleen alapuolella.

image

Kuva 9


Vaihe 5: Samalla kun hengität sisään syvään ja hitaasti, paina annoslaskurin keskeltä niin, että painepakkaus menee kotelon pohjaan asti ja inhalaattorista vapautuu lääkesuihkaus (ks. kuva 10). Lopeta sen jälkeen annoslaskurista painaminen.


image

Kuva 10


Vaihe 6: Kun et enää hengitä sisään, ota suukappale suusta. Pidätä hengitystä niin kauan kuin se helposti onnistuu, mielellään 10 sekunnin ajan (ks. kuva 11).


image

Kuva 11

Vaihe 7: Hengitä rauhallisesti ulos (ks. kuva 12). Toista vaiheet 2–7 ottaaksesi toisen Bevespi Aerosphere -suihkauksen.


image

Kuva 12

Vaihe 8: Laita suukappaleen korkki takaisin paikalleen heti käytön jälkeen (ks. kuva 13).


image

Kuva 13


Bevespi Aerosphere -inhalaattorin puhdistus:

Puhdista inhalaattori kerran viikossa ensimmäisten 3 viikon ajan. On hyvin tärkeää, että pidät inhalaattorin puhtaana, jotta siihen ei kerry lääkettä, joka tukkii suukappaletta (ks. kuva 14).


image


Kuva 14

Vaihe 1: Ota painepakkaus inhalaattorista (ks. kuva 15). Älä puhdista painepakkausta äläkä anna sen kastua.


image

Kuva 15 Vaihe 2: Poista suukappaleen korkki.

Vaihe 3: Pidä koteloa vesihanan alla ja juoksuta lämmintä vettä sen läpi noin 30 sekunnin ajan.

Käännä kotelo ylösalaisin ja huuhdo koteloa uudelleen suukappaleen kautta noin 30 sekunnin ajan (ks. kuva 16).


image

Kuva 16


Vaihe 4: Ravistele kotelosta mahdollisimman paljon vettä pois.


Vaihe 5: Tarkista kotelosta ja suukappaleesta, että kaikki lääkejäämät on pesty pois. Jos havaitset lääkejäämiä, toista tämän kohdan vaiheet 3−5.


Vaihe 6: Anna kotelon kuivua yön yli (ks. kuva 17). Älä laita painepakkausta takaisin koteloon, jos se on vielä märkä.


image

Kuva 17


Vaihe 7: Kun kotelo on kuiva, laita painepakkaus kevyesti painamalla takaisin koteloon (ks.

kuva 18). Älä paina painepakkausta liian voimakkaasti, ettei siitä vapaudu lääkesuihkausta.

image

Kuva 18


Vaihe 8: Valmistele Bevespi Aerosphere -inhalaattori uudelleen käyttökuntoon aina puhdistuksen jälkeen. Valmistellaksesi inhalaattorin uudelleen käyttökuntoon ravista inhalaattoria hyvin ja paina annoslaskurin keskeltä kaksi kertaa, niin että inhalaattorista vapautuu kaksi suihkausta ilmaan poispäin kasvoistasi. Inhalaattorisi on nyt käyttövalmis.


Jos et ole käyttänyt Bevespi Aerosphere -inhalaattori yli seitsemään päivään tai jos se on altistunut kylmälle tai pudonnut:

image

Jos et ole käyttänyt Bevespi Aerosphere -inhalaattoria yli seitsemään päivään tai jos se on altistunut kylmälle tai pudonnut, sinun on valmisteltava se uudelleen käyttökuntoon ennen käyttöä.


Valmistellaksesi inhalaattorin uudelleen käyttökuntoon ravista inhalaattoria hyvin ja paina annoslaskurin keskeltä kaksi kertaa, niin että inhalaattorista vapautuu kaksi suihkausta ilmaan poispäin kasvoistasi. Inhalaattorisi on nyt käyttövalmis.