Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Teglutik
riluzole

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Teglutik 5 mg/ml oraalisuspensio

rilutsoli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.

Jos jokin edellä mainituista koskee sinua, tai jos olet epävarma, kerro asiasta lääkärillesi. Hän päättää, mite n toimia.


Lapset ja nuoret

Jos olet alle 18-vuotias, Teglutik-valmisteen käyttöä ei suositella, sillä lääkkeen käytöstä tässä potilasryhmässä ei ole saatavilla tietoja.


Muut lääkevalmisteet ja Teglutik

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai imetät, et saa käyttää Teglutik-valmistetta.


Jos epäilet olevasi raskaana tai aiot imettää, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen ottamista.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Voit ajaa tai käyttää mitä tahansa työvälineitä tai koneita, ellei sinua huimaa tai heikota tämän lääkkeen ottamisen jälkeen.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


Teglutik sisältää nestemäistä sorbitolia (E420) ja natriumia.


Tämä lääke sisältää 4000 mg sorbitolia (E420) 10 ml:ssa oraalisuspensiota.

Sorbitoli on fruktoosin lähde. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi tai jos sinulla on diagnosoitu perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi (HFI), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa elimistö ei pysty hajottamaan fruktoosia, kerro asiasta lääkärillesi ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per 10 ml oraalisuspensiota eli sen voidaan

sanoa olevan ”natriumiton”.


 1. Mite n Teglutik-valmistetta otetaan


Suspensio voidaan antaa suun kautta tai vaihtoehtoisesti annettavaksi myös enteraalisen ravitsemusletkun kautta.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet

epävarma.

Suositeltu vuorokausiannos on 100 mg (50 mg 12 tunnin välein). 10 ml oraalisuspensiota, joka sisältää 50 mg rilutsolia,otetaan suun kautta 12 tunnin välein samaan aikaan joka päivä (esim. aamulla ja illalla). Suspensio annetaan mitta-asteikolla varustetulla annosruiskulla.


Oraaliuspensiota on ravistettava varovasti käsin ainakin 30 sekunnin ajan kääntelemällä pulloa pystysuunnassa ylösalaisin jatkuvasti, kunnes Teglutik-suspensio on sekoittunut hyvin eikä suspension yläosassa näy kirkasta nestettä eikä pullon pohjalla hiukkasia.


Antotapa:

Ohjeet suun kautta annostelua varten

Avaa pullo: paina korkkia ja käännä sitä vastapäivään (kuva 1).

image


Ota ruisku, poista sen kärkisuojus ja työnnä ruisku sovittimeen (kuva 2). Käännä pullo ylösalaisin (kuva 3).


image


Vedä pullosta pieni määrä suspensiota vetämällä mäntää alaspäin (kuva 3A). Työnnä mäntää sen jälkeen ylöspäin mahdollisten ilmakuplien poistamiseksi (kuva 3B). Vedä mäntää alaspäin siihen merkkiin asti, mikä vastaa lääkärin määräämää annosta millilitroina (ml) (kuva 3C).

image


Käännä pullo oikein päin (kuva 4A). Poista ruisku sovittimesta (kuva 4B).

imageimage


Ohjeet enteraalista annostelua varten

Varmista, ettei ravitsemusletkussa ole mitään esteitä ennen lääkkeen antoa.


 1. Huuhtele ravitsemusletku 30 ml:lla vettä.


 2. Anna tarvittava määrä Teglutik oraalisuspensiota mitta-asteikolla varustetulla annosruiskulla.


 3. Huuhtele ravitsemusletku 30 ml:lla vettä.


Jos otat e nemmän Teglutik-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


Jos unohdat ottaa Teglutik-valmistetta

Jos unohdat ottaa annoksen, jätä se kokonaan ottamatta ja ota seuraava annos normaalina ottoajankohtana.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.


Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 1. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, Teglutik-valmistekin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Tärkeää

  Kerro välittömästi lääkärille

  • jos sinulle ilmaantuu kuume tta (lämmönnousua), sillä Teglutik voi aiheuttaa valkosolujen määrän vähenemistä. Lääkärisi voi ottaa verikokeita tarkistaakseen valkosolujen määrän, sillä valkosolut ovat tärkeitä tulehdusten vastustamisessa.

  • jos sinulle ilmaantuu jokin se uraavista oireista: ihosi tai silmän valkuaistesi keltaisuutta (keltatauti), kutinaa koko vartalolla, pahoinvointia, oksentelua, sillä nämä voivat olla

   maksasairauden (hepatiitin) oireita. Lääkärisi voi ottaa verikokeita säännöllisesti Teglutik-

   hoidon aikana varmistaakseen, ettei maksasairautta ilmene.

  • jos sinulle ilmaantuu yskää tai hengitysvaikeuksia, sillä nämä voivat olla oireita keuhkosairaudesta (interstitiaalinen keuhkosairaus).


   Muita haittavaikutuksia


   Hyvin yleisiä haittavaikutuksia (voi esiintyä useammalla kuin 1 henkilöllä 10:stä)

  • väsymys

  • pahoinvointi

  • tiettyjen maksaentsyymien (transaminaasien) kohonneet veriarvot.

   Yleisiä haittavaikutuksia (voi esiintyä harvemmalla kuin 1 henkilöllä 10:stä)

  • huimaus

  • suun tunnottomuus tai kihelmöinti

  • oksentelu

  • uneliaisuus

  • pulssin nopeutuminen

  • ripuli

  • päänsärky

  • vatsakipu

  • kipu


   Melko harvinaisia haittavaikutuksia (voi esiintyä harvemmalla kuin 1 henkilöllä 100:sta)

  • anemia

  • allergiset reaktiot

  • haimatulehdus (pankreatiitti).


   Koska rilutsolioraalisuspensio imeytyy nopeammin kuin rilutsolitabletit, väsymyksen, huimauksen, ripulin ja transaminaasiarvojen lievän lisääntymisen mahdollisuutta ei voida sulkea pois.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 2. Teglutik-valmisteen säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä Teglutik-valmistetta kotelossa ja pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Avattu pakkauskäytettävä 15 vuorokauden kuluessa.

  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 3. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Teglutik sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Tämä lääkevalmiste on ruskehtava, samea homogeeninen suspensio (varovaisen ravistelun jälkeen).


Teglutik on saatavana 250 ml:n ja 300 ml:n pulloissa. Pullon pakkauksessa on muovinen mittaruisku suun kautta annostelua varten.


Pakkauskoot:


Ruiskun säiliössä on mitta-asteikko, jossa on merkinnät yhden millilitran välein 10 ml:aan saakka. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Italfarmaco S.A. San Rafael 3

28108 Alcobendas (Madrid) Espanja


Paikallinen edustaja: CampusPharma AB Karl Gustavsgatan 1A 411 25 Göteborg Ruotsi


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 13.01.2022.


Muut tie donlähteet


Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Fimean verkkosivulla www.fimea.fi.