Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Tasermity
sevelamer hydrochloride

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Tasermity 800 mg kalvopäällysteiset tabletit

sevelameerihydrokloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tasermity-tabletit ovat kalvopäällysteisiä, luonnonvalkoisia ja soikeita. Niiden toisella puolella on merkintä ”SH800”. Tabletit on pakattu polyeteenipulloihin, joissa on lapsiturvallinen polypropyleenikorkki ja saumaus.


Pakkauskoot:

1 pullo, jossa on 180 tablettia


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija: Genzyme Europe B.V. Gooimeer 10

1411 DD Naarden Alankomaat


Valmistaja:

Genzyme Ireland Ltd. IDA Industrial Park Old Kilmeaden Road Waterford

Irlanti

Genzyme Ltd.

37 Hollands Road Haverhill, Suffolk CB9 8PU

Iso-Britannia


image

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.


België/Belgique/Belgien/ Luxembourg/Luxemburg Sanofi Belgium

Tél/Tel: + 32 2 710 54 00

Lietuva

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“ Tel. +370 5 275 5224


България

SANOFI BULGARIA EOOD Tел: +359 2 9705300

Magyarország SANOFI-AVENTIS Zrt Tel: +36 1 505 0050


Česká republika sanofi-aventis, s.r.o. Tel: +420 233 086 111

Malta

Sanofi Malta Ltd Tel: +356 21493022


Danmark

sanofi-aventis Denmark A/S Tlf: +45 45 16 70 00

Nederland

sanofi-aventis Netherlands B.V. Tel: +31 182 557 755


Deutschland

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Zentiva Pharma GmbH Tel: +49 (0)180 20 200 10

Norge

sanofi-aventis Norge AS Tlf: + 47 67 10 71 00


Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ Tel. +372 6 273 488

Österreich

sanofi-aventis GmbH Tel: + 43 1 80 185 - 0


Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE Τηλ: +30 210 900 1600

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o. Tel.: +48 22 280 00 00


España

sanofi-aventis, S.A. Tel: +34 93 485 94 00

Portugal

Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: +351 21 35 89 400


France

sanofi-aventis France Tél : 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36


Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o. Tel: +385 1 600 34 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o. Tel: +386 1 560 4800

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd T/A SANOFI Tel: +353 (0) 1 4035 600

Slovenská republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. Tel.: +421 2 33 100 100


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: + 358 201 200 300


Italia

Sanofi S.p.A. Tel: 800.536 389

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00


Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd. Τηλ: +357 22 871600

United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 (0) 845 372 7101


Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA Tel: +371 67 33 24 51


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

.