Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Makrogoli Orion
macrogol

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Makrogoli Orion 12 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi

makrogoli 4000


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Makrogoli Orion on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Makrogoli Orion -valmistetta

 3. Miten Makrogoli Orion -valmistetta otetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Makrogoli Orion -valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Makrogoli Orion on ja mihin sitä käyte tään

  Makrogoli Orion on ummetuksen hoitoon sekä kuivuneen, suolessa pitkään olleen ulostemassan (ulostetukkeuma) pehmentämiseen tarkoitettu valmiste. Valmisteen vaikuttava-aine makrogoli sitoo vettä, jolloin suolen sisällön vesimäärä lisääntyy, ulostemassa pehmentyy ja suoli alkaa toimia.


  Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 14 päivän jälkeen tai se huononee.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin otat Makrogoli Orion -valmistetta Älä ota Makrogoli Orion -valmistetta

  • jos olet allerginen makrogolille.

  • jos sinulla on suolenseinämän rakenteellisesta tai toiminnallisesta viasta johtuva suolentukkeuma (ileus)

  • jos sinulla on puhkeama suolen seinämässä

  • jos sinulla on jokin vakava tulehduksellinen suolistosairaus (esim. Crohnin tauti, ulseratiivinen koliitti, toksinen megakoolon)

  • jos sinulla on kivuliaita vatsaoireita, joiden syytä ei tiedetä.


   Varoitukse t ja varotoime t

   Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Makrogoli Orion -valmistetta

  • jos ummetus on kehittynyt tai pahentunut nopeasti. Taustalla voi olla suolen tukkeuma.

  • jos sinulle ilmaantuu äkillistä vatsakipua tai verenvuotoa peräsuolesta, kun olet ottanut Makrogoli Orion -valmistetta suolen tyhjentämistä varten, ota heti yhteyttä lääkäriin tai hakeudu välittömästi hoitoon.

  • jos maksasi tai munuaistesi toiminta on heikentynyt tai käytät diureetteja ja saat ripulin

  • jos ummetukseen liittyy kipua, kuumetta tai muita mahavaivoja.


   Muista, että ummetuksen hoidossa lääkkeet toimivat vain apuna terveellisille elämäntavoille ja ruokavaliolle, joihin kuuluvat:

  • nesteiden ja kuidun runsas nauttiminen,

  • riittävä fyysinen aktiivisuus ja suolen toiminnan harjoittaminen.


   Lapset

   Makrogoli Orion 12 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi ei ole tarkoitettu kroonisen ummetuksen hoitoon alle 8-vuotiaille lapsille. 6 g:n annospussi (Makrogoli Orion 6 g jauhe oraaliliuosta varten) on saatavilla 2–7-vuotiaille lapsille.


   Lapsilla ummetuksen hoitoa ei pidä jatkaa yli kolmea kuukautta, sillä kliiniset tiedot tätä pidemmältä ajalta puuttuvat. Niinpä kolmen kuukauden hoitojakson jälkeen suositellaan tehtäväksi ummetukseen liittyvää kokonaisvaltaista kliinistä tarkastusta.


   Varovaisuutta on noudatettava, mikäli neste-elektrolyyttitasapainon häiriöille alttiilla potilailla ilmenee ripulia.


   Muut lääkevalmisteet ja Makrogoli Orion

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Makrogoli Orion saattaa vähentää muiden lääkevalmisteiden imeytymistä elimistöön.


   Jos sinun on sakeutettava nesteitä ennen kuin voit niellä niitä turvallisesti, on huomattava, että Makrogoli Orion -valmiste saattaa estää sakeuttamisaineen vaikutuksen.


   Raskaus ja ime tys

   Makrogoli Orion -valmistetta voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Makrogoli Orion ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.


 3. Mite n Makrogoli Orion -valmistetta otetaan

  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu, kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Annospussillinen (12 g) jauhetta liuotetaan 2 dl:aan (lasilliseen) nestettä: vettä, mehua, teetä tai kahvia. Jauheen liuotus käyttövalmiiksi tehdään juuri ennen annostelua.


  Kroonisen ummetuksen hoito

  Aikuiset ja yli 8-vuotiaat lapset:

  Suositeltu annos on 1 annospussi (12 g) 1–2 kertaa vuorokaudessa.


  Annosta voi suurentaa tai pienentää sen mukaan miten lääke vaikuttaa niin, että ulostaminen on säännöllistä ja uloste pehmeää.

  Makrogoli Orion 12 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi ei ole tarkoitettu kroonisen ummetuksen hoitoon alle 8-vuotiaille lapsille 6 g:n annospussi (Makrogoli Orion jauhe oraaliliuosta varten) on saatavilla 2–7-vuotiaille lapsille.

  Makrogoli Orion -hoito kestää tavallisesti enintään kaksi viikkoa. Jos oireesi jatkuvat kahden viikon käytön jälkeen, ota yhteys lääkäriin. Lääkäri voi suositella myös pidempää hoitoaikaa. Pitkäaikainen hoito voi olla tarpeen, mikäli käytät ummetusta aiheuttavaa lääkitystä tai sinulla on sairaus, johon liittyy ummetusta.

  Ulostekovettuman pehmentäminen

  Aikuiset ja yli 12-vuotiaat lapset:

  510 annospussia (5–10 x 12 g) vuorokaudessa. Hoitoa jatketaan 1–3 päivää.


  Potilaat, joiden sydän- ja verenkiertoelimistön toiminta on heikentynyt:

  Annos on jaettava niin, että yhden tunnin aikana otetaan enintään kaksi annospussia.

  Jos otat e nemmän Makrogoli Orion -valmistetta kuin sinun pitäisi

  Suuret annokset saattavat aiheuttaa vatsakipua, ripulia ja oksentelua. Yliannostustapauksissa lääkkeen käyttö keskeytetään.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset

  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Jotkut mahdollisista haittavaikutuksista voivat olla vakavia. Niitä ovat esimerkiksi: Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 10 000:sta):

  • yliherkkyysreaktiot, kuten anafylaktinen sokki (äkillinen verenpaineen lasku ja muita mahdollisia oireita, kuten kuume, ihottuma ja kasvojen, suun tai kurkun turvotus), angioedeema (kohtauksittainen äkillinen turvotus ihossa, limakalvoissa tai sisäelimissä).


  Jos sinulla ilmenee jokin näistä oireista tai muita vakavia haittavaikutuksia, ota välittömästi yhteys lääkäriin tai lähimpään ensiapuasemaan saadaksesi asianmukaista hoitoa. Älä ota seuraavaa lääkeannosta, jos ilmenee allergisia oireita, ja ota yhteys lääkäriin.


  Muut haittavaikutukset


  Yleiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

  • vatsakipu, vatsan turvotus, pahoinvointi, ilmavaivat tai ripuli


   Melko harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

  • oksentelu, äkillinen ulostustarve, ulosteenpidätyskyvyttömyys


   Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 10 000:sta):

  • allergiset reaktiot kuten punoitus, ihottuma, kutina, nokkosihottuma


   Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

  • elektrolyyttitasapainon häiriöitä sekä elimistön kuivumista erityisesti vanhuksilla


   Muut haittavaikutukset lapsilla ja nuorilla

   Yleiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

  • vatsakipu, ripuli (voi aiheuttaa peräaukon ympäristön arkuutta)


   Melko harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

  • oksentelu, vatsan turvotus, pahoinvointi


   Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

  • yksittäiset yliherkkyysreaktiot kuten nokkosihottuma, ihottuma tai kutina


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA

 5. Makrogoli Orion -valmisteen säilyttämine n

  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja annospussissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Makrogoli Orion sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen tai melkein valkoinen jauhe.


Pakkauskoot: 10, 20 tai 50 annospussia/pakkaus. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Orion Corporation Orionintie 1

02200 Espoo


Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

02200 Espoo


Pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

18.8.2021