Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Eklira Genuair
aclidinium bromide

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Eklira Genuair 322 mikrogrammaa inhalaatiojauhe

Aklidinium (aklidiniumbromidi)


image

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Eklira Genuair on tarkoitettu ylläpitohoitoon ja sitä ei pidä käyttää äkillisen hengenahdistus- tai vinkumiskohtauksen hoitoon. Jos keuhkoahtaumatautisi oireet (hengenahdistus, hengityksen vinkuminen, yskä) eivät kohennu tai ne pahenevat, sinun tulee ottaa yhteyttä lääkäriisi ja kysyä neuvoa mahdollisimman pian.


Suun kuivuminen, jota on havaittu Eklira Genuairin kaltaisten lääkevalmisteiden käytön yhteydessä, saattaa lääkettä pitkään käytettäessä aiheuttaa hammaskariesta. Muista sen vuoksi kiinnittää suuhygieniaasi erityistä huomiota.


Lopeta Eklira Genuair -valmisteen käyttö ja hakeudu lääkärin hoitoon välittömästi:

- jos tunnet puristusta rinnassasi tai jos sinulla ilmenee yskää, hengityksen vinkumista tai hengenahdistusta välittömästi lääkkeen käytön jälkeen. Nämä saattavat olla merkkejä keuhkoputken supistumiseksi kutsutusta tilasta.


Lapset ja nuoret

Eklira Genuair ei ole tarkoitettu käytettäväksi lapsille tai alle 18-vuotiaille nuorille.


Muut lääkevalmisteet ja Eklira Genuair

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat

joutua ottamaan muita lääkkeitä.


Kerro lääkärille, jos olet käyttänyt tai käytät hengitysongelmien hoitoon samankaltaisia lääkeaineita, kuten tiotropiinia tai ipratropiinia sisältäviä lääkevalmisteita. Kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Eklira Genuair -valmisteen käyttöä samanaikaisesti näiden lääkeaineiden kanssa ei suositella.


Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Älä käytä Eklira Genuair -valmistetta, jos olet raskaana tai imetät, ellei lääkäri toisin määrää.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Eklira Genuair -valmisteella saattaa olla vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn. Tämä

lääke saattaa aiheuttaa päänsärkyä, huimausta tai näön hämärtymistä. Jos sinulla on näitä haittavaikutuksia, älä aja tai käytä koneita ennen kuin päänsärky on loppunut, huimaus mennyt ohitse ja näkösi on palautunut normaaliksi.


Eklira Genuair -valmiste sisältää laktoosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen

tämän lääkevalmisteen ottamista.


 1. Miten Eklira Genuair -valmistetta käytetään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Suositeltu annos on yksi inhalaatio kaksi kertaa vuorokaudessa aamulla ja illalla.

  Eklira Genuair -valmisteen vaikutus säilyy 12 tuntia, ja sen vuoksi sinun tulisi käyttää Eklira Genuair - inhalaattoria aina samaan aikaan aamuisin ja iltaisin. Näin varmistat, että kehossasi on aina riittävästi lääkettä, jotta voit hengittää helpommin koko päivän ja yön. Näin muistat paremmin myös käyttää sitä.


  Suositeltu annos sopii myös iäkkäille potilaille sekä potilaille, joilla on munuais- tai maksasairaus. Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen.

  Keuhkoahtaumatauti on pitkäaikainen sairaus, ja sen vuoksi on suositeltavaa käyttää Eklira Genuair

  -valmistetta päivittäin kaksi kertaa vuorokaudessa eikä vain silloin, kun hengitysvaikeuksia tai muita

  keuhkoahtaumataudin oireita ilmenee.


  Antotapa

  Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu käytettäväksi inhalaationa.


  Katso käyttöohjeista miten Genuair-inhalaattoria käytetään. Käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, mikäli olet epävarma siitä, miten Eklira Genuair -inhalaattoria käytetään.


  Voit käyttää Eklira Genuair -valmistetta milloin tahansa ennen ruokailua tai juomista tai sen jälkeen.


  Jos käytät enemmän Eklira Genuair -valmistetta kuin sinun pitäisi

  Jos olet mielestäsi saattanut käyttää Eklira Genuair -valmistetta enemmän kuin sinun pitäisi, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


  Jos unohdat käyttää Eklira Genuair –valmistetta

  Jos unohdat Eklira Genuair -annoksen, ota annos heti kun muistat. Jos seuraavaan annokseesi on

  kuitenkin vain vähän aikaa, jätä unohtunut annos ottamatta.

  Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


  Jos lopetat Eklira Genuair -valmisteen käytön

  Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön. Jos haluat lopettaa hoidon, käänny ensin

  lääkärin puoleen, sillä oireesi saattavat pahentua.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset

  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Harvinaisissa tapauksissa allergisia reaktioita voi esiintyä (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä

  tuhannesta). Lopeta lääkkeen käyttäminen ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi, jos kasvosi, kurkkusi,

  huulesi tai kielesi turpoavat (samanaikaisten hengitys- tai nielemisvaikeuksien esiintyessä tai ilman niitä), jos sinua huimaa tai pyörryt, jos sydämensykkeesi nopeutuu tai jos ihollesi ilmaantuu erittäin kutisevia koholla olevia kyhmyjä (nokkosihottumaa), koska nämä voivat olla allergisen reaktion oireita.


  Seuraavia haittavaikutuksia saattaa esiintyä Eklira Genuair -valmisteen käytön aikana:

  Yleisiä: saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä kymmenestä

  • Päänsärky

  • Sivuontelotulehdus

  • Flunssa (nenänielun tulehdus)

  • Yskä

  • Ripuli

  • Pahoinvointi.


   Melko harvinaisia: saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä sadasta

  • Huimaus

  • Suun kuivuus

  • Suutulehdus (stomatiitti)

  • Käheys (dysfonia)

  • Nopea sydämen syke (sydämen tiheälyöntisyys)

  • Sydämentykytykset

  • Virtsaamisvaikeudet (virtsaumpi)

  • Näön hämärtyminen

  • Ihottuma

  • Kutina.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

   image

   Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmänkautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


 3. Eklira Genuair -valmisteen säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä inhalaattorin etiketissä ja pahvikotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Pidä inhalaattori pussissa, kunnes aloitat sen käytön. Käytettävä 90 päivän kuluessa pussin avaamisesta.

  Älä käytä Eklira Genuair -valmistetta, jos huomaat, että pakkaus on vaurioitunut tai avattu.


  Viimeisen annoksen käyttämisen jälkeen inhalaattori on hävitettävä. Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Eklira Genuair sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Eklira Genuair on valkoinen tai lähes valkoinen jauhe.

Genuair-inhalaattorilaite on väriltään valkoinen ja siinä on kiinteä annoslaskuri ja vihreä annostelupainike. Suukappale on peitetty irrotettavalla vihreällä suojakorkilla. Inhalaattori toimitetaan muovipussissa.


Toimitettavat pakkauskoot:

Kotelo, jossa yksi 30 annosta sisältävä inhalaattori.

Kotelo, jossa yksi 60 annosta sisältävä inhalaattori. Kotelo, jossa kolme 60 annosta sisältävää inhalaattoria.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje Ruotsi

Valmistaja

Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A. Ctra. de Martorell 41-61

08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona Espanja


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien AstraZeneca S.A./N.V. Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva Tel: +370 5 2660550


България

АстраЗенека България ЕООД Тел.: +359 (2) 44 55 000

Luxembourg/Luxemburg AstraZeneca S.A./N.V. Tél/Tel: +32 2 370 48 11


Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o. Tel: +420 222 807 111

Magyarország AstraZeneca Kft. Tel.: +36 1 883 6500


Danmark AstraZeneca A/S Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd Tel: +356 2277 8000


Deutschland AstraZeneca GmbH Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222


Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00


Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 2 106871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH Tel: +43 1 711 31 0


España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 245 73 00


France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: +351 21 434 61 00


Hrvatska AstraZeneca d.o.o. Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL Tel: +40 21 317 60 41


Ireland

 1. Menarini Pharmaceuticals Ireland Ltd Tel: +353 1 284 6744

  Slovenija

  AstraZeneca UK Limited Tel: +386 1 51 35 600

  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: +354 535 70 00

  Slovenská republika AstraZeneca AB, o.z. Tel: +421 2 5737 7777


  Italia

  AstraZeneca S.p.A. Tel: +39 02 9801 1

  Suomi/Finland

  AstraZeneca Oy

  Puh/Tel: +358 10 23 010


  Κύπρος

  Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

  Τηλ: +357 22490305

  Sverige

  AstraZeneca AB

  Tel: +46 8 553 26 000


  Latvija

  SIA AstraZeneca Latvija Tel: +371 67377100

  United Kingdom (Northern Ireland)

  AstraZeneca UK Ltd

  Tel: +44 1582 836 836


  Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {kuukausi VVVV}.


  .

  Käyttöohjeet


  Tämä osio sisältää tietoa siitä, miten Genuair-inhalaattoria käytetään. On tärkeää, että luet tämän tiedon, koska Genuair-inhalaattori saattaa toimia eri lailla kuin aikaisemmin käytössäsi olleet inhalaattorit. Jos sinulla on kysymyksiä inhalaattorin käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.


  Käyttöohjeet on jaettu seuraaviin osiin:


  • Aluksi

  • Vaihe 1: Valmistele annos

  • Vaihe 2: Lääkevalmisteen inhalointi

  • Lisätietoa


Aluksi


Lue nämä käyttöohjeet ennen kuin käytät lääkevalmistetta.


Tutustu Genuair-inhalaattorin osiin.


image

Tarkistusikkuna Vihreä = inhalaattori on valmis käytettäväksi


Annoslaskuri


Vihreä painike


Suojakorkki


Tarkistusikkuna Punainen = varmistaa onnistuneen inhalaation


Suukappale


Kuva A


Ennen käyttöä:


 1. Repäise suljettu pussi auki ennen ensimmäistä käyttökertaa ja ota inhalaattori pussista. Voit heittää pussin roskiin.

 2. Älä paina vihreää painiketta ennen kuin olet valmis ottamaan annoksen.

 3. Poista suojakorkki puristamalla kevyesti sen kummallakin puolella näkyviä nuolia (kuva B).


image


Kuva B


VAIHE 1: Valmistele annos


Purista ja vedä


  1. Tarkista suukappaleen aukko ja varmista, ettei mikään tuki suukappaletta (kuva C).


  2. Tarkista tarkistusikkuna (sen pitäisi olla punainen, kuva C).


   image

   PUNAINEN


   Tarkista suukappaleen aukko


   Kuva C


  3. Pidä inhalaattori vaakatasossa siten, että suukappale on itseesi päin ja vihreä painike on ylhäällä (kuva D).


   image


   Kuva D


  4. Paina vihreä painike kokonaan alas ladataksesi annoksen (kuva E).


   image

   Kun painat painikkeen kokonaan alas, tarkistusikkunan väri muuttuu punaisesta vihreäksi. Varmista, että vihreä painike on ylhäällä. Älä kallista.

  5. Vapauta vihreä painike (kuva F).

   Varmista, että vapautat painikkeen, jotta inhalaattori toimii oikein.


   image

   image

   Kuva E Kuva F


   Pysähdy ja tarkista:


  6. Varmista, että tarkistusikkunan väri on nyt vihreä (kuva G).


Lääkevalmiste on valmiina inhalaatiota varten. Siirry vaiheeseen 2: Lääkevalmisteen inhalointi.


image

VIHREÄ


image

Kuva G


Mitä tehdä, jos tarkistusikkunan väri on yhä punainen painikkeen painamisen jälkeen (kuva H).


Kuva H


Annos ei ole valmis. Palaa vaiheeseen 1 Valmistele annos ja toista vaiheet 1.1–1.6.


image

VAIHE 2: Lääkevalmisteen inhalointi


Lue vaiheet 2.1–2.7 ennen käyttöä. Älä kallista.

image

  1. Pidä inhalaattori kaukana suusta ja hengitä keuhkot tyhjiksi. Älä koskaan uloshengitä inhalaattoriin (kuva I).


   Kuva I


   image

  2. Pidä pää suorassa, aseta suukappale huulten väliin ja sulje huulet tiukasti suukappaleen ympärille (kuva J).


   Älä pidä vihreää painiketta alas painettuna sisäänhengityksen aikana.


   image

   Kuva J


   image

  3. Sisäänhengitä voimakkaasti ja syvään suun kautta. Jatka sisäänhengitystä niin kauan kuin mahdollista.


   Naksahdus kertoo, että inhaloit oikein. Jatka sisäänhengitystä myös naksahduksen kuulemisen jälkeen niin kauan kuin mahdollista. Kaikki potilaat eivät kuule naksahdusta. Varmista tarkistusikkunasta, että olet inhaloinut oikein.


  4. Ota inhalaattori pois suusta.


  5. Pidätä hengitystä niin kauan kuin mahdollista.


   image

  6. Hengitä hitaasti ulos poispäin inhalaattorista.


   Jotkut potilaat saattavat tuntea hiukkasmaisen tunteen suussaan tai hiukan makean tai kitkerän maun. Älä ota uutta annosta, vaikka et huomaisi mitään makua tai tuntisi hiukkasia sisäänhengityksen jälkeen.


   Pysähdy ja tarkista:


  7. Varmista, että tarkistusikkunan väri on nyt punainen (kuva K). Tämä tarkoittaa, että olet inhaloinut lääkevalmisteen oikein.

image

PUNAINEN


image

Kuva K


Mitä tehdä, jos tarkistusikkunan väri on yhä vihreä inhalaation jälkeen (kuva L).


Kuva L


Tämä tarkoittaa, että et ole inhaloinut lääkevalmistetta oikein. Palaa vaiheeseen 2 Lääkevalmisteen inhalointi ja toista kohdat 2.1–2.7.


Jos tarkistusikkuna ei vieläkään muutu punaiseksi, olet ehkä unohtanut vapauttaa vihreä painikkeen ennen inhalointia tai et ole hengittänyt sisään tarpeeksi voimakkaasti. Jos näin käy, yritä uudelleen. Varmista, että olet vapauttanut vihreän painikkeen, ja hengitä keuhkot tyhjiksi. Hengitä sitten sisään voimakkaasti ja syvään suukappaleen läpi.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos tarkistusikkunan väri on yhä vihreä usean yrityksen jälkeen.


Laita suojakorkki takaisin suukappaleeseen jokaisen käyttökerran jälkeen (kuva M) estääksesi inhalaattorin altistumisen pölylle tai muille materiaaleille. Sinun on hävitettävä inhalaattori, jos hukkaat suojakorkin.


image

Kuva M Lisätietoa

Mitäsinunontehtävä, josvahingossavalmisteletannoksen?


Säilytä inhalaattori niin, että suojakorkki on paikallaan, kunnes on aika ottaa seuraava lääkeannos. Poista sitten suojakorkki ja aloita kohdasta 1.6.

Kuinkaannoslaskuritoimii?Annoslaskuri siirtyy alaspäin kymmenien välein: 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0.


Annoslaskuri Punaraitainen nauha


Kuva N


Kuinkatiedät,ettäinhalaattoriontyhjä?


Kun vihreä painike ei enää palaa kokonaan yläasentoon ja se lukittuu keskiasentoon, olet ottanut viimeisen annoksen (kuva O). Vaikka vihreä painike on lukittu, voit kuitenkin ottaa viimeisen annoksen. Sen jälkeen inhalaattoria ei voi enää käyttää ja sinun on otettava käyttöön uusi inhalaattori.


Lukittu


image

Kuva O

Kuinkapuhdistatinhalaattorin?


Älä KOSKAAN käytä vettä inhalaattorin puhdistamiseen, sillä se voi vahingoittaa lääkevalmistetta.


Jos haluat puhdistaa inhalaattorin, voit pyyhkiä suukappaleen ulkopuolelta kuivalla liinalla tai paperipyyhkeellä.