Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Imatinib Teva
imatinib

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Imatinib Teva 400 mg kalvopäällysteiset tabletit

imatinibi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Philadelphia-kromosomipositiivinen akuutti lymfaattinen leukemia (Ph+ ALL). Leukemia on veren valkosolujen syöpä. Normaalisti valkosolut auttavat elimistöä torjumaan infektioita. Akuutti lymfaattinen leukemia on leukemian muoto, jossa tietyt poikkeavat valkosolut (lymfoblastit) alkavat kasvaa hallitsemattomasti. Imatinib Teva estää näiden solujen kasvua.


Imatinib Teva -valmistetta käytetään myös seuraavien sairauksien hoitoon aikuisilla:

kerran vuorokaudessa.


- Jos saat hoitoa ruuansulatuskanavan tukikudosten kasvaimiin:

Aloitusannos on 400 mg eli 1 tabletti kerran vuorokaudessa.


KML:n ja GIST:in hoidossa lääkärisi saattaa määrätä suuremman tai pienemmän annoksen hoitovasteen perusteella. Jos päivittäinen annoksesi on 800 mg (2 tablettia), sinun tulee ottaa yksi tabletti aamulla ja yksi tabletti illalla.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Imatinib Teva 400 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat tummankeltaiset tai ruskehtavan oranssit, pitkulaiset ja kalvopäällysteiset tabletit, joiden toisella puolella on jakouurre. Tablettiin on kaiverrettu merkinnät ”IT” ja ”4” jakouurteen kummallekin puolelle. Tabletin pituus on noin 20 mm ja leveys noin 10 mm.


Imatinib Teva 400 mg:n kalvopäällystettyjä tabletteja on saatavana 30 ja 90 kalvopäällysteistä tablettia sisältävinä läpipainopakkauksina.

Imatinib Teva 400 mg:n kalvopäällystettyjä tabletteja on saatavana 30x1 ja 90x1 yksittäispakattua kalvopäällysteistä tablettia sisältävinä peforoituina läpipainopakkauksina.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Teva B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Alankomaat


Valmistajat

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

Debrecen H-4042 Unkari

Teva Czech Industries s.r.o. Ostravska 29, c.p. 305 74770 Opava-Komarov

Tsekki

TEVA PHARMA, S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica 50016 Zaragoza

Espanja


Merckle GmbH

Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm Saksa


Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80. 31-546

Krakow Puola


Teva Pharma B.V. Swensweg 5,

2031 GA Haarlem Alankomaat


PLIVA Croatia Ltd.

Prilaz baruna Filipovica 25 10000 Zagreb

Kroatia


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics Tel: +370 52660203


България

Тева Фарма ЕАД Teл: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 38207373


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel: +36 12886400


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +44 2075407117


Deutschland

AbZ-Pharma GmbH Tel: +49 73140205

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 8000228400


Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66775590

Ελλάδα

Specifar A.B.E.E.

Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1970070


España

Teva Pharma, S.L.U. Tel: +34 913873280

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +48 223459300


France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: +351 214767550


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: +385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L. Tel: +40 212306524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 15890390


Ísland

Teva Pharma Iceland ehf. Sími: +354 5503300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 257267911


Italia

Teva Italia S.r.l. Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900


Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42121100


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland Ireland

Tel: +44 2075407117


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi


/.