Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Valproat Sandoz
valproic acid

HINNAT

300 mg depottabletti 100

Tukkukauppa: 9,08 €
Jälleenmyynti: 14,49 €
Korvaus: 0,00 €

500 mg depottabletti 100

Tukkukauppa: 13,29 €
Jälleenmyynti: 20,75 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Valproat Sandoz 300 mg depottabletit Valproat Sandoz 500 mg depottabletit


natriumvalproaatti/valproiinihappo


imageTähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.


VAROITUS


Valproatti voi vahingoittaa vakavasti syntymätöntä lasta, jos sitä käytetään raskauden aikana. Jos olet hedelmällisessä iässä oleva nainen, sinun on käytettävä tehokasta raskauden ehkäisymenetelmää ilman keskeytyksiä koko Valproat Sandoz -hoidon ajan. Lääkäri keskustelee tästä kanssasi, mutta sinun on myös noudatettava tämän selosteen kohdan 2 ohjeita.


Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos suunnittelet raskautta tai epäilet olevasi raskaana.


Älä lopeta Valproat Sandoz -valmisteen käyttöä ilman, että lääkäri neuvoo sinua tekemään niin, koska sairautesi tila saattaa huonontua.


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Valproat Sandoz on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Valproat Sandoz -valmistetta

 3. Miten Valproat Sandoz -valmistetta käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Valproat Sandoz -valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Valproat Sandoz on ja mihin sitä käyte tään


  Valproat Sandoz on lääkevalmiste epilepsian ja manian hoitoon.

  Valproat Sandoz -valmistetta käytetään tiettyjen epilepsiatyyppien hoitoon, esim. seuraavissa tapauksissa:

  • tietyntyyppinen lyhytkestoinen tajunnanmenetys, joka johtuu aivotoiminnan häiriöstä (petit mal)

  • äkilliset lihaskouristukset (myoklonia)

  • rytmiset kouristuskohtaukset, joihin liittyy (lihas)jäykkyyttä (grand mal)

  • yllä mainittujen häiriöiden yhdistelmät

  • kohtaukset, joihin ei liity lihasjäykkyyttä (atoniset kohtaukset).


   Valproat Sandoz -valmistetta voidaan käyttää myös, jos muilla epilepsialääkkeillä ei saavuteta riittävää vastetta, esim. seuraavissa tapauksissa:

  • epilepsia, johon ei liity liikkeitä eikä (lihas)jäykkyyttä

  • epilepsia, jonka oireet vaikuttavat aistihavaintoihin tai tahdonalaisiin liikkeisiin.


   Valproat Sandoz -valmistetta voidaan käyttää yksin tai yhdessä muiden epilepsialääkkeiden kanssa.


   Valproat Sandoz -valmistetta käytetään manian hoitoon. Mania on tila, jossa saatat tuntea itsesi hyvin kiihtyneeksi, iloiseksi, levottomaksi, innostuneeksi tai yliaktiiviseksi. Mania ilmenee kaksisuuntaiseksi mielialahäiriöksi kutsutun sairauden yhteydessä. Valproat Sandoz -valmistetta voidaan käyttää, kun litium ei sovellu hoidoksi.


   Natriumvalproaattia ja valproiinihappoa, joita Valproat Sandoz sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin käytät Valproat Sandoz -valmiste tta Älä käytä Valproat Sandoz -valmiste tta

Varmista, e ttä luet potilasohjeen, jonka lääkärin tai apte ekkihenkilökunnan on anne ttava sinulle ja josta heidän on keskusteltava kanssasi.


Ime tys :

Natriumvalproaatti erittyy osittain rintamaitoon. Jos haluat imettää, imettämisen hyötyjä ja lapseen kohdistuvien haittavaikutusten riskejä on punnittava huolellisesti. Voit imettää, mutta lastasi on seurattava haittavaikutusten (esim. unisuus, imemisvaikeudet, oksentelu, pistemäiset verenpurkaumat iholla) varalta.


Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Valproat Sandoz -valmisteella voi olla haittavaikutuksia, jotka vaikuttavat haitallisesti reaktiokykyyn (esim. huimaus, uneliaisuus ja unisuus). Ota tämä huomioon ajaessasi autoa tai käyttäessäsi koneita. Epilepsia antaa jo itsessään syyn noudattaa varovaisuutta näissä toimissa, etenkin jos et ole ollut pitkiä aikoja oireeton. Keskustele etukäteen lääkärin kanssa.

Useiden epilepsialääkkeiden tai rauhoittavien, nukahtamista helpottavien ja/tai lihaksia rentouttavien lääkkeiden (bentsodiatsepiinit) käyttö voi vahvistaa tätä vaikutusta.


Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


Valproat Sandoz sisältää natriumia

Valproat Sandoz 300 mg depottabletti

Tämä lääkevalmiste sisältää 29,7 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per tabletti. Tämä vastaa 1,5 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle. Keskustele lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos käytät tätä valmistetta 14 tablettia tai enemmän päivässä pitkäaikaisesti, erityisesti jos sinua on ohjeistettu noudattamaan vähäsuolaista ruokavaliota.


Valproat Sandoz 500 mg depottabletti

Tämä lääkevalmiste sisältää 49,2 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per tabletti. Tämä vastaa 2,5 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle. Keskustele lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos käytät tätä valmistetta 8 tablettia tai enemmän päivässä pitkäaikaisesti, erityisesti jos sinua on ohjeistettu noudattamaan vähäsuolaista ruokavaliota.


 1. Mite n Valproat Sandoz -valmiste tta käytetään


  Valproat Sandoz -hoidon aloittavan ja sitä valvovan lääkärin täytyy olla erikoistunut epilepsian tai kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon.


  Ota Valproat Sandoz -valmistetta juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Tabletit tai tabletin osat otetaan vesilasillisen kera (älä käytä hiilihappoa sisältäviä virvoitusjuomia). Tabletteja ei saa pureskella. Jos hoidon alussa tai sen aikana ilmaantuu ruoansulatuskanavan ärsytystä, tabletit tulee ottaa ruuan kanssa tai aterian jälkeen.

  Valproat Sandoz -depottabletit voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.


  Lääkärisi päättää, kuinka paljon Valproat Sandoz -valmistetta sinun tulee ottaa.

  Lääkärisi aloittaa hoidon matalalla annoksella ja nostaa annostasi hitaasti, kunnes sinulle sopiva annos löytyy. Tavanomainen annos on yleensä:


  Epilepsia

  Aikuiset ja lapset

  Aloitusannos: 10–20 mg natriumvalproaattia painokiloa kohti vuorokaudessa. Annos otetaan kahteen tai useampaan annokseen jaettuna mieluiten aterioiden yhteydessä. (Esimerkki: 75 kg painava henkilö, jolle on määrätty 10 mg:n annos painokiloa kohti vuorokaudessa, ottaa 2 ½ Valproat Sandoz 300 mg -depottablettia vuorokaudessa.)

  Lääkäri voi tarvittaessa suurentaa natriumvalproaatin annosta 5-10 mg painokiloa kohti vuorokaudessa aina viikon välein, kunnes toivottu vaikutus saavutetaan.


  Ylläpitoannos: yleensä 20–30 mg natriumvalproaattia painokiloa kohti vuorokaudessa. Aikuiset: 9–35 mg natriumvalproaattia painokiloa kohti vuorokaudessa.

  Lapset: 15–60 mg natriumvalproaattia painokiloa kohti vuorokaudessa.


  Optimaalinen päivittäinen ylläpitoannos otetaan yleensä 1-2 annokseen jaettuna aterioiden yhteydessä. Enimmäisannos on 60 mg natriumvalproaattia painokiloa kohti vuorokaudessa, eikä sitä tule ylittää.


  Alle 20 kg painavat lapset

  Näillä potilailla tulee käyttää jotakin toista valproaatin annostelumuotoa annosmuutostarpeen asteittaisuudesta johtuen.


  Mania

  Lääkärisi on määriteltävä ja säädettävä vuorokausiannos yksilöllisesti. Aloitusannos:

  Suositeltu aloitusannos on 750 mg. Keskimääräinen vuorokausiannos:

  Suositeltu vuorokausiannos vaihtelee yleensä 1000 mg-2000 mg välillä.


  Jos Valproat Sandoz -valmisteen vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko, ota yhteys lääkäriisi tai apteekkihenkilökuntaan.


  Iäkkäät potilaat

  Lääkäri saattaa muuttaa annostasi.


  Potilaat, joilla on munuaisongelmia

  Lääkäri saattaa muuttaa sinun tai lapsesi annosta.


  Hoidon kesto

  Lääkärisi kertoo sinulle, kuinka kauan Valproat Sandoz -hoitoa täytyy jatkaa. Älä lopeta hoitoa ennenaikaisesti, sillä vaivat saattavat tällöin uusiutua.


  Jos käytät enemmän Valproat Sandoz -valmiste tta kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Yliannostuksen oireita voivat olla esimerkiksi kooma ja lihasjännityksen

  vähentyminen, refleksien heikentyminen, pupillien supistuminen (mioosi), matala verenpaine, unisuus, metabolinen asidoosi, veren natriumpitoisuuden nousu ja hengitystoiminnan tai sydämen toiminnan heikentyminen.

  Suuret annokset ovat aiheuttaneet sekä aikuisille että lapsille myös neurologisia häiriöitä, kuten

  kouristustaipumuksen lisääntymistä ja käyttäytymismuutoksia.


  Jos unohdat käyttää Valproat Sandoz -valmiste tta

  Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

  Jos olet unohtanut ottaa annoksen, voit ottaa sen jälkikäteen, ellei seuraavan annoksen ottamisajankohta ole jo lähellä. Noudata tällöin tavanomaista annosaikataulua.


  Jos lopetat Valproat Sandoz -valmiste en käytön

  Älä lopeta missään tilanteessa Valproat Sandoz -hoitoa ilman lääkärin suostumusta.

  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Kerro välittömästi lääkärille, jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista vakavista haittavaikutuksista. Voit tarvita välitöntä lääkärin hoitoa.


  Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

  • maksavaurio. Tämä vaikutus voi olla erittäin vakava etenkin lapsilla, ja se ilmenee yleensä kuuden ensimmäisen hoitokuukauden aikana. Tämä vaikutus on tärkeää tunnistaa varhain. Näihin oireisiin liittyvät toisinaan uneliaisuus ja veren korkea ammoniakkipitoisuus. Jälkimmäisen voi tunnistaa ammoniakin hajusta virtsassa. Lisätietoja on kohdassa ”Varoitukset ja varotoimet”.

  • spontaani mustelmanmuodostus tai verenvuoto, joka johtuu trombosyyttien määrän laskusta (trombosytopenia). Tämä on muita yleisempää naisilla ja ikääntyneillä

  • ekstrapyramidaaliset häiriöt, jotka eivät välttämättä ole korjautuvia (liikehäiriöt, kuten jäykkyys, vapina tai suun ja kielen poikkeavat, tahdosta riippumattomat liikkeet)

  • letargia ja liikkumattomuus, joihin liittyy vähentynyt reagointi stimulaatioon (stupor), vaikea uneliaisuus ja uneliaisuus, jota voi seurata tilapäinen tajuttomuus. Tähän liittyy joskus epilepsiakohtausten lisääntyminen. Nämä oireet ilmenevät yleensä, jos otat äkillisesti tavallista suuremman annoksen tai käytät samanaikaisesti useita epilepsialääkkeitä (erityisesti fenobarbitaalia tai topiramaattia).


   Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

  • haimatulehdus (pankreatiitti). Tämä haittavaikutus voi olla vakava, ja siihen voi liittyä pahoinvointia, oksentelua ja voimakasta ylävatsakipua, joka säteilee selkään.

  • vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa kasvojen tai nielun turvotusta (angioedeema)

  • valkosolujen väheneminen, johon liittyy lisääntynyt infektioalttius (leukopenia)

  • oireyhtymä, jossa kehoon kertyy liikaa nestettä antidiureettisen hormonin liikaerityksen vuoksi; tällöin veren natriumpitoisuus voi laskea liikaa ja potilas voi olla sekava

  • munuaisten vajaatoiminta

  • kohtausten paheneminen.


   Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1000:sta)

  • vakava yliherkkyysreaktio, johon liittyy (korkea) kuume, punaiset täplät iholla, rakkulat iholla

   / ihon hilseily, nivelkipu ja/tai silmätulehdus (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi)

  • lääkkeen aiheuttama yliherkkyysreaktio, niin kutsuttu DRESS-oireyhtymä, johon liittyy ihottuma, kuume, imusolmukkeiden suurentuminen ja mahdolliset häiriöt muissa elimissä

  • luuydinlamasta voi seurata vaikeita verenkuvan muutoksia, kuten punasoluaplasia ja valkosolujen puutos, joihin liittyväty äkillinen korkea kuume, kova kurkkukipu ja suun rakkulat (agranulosytoosi)

  • kilpirauhasen vajaatoiminta (voi aiheuttaa väsymystä tai painonnousua)

  • autoimmuunisairaus, johon liittyy ihottuma ja niveltulehduksia (systeeminen lupus erythematosus)

  • hengitysvaikeudet ja keuhkonesteen (pleuraeffuusio) poistumisesta johtuva kipu

  • poikkeava lihaskudoksen hajoaminen, josta voi seurata munuaisongelmia (rabdomyolyysi).


   Kerro lääkärille, jos jokin seuraavista haittavaikutuksista muuttuu vaikeaksi tai kestää pidempään kuin muutaman päivän:


   Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä)

  • hallitsematon vapina

  • pahoinvointi (ilmenee usein hoidon alussa ja häviää yleensä muutaman päivän kuluessa).


   Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

  • anemia

  • alhainen veren natriumpitoisuus

  • yliherkkyys (allerginen reaktio)

  • sekavuus

  • aggressiivinen käytös, levottomuus, keskittymisvaikeudet (nämä haittavaikutukset ilmenevät pääasiassa lapsilla)

  • muiden kuin todellisten asioiden näkeminen tai kuuleminen (aistiharhat)

  • huimaus

  • kouristukset

  • päänsärky

  • uneliaisuus

  • muistihäiriöt

  • silmien hallitsemattomat nopeat liikkeet (nystagmus)

  • kuulon heikkeneminen (tilapäinen tai pysyvä)

  • verenvuoto

  • ylävatsakipu, ripuli, oksentelu

  • ikenien turvotus tai tulehdus, suun limakalvojen tulehdus (stomatiitti)

  • hiustenlähtö

  • kynsien ja kynsimarron häiriöt

  • kuukautisten epäsäännöllisyys, kuukautiskivut

  • painonnousu (ks. myös kohta ”Miten Valproat Sandoz -valmistetta käytetään”), painonlasku

  • virtsanpidätyskyvyttömyys.


   Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

  • kaikkien verisolutyyppien väheneminen (pansytopenia)

  • mieshormoniarvojen nousu, josta aiheutuu kehon ja kasvojen karvoituksen liika kasvu (hirsutismi), miesmäiset piirteet naisella (virilismi), akne, hiustenlähtö, mieshormonin liikaeritys

  • väsymys, tarmottomuus

  • kooma

  • aivosairaus, johon liittyy kouristuksia ja tajuttomuutta (enkefalopatia)

  • tilapäiset Parkinsonin taudin oireet (lihasvapina, liikehäiriöt, kasvojen naamiomainen ilmeettömyys jne.)

  • koordinaatiohäiriöt (ataksia), esim. juopuneelta vaikuttava kävely

  • kihelmöinti tai puutuminen (parestesia)

  • ihosuonten tulehdus (kutaaninen vaskuliitti)

  • hiusten häiriöt (kuten epänormaali rakenne, värin muutokset, epänormaali hiustenkasvu)

  • ihottuma

  • kuukautisten puuttuminen

  • nesteen kertyminen käsivarsiin ja jalkoihin (perifeerinen edeema)

  • alhainen ruumiinlämpö.


   Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1000:sta)

  • veren hyytymistekijä VIII:n puutos

  • veren punaisen väriaineen muodostumishäiriön aiheuttama sairaus (porfyria)

  • veren korkea ammoniakkipitoisuus (hyperammonia)

  • lihavuus

  • epätavallinen käytös, levottomuus/ylivilkkaus, oppimisvaikeudet (nämä haittavaikutukset ilmenevät pääasiassa lapsilla)

  • psyykkisten toimintojen tilapäinen heikkeneminen, johon liittyy isoaivojen tilapäinen

   kutistuminen, kognitiivinen häiriö

  • kahtena näkeminen

  • ihottuma, jossa epäsäännöllisiä punaisia (hikisiä) läiskiä (erythema multiforme)

  • yökastelu

  • fanconin oireyhtymä

  • munuaistulehdus

  • munasarjojen monirakkulatauti

  • miehen hedelmättömyys.


   Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta)

  • rintojen suureneminen miehellä (gynekomastia).


   Haittavaikutukset, joiden esiintymistiheys on tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

  • valkosolujen liiallinen määrä veressä (lymfosytoosi)

  • verenvuodon pitkittyminen, joka johtuu veren hyytymishäiriöstä ja/tai tietystä trombosyyttitaudista (hyytymistekijä VIII:n / von Willebrandin tekijän puutos)

  • ruoansulatuskanavan häiriöt (nämä ovat yleensä ohimeneviä ja ilmenevät hoidon alussa)

  • ummetus

  • ruokahalun lisääntyminen tai väheneminen

  • apatia (kun samanaikaisesti annetaan muita epilepsialääkeitä)

  • sedaatio

  • synnynnäiset epämuodostumat ja kehityshäiriöt lapsilla, joiden äiti on käyttänyt tätä lääkettä raskauden aikana. Lisätietoja on myös luvun 2 kohdassa ”Raskaus, imetys ja hedelmällisyys”.

   On raportoitu luusairauksista, kuten luiden ohenemisesta (osteopenia, osteoporoosi), sekä luunmurtumista. Keskustele lääkärin kanssa, jos saat pitkäkestoista epilepsialääkehoitoa, jos sinulla on ollut aiemmin osteoporoosi tai jos käytät steroideja.


   Muut haittavaikutukset lapsilla

   Jotkin valproaatin haittavaikutukset ovat yleisempiä tai vaikeampia lapsilla kuin aikuisilla. Tällaisia haittavaikutuksia ovat maksavaurio, haimatulehdus (pankreatiitti), aggressiivisuus,

   kiihtyneisyys, keskittymisvaikeudet, epänormaali käyttäytyminen, ylivilkkaus ja oppimisvaikeudet.


   Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA


 3. Valproat Sandoz -valmiste en säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Valproat Sandoz sisältää

Vaikuttavat aineet ovat natriumvalproaatti ja valproiinihappo.

Yksi depottabletti sisältää 200 mg natriumvalproaattia ja 87 mg valproiinihappoa vastaten yhteensä 300 mg natriumvalproaattia.

Yksi depottabletti sisältää 333 mg natriumvalproaattia ja 145 mg valproiinihappoa vastaten yhteensä 500 mg natriumvalproaattia.


Muut apuaineet ovat vedetön kolloidinen piidioksidi, kolloidinen hydratoitu piidioksidi, etyyliselluloosa, hypromelloosi, sakkariininatrium (E954), makrogoli 6000, metakryylihappo- etyyliakrylaattikopolymeeri (1:1) 30 % dispersio, talkki, titaanidioksidi (E171).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valproat Sandoz -depottabletit ovat valkoisia, pavunmuotoisia depottabletteja, joissa on jakouurre kummallakin puolella.


Depottabletit ovat alumiini/alumiiniläpipainoliuskoissa pahvipakkauksessa. Pakkauskoot: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 200 depottablettia.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kööpenhamina S, Tanska


Valmistaja:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Saksa tai

LEK S.A., Ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków, Puola tai

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 01.06.2022