Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Meropenem Steriscience
meropenem

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Meropenem Steriscience 500 mg injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten Meropenem Steriscience 1000 mg injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varte n


meropeneemi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tämä koskee myös sellaisia mahdolisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Meropenem Steriscience on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Meropenem Steriscience -valmistetta

 3. Miten Meropenem Steriscience -valmistetta käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Meropenem Steriscience -valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Meropenem Ste riscience on ja mihin sitä käyte tään


  Meropenem Steriscience -valmisteen vaikuttava ainesosa on karbapeneemi ja se kuuluu karbapeneemiantibioottien ryhmään. Meropenem Steriscience tappaa bakteereja, jotka voivat aiheuttaa vakavia infektioita.


  Meropenem Steriscience -valmistetta voidaan käyttää seuraavien infektioiden hoitoon aikuisille ja vähintään 3 kuukauden ikäisille lapsille:

  • Tulehdus keuhkoissa (keuhkokuume)

  • Kystiseen fibroosiin littyvät keuhkoputken ja keuhkotulehdukset

  • Komplisoituneet virtsatietulehdukset

  • Komplisoituneet vatsaontelon tulehdukset

  • Synnytyksen aikaiset ja jälkeiset tulehdukset

  • Komplisoituneet ihon ja pehmytkudoksentulehdukset

  • Akuutti bakteeritulehdus aivoissa (meningiitti).


   Meropenem Steriscience -valmistetta voidaan käyttää myös neutropeniapotilaiden kuumeen hoitoon, kun kuumeen epäillään johtuvan bakteeritulehduksesta.


   Meropenem Steriscience -valmistetta voidaan käyttää veressä esiintyvän bakteeri-infektion hoitoon, jos se saattaa littyä edellä mainittuihin infektioihin.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin käytät Meropenem Ste riscience -valmiste tta Älä käytä Meropenem Ste riscience -valmiste tta

  • jos olet allerginen meropeneemille tai tämän lääkkeen jolekin muule aineelle (lueteltu kohdassa 6)

  • jos olet allerginen muile antibiooteille, kuten penisilliineille, kefalosporiineille tai karbapeneemeille, silä saatat ola allerginen myös meropeneemille.


   Varoitukse t ja varotoime t

   Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Meropenem Steriscience -valmistetta:

  • jos sinulla on terveyteen littyviä ongelmia, kuten maksa- tai munuaissairauksia

  • jos olet saanut vaikean antibiooteista aiheutuneen ripulin.


   Sinulle saattaa kehittyä positivinen tulos Coombsin testissä, joka osoittaa punasoluja mahdollisesti tuhoavien vasta-aineiden olemassaolon. Lääkärisi keskustelee tästä kanssasi.


   Sinulle saattaa kehittyä vaikeiden ihoreaktioiden merkkejä ja oireita (ks. kohta 4). Jos näin käy, käänny heti lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen oireiden hoitamiseksi.


   Jos et ole varma, koskeeko ylä mainittu luettelo sinua, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen ennen Meropenem Steriscience -valmisteen käytön aloittamista.


   Lapset

   Meropenem Steriscience -valmistetta ei suositella alle 3 kuukauden ikäisille lapsille, koska meropeneemin turvallisuutta ja tehoa ei ole varmistettu alle 3 kuukauden ikäisille lapsille.


   Muut lääkevalmisteet ja Meropenem Steriscience

   Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

   Meropenem Steriscience saattaa muuttaa muiden lääkkeiden vaikutusta tai muila lääkkeillä voi ola vaikutusta Meropenem Steriscience -valmisteen tehoon.


   Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle erityisesti silloin, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

  • probenesidi(kihtilääke)

  • valproiinihappo, natriumvalproaatti, valpromidi (epilepsialääke). Meropenem Steriscience -valmistetta ei pidä käyttää, koska se voi heikentää natriumvalproaatin vaikutusta.

  • suun kautta otettavat antikoagulantit (verihyytymien hoitoon tai ehkäisyyn).


   Raskaus, imetys ja hedelmällisyys


   Rask aus

   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Varmuuden vuoksi meropeneemin käyttöä on suositeltavaa välttää raskauden aikana. Lääkäri päättää, tuleeko sinun käyttää meropeneemiä.


   Imetys

   On tärkeää, että ennen meropeneemihoidon aloittamista kerrot lääkärille, jos imetät tai aiot imettää. Pieni määrä tätä lääkettä saattaa kulkeutua äidinmaitoon. Siksi lääkäri päättää, tuleeko sinun käyttää meropeneemiä imetyksen aikana.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Tutkimuksia Meropenem Steriscience -valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.


   Meropenem Steriscience -valmisteen käytön yhteydessä on todettu päänsärkyä ja kihelmöintiä tai pistelyä ihola (tuntoharhoja). Mikä tahansa näistä haittavaikutuksista saattaa vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden

   käyttökykyyn.

   Meropenem Steriscience saattaa aiheuttaa tahattomia lihasten likkeitä, jotka saattavat aiheuttaa kehon nopeaa ja hallitsematonta vapinaa (kouristuskohtauksia). Tähän littyy yleensä tajunnanmenetys. Älä aja tai käytä koneita, jos saat näitä haittavaikutuksia.


   Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


   Meropenem Steriscience sisältää natriumia

   Meropenem Steriscience 500 mg: Tämä lääkevalmiste sisältää 45 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per 500 mg:n annos. Tämä vastaa 2,25 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuisille.


   Meropenem Steriscience 1000 mg: Tämä lääkevalmiste sisältää 90 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per 1000 mg:n annos. Tämä vastaa 4,5 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuisille.


 3. Mite n Meropenem Steriscience -valmistetta käytetään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.


  Käyttö aikuisille

  • Annos rippuu infektiosi tyypistä, missä päin kehoasi infektio on ja kuinka vakava se on. Lääkäri päättää tarvitsemasi annoksen.

  • Tavanomainen annos aikuisilla on 500–2000 mg (miligrammaa) kahdeksan tunnin välein. Annosväli saattaa kuitenkin ola pidempi, jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta.


   Käyttö lapsille ja nuorille

  • 3 kuukauden – 12 vuoden ikäisille lapsille annos päätetään lapsen iän ja painon perusteella. Tavanomainen annos on 10–40 mg Meropenem Steriscience -valmistetta jokaista lapsen painokiloa (kg) kohti. Annos annetaan yleensä kahdeksan tunnin välein. Yli 50 kg painaville lapsille käytetään aikuisten annosta.


   Mite n Meropenem Steriscience -valmistetta käytetään

  • Meropenem Steriscience annetaan sinulle injektiona tai infuusiona suureen laskimoon.

  • Normaalisti lääkäri tai sairaanhoitaja antaa sinulle Meropenem Steriscience -valmistetta.

  • Jotkut potilaat, vanhemmat ja muut hoitajat voidaan kuitenkin opastaa Meropenem

   Steriscience -valmisteen kotikäyttöön. Tarkemmat käyttöohjeet ovat tämän pakkausselosteen lopussa (kohta ”Meropenem Steriscience -valmisteen anto-ohjeet kotioloissa”). Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, mikäli olet epävarma.

  • Sinulle annettavaa injektiota ei saa sekoittaa tai lisätä muita lääkeaineita sisältäviin liuoksiin.

  • Injektion antaminen saattaa kestää 5 minuuttia tai 15–30 minuuttia. Lääkäri kertoo, kuinka Meropenem Steriscience annetaan.

  • Sinun pitäisi normaalisti saada injektiosi aina samaanaikaan päivittäin.


   Jos käytät enemmän Meropenem Steriscience -valmistetta kuin sinun pitäisi

   Jos olet ottanut lian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

   Jos unohdat käyttää Meropenem Ste riscience -valmistetta

   Jos unohdat injektion, ota se heti kun muistat. Jos on kuitenkin jo melkein seuraavan injektion aika, älä ota unohtunutta annosta. Älä ota kaksinkertaista annosta (kahta injektiota samanaikaisesti) korvataksesi unohtamasikerta-annoksen.


   Jos lopetat Meropenem Ste riscience -valmisteen käytön

   Älä lopeta Meropenem Steriscience -valmisteen käyttöä ennen kuin lääkäri pyytää sinua lopettamaan.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Vakavat allergiset reaktiot

  Jos sinulle ilmaantuu mikä tahansa seuraavista merkeistä tai oireista, käänny välittömästi lääkärin tai

  sairaanhoitajan puoleen. Saatat tarvita kireelistä lääkehoitoa. Oireina ja merkkeinä voiesiintyä äkilisesti:

  • vaikea ihottuma, ihon kutina tai nokkosrokko

  • kasvojen, huulten, kielen tai muiden kehon osien turpoaminen

  • hengenahdistus, hengityksen vinkuminen tai hengitysvaikeudet

  • vakavat ihoreaktiot, mm.

   • vakavat yliherkkyysreaktiot, joihin littyy kuumetta, ihottumaa tai muutoksia maksan toimintaa mittaavissa verikokeissa (maksaentsyymien määrän suurenemista) ja tietyntyyppisten valkosolujen (eosinofiilien) määrän suurenemista ja imusolmukkeiden suurenemista. Nämä saattavat ola merkkejä yliherkkyyteen liittyvästä monielinhäiriöstä, jota kutsutaan lääkkeeseen littyväksi yleisoireiseksi eosinofiiliseksi oireyhtymäksi (DRESS- oireyhtymäksi).

   • vaikea punoittava, hilseilevä ihottuma, märkäiset ihonäppylät, rakkulat tai ihon kuoriutuminen, joihin saattaa littyä korkea kuume ja nivelkipuja.

   • vaikeat ihottumat, jotka voivat esiintyä vartalolla pyöreinä läiskinä, joiden keskikohdassa on usein rakkula, ihon kuoriutumisena, suun, kurkun, nenän, sukupuolielinten ja silmien haavaumina ja joita voi edeltää kuume ja flunssankaltaiset oireet (Stevens–Johnsonin oireyhtymä), tai jotka voivat esiintyä vielä vaikeampana ihottuman muotona (toksinen epidermaalinennekrolyysi).


    Punasolujen vaurioitumine n (tunte maton)

    Tyypilliset oireet:

  • odottamaton hengenahdistus

  • virtsan värjäytyminen punaiseksi tairuskeaksi.

   Jos huomaat jonkin edellä mainituista oireista, ota välittömästi yhte yttä lääkäriin. Muut mahdolliset haittavaikutukset:

   Yleiset (enintään yhdellä käyttäjällä kymmenestä)

  • Mahakipu

  • Pahoinvointi

  • Oksentelu

  • Ripuli

  • Päänsärky

  • Ihottuma, ihon kutina

  • Kipu ja tulehdus

  • Suurentunut verihiutaleiden määrä veressä (näkyy verikokeissa)

  • Muutokset verikokeiden tuloksissa, mukaan lukien maksan toimintakokeet.

   Melko harvinaiset (enintään yhdellä käyttäjällä sadasta)

  • Verimuutokset. Tälaisia ovat vähentynyt verihiutaleiden määrä (mistä voi johtua suurempi mustelmaherkkyys), joidenkin valkosolujen määrän suurentuminen, muiden valkosolujen määrän vähentyminen sekä bilirubiinin määrän suurentuminen. Lääkärisi saattaa määrätä sinut ajoittain verikokeisiin.

  • Muutokset verikokeissa, mukaan lukien munuaisten toimintakokeet.

  • Pistelevä tunne (kuin pistelyä neulalla).

  • Suun ja emättimen tulehdukset, jotka ovat sienen aiheuttamia (kandidiaasi)

  • Suolitulehdukset, joihin littyy ripulia

  • Verisuonien arkuus/kipeytyminen Meropenem Steriscience -valmisteen pistoskohdassa

  • Muut verimuutokset. Oireita voivat ola toistuvat tulehdukset, korkea kuume ja kurkkukipu. Lääkäri saattaa määrätä sinut ajoittain verikokeisiin.


   Harvinainen (enintään yhdellä käyttäjällä tuhanne sta)

  • Kouristuskohtaukset

  • Akuutti sekavuustila (delirium).


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

   On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:


   www‐sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

   Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55

   00034 FIMEA


 5. Meropenem Ste riscience -valmisteen säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä kartonkipakkauksessa ja injektiopullon etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


  Injektioneste

  Käyttökuntoon saattamisen jälkeen:

  Käyttökuntoon saatetut injektionesteet laskimoon on käytettävä heti.

  Bolusinjektiota varten valmistetun liuoksen on osoitettu pysyvän kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiilina:

  • 3 tuntia enintään 25 °C:n lämpötilassa

  • 6 tuntia jäähdytettynä (2–8 °C).


   Infuusioneste

   Käyttökuntoon saattamisen jälkeen:

   Käyttökuntoon saatetut infuusionesteet laskimoon on käytettävä heti.

   Kun Meropenem Steriscience -valmiste on liuotettu 0,9-prosenttiseen natriumkloridiliuokseen (9 mg/ml), valmistetun liuoksen on osoitettu pysyvän kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiilina:

  • 3 tuntia enintään 25 °C:n lämpötilassa;

  • 24 tuntia jäähdytettynä (2–8 °C).


   Kun Meropenem Steriscience -valmiste on liuotettu 5-prosenttiseen dekstroosiliuokseen (50 mg/ml), liuos on käytettävä heti.


   Mikrobiologiselta kannalta katsottuna injektioliuos on käytettävä heti, ellei käyttökuntoon saattamisen tapa poista mikrobikontaminaation mahdollisuutta.


   Ellei käyttökuntoon saatettua valmistetta käytetä heti, sen säilytysajat ja -olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla.


   Käyttökuntoon saatettu liuos ei saa jäätyä.


   Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Meropenem Steriscience sisältää

Vaikuttava aine on meropeneemi.

Yksi injektiopullo sisältää meropeneemitrihydraattia määrän, joka vastaa 500 mg tai 1000 mg meropeneemiä.


Muu aine on natriumkarbonaatti.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Meropenem Steriscience on valkoinen tai kellertävä injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten injektiopullossa.


Kirkas lasipullo, joka on suljettu kumitulpalla (bromobutyyli) ja punaisella repäisysuojuksella (alumiini).


Lääkevalmiste on saatavana 1 tai 10 injektiopullo pakkauksina. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Steriscience B.V. Kingsfordweg 151, 1043GR Amsterdam, Alankomaat


Valmistaja

Pharma Pack Hungary Kft.

 1. 0, Budaörs, Vasút út 13 Unkari

  Tällä lääkkeellä on myyntilupa Euroopan talousalue eseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:


  Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi:

  08.09.2022


  image

  Lääkinnällisiä lisätie toja


  Antibiootteja käytetään bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon. Ne eivät tehoa virusten aiheuttamiin infektioihin.


  Joskus bakteerien aiheuttama infektio ei reagoi antibioottikuuriin. Yksi yleisimmistä syistä tälle on se, että infektion aiheuttavat bakteerit ovat vastustuskykyisiä käytetylle antibiootille. Tämä tarkoittaa sitä, että bakteerit voivat selviytyä ja jopa lisääntyä antibiootistahuolimatta.


  Bakteerit voivat tula vastustuskykyisiksi antibiooteille monista syistä. Antibioottien harkitsevainen käyttö voi auttaa vähentämään bakteerien mahdolisuutta kehittyä nile vastustuskykyisiksi.


  Kun lääkäri määrää sinule antibioottikuurin, se on tarkoitettu ainoastaan nykyisen sairautesi hoitoon. Huomion kinnittäminen seuraaviin seikkoihin auttaa estämään vastustuskykyisten bakteerien kehittymistä, joka saattaisi estää antibioottien vaikutuksen. On erittäin tärkeää, että otat antibioottia oikean annoksen, oikeisiin kelonaikoihin ja oikean ajanjakson ajan. Lue ohjeet pakkauksen etiketistä. Jos et ymmärrä jotakin, nin pyydä lääkäriä tai apteekin henkilökuntaa selittämään.


  1. Sinun ei pidä ottaa antibioottia, ellei se ole määrätty juuri sinulle, ja sinun tulee käyttää antibioottia vain sen infektion hoitoon, johon se on määrätty.

  2. Sinun ei pidä ottaa antibiootteja, jotka on määrätty jolekin toiselle henkilölle, vaikka kyseisen henkilön infektio olisikin samankaltainen kuin omasi.

  3. Sinun ei pidä antaa sinule määrättyjä antibiootteja toiselle henkilölle.

  4. Jos sinulle jää antibiootteja, kun olet ottanut kuurin lääkärin ohjeiden mukaisesti, sinun tulee viedä loput antibiootit apteekkiin asianmukaisesti hävitettäväksi.


Seuraavat tie dot on tarkoite ttu vain te rveydenhuollon ammattilaisille :

Katso valmisteyhteenvedosta täydelliset tiedot annostuksesta, varoituksista ja varotoimista, valmisteen käyttökuntoon saattamisesta ennen antoa ym.

M e ropenem Steriscience -valmis teen anto-ohjeet kotioloissa

Jotkut potilaat, vanhemmat ja muut hoitajat opastetaan antamaan Meropenem Steriscience -valmistetta kotona.


Varoitus – Voit antaa tätä lääkevalmistetta itsellesi tai muulle henkilölle kotonasi vasta sen jälkeen, kun lääkäri tai sairaanhoitaja on opastanut sinua injektion antamise ssa.


Lääkkeen saattamine n käyttökuntoon 1. Pese kätesi ja kuivaa ne hyvin. Valmistele puhdas työskentelyalue.

 2. Poista Meropenem Steriscience -injektiopullo pakkauksesta. Tarkasta injektiopullo ja vimeinen käyttöpäivä (EXP). Tarkasta, että injektiopullo on avaamaton eikä se ole vaurioitunut.


 3. Poista värilinen suojus ja puhdista harmaa kumitulppa alkoholiin kostutetulla puhdistusliinalla. Anna kumitulpan kuivua.


 4. Yhdistä uusi, steriili neula uuteen, steriliin injektioruiskuun koskettamatta niden päitä.


 5. Vedä suositeltava määrä steriiliä, injektioihin käytettävää vettä ruiskuun. Tarvittava nesteen määrä näkyy ala olevassa taulukossa:

  Meropenem Steriscience -annos

  Injektioihin käytettävän veden määrä liuosta varten

  500 mg (milligrammaa)

  10 ml (millilitraa)

  1000 mg

  20 ml

  1500 mg

  30 ml

  2000 mg

  40 ml

  Huomioitavaa: Jos määrätty Meropenem Steriscience -annos on enemmän kuin 1000 mg, tarvitset enemmän kuin yhden Meropenem Steriscience -injektiopullon. Tällöin voit vetää liuokset kaikista tarvittavista injektiopulloista yhteen ruiskuun.


 6. Paina injektioruiskun neula harmaan kumitulpan keskeltä läpi ja ruiskuta suositeltava annos injektioihin käytettävää vettä Meropenem Steriscience -injektiopulloon tai -puloihin.


 7. Poista neula injektiopullosta ja ravista injektiopulloa hyvin noin 5 sekunnin ajan tai kunnes kaikki jauhe on liuennut. Puhdista harmaa kumitulppa vielä kerran alkoholiin kostutetulla puhdistusliinalla ja anna kumitulpan kuivua. Liuos tulee tarkastaa silmämääräisesti hiukkasten ja värinmuutosten varalta ennen antoa. Injektion antoon saa käyttää vain kirkasta ja väritöntä tai kellertävää liuosta, jossa ei ole hiukkasia.


 8. Paina neula uudestaan läpi harmaan kumitulpan siten, että injektioruiskun mäntä on kokonaan painuneena ruiskun sisään. Pidä kinni sekä injektioruiskusta että injektiopullosta ja käännä injektiopullo ylösalaisin.


 9. Pidä neulan pää edelleen liuoksessa, vedä mäntää ulospäin ja vedä kaikki liuos injektiopullosta injektioruiskuun.


 10. Poista neula ja ruisku injektiopullosta ja hävitä tyhjä injektiopullo asianmukaisesti.


 11. Pidä ruiskua ylösalaisin siten, että neula osoittaa ylöspäin. Napauta ruiskua siten, että mahdoliset liuoksessa olevat kuplat nousevat ruiskun yläosaan.


 12. Poista ilma ruiskusta painamalla mäntää varovaisesti, kunnes kaikki ilma on poistunut.


 13. Jos käytät Meropenem Steriscience -valmistetta kotona, huolehdi neulojen ja infuusioletkujen asianmukaisesta hävittämisestä. Jos lääkäri päättää lopettaa Meropenem Steriscience -hoitosi, huolehdi käyttämättä jääneen Meropenem Steriscience -valmisteen asianmukaisesta hävittämisestä.


  Injektion antamine n


  Voit antaa lääkevalmisteen joko käyttämällä laskimo- tai Venflon-kanyyliä, tai keskuslaskimoporttia tai -katetria.


  Meropenem Steriscience -valmisteen antamine n käyttäe n perifeeristä laskimokanyylia

  1. Poista neula injektioruiskusta ja hävitä neula asianmukaisestisärmäisjäteastiaan (terävien esineiden astiaan).

  2. Pyyhi perifeerisen laskimokanyylin pää alkoholiin kostutetulla puhdistusliinalla ja anna sen kuivua. Avaa kanyylin korkki ja yhdistä ruisku siihen.

  3. Paina hitaasti ruiskun mäntää antaaksesi mikrobilääkkeen tasaisesti noin 5 minuutin kuluessa.

  4. Kun olet saanut mikrobilääkkeen annetuksi ja ruisku on tyhjä, poista ruisku ja huuhtele kanyyli siten kuin lääkäri tai sairaanhoitaja on neuvonut.

  5. Sulje kanyylin korkki ja hävitä ruisku asianmukaisesti särmäisjäteastiaan.


Meropenem Steriscience -valmisteen antamine n käyttäe n keskuslaskimoporttia tai -kate tria


 1. Poista portin tai keskuslaskimokatetrin tulppa, puhdista pää alkoholiin kostutetulla puhdistusliinalla ja anna sen kuivua.

 2. Yhdistä injektioruisku porttiin/katetriin ja paina hitaasti ruiskun mäntää antaaksesi antibiootin tasaisesti noin 5 minuutin kuluessa.

 3. Kun olet saanut antibiootin annetuksi ja ruisku on tyhjä, poista ruisku ja huuhtele portti/katetri siten kuin lääkäri tai sairaanhoitaja on neuvonut.

 4. Laita puhdas tulppa porttiin tai keskuslaskimokatetriin päähän ja hävitä ruisku asianmukaisesti särmäisjäteastiaan.


Jokainen injektiopullo on tarkoitettu vain kertakäyttöön.

Liuosta on ravisteltava ennen käyttöä. Liuokset tulee tarkastaa silmämääräisesti hiukkasaineksen ja värinmuutosten varalta ennen antoa. Injektion antoon saa käyttää vain kirkasta ja väritöntä tai kellertävää liuosta, jossa ei ole hiukkasia.


Säilytys lääkevalmisteen käyttökuntoon saattamisen / laimentamisen jälkeen, ks. kohta 5. Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.