Kotisivun Kotisivun

Longin kirsikka
benzydamine

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Longin kirsikka 3 mg/ml sumute suuonteloon, liuos


bentsydamiinihydrokloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai

apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.


Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA


  1. Longin kirsikka -valmisteen säilyttäminen


    Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


    Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


    Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Käyttöönoton jälkeen kestoaika on 6 kuukautta.


    Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


  2. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Longin kirsikka sisältää

Vaikuttava aine on bentsydamiinihydrokloridi.

1 ml sumutetta suuonteloon (liuos) sisältää 3,0 mg bentsydamiinihydrokloridia, vastaten 2,68 mg bentsydamiinia.

Yksi painallus (0,17 ml) sisältää 0,51 mg bentsydamiinihydrokloridia, vastaten 0,46 mg bentsydamiinia.


Muut aineet ovat: Glyseroli 85 % (E422) Etanoli 96 %

Makrogoliglyserolihydroksistearaatti

Metyyliparahydroksibentsoaatti (E218) Sakkariininatrium Natriumvetykarbonaatti pH:n säätelyyn kirsikka-aromi

Puhdistettu vesi


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Longin kirsikka 3 mg/ml sumute suuonteloon, liuos on pakattu HDPE-pulloon, jossa on PP/PE- annospumppu. Valmiste on kirkasta, väritöntä, kirsikanmakuista liuosta.


Pakkauskoot: 82 painallusta (15 ml), 167 painallusta (30 ml) Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija Orion Corporation Orionintie 1

02200 Espoo


Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

02200 Espoo


Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

24100 Salo


Laboratorium Sanitatis S.L. Parque Tecnológico de Álava c/ Leonardo Da Vinci 11 01510 Miñano (Álava) Espanja


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 8.1.2020