Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Skysona
elivaldogene autotemcel

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle tai häntä hoitavalle henkilölle


Skysona 2–30 × 106 solua/ml infuusioneste, dispersio

elivaldogeeniautotemseeli (autologisia CD34+-soluja, jotka koodaavat ABCD1-geeniä)


image

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti sinun tai lapsesi saamista haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin sinulle tai lapsellesi annetaan tätä lääkettä, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.Varoitukset ja varotoimet


Ennen Skysona-hoitoa lääkäri


kohdissa 3 ja 4.


Skysona-hoidon jälkeenVarotoimet tätä lääkevalmistetta hävitettäessä

Käyttämättömiä lääkinnällisiä tuotteita ja kaikkea materiaalia, joka on ollut kontaktissa Skysona- valmisteen kanssa (kiinteä ja nestemäinen jäte), on käsiteltävä ja se on hävitettävä mahdollisesti tartuntavaarallisena jätteenä paikallisten ihmisperäisen materiaalin käsittelyä koskevien vaatimusten mukaisesti.


Vahinkoaltistuminen

Vahinkoaltistumisen tapahduttua on noudatettava ihmisperäisen materiaalin käsittelyä koskevaa paikallista ohjeistusta, johon saattaa kuulua kontaminoituneen ihon peseminen ja kontaminoituneen

vaatetuksen poistaminen. Työpinnat ja materiaali, joka on mahdollisesti ollut kontaktissa Skysona-

valmisteen kanssa, on dekontaminoitava sopivalla desinfiointiaineella.