Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Confidex
coagulation factor IX, II, VII and X in combination

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Confidex® 1000 IE/IU

Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten. ihmisen protrombiinikompleksi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Confidex on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Confidex-valmistetta

 3. Miten Confidex-valmistetta käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Confidex-valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Confidex on ja mihin sitä käytetään


  Mitä Confidex on?

  Confidex koostuu kuiva-aineesta ja liuottimesta. Valmiste on valkoinen tai vaaleanvärinen jauhe tai mureneva kiinteä aine. Näistä saadaan liuos, joka annetaan pistoksena laskimoon.


  Confidex on valmistettu ihmisen plasmasta (veren nestemäinen osa) ja se sisältää ihmisen hyytymistekijöitä II, VII, IX ja X. Näitä hyytymistekijöitä sisältäviä konsentraatteja kutsutaan protrombiinikompleksivalmisteiksi. Hyytymistekijät II, VII, IX ja X ovat riippuvaisia K -vitamiinista ja ne ovat tärkeitä veren hyytymisen kannalta. Jonkin näiden hyytymistekijöiden puutos tarkoittaa, ettei veri hyydy niin nopeasti kuin sen pitäisi ja että verenvuototaipumus on tällöin suurempi. Hyytymistekijöiden II, VII, IX ja X korvaaminen Confidex-valmisteella korjaa hyytymismekanismia.


  Mihin Confidex-valmistetta käytetään?

  Confidex-valmistetta käytetään K-vitamiiniriippuvaisten hyytymistekijöiden II, VII, IX ja X hankinnaisesta tai synnynnäisestä puutoksesta aiheutuvien verenvuotojen estoon (leikkauksen aikana) tai hoitoon, kun puhdistettua kyseistä yksittäistä hyytymistekijää sisältävää valmistetta ei ole saatavana.


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Confidex-valmistetta


  Seuraavissa kohdissa on tietoa, joka lääkärin on huomioitava ennen kuin saat Confidex-hoitoa.


  ÄLÄ käytä Confidex-valmistetta:

  • jos olet allerginen vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

   Kerro lääkärille, jos olet allerginen jollekin lääkkeelle tai ruoka-aineelle.

  • jos sinulla on tavanomaista suurempi verihyytymien muodostumisen riski (DIC-oireyhtymä eli yleistynyt suonensisäinen hyytyminen)

  • jos olet allerginen hepariinille, joka pienentää verihiutalemäärää (hepariinin aiheuttama tyypin II trombosytopenia).

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos sinulla on tällainen sairaus.


   Varoitukset ja varotoimet

   Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Confidex-valmisteen käyttöä, jos jokin seuraavista koskee sinua.

  • Hankinnainen K-vitamiinista riippuvaisten hyytymistekijöiden puutos. Se saattaa johtua K-vitamiinin vaikutuksia estävästä lääkehoidosta. Confidex-valmistetta voi käyttää vain, kun protrombiinikompleksipitoisuus on korjattava nopeasti esim. voimakkaiden verenvuotojen tai hätäleikkausten yhteydessä.

  • K-vitamiinista riippuvaisen hyytymistekijän synnynnäinen puutos. Tällaisessa tapauksessa sinun on käytettävä kyseistä yksittäistä hyytymistekijää sisältävää valmistetta, jos sellaista on saatavana.

  • Allergiset tai anafylaksian kaltaiset reaktiot (vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa vaikeita

   hengitysvaikeuksia tai huimausta). Confidex-valmisteen antaminen on lopetettava heti (esim. pistoksen antaminen on keskeytettävä).

  • Verisuoneen muodostuvien hyytymien (tromboosin) suurentunut riski, etenkin:

   • jos sinulla on ollut sydänkohtaus (aiemmin sairastettu sepelvaltimotauti tai sydäninfarkti)

   • jos sairastat maksasairautta

   • jos olet äskettäin ollut leikkauksessa (peri- ja postoperatiiviset potilaat)

   • jos potilas on vastasyntynyt lapsi

   • jos verihyytymien muodostuminen on sinulla normaalia todennäköisempää (potilaat, joilla on verisuonten tukkeumien tai DIC-oireyhtymän riski tai samanaikainen vasta-aineiden puutos)

  • Suurentunut hyytymien muodostumisen riski verihiutaleiden tai veren hyytymistekijöiden lisääntyneen kulutuksen vuoksi. Confidex-hoito voidaan aloittaa vasta, kun taustalla oleva syy on hoidettu.

  • Verihiuta le id e n muodostumise n vähentymine n hepariinin vuoksi (hepariinin aiheuttama tyypin II trombosytopenia). Verihyytymiä liuottava proteiini, hepariini, on Confidex-valmisteen aineosa. Vaikeaan verihiutaleiden määrän vähenemiseen saattaa liittyä

   • verihyytymien muodostumista laskimoon tai jalkaan

   • verihyytymien muodostumisten lisääntymistä

   • toisinaan ihottumaa pistoksen antopaikassa

   • neulanpään kokoisia verenvuotoja ja

   • tervamaisia ulosteita.

    Hepariinin vaikutus saattaa tällöin heikentyä (hepariinitoleranssi). Jos tällaisia oireita ilmaantuu, lopeta valmisteen käyttö heti ja ota yhteyttä lääkäriin. Et saa enää myöhemmin käyttää hepariinia sisältäviä valmisteita.

  • Erityistä munua istule hd ukse n muotoa on ilmoitettu, kun hoitoa annettiin potilaille, joilla on hyytymistekijä IX:n vasta-aineita. Näillä potilailla tiedettiin esiintyneen aiemmin myös allergisia reaktioita.


   Lääkäri punnitsee tarkoin Confidex-hoidon hyödyt näiden lisäsairauksien riskiin nähden.


   Virusturvallisuus

   Kun ihmisen verestä tai plasmasta valmistetaan lääkkeitä, infektioiden siirtymistä potilaisiin estetään tietyin toimenpitein. Tällaisia toimenpiteitä ovat:

  • veren ja plasman luovuttajien tarkka valinta sen varmistamiseksi, että infektioita mahdollisesti

   kantavat henkilöt voidaan sulkea pois

  • kaikesta luovutetusta verestä ja plasmasta sekä plasmapooleista tutkitaan viruksiin/infektioihin viittaavat merkit ja

  • valmistuksenaikaiset tehokkaat toimenpiteet virusten inaktivoimiseksi/poistamiseksi verestä ja

   plasmapooleista.

   Tällaisista toimenpiteistä huolimatta taudinaiheuttajien siirtymisen mahdollisuutta ei voida täysin sulkea pois, kun käytetään ihmisen verestä tai plasmasta valmistettuja lääkevalmisteita. Tämä koskee myös tuntemattomia tai vasta kehittymässä olevia viruksia tai muuntyyppisiä infektioita.


   Käytössä olevien toimenpiteiden katsotaan tehoavan hyvin vaipallisiin viruksiin, kuten ihmisen immuunikatovirukseen (HI-virus), hepatiitti B–virukseen ja hepatiitti C -virukseen sekä vaipattomaan hepatiitti A –virukseen ja parvovirus B19:ään.


   Lääkäri saattaa suositella rokotuksen ottamista hepatiitti A:ta ja B:tä vastaan, jos saat säännöllisesti/toistuvasti ihmisen plasmasta valmistettuja protrombiinikompleksivalmisteita.


   Aina kun saat Confidex-pistoksen, lääkärin tulisi kirjata muistiin valmisteen nimi ja eränumero, jotta annettu erä voidaan tarvittaessa selvittää.


   Muut lääkevalmisteet ja Confidex

  • Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

  • Confidex saattaa estää K-vitamiinin vaikutuksia estävän hoidon tehoa. Yhteisvaikutuksia muiden

   lääkevalmisteiden kanssa ei tunneta.

  • Tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan kohdassa 6.


   Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

  • Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

  • Confidex-valmistetta ei pitäisi käyttää raskauden ja imetyksen aikana, mikäli käyttö ei ole selvästi välttämätöntä.

  • Hedelmällisyyttä koskevia tietoja ei ole saatavissa.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Tutkimuksia valmisteen vaikutuksista ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.


   Confidex sisältää natriumia

   Confidex sisältää natriumia enintään 343 mg (noin 15 mmol) per 100 ml. Potilaiden, joilla on ruokavalion natriumrajoitus, tulee ottaa tämä huomioon.


 3. Miten Confidex-valmistetta käytetään


  Hoito on aloitettava ja toteutettava tällaisen sairauden hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.


  Annostus

  Tarvitsemasi hyytymistekijän II, VII, IX ja X määrä ja hoidon kesto riippuvat useista tekijöistä, kuten painosta, sairautesi vaikeusasteesta ja luonteesta, verenvuotokohdasta ja vuodon voimakkuudesta tai verenvuotojen eston tarpeesta leikkauksen aikana tai tutkimustoimenpiteiden yhteydessä (ks. kohta Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille).


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


  Yliannostus

  Lääkärin on seurattava veresi hyytymistilannetta säännöllisesti hoidon aikana. Suuriin protrombiinikompleksikonsentraattiannoksiin on liittynyt sydänkohtauksia, DIC-oireyhtymää ja

  lisääntynyttä verihyytymien muodostumista verisuoniin, jos potilaalla on ollut tällaisten lisäsairauksien riski.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset

  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Seuraavia haittavaikutuksia on havaittu yleisenä (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä):

  • verihyytymie n muodostumine n verisuoniin on mahdollista (ks. kohta 2)

  • päänsärky

  • ruumiinlä mmö n kohoamine n.


   Seuraavia haittavaikutuksia on esiintynyt melko harvoin (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta):

  • yliherkk yys- tai allergise t reaktiot (ks. kohta 2)


   Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu (saattaa esiintyä tuntemattomalla määrällä käyttäjiä):

  • liia lline n hyytymine n aiheuttae n voimakasta verenvuotoa

  • vakava allergine n reaktio (anafylak tine n reaktio), sokki mukaan lukien (ks. kohta 2)

  • kiertävie n vasta-aineide n muodostumista yhdelle tai useammalle hyytymistekijälle.


   Lapset ja nuoret

   Confidex-valmisteen käytöstä lapsille ja nuorille ei ole tutkimustietoa.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan:


   www-sivusto: www.fimea. fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


   Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


 5. Confidex-valmisteen säilyttäminen


  • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  • Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

  • Säilytä alle 25 °C.

  • Ei saa jäätyä.

  • Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

  • Confidex ei sisällä säilytysainetta, joten valmiiksi sekoitettu injektioneste on käytettävä mieluiten heti.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Confidex sisältää

Confidex-injektiopullo sisältää 800 – 1240 IU ihmisen hyytymistekijä IX:ää.

Vaikuttava aine on:

Ihmisen hyytymistekijöitä II, VII, IX ja X sekä proteiineja C ja S sisältävä konsentraatti.


Muut aineet ovat:

Ihmisen antitrombiini III, hepariini, ihmisen albumiini, natriumkloridi, natriumsitraatti, vetykloridihappo tai natriumhydroksidi (pieniä määriä pH:n säätämiseen).

Liuotin: Injektionesteisiin käytettävä vesi


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Confidex on valkoinen tai vaaleanvärinen kuiva-aine, jonka lisäksi pakkaus sisältää injektionesteisiin käytettävää vettä liuottimena käytettäväksi. Kuiva-aine liuotetaan 40 ml:aan injektionesteisiin käytettävää vettä.

Käyttövalmiiksi sekoitetun liuoksen on oltava kirkasta tai hieman opaalinhohtoista eli se saattaa välkehtiä hieman valoa vasten katsottuna, mutta siinä ei saa olla silmämääräisesti havaittavia hiukkasia.


Pakkaus

Yksi 1000 IU:n pakkaus sisältää:


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Strasse 76

35041 Marburg Saksa


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:CSL Behring AB

Box 712

182 17 Danderyd Ruotsi

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:


Itävalta Beriplex P/N 1000 I.E. Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung

Belgia Confidex 1000 I.E., poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Bulgaria Kroatia Tshekki Tanska Suomi

Beriplex P/N 1000, 1000 IU, Powder and solvent for solution for injection Beriplex P/N 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Beriplex 1000 IU Confidex

Confidex 1000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Ranska Confidex 1000 UI, poudre et solvant pour solution injectable Saksa Beriplex P/N 1000

Kreikka Beriplex P/N, Κόνις και διαλύηης για ενέζιμο διάλυμα 1000 IU/via l Unkari Beriplex P/N 1000 por és oldószer oldatos injekcióhoz

Irlanti Beriplex P/N 1000 IU, powder and solvent for solution for injection Italia Confidex 1000

Luxemburg Confidex 1000 UI poudre et solvant pour solution injectable Malta Beriplex P/N 1000, powder and solvent for solution for injection

Alankomaat Beriplex P/N 1000 IE, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie Norja Confidex 1000 IU pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning Portugali Beriplex 1000 UI pó e solvente para solução injectável

Puola Beriplex P/N 1000

Romania Espanja

Beriplex P/N 1000 UI pulbere și solvent pentru soluție injectabilă Beriplex 1000 UI polvo y disolvente para solución inyectable

Ruotsi Confidex 1000 IE, pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Slovakia Beriplex 1000 IU

Slovenia Beriplex P/N 1000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje Iso-Britannia Beriplex P/N 1000 IU, powder and solvent for solution for injection


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: 13.07.2017 Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille: Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Valmiste sisältää nimellisesti seuraavassa taulukossa esitetyt määrät (IU) ihmisen hyytymistekijöitä:


Aineosan nimi

Sisältö

käyttövalmiiksi sekoittamisen jälkeen (IU/ml)

Sisältö

Confidex 1000 IU

- injektiopullossa (IU)

Vaikuttavat aineet

Ihmisen hyytymistekijä II

20 – 48

800 – 1920

Ihmisen hyytymistekijä VII

10 – 25

400 – 1000

Ihmisen hyytymistekijä IX

20 – 31

800 – 1240

Ihmisen hyytymistekijä X

22 – 60

880 – 2400

Muut vaikuttavat aineet

Proteiini C

15 – 45

600 – 1800

Proteiini S

12 – 38

480 – 1520


Käyttövalmiiksi sekoitetun liuoksen kokonaisproteiinisisältö on 614 mg/ml. Hyytymistekijä IX:n spesifinen aktiivisuus on 2,5 IU/kokonaisproteiinimäärä (mg).

Kaikkien hyytymistekijöiden sekä proteiinin C ja proteiinin S (antigeeni) aktiivisuus on tutkittu voimassaolevien kansainvälisten WHO-standardien mukaisesti.


Annostus ja antotapa


Annostus

Seuraavassa on esitetty vain yleiset annostusohjeet.


Annettava määrä ja antotiheys on laskettava jokaiselle potilaalle yksilöllisesti. Annosväli on määritettävä protrombiinikompleksin kunkin hyytymistekijän verenkierrossa havaittavan eripituisen puoliintumisajan mukaan. Yksilölliset annostustarpeet voidaan todeta vain yksilöllisten plasman hyytymistekijäpitoisuuksien säännöllisellä määrittämisellä tai protrombiinikompleksipitoisuuden määrittämisellä yleistestien (INR, tromboplastiiniaika) avulla ja seuraamalla jatkuvasti potilaan kliinistä tilaa.

Suurten kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä korvaushoidon tarkka seuranta hyytymistekijäpitoisuusmääritysten avulla on välttämätöntä (kunkin yksittäisen hyytymistekijän pitoisuusmääritykset ja/tai protrombiinikompleksipitoisuuden yleistestit).Tarvittavan protrombiinikompleksikonsentraattiannoksen laskeminen perustuu kliinisistä lääketutkimuksista saatuihin tietoihin:


Annettava hyytymistekijäannos ilmaistaan kansainvälisinä yksikköinä (International Units, IU), mikä perustuu kunkin hyytymistekijän voimassa olevaan WHO-standardiin. Yksittäisen hyytymistekijän vaikutus plasmassa ilmaistaan joko prosentteina (suhteessa normaaliin plasmaan) tai kansainvälisinä yksikköinä (kyseisen hyytymistekijän kansainvälisen standardin perusteella).

Yksi kansainvälinen yksikkö (International Unit, IU) hyytymistekijäaktiivisuutta vastaa kyseisen hyytymistekijän määrää millilitrassa normaalia ihmisen plasmaa.


Esimerkiksi, hyytymistekijä X:n tarvittavan annoksen laskeminen perustuu siihen löydökseen, että yksi kansainvälinen yksikkö (IU) hyytymistekijää X painokiloa (kg) kohden suurentaa plasman hyytymistekijä X -aktiivisuutta 0,019 IU/ml.


Tarvittava annos lasketaan seuraavalla laskukaavalla:

Tarvittava määrä yksikköinä = potilaan paino [kg] x haluttu hyytymistekijä X:n pitoisuuden suureneminen [IU/ml] x 53

jossa 53 (ml/kg) on arvioidun saannon käänteisluku.


Huomaa, että laskelma perustuu tuloksiin, jotka on saatu tutkimuksista K-vitamiiniantagonistihoitoa saavilla potilailla. Jos laskelma tehtäisiin terveiltä tutkimushenkilöiltä saatujen tulosten perusteella, arvio tarvittavasta annoksesta olisi pienempi.


Jos yksilöllinen saanto tiedetään, laskennassa on käytettävä tätä arvoa.


Valmistekohtaisia tietoja on saatavissa terveillä vapaaehtoisilla tutkimushenkilöillä (N=15) tehdyistä kliinisistä tutkimuksista, joissa tutkittiin K-vitamiiniantagonistihoidon vaikutuksen kumoamista akuutin vakavan verenvuodon yhteydessä tai perioperatiivisesti verenvuodon estohoidossa (N = 98, N

= 43).


Käyttö lapsilla

Confidex-valmisteen turvallisuutta ja tehoa lasten ja nuorten hoidossa ei ole vielä varmistettu kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa.


Iäkkäät potilaat

Iäkkäiden (yli 65-vuotiaiden) potilaiden annostus ja antotapa ovat yleisten annossuositusten mukaiset.


Antotapa


Yleiset ohjeet


Käyttövalmiiksi sekoittaminen

image

Lämmitä liuotin huoneenlämpöiseksi. Varmista, että kuiva-aineen ja liuottimen sisältävien injektiopullojen irti napsautettavat flip-off-sulkimet on poistettu ja tulpat on käsitelty antiseptisella liuoksella. Tulpan on sen jälkeen annettava kuivua ennen Mix2Vial-pakkauksen avaamista.1

1. Avaa Mix2Vial-pakkaus vetämällä suojakansi pois. Älä ota Mix2Vial- laitetta pois pakkauksesta!2

2. Aseta liuottimen sisältävä injektiopullo

tasaiselle, puhtaalle alustalle ja ota injektiopullosta tukeva ote. Ota Mix2Vial sekä pakkaus ja paina sinisen sovittimen piikki suoraan liuotinpullon tulpan läpi.


3

3. Poista pakkaus varovasti Mix2Vial- laitteesta siten, että pidät pakkauksen reunasta kiinni ja vedät kohtisuoraan ylöspäin. Varmista, että vedät pois vain pakkauksen etkä Mix2Vial- laitetta.


4

4. Aseta injektiopullo tasaiselle ja tukevalle

alustalle. Käännä liuotinpullo ja siihen kiinnitetty Mix2Vial ylösalaisin, ja paina läpinäkyvän sovittimen piikki suoraan kuiva-aineinjektiopullon tulpan läpi. Liuotin siirtyy automaattisesti kuiva-aineen sisältävään injektiopulloon.


5

5. Ota toisella kädellä kiinni Mix2Vial- laitteen kuiva-aineen sisältävän injektiopullon

puolelta ja toisella kädellä liuottimen sisältävän injektiopullon puolelta ja kierrä vastapäivään laite varovasti kahteen osaan. Hävitä liuotinpullo ja siihen kiinnitetty sininen Mix2Vial-sovitin.


6

6. Pyörittele kuiva-aineinjektiopulloa ja siihen

kiinnitettyä läpinäkyvää sovitinta, kunnes kuiva-aine on liuennut täysin. Ei saa ravistaa.

7. Vedä ilmaa tyhjään, steriiliin ruiskuun.

Kun kuiva-aineen sisältävä injektiopullo on oikeinpäin, kiinnitä ruisku Mix2Vial- sovittimen Luer Lock-liittimeen kiertäen myötäpäivään. Ruiskuta ilma kuiva-aineen sisältävään injektiopulloon.

7


image

image

image

image

image

image

Valmisteen vetäminen ruiskuun ja anto8

8. Kun ruiskun mäntä on alas painettuna,

käännä laite ja injektiopullo ylösalaisin ja vedä liuos ruiskuun vetämällä mäntää hitaasti ulospäin.9

9. Kun liuos on nyt siirretty ruiskuun, ota

tukeva ote ruiskun kammiosta (pitäen ruiskun mäntää samalla alaspäin) ja irrota Mix2Vial- sovitin kiertäen vastapäivään.


image

Veren pääsyä valmisteella täytettyyn ruiskuun on varottava, koska tällöin on vaara, että veri hyytyy ruiskuun ja siten muodostunut fibriinihyytymä annetaan potilaalle.


Jos on tarpeen käyttää useampia Confidex- injektiopulloja, niiden sisältö voidaan yhdistää annettavaksi infuusiona infuusiolaitteistolla.


Confidex-liuosta ei saa laimentaa.


Käyttövalmiiksi sekoitettu liuos annetaan laskimoon (enintään 8 ml/min*). Käyttämätön lääkevalmiste ja jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Confidex-valmisteen käytöstä vastasyntyneiden K-vitamiinin puutokseen liittyvän syntymänaikaisen verenvuodon yhteydessä ei ole tietoa.


Huomio ita vaa verihiuta le määrä n seuraamise ssa : Verihiutalemäärää on seurattava tarkoin.


Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Kun suurina annoksina ihmisen protrombiinikompleksia saaville potilaille tehdään hepariinille herkkiä veren hyytymiskokeita, on huomioitava, että annettu valmiste sisältää hepariinia.


image

* Confidexin kliinisissä tutkimuksissa infuusio ohjeistettiin antamaan alle 70 kg painaville potilaille

enintään nopeudella 0,12 ml/kg/min (enintään 8 ml/min)