Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Natriumklorid Baxter
electrolytes

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Natriumklorid Baxter 9 mg/ml, infuusioneste, liuos

Vaikuttava aine: natriumkloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

kohta 4.


Tämän lääkevalmisteen nimi on Natriumklorid Baxter 9 mg/ml, infuusioneste, liuos, mutta tässä pakkausselosteessa käytämme valmisteesta nimeä Natriumklorid Baxter.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Natriumklorid Baxter on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Natriumklorid Baxter -valmistetta

 3. Miten Natriumklorid Baxter -valmistetta käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Natriumklorid Baxter -valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Natriumklorid Baxter on ja mihin sitä käytetään


  Natriumklorid Baxter -valmiste on natriumkloridia ja vettä sisältävä liuos. Natriumkloridi on kemiallinen aine (suola) elimistössä.


  Natriumklorid Baxter -valmistetta käytetään:

  • elimistön nestevajauksen (kuivumisen) hoitamiseen

  • elimistön natriumvajauksen hoitamiseen.


   Tilanteita, jotka voivat johtaa natriumkloridin puutteeseen tai nestehukkaan:

  • sairaus tai leikkaus estää syömisen tai juomisen

  • korkean kuumeen aiheuttama voimakas hikoilu

  • ihon puuttuminen suurelta alueelta esimerkiksi vakavien palovammojen vuoksi.


   Natriumklorid Baxter -valmistetta voidaan käyttää myös muiden infuusiona annettavien lääkkeiden liuotus- tai laimennusaineena.


   Natriumklorid Baxter–valmistetta voidaan käyttää dialysaattorin (kehonulkoisen kierron) esitäyttöön.


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Natriumklorid Baxter -valmistetta Älä käytä Natriumklorid Baxter -valmistetta

  • jos veresi kloridipitoisuus on normaalia suurempi (hyperkloremia)

  • jos veresi natriumpitoisuus on normaalia suurempi (hypernatremia)

  • jos sinulla on nestevajaus.

   Varoitukset ja varotoimet

   Keskustele lääkärin kanssa, jos sinulla on tai on aiemmin ollut jokin seuraavista oireista:

  • normaalia suurempi veren kloridipitoisuus (hyperkloremia)

  • normaalia suurempi veren natriumpitoisuus (hypernatremia)

  • jokin sydänsairaus tai sydämen vajaatoiminta

  • munuaisten vajaatoiminta

  • veresi on liian hapanta (asidoosi)

  • veren epänormaalin suuri tilavuus (hypervolemia)

  • kohonnut verenpaine

  • nestettä kudoksissa (ödeema)

  • nestettä keuhkoissa (keuhkoödeema)

  • heikkous tai lihasvoiman heikentyminen veren alhaisen kaliumtason (hypokalemia) vuoksi

  • maksasairaus (esim. kirroosi)

  • kohonnut verenpaine raskauden aikana (pre-eklampsia)

  • kohonnut aldosteroni hormonin eritys (aldosteronismi)

  • jokin muu natriumin vapautumiseen liittyvä tila (kun keho varastoi liikaa natriumia), esimerkiksi steroidien käytön yhteydessä (ks. myös kohta “Muut lääkevalmisteet ja Natriumklorid Baxter” alla)

  • jos sinulla on sairaus tai tila, jonka seurauksena sinulla voi olla liian paljon vasopressiinia (elimistön nestetasapainoa säätelevää hormonia) elimistössäsi. Sinulla voi olla liian paljon vasopressiinia elimistössäsi esimerkiksi jos:

   • sinulla on äkillinen ja vakava sairaus

   • sinulla on kipuja

   • olet ollut leikkauksessa

   • sinulla on infektioita, palovammoja tai aivosairaus

   • sinulla on sydämeen, maksaan, munuaisiin tai keskushermostoon liittyvä sairaus

   • olet ottanut tiettyjä lääkkeitä (ks. myös kohta “Muut lääkevalmisteet ja Natriumklorid Baxter” alla).

    Tämä voi lisätä alhaisen veren natriumpitoisuuden riskiä mikä voi aiheuttaa päänsärkyä, pahoinvointia, kohtauksia, poikkeavaa väsymystä, tajuttomuutta, aivoturvotusta ja johtaa kuolemaan. Aivoturvotus voi lisätä kuoleman ja aivovamman riskiä. Henkilöt, joilla on suurentunut aivoturvotuksen riski ovat:

   • lapset

   • naiset (erityisesti hedelmällisessä iässä olevat)

   • henkilöt, joilla on ongelmia aivojen nestetasapainoissa, esimerkiksi aivokalvontulehduksen, kallonsisäisen verenvuodon tai aivovamman vuoksi.


    Natriumklorid Baxter -infuusion antamisen yhteydessä lääkäri määrää sinulta otettavaksi veri- ja virtsanäytteet seuratakseen:

  • kehosi nestemäärää

  • yleistä terveydentilaasi

  • veren elektrolyyttien, kuten natriumin tai kaliumin, määrää (plasmaelektrolyytit). Tämä on erityisen tärkeää lapsilla ja (ennenaikaisilla) vauvoilla, koska heillä neste- ja suolatasapainoa säätelevä järjestelmä ei ole vielä täysin kehittynyt.


  Muut lääkevalmisteet ja Natriumklorid Baxter

  Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Jos saat infuusiona jotakin muuta lääkettä, lue aina lääkkeen pakkausseloste ennen lääkkeen käyttöä.


  On tärkeää, että kerrot lääkärille, jos käytät:

  • kortikosteroideja (tulehduslääkkeitä). Nämä lääkkeet voivat aiheuttaa liiallista natriumin ja nesteen kertymistä kehoon, mikä voi johtaa turvotukseen (ödeema) tai kohonneeseen verenpaineeseen.

  • litiumia (käytetään psyykkisten oireiden hoitamiseen).

  • tietyt lääkkeet vaikuttavat vasopressiinihormoniin. Näitä voivat olla:

   • diabeteslääkitys (klooripropamidi)

   • kolesterolilääke (klofibraatti)

   • tietyt syöpälääkkeet (vinkristiini, ifosfamidi, syklofosfamidi)

   • selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (käytetään masennuksen hoitoon)

   • psykoosilääkkeet

   • opioidit (käytetään vaikean kivun hoitoon)

   • kivun ja/tai tulehduksen hoitoon käytettävät lääkkeet (ei-steroidaaliset tulehduskipulääkkeet (NSAID))

   • vasopressiinin vaikutusta muistuttavat tai vahvistavat lääkkeet, kuten desmopressiini (käytetään lisääntyneen janon ja virtsaamisen hoitoon), terlipressiini (käytetään ruokatorven verenvuodon hoitoon) ja oksitosiini (käytetään synnytyksen käynnistämiseen)

   • epilepsialääkkeet (karbamatsepiini ja okskarbatsepiini)

   • diureetit (nesteenpoistolääkkeet).


    Natriumklorid Baxter ruuan ja juoman kanssa

    Kysy lääkäriltäsi neuvoa mitä voit syödä ja juoda.


    Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

    Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


    Jos infuusionesteeseen lisätään jotakin muuta lääkettä raskauden tai imetyksen aikana:

    • keskustele lääkärin kanssa

    • lue lisättävän lääkkeen pakkausseloste.


    Ajaminen ja koneiden käyttö

    Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen ajamista tai koneiden käyttöä.


 3. Miten Natriumklorid Baxter -valmistetta käytetään


  Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa sinulle Natriumklorid Baxter -valmisteen. Lääkäri määrää, kuinka paljon ja milloin Natriumklorid Baxter -valmistetta annetaan. Annos riippuu iästä, painosta, terveydentilasta, hoidon syystä ja siitä käytetäänkö infuusiota toisen lääkeaineen antoon tai laimentamiseen. Muut samanaikaiset hoidot saattavat myös vaikuttaa annettuun annokseen.


  Natriumklorid Baxter -valmistetta EI SAA käyttää, jos liuoksessa näkyy hiukkasia tai jos pakkaus on vahingoittunut.


  Natriumklorid Baxter -valmiste annetaan tavallisesti laskimoon neulan ja muoviletkun kautta. Tavallisesti infuusio annetaan käsivarren laskimoon. Lääkäri voi päättää myös muunlaisesta antotavasta.


  Ennen infuusion antoa ja sen aikana, lääkäri seuraa:

  • elimistön nestemäärää

  • veren ja virtsan happamuutta

  • elimistön elektrolyyttipitoisuuksia (erityisesti natriumpitoisuuksia potilailla, joilla on korkeita vasopressiinipitoisuuksia elimistössä tai jotka käyttävät vasopressiinin vaikutusta tehostavia lääkkeitä).


  Käyttämättä jäänyt liuos on hävitettävä. Natriumklorid Baxter -infuusiota EI saa antaa osittain käytetyistä pusseista.


  Jos saat e nemmän Natriumklorid Baxter -valmistetta kuin sinun pitäisi

  Jos olet saanut enemmän Natriumklorid Baxter -valmistetta kuin sinun pitäisi, sinulla voi ilmetä seuraavia oireita:

  • päänsärky, huimaus, heikotus

  • levottomuus, ärtymys

  • nestettä keuhkoissa ja hengitysvaikeudet

  • turvotus, erityisesti nilkoissa

  • tajunnantason heikentyminen, sekavuus

  • kooma.


   Ilmoita heti lääkärille, jos sinulla ilmenee jokin näistä oireista. Infuusio keskeytetään ja sinua hoidetaan oireiden mukaisesti.


   Yli-infuusiotapauksessa, jossa Natriumklorid Baxter -valmisteeseen lisätään toista lääkettä, oireet voivat johtua toisesta lääkkeestä. Lue lisätyn lääkeaineen pakkausselosteesta mahdollisista oireista.


   Jos lopetat Natriumklorid Baxter -valmisteen käytön

   Lääkäri päättää infuusion annon keskeyttämisestä.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset

  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Yliherkkyysreaktioita (allergisia reaktioita) ja seuraavia haittavaikutuksia on ilmoitettu:

  • nokkosrokko (urtikaria), joka voi olla levinnyt koko kehoon tai joka ilmenee paikallisesti jossakin

   kehon osassa

  • ihottuma

  • kuume

  • vilunväristykset

  • kutina

  • matala verenpaine

  • vapina.


  Matala veren natriumpitoisuus, joka ilmenee sairaalassa annetun hoidon yhteydessä (hoitoperäinen hyponatremia) ja tähän liittyvä neurologinen häiriö (akuutti hyponatreeminen enkefalopatia).

  Hyponatremia voi aiheuttaa pysyvän aivovamman ja johtaa kuolemaan aivoturvotuksen vuoksi (ks.

  myös kohta 2 “Varoitukset ja varotoimet”).


  Haittavaikutukset, joita voi esiintyä antotavan vuoksi ovat:

  • ihon punoitus (eryteema)

  • nokkosrokko

  • juovikkuus

  • kuumotus.


   Muita vastaavien valmisteiden (muiden natriumia sisältävien liuosten) yhteydessä ilmoitettuja haittavaikutuksia:

   • normaalia suurempi veren natriumpitoisuus (hypernatremia).

   • normaalia pienempi veren natriumpitoisuus (hyponatremia).

   • veren happamoituminen yhdessä normaalia korkeamman veren kloriditason kanssa (hyperkloreeminen metabolinen asidoosi).

   • hengitysvaikeudet, kohonnut verenpaine tai hengityksen vaivalloisuus suurentuneen verimäärän (hypervolemia) vuoksi.

   • heikkous tai lihaskrampit kasvoissa, käsivarsissa tai jaloissa, yleensä kummallakin puolella kehoa. Kaksoisnäkö, heikentynyt näkö, sekavuus, puhevaikeudet, nielemisvaikeudet, väsymys, uneliaisuus tai heikentynyt vaste (aivosillan sentraalinen myelinolyysi/osmoottinen

    myelinolyysi).

    Jos liuokseen on lisätty lääkettä, myös kyseinen lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Nämä haittavaikutukset määräytyvät sen mukaan, mitä lääkettä on lisätty. Infuusio keskeytetään, jos haittavaikutuksia ilmenee.


    Haittavaikutuksista ilmoittaminen

    Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


    www-sivusto: www.fimea.fi

    Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

    PL 55

    00034 FIMEA


 5. Natriumklorid Baxter -valmisteen säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä alle 25 ºC.


  Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä, liuoksessa näkyy hiukkasia tai jos pakkaus on vahingoittunut.


  Natriumklorid Baxter -valmiste on käytettävä heti päällyspussin poistamisen jälkeen.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Natriumklorid Baxter sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Natriumklorid Baxter -valmiste on kirkas, väritön liuos, jossa ei ole näkyviä hiukkasia. Liuospussit ovat polyolefiinimuovia. Pussin päällä on suojaava päällyspussi.


Pakkauskoot:

- 12 x 1000 ml

- 6 x 1500 ml

- 140 x 1500 ml

- 6 x 2000 ml

- 140 x 2000 ml


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Natriumklorid Baxter -valmistetta voidaan käyttää dialysaattorin (kehonulkoisen kierron) esitäyttöön.

Myyntiluvan haltija Baxter Oy Tammasaarenkatu 1

00180 Helsinki


Valmistaja

Bieffe Medital Sp.A. Via Nuova Provinciale 1-23034 Grosotto Italia


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 3.12.2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille: Käyttö ja käsittely


Käyttöohje Avaaminen


Käyttämättömät lääkevalmisteet voi hävittää jätteiden mukana paikallisten määräysten mukaisesti.