Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Alprazolam Krka
alprazolam

HINNAT

0,5 mg depottabletti 20

Tukkukauppa: 1,27 €
Jälleenmyynti: 2,02 €
Korvaus: 0,00 €

1 mg depottabletti 20

Tukkukauppa: 2,28 €
Jälleenmyynti: 3,64 €
Korvaus: 0,00 €

2 mg depottabletti 20

Tukkukauppa: 4,02 €
Jälleenmyynti: 6,41 €
Korvaus: 0,00 €

0,5 mg depottabletti 100

Tukkukauppa: 5,07 €
Jälleenmyynti: 8,09 €
Korvaus: 0,00 €

1 mg depottabletti 100

Tukkukauppa: 9,14 €
Jälleenmyynti: 14,58 €
Korvaus: 0,00 €

2 mg depottabletti 100

Tukkukauppa: 16,10 €
Jälleenmyynti: 24,93 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Alprazolam Krka 0,5 mg depottabletit Alprazolam Krka 1 mg depottable tit Alprazolam Krka 2 mg depottable tit alpratsolaami


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

halua lopettaa hoitoa, olet ehkä tullut lääkkeestä henkisesti riippuvaiseksi. Jos riippuvuus on fyysistä, hoidon lopettamiseen liittyy vieroitusoireita (ks. kohta 3 ”Jos lopetat Alprazolam Krka

-tablettien oton”). Riippuvuusriski kasvaa annoksen suuretessa ja käytön jatkuessa sellaisilla

potilailla, jotka ovat väärinkäyttäneet alkoholia, muita päihteitä tai lääkkeitä, tai jos useita bentsodiatsepiineja käytetään samanaikaisesti. Riskien vähentämiseksi annoksen tulee olla mahdollisimman pieni ja hoidon keston mahdollisimman lyhyt. Noudata lääkärisi antamaa annosteluohjetta.


Väärinkäyttö

Lääkkeen väärinkäyttö on tämän lääkkeen tunnettu riski (ks. myös kohta 4 ”Mahdolliset haittavaikutukset”). Tämän lääkkeen väärinkäyttö voi johtaa yliannostukseen ja kuolemaan. Noudata aina lääkärisi antamaa annosteluohjetta. Tämä lääke voi kiinnostaa reseptilääkkeitä väärinkäyttäviä henkilöitä, joten se tulee säilyttää muiden ihmisten ulottumattomissa.


Vaikutus mielialaan

Alprazolam Krka –hoito voi lisätä hypomanian tai manian riskiä potilailla, jotka sairastavat masennusta. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi jos havaitset manian tai hypomanian oireita.


Alprazolam Krka –hoito voi lisätä riskiä ajatuksille vahingoittaa itseäsi tai jopa tehdä itsemurha, jos sinulla on todettu:

- masennus.

Kysy lääkäriltäsi neuvoa ennen Alprazolam Krka –hoidon aloittamista.


Jos hoito Alprazolam Krka –valmisteella on tarpeen ja jos olet masentunut tai jos sinulla on aiemmin ollut ajatuksia itsesi vahingoittamisesta tai itsemurhasta, lääkärisi seuraa sinua tarkasti. Jos sinulla on ajatuksia, että voisit vahingoittaa itseäsi tai tehdä itsemurhan, ota heti yhteyttä lääkäriin tai mene heti sairaalaan.


Jos olet menossa leikkaukseen

Kerro lääkärille, että otat Alprazolam Krka -tabletteja.


Lapset ja nuoret

Alpratsolaamin turvallisuutta ja tehoa alle 18-vuotiailla potilailla ei ole varmistettu. Tästä syystä alpratsolaamin käyttöä ei suositella tälle ikäryhmälle.


Muut lääkevalmisteet ja Alprazolam Krka

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.


Tietyt lääkkeet voivat aiheuttaa haittavaikutuksia, jos niitä otetaan yhtä aikaa alpratsolaamin kanssa. Toiset lääkkeet voivat yhtä aikaa alpratsolaamin kanssa otettuina vaikuttaa hoidon tehoon. Näissä tapauksissa lääkäri voi muuttaa lääkitystä tai annosta.

Näitä lääkkeitä ovat:

Lääkkeet, jotka tehostavat alpratsolaamin rauhoittavaa vaikutusta:


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Alprazolam Krka 0,5 mg: vihertävänkeltainen, pyöreä, jonkin verran kaksoiskupera. Alprazolam Krka 1 mg: valkoinen, pyöreä, jonkin verran kaksoiskupera.

Alprazolam Krka 2 mg: vaaleansininen, pyöreä, jonkin verran kaksoiskupera.


Pakkauskoot: 20, 30, 60, 100 ja 100 x 1 depottablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja:

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72, Tukholma, Ruotsi


Valmistaja:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia KRKA – FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Kroatia


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 12.4.2022


Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilla www.fimea.fi.