Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Risperidone Stada
risperidone

HINNAT

0,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 20

Tukkukauppa: 1,91 €
Jälleenmyynti: 3,05 €
Korvaus: 0,00 €

0,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 12,11 €
Jälleenmyynti: 19,00 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Risperidone STADA 0,5 mg kalvopäällysteinen table tti


risperidoni


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeenkäyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


Jos et ole varma koskeeko edellä mainittu sinua, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Risperidone Stada -valmistetta.


Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Risperidone Stada -valmistetta, jos


Jos et ole varma koskeeko jokin edellä mainituista sinua, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Risperidone Stada -valmisteen käyttöä.


Risperidone Stada voi aiheuttaa painonnousua. Merkittävä painonnousu voi vaikuttaa haitallisesti terveyteesi. Lääkärin tulisi säännöllisesti tarkistaa painosi.


Koska risperidonihoitoa saaneilla potilailla on havaittu hyvin harvoin infektioiden torjumiseen tarvittavien tietyntyyppisten veren valkosolujen vaarallista vähyyttä, lääkäri saattaa tutkia veresi valkosolumäärän.


Risperidonia käyttävillä potilailla on havaittu diabeteksen puhkeamista tai jo aiemmin puhjenneen diabeteksen pahenemista, joten lääkäri tarkistaa korkeisiin verensokeriarvoihin viittaavat oireet. Diabetesta jo ennestään sairastavien potilaiden verensokeriarvoja on seurattava säännöllisesti.


Silmän keskiosassa oleva musta alue (mustuainen eli pupilli) ei ehkä laajene riittävästi silmän mykiön samentuman (kaihin) vuoksi tehtävän leikkauksen aikana. Myös silmän värillinen osa (värikalvo eli iiris) saattaa muuttua leikkauksen aikana veltoksi, mikä saattaa aiheuttaa silmävaurion. Jos sinulle suunnitellaan silmäleikkausta, kerro silmälääkärille, että käytät tätä lääkettä.


Iäkkäät dementiapotilaat

Iäkkäillä dementiapotilailla on lisääntynyt aivohalvauksen riski. Älä käytä risperidonia, jos sinulla on aivohalvauksen aiheuttama dementia.

Risperidonihoidon aikana sinun on käytävä usein lääkärin vastaanotolla.


Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee äkillinen mielentilan muutos, tai äkillistä kasvojen, käsien tai jalkojen erityisesti toispuoleista heikkoutta tai puutumista, tai puheen epäselvyyttä, vaikka oireet kestäisivätkin vain lyhyen aikaa. Oireet voivat liittyä aivohalvaukseen.


Lapset ja nuoret

Ennen käytöshäiriöisten lasten ja nuorten hoidon aloittamista, mahdolliset muut aggression syyt tulee sulkea pois.


Jos risperidonihoidon aikana ilmenee väsymystä, lääkkeenannon ajankohdan muuttaminen saattaa vähentää keskittymisvaikeuksia.


Sinun tai lapsesi paino voidaan tarkistaa ennen hoidon aloittamista ja sitä voidaan seurata säännöllisesti hoidon aikana.


Muut lääkevalmisteet ja Risperidone Stada

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


On erityisen tärkeää keskustella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:


Jos et ole varma koskeeko jokin edellä mainituista sinua, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Risperidone Stada -valmisteen käyttöä.


Risperidone Stada ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Voit ottaa tämän lääkkeen joko ruoan kanssa tai erikseen. Alkoholin käyttöä tulee välttää Risperidone Stada -hoidon aikana.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys


Ajaminen ja koneidenkäyttö

Risperidone Stada saattaa aiheuttaa huimausta, väsymystä ja näköhaittoja. Keskustele lääkärin kanssa siitä, voitko ajaa autoa ja käyttää koneita Risperidone Stada -hoidon aikana.


Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


Risperidone Stada sisältää laktoosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


Risperidone Stada sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.


 1. Mite n Risperidone Stada -valmistetta käytetään


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Lääkärisi kertoo sinulle sopivan Risperidone Stada -annoksen ja kuinka kauan hoitoa jatketaan. Tämä riippuu voinnistasi ja vaihtelee ihmisten välillä. Kohdassa ’Suositeltu annostus” kerrotaan, kuinka paljon lääkettä tulee ottaa.


  Suosite ltu annostus:


  Skitsofrenian hoito


  Aikuiset

  • Aloitusannos on yleensä 2 mg vuorokaudessa. Annosta voidaan nostaa 4 mg:aan seuraavana päivänä.

  • Lääkäri voi tämän jälkeen muuttaa annostasi riippuen hoidon vaikutuksesta sinuun.

  • Suurin osa potilaista voi paremmin, kun vuorokausiannos on 4–6 mg.

  • Tämä päivittäinen kokonaisannos voidaan jakaa kerran tai kahdesti päivässä otettavaksi.

   Lääkäri kertoo sinulle, mikä annostus sopii sinulle parhaiten.


   Iäkkäät potilaat

  • Aloitusannos on yleensä 0,5 mg kahdesti vuorokaudessa.

  • Lääkäri voi nostaa lääkeannostasi asteittain 1 mg:aan tai 2 mg:aan kahdesti vuorokaudessa.

  • Lääkäri kertoo sinulle, mikä annostus sopii sinulle parhaiten.


   Käyttö lapsille ja nuorille

  • Risperidone Stada -valmistetta ei pidä käyttää lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille skitsofrenian

  hoitoon.


  Manian hoito


  Aikuiset

  • Aloitusannos on yleensä 2 mg kerran vuorokaudessa.

  • Lääkäri voi nostaa lääkeannostasi asteittain riippuen siitä, miten hoito vaikuttaa sinuun.

  • Suurin osa potilaista voi paremmin, kun vuorokausiannos on 1–6 mg kerran päivässä.


   Iäkkäät potilaat

  • Aloitusannos on yleensä 0,5 mg kahdesti vuorokaudessa.

  • Lääkäri voi nostaa lääkeannostasi asteittain 1 mg:aan tai 2 mg:aan kahdesti vuorokaudessa riippuen siitä, miten hoito vaikuttaa sinuun.


   Käyttö lapsille ja nuorille

  • Risperidone Stada -valmistetta ei pidä käyttää lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvän manian hoitoon.


   Pitkäkestoistenaggressioidenhoito potilailla, joilla on Alzheimerintaudista johtuva dementia


   Aikuiset (mukaan lukien iäkkäät potilaat)

  • Aloitusannos on yleensä 0,25 mg kahdesti vuorokaudessa.

  • Lääkäri voi nostaa lääkeannostasi asteittain riippuen siitä, miten hoito vaikuttaa sinuun.

  • Suurin osa potilaista voi paremmin, kun vuorokausiannos on 0,5 mg kahdesti vuorokaudessa.

   Jotkut potilaat saattavat tarvita 1 mg kahdesti vuorokaudessa.

  • Alzheimerin taudista johtuvaa dementiaa sairastavia saa hoitaa risperidonilla korkeintaan 6 viikkoa.


   Lasten ja nuorten käytöshäiriöidenhoito

   Annoksen suuruus riippuu lapsesi painosta: Alle 50 kg painoiset lapset

  • Aloitusannos on yleensä 0,25 mg kerran vuorokaudessa.

  • Annosta voidaan nostaa asteittain 0,25 mg:n lisäyksinä vuorokaudessa joka toinen päivä.

  • Ylläpitoannos on yleensä 0,25–0,75 mg kerran vuorokaudessa.


   50 kg tai enemmän painavat lapset

  • Aloitusannos on yleensä 0,5 mg kerran vuorokaudessa.

  • Annosta voidaan nostaa asteittain 0,5 mg lisäyksinä vuorokaudessa joka toinen päivä.

  • Ylläpitoannos on yleensä 0,5–1,5 mg kerran vuorokaudessa. Käytöshäiriöitä sairastavia saa hoitaa risperidonilla korkeintaan 6 viikkoa.

  Risperidone Stada -valmistetta ei pidä käyttää alle 5-vuotiaille lapsille käytöshäiriöiden hoitoon.


  Potilaat joilla on munuaisen tai maksan vajaatoiminta

  Hoidettavasta sairaudesta riippumatta, aloitusannos ja sitä seuraavat annokset tulee aina puolittaa. Näillä potilailla annoksen nostaminen tulee toteuttaa hitaammin.


  Risperidonin käytössä tulee noudattaa varovaisuutta tässä potilasryhmässä.


  Antotapa

  Νiele tabletit veden kanssa.


  Tabletit, joissa on jakouurre, voidaan jakaa yhtä suuriin annoksiin. Murra tabletit asettamalla molemmat peukalot ja etusormet jakouurteen kohdalle.

  Jos otat enemmän Risperidone Stada -valmistetta kuin sinun pitäisi

  • Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

  • Jos olet saanut enemmän Risperidone Stada -valmistetta kuin sinun pitäisi, sinulle voi ilmaantua seuraavia oireita: uneliaisuus, väsymys, poikkeavia kehon liikkeitä, vaikeuksia seistä tai kävellä, alhaisesta verenpaineesta johtuvaa huimausta, ja poikkeava sydämen syke tai kouristuskohtaus.


   Jos unohdat ottaa Risperidone Stada -valmiste tta

  • Jos unohdat ottaa Risperidone Stada -annoksen, ota se heti kun huomaat unohduksen. Jos kuitenkin seuraavan annoksen ottamisen ajankohta on lähellä, jätä unohtamasi annos väliin ja jatka tavanomaiseen tapaan. Jos unohdat kaksi tai useamman annoksen, ota yhteys lääkäriisi.

  • Älä ota kaksinkertaista annosta (kahta annosta samaan aikaan) korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


   Jos lopetat Risperidone Stada -valmisteen käytön

   Lääkkeenottamista ei tule lopettaa muutoin kuin lääkärin määräyksestä, koska oireesi voivat palata. Jos lääkärisi päättää, että sinun tulisi lopettaa tämän lääkkeen käyttö, annostasi voidaan pienentää asteittain muutaman päivän kuluessa.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Ota he ti yhte yttä lääkäriin, jos:

  • sinulla on veritulppa erityisesti jalkojen laskimoissa (oireita ovat jalan turvotus, kipu ja punoitus), joka saattaa kulkeutua verisuonia pitkin keuhkoihin, joissa se aiheuttaa rintakipua ja hengitysvaikeuksia. Jos havaitset jotain näistä oireista, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

  • sinulla on dementia ja sinulla ilmenee äkillinen mielentilan muutos, tai äkillistä kasvojen, käsivarsien tai jalkojen erityisesti toispuoleista heikkoutta tai puutumista, tai puheen epäselvyyttä, vaikka oireet kestäisivätkin vain lyhyen aikaa. Oireet voivat liittyä aivohalvaukseen.

  • sinulla on kuumetta, lihasjäykkyyttä, hikoilua tai tajunnantason alenemista (maligniksi neuroleptioireyhtymäksi kutsuttu sairaus). Saatat tarvita välitöntä lääkärinhoitoa.

  • olet mies ja sinulla on pitkittynyt tai kivulias erektio. Tätä tilaa kutsutaan priapismiksi. Saatat

   tarvita välitöntä lääkärinhoitoa.

  • sinulla on kielen, suun tai kasvojen rytmisiä pakkoliikkeitä. Risperidone Stada -hoito saattaa olla tarpeen lopettaa.

  • sinulle ilmaantuu vaikea allerginen reaktio, jonka oireita ovat kuume, suun, kasvojen, huulten tai kielen turpoaminen, hengenahdistus, kutina, ihottuma tai verenpaineen lasku.


   Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä:


   Hyvin yleiset (yli 1 potilaalla kymmenestä):

  • nukahtamis- ja univaikeudet

  • parkinsonismi. Tämän sairauden oireita voivat olla: hitaat tai heikentyneet liikkeet, jäykkyyden tai lihasten kireyden tunne (ja siitä aiheutuva liikkeiden nykivyys) ja toisinaan tunne liikkeen pysähtymisestä, minkä jälkeen liike taas jatkuu. Muita parkinsonismin oireita ovat hidas, laahustava kävely, lepovapina, lisääntynyt syljeneritys ja/tai kuolaaminen sekä kasvojen ilmeettömyys.

  • väsymyksen tunne tai vireystilan heikkeneminen

  • päänsärky.


   Yleiset (yli 1 potilaalla sadasta):

  • keuhkokuume, infektio rintakehässä (keuhkoputkitulehdus), vilustumisoireet, sivuontelotulehdus, virtsatieinfektio, korvatulehdus, flunssaisuuden tunne

  • suurentunut prolaktiiniksi kutsutun hormonin pitoisuus (saattaa aiheuttaa oireita tai olla oireetonta), mikä voidaan todeta verikokeen avulla. Suurten prolaktiinipitoisuuksien oireita saattavat olla miesten rintojen turpoaminen, vaikeudet saada ja ylläpitää erektiota tai muut sukupuolitoimintojen häiriöt. Naisille saattaa aiheutua epämukavia tuntemuksia rinnoissa, maidonvuotoa rinnoista, kuukautisten poisjäämistä tai muita kuukautiskierron häiriöitä.

  • painonnousu, lisääntynyt ruokahalu, vähentynyt ruokahalu

  • unihäiriöt, ärtyisyys, masennus, ahdistuneisuus, levottomuus

  • dystonia: tämä on tila, johon liittyy lihasten hidasta tai pitkäkestoista tahatonta supistelua.

   Dystoniaa esiintyy usein kasvojen lihaksissa mm. silmien, suun, kielen tai leukojen poikkeavina liikkeinä, mutta tällaista saattaa esiintyä missä tahansa kehonosassa (ja saattaa aiheuttaa asennon poikkeavuuksia).

  • huimaus

  • pakkoliikkeet: tähän tilaan liittyy tahattomia lihasten liikkeitä, jotka voivat olla toistuvia, spastisia tai vääntelehtiviä liikkeitä tai nykäyksiä

  • vapina

  • näön sumeneminen, silmätulehdus tai sidekalvotulehdus

  • nopea sydämen syke, korkea verenpaine, hengenahdistus

  • kurkkukipu, yskä, nenäverenvuoto, nenän tukkoisuus

  • vatsakipu, epämukava tunne vatsassa, oksentelu, pahoinvointi, ummetus, ripuli, ruoansulatusvaivat, suun kuivuminen, hammaskipu

  • ihottuma, ihon punoitus

  • lihasspasmit, luu- tai lihassärky, selkäkipu, nivelkipu

  • virtsankarkailu (virtsanpidätyskyvyttömyys)

  • kehon, käsivarsien tai jalkojen turpoaminen, kuume, rintakipu, heikotus, väsymys, kipu

  • kaatumiset.


   Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla sadasta):

  • hengitystieinfektio, virtsarakkotulehdus, silmätulehdus, risatulehdus, kynsien sieni-infektio, ihoinfektio, jollekin ihon tai kehon alueelle rajoittuva infektio, virusinfektio, punkkien aiheuttama ihotulehdus

  • infektioiden torjumiseen osallistuvien tietyntyyppisten veren valkosolujen vähentynyt määrä, veren valkosolujen määrän väheneminen, verihiutaleiden määrän väheneminen (verisoluja, jotka tyrehdyttävät verenvuotoa), anemia, veren punasolumäärän lasku, veren eosinofiilimäärän lisääntyminen (eosinofiilit ovat tietyntyyppisiä veren valkosoluja)

  • allerginen reaktio

  • diabeteksen puhkeaminen tai paheneminen, korkea verensokeripitoisuus, liiallinen veden juominen

  • painon lasku, ruokahaluttomuus ja siitä johtuva aliravitsemus ja alipainoisuus

  • suurentunut veren kolesterolipitoisuus

  • kohonnut mieliala (mania), sekavuus, vähentynyt seksuaalinen halukkuus, hermostuneisuus, painajaiset

  • tardiivi dyskinesia (kasvojen, kielen tai muiden kehonosien hallitsemattomat nykivät tai nytkähtelevät liikkeet). Kerro heti lääkärille, jos sinulle ilmaantuu kielen, suun ja kasvojen rytmisiä pakkoliikkeitä. Risperidone Stada -hoito saattaa olla tarpeen lopettaa.

  • verenvirtauksen äkillinen väheneminen aivoissa (aivohalvaus tai aivoverenkiertohäiriö)

  • reagoimattomuus ärsykkeisiin, tajunnanmenetys, matala tajunnantaso

  • kouristuskohtaukset, pyörtyminen

  • tarve liikuttaa joitakin kehonosia, tasapainohäiriöt, koordinaation poikkeavuudet, huimaus seisomaan noustaessa, keskittymiskyvyn häiriöt, puhevaikeudet, makuaistin katoaminen tai poikkeavuudet, ihon heikentynyt kipu- ja kosketusherkkyys, ihon kihelmöinnin, pistelyn tai puutumisen tunne

  • silmien valoyliherkkyys, kuivat silmät, lisääntynyt kyynelnesteen eritys, silmien punoitus

  • pyörimisen tunne (kiertohuimaus), korvien soiminen, korvakipu

  • eteisvärinä (sydämen rytmihäiriö), sydämen ylä- ja alaosan välinen johtumiskatkos, poikkeavuudet sydämen sähköisessä johtuvuudessa, sydämen QT-ajan piteneminen, hidas sydämen syke, sydänsähkökäyrän (elektrokardiogrammin eli EKG:n) poikkeavuudet, lepatuksen tai jyskytyksen tunne rintakehässä (sydämentykytys)

  • matala verenpaine, matala verenpaine seisomaan noustaessa (minkä vuoksi joillakin Risperidone Stada -hoitoa saavilla potilailla saattaa esiintyä heikotusta tai huimausta tai he saattavat pyörtyä noustessaan nopeasti seisomaan tai istumaan), punastelu

  • ruoan henkeen vetämisestä aiheutuva keuhkokuume, keuhkojen verentungos, hengitysteiden

   verentungos, hengityksen karkeus, hengityksen vinkuminen, äänen häiriöt, hengitysteiden häiriöt

  • maha- tai suolistotulehdus, ulosteenpidätyskyvyttömyys, erittäin kovat ulosteet, nielemisvaikeudet, runsaat ilmavaivat

  • nokkosihottuma, kutina, hiustenlähtö, ihon paksuuntuminen, ekseema, kuiva iho, ihon värimuutos, akne, ihon tai päänahan kutina ja hilseily, ihon häiriöt, ihon vamma

  • suurentunut veren kreatiinikinaasipitoisuus (kreatiinikinaasi on entsyymi, jota vapautuu

   toisinaan lihaskudoksen hajoamisen yhteydessä)

  • asennon poikkeavuudet, niveljäykkyys, nivelten turpoaminen, lihasheikkous, niskakipu

  • tiheä virtsaamistarve, virtsaamiskyvyttömyys, kipu virtsaamisen yhteydessä

  • erektiohäiriö, ejakulaatiohäiriö

  • kuukautisten loppuminen, kuukautisten poisjääminen tai muut kuukautiskierron häiriöt (naisilla)

  • rintojen kehittyminen miehille, maidonvuoto rinnoista, seksuaalitoimintojen häiriöt, rintarauhaskipu, epämukavat tuntemukset rinnoissa, emätinerite

  • kasvojen, suun, silmien tai huulten turpoaminen

  • vilunväristykset, kehon lämpötilan nousu

  • kävelytavan muutokset

  • janoisuuden tunne, sairauden tunne, epämukavat tuntemukset rintakehässä, ärtyisyyden tunne, epämukava olo

  • suurentunut veren transaminaasipitoisuus, suurentunut veren GGT-pitoisuus (gammaglutamyylitransferaasiksi kutsuttu maksaentsyymi), suurentunut veren maksaentsyymipitoisuus

  • toimenpiteeseen liittyvä kipu.


   Harvinaiset (alle 1 potilaalla tuhanne sta):

  • infektio

  • virtsan määrää säätelevän hormonin poikkeava erittyminen

  • sokeria virtsassa, pieni verensokeripitoisuus, suuri veren triglyseridipitoisuus (rasvapitoisuus)

  • tunteiden puuttuminen, orgasmikyvyttömyys

  • maligni neuroleptioireyhtymä (sekavuus, tajunnantason aleneminen tai tajuttomuus, korkea kuume ja vaikea-asteinen lihasjäykkyys)

  • aivoverisuoniston häiriöt

  • hoitamattoman diabeteksen aiheuttama kooma

  • pään vapina

  • glaukooma (kohonnut silmänsisäinen paine), silmien liikevaikeudet, silmien pyöritys, silmäluomen reunojen karstoittuminen

  • silmiin liittyvät ongelmat kaihileikkauksen yhteydessä. Jos käytät Risperidone Stada - valmistetta tai olet aiemmin käyttänyt sitä, IFIS-oireyhtymäksi kutsutun tilan kehittyminen kaihileikkauksen aikana on mahdollista. Jos sinulle on tehtävä kaihileikkaus, kerro silmälääkärille, että käytät tai olet käyttänyt tätä lääkettä.

  • infektioiden torjumiseen tarvittavien tietyntyyppisten veren valkosolujen vaarallinen vähyys

  • vaikea-asteinen allerginen reaktio, jolle tyypillisiä oireita ovat kuume, suun, kasvojen, huulten tai kielen turpoaminen, hengenahdistus, kutina, ihottuma ja toisinaan verenpaineen lasku

  • vaarallisen runsas veden juominen

  • sydämen rytmihäiriöt

  • veritulppa jalassa, keuhkoveritulppa

  • unenaikaiset hengitysvaikeudet (uniapnea), nopea, pinnallinen hengitys

  • haimatulehdus, suolitukos

  • kielen turpoaminen, huulten halkeilu, lääkeaineihottuma

  • hilse

  • lihasten vaurioituminen ja lihaskipu (rabdomyolyysi)

  • kuukautisten viivästyminen, rintarauhasten suureneminen, rintojen suureneminen, erite rinnoista

  • suurentunut veren insuliinipitoisuus (insuliini on verensokeripitoisuutta säätelevä hormoni)

  • priapismi (pitkittynyt erektio, joka saattaa vaatia kirurgista hoitoa)

  • ihon kovettuminen

  • alentunut ruumiinlämpö, käsivarsien ja jalkojen kylmyys

  • lääkkeen käytön lopettamiseen liittyvät vieroitusoireet

  • ihon ja silmien keltaisuus.


   Hyvin harvinaiset (alle 1 potilaalla kymmenestätuhannesta):

  • hoitamattomaan diabetekseen liittyvät henkeä uhkaavat komplikaatiot.

  • vakava allerginen reaktio, johon liittyy mahdollisesti kurkkuun kohdistuvaa ja hengitysvaikeuksia aiheuttavaa turpoamista

  • suoliston lihasten liikkeiden puuttuminen, mistä aiheutuu suolitukos.


   Seuraava haittavaikutus on havaittu toisen, hyvin risperidonin kaltaisen, paliperidoniksi kutsutun lääkkeen käytön yhteydessä, joten sitä voidaan odottaa esiintyvän myös Risperidone Stada -tablettien käytön yhteydessä: nopea sydämen syke seisomaan noustaessa.


   Muut haittavaikutukset lapsilla ja nuorilla

   Lapsilla esiintyvät haittavaikutukset ovat oletettavasti samankaltaisia kuin aikuisilla. Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu useammin lapsilla ja nuorilla (5–17-vuotiailla) kuin aikuisilla: unisuuden tunne tai vireyden heikkeneminen, uupuneisuus (väsymys), päänsärky,

   lisääntynyt ruokahalu, oksentelu, vilustumisoireet, nenän tukkoisuus, vatsakipu, huimaus, yskä, kuume, vapina (tärinä), ripuli ja virtsankarkailu (virtsan pidätyskyvyttömyys).


   Haittavaikutuks ista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 3. Risperidone Stadan säilyttäminen

  Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä alle 30 °C.

  Pidä läpipainopakkaus ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. Säilytä alkuperäistablettipurkissa. Herkkä valolle.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessamainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa

Mitä Risperidone Stada sisältää


Lääkevalmisteenkuvaus ja pakkauskoko

Ruskeanpunainen, pitkulainen kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre ja kaiverrus “R” ja toisella puolella kaiverrus “0.5”.


Pakkaukset

Risperidone Stada 0,5 mg kalvopäällysteiset tabletit on pakattu läpipainopakkauksiin, joissa on 6, 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 (5 × 20) tablettia tai 6x1, 10x1, 20x1, 28x1, 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 100x1

tablettia perforoiduissa yksittäispakatuissa läpipainopakkauksissa. Risperidone Stada 0,5 mg kalvopäällysteiset tabletit on pakattu myös muovisiin tablettipurkkeihin, joissa on 50, 100 tai 250 tablettia.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvanhaltija:

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel

Saksa


Valmistaja:

STADA Arzneimittel AG Stadastraße 2 – 18 D-61118 Bad Vilbel

Saksa


Centrafarm Services. B.V. Nieuwe Donk 9 NL-4871 AC Etten Leur

Alankomaat


LAMP S. PROSPERO S.P.A. Via Giorgi 27

41100 Modena (MO) Italia


Myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja

STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike PL 1310

00101 Helsinki


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.6.2021