Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Triesence
triamcinolone


Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Triesence 40 mg/ml injektioneste, suspensio

Triamsinoloniasetonidi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin sinulle annetaan Triesence -valmistetta, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Triesence on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Triesenceä

 3. Miten Triesenceä käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Triesencen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Triesence on ja mihin sitä käytetään


  Triesence on suspensio, jonka avulla silmän sisäiset rakenteet tulevat näkyvämmiksi silmäleikkauksen aikana. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain diagnostiseen käyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu minkään sairauden hoitoon.


  Triamsinoloniasetonidi, jota Triesence sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Triesenceä Älä käytä Triesenceä

  - jos olet allerginen (yliherkkä) triamsinolonille tai Triesencen jollekin muulle aineelle.

  Kerro lääkärille, jos tämä mielestäsi saattaa koskea sinua.

  • jos sinulla on aktiivinen herpes simplex -infektio silmässä.


   Varoitukset ja varotoimet

   Keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin otat Triesenceä

  • jos olet aiemmin saanut reaktion triamsinolonista. Lääkäri voi harkita sinulle jotakin toista vaihtoehtoa.

  • jos silmänpaineesi on kohonnut

  • jos sairastat diabetestä. Käänny tällöin lääkärin puoleen. Kortikosteroidien aiheuttaman silmänpaineen nousun ja/tai kaihin muodostumisen (silmän normaalin mykiön etenevä utuisuus) riski on suurempi diabetespotilailla.

  • jos sinulla on ollut äskettäin tai on parhaillaan infektio silmässä.


  Jos yllä oleva koskee sinua tai jos olet epävarma, kerro siitä lääkärille ennen kuin sinulle annetaan Triesenceä. Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.


  Lapset ja nuoret

  Älä anna tätä lääkettä alle 18 vuoden ikäisille lapsille koska sen tehoa ja turvallisuutta tässä potilasryhmässä ei ole varmistettu.


  Muut lääkevalmisteet ja Triesence

  Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.


  Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky

  Kerro lääkärille, jos olet raskaana tai jos suunnittelet raskautta. Triesence-valmisteen käytöstä raskaana olevilla naisilla on hyvin vähän tietoa. Lääkäri arvioi tarkoin tilaasi ja puntaroi Triesence-valmisteen käytön vaarat hyötyihin nähden.


  Kerro lääkärille, jos imetät. Triesence 40 mg/ml injektionesteen turvallisuutta ja tehoa imettävillä naisilla ei ole osoitettu.


  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Silmäleikkaus voi väliaikaisesti vaikuttaa näkökykyysi sekä ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Älä aja tai käytä koneita ennen kuin näkösi on palautunut normaaliksi.


  Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


 3. Miten Triesenceä käytetään


  Lääkäri antaa Triesence-valmisteen. Lääkäri saattaa muuttaa annosta kuntosi mukaan.


  Tavallinen annos on 1–4 mg lääkevalmistetta injektiona silmääsi leikkauksen aikana. Triesence poistetaan silmästä leikkauksen aikana.


  Jos sinulla on kysymyksiä Triesence-valmisteen käytöstä, käänny lääkärin puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukse t


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Seuraavia haittavaikutuksia on havaittu Triesence-valmistetta koskevissa kliinisissä tutkimuksissa.


  Melko harvinaiset

  (voivat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä sadasta) Silmään kohdistuvat vaikutukset: Kohonnut silmänpaine. Seuraavia haittavaikutuksia on myös havaittu käytön aikana:

  Tuntemattomat

  (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviointiin)


  Silmään kohdistuvat vaikutukset: tulehdus tai kipu sekä siihen mahdollisesti liittyvä infektio silmässä, huonontunut näkö, näön hämärtyminen.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

  Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit

  auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  FI-00034 Fimea


 5. Triesencen säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Lääkäri tai sairaanhoitaja tietää, kuinka Triesence-valmistetta säilytetään.

  Älä käytä etiketissä ja ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytys olos uhte e t Ei saa jäätyä.

  Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.


  Älä käytä Triesenceä, jos injektiopullo on rikkoutunut tai muutoin vahingoittunut.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Triesence sisältää

Vaikuttava aine on triamsinoloniasetonidi. Yksi ml injektionestettä sisältää 40 mg triamsinoloniasetonidia. Muut aineet ovat natriumkloridi, karmelloosinatrium, polysorbaatti 80, kaliumkloridi, kalsiumkloridi (dihydraatti), magnesiumkloridi (heksahydraatti), natriumasetaatti (trihydraatti), natriumsitraatti, injektionesteisiin käytettävä vesi. Natriumhydroksidia ja suolahappoa käytetään pH:n säätämiseksi arvoon 6,2–7,9.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko


Tämä lääkevalmiste on valkoinen injektioneste, suspensio. Pakkauksessa on yksi injektiopullo, joka sisältää 1 ml:n injektionestettä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


Myyntiluvan haltija Novartis Finland Oy Metsänneidonkuja 10 FI-02130 Espoo


Valmistaja

S.A. Alcon-Couvreur N.V. Rijksweg 14, B – 2870 Puurs Belgia

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa kauppanimellä: Triesence 40 mg/ml injektioneste, suspensio:

Belgia

Tanska Suomi Ranska Saksa Kreikka Italia Luxemburg Norja Portugali Espanja Ruotsi


Vistrec 40 mg/ml injektioneste, suspensio: Alankomaat


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 23.06.2017