Kotisivun Kotisivun

Dexmedetomidine B. Braun
dexmedetomidine

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Dexmedetomidine B. Braun 100 mikrogrammaa/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varte n

deksmedetomidiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin sinulle anne taan tätä lääke ttä, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Infuusiokonsentraatti, liuosta varten (steriili konsentraatti). Konsentraatti on kirkas, väritön liuos.

Pakkaukset

Väritön 2, 4 tai 10 ml:n lasiampulli


Pakkauskoot

5 x 2 ml, 10 x 2 ml, 25 x 2 ml ampullia

4 x 4 ml, 10 x 4 ml ampullia

4 x 10 ml, 10 x 10 ml ampullia


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Straße 1 Postiosoite:

34212 Melsungen, Saksa 34209 Melsungen, Saksa


Valmistaja

B. Braun Medical, S.A.

Ronda de los Olivares, Parcela 11, Polígono Industrial Los Olivares 23009 Jaén

Espanja


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


B. Braun Medical Oy Karvaamokuja 2b 00380 Helsinki


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.01.2022.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se uraavat tie dot on tarkoite ttu vain te rveydenhuollon ammattilais ille :


Dexmedetomidine B. Braun infuusiokonsentraatti, liuosta varten


Antotapa

Dexmedetomidine B. Braun -valmistetta saavat antaa vain tehohoitopotilaiden hoitoon tai leikkauspotilaiden anestesiaan perehtyneet terveydenhuollon ammattilaiset. Se on annettava laimennettuna infuusiona laskimoon infuusiolaitte istolla.


Liuoksen valmistus

Dexmedetomidine B. Braun voidaan laimentaa tarvittavaan pitoisuuteen (joko 4 mikrogrammaa/ml tai 8 mikrogrammaa/ml) ennen annostelua 50 mg/ml (5 %) glukoosiliuoksella, Ringerin liuoksella tai

9 mg/ml (0,9 %) NaCl-liuoksella. Ks. alla oleva taulukko, jossa ilmoitetaan infuusion valmistamiseen tarvittavat tilavuudet.


Jos tarvittava pitoisuus on 4 mikrogrammaa/ml:


Dexmedetomidine B. Braun infuusiokonsentraatin (liuosta varten) määrä

Laimennusliuoksen määrä

Infuusion kokonaismäärä

2 ml

48 ml

50 ml

4 ml

96 ml

100 ml

10 ml

240 ml

250 ml

20 ml

480 ml

500 ml


Jos tarvittava pitoisuus on 8 mikrogrammaa/ml:


Dexmedetomidine B. Braun infuusiokonsentraatin (liuosta varten) määrä

Laimennusliuoksen määrä

Infuusion kokonaismäärä

4 ml

46 ml

50 ml

8 ml

92 ml

100 ml

20 ml

230 ml

250 ml

40 ml

460 ml

500 ml


Liuosta pitää ravistaa varovasti, jotta se sekoittuu hyvin.


Ennen antoa valmiste pitää tarkastaa silmämääräisesti ja varmistaa, että se on kirkasta ja väritöntä. Jos hiukkasia havaitaan, valmistetta ei pidä käyttää.


Dexmedetomidine B. Braun -valmisteen on osoitettu olevan yhteensopiva seuraavien laskimoon annettavien nesteiden ja lääkevalmisteiden kanssa:


Ringerin laktaattiliuos, 5 % glukoosiliuos, 9 mg/ml (0,9 %) NaCl-injektioliuos, tiopentaalinatrium, etomidaatti, vekuronibromidi, pankuronibromidi, suksinyylikoliini, atrakuuribesylaatti, mivakuurikloridi, rokuronibromidi, glykopyrrolaattibromidi, fenyyliefriinihydrokloridi, atropiinisulfaatti, dopamiini, noradrenaliini, dobutamiini, midatsolaami, morfiinisulfaatti, fentanyylisitraatti ja plasmankorvike.


Yhteensopivuustutkimukset ovat osoittaneet, että deksmedetomidiini saattaa adsorboitua joihinkin luonnonkumityyppeihin. Vaikka deksmedetomidiini annostellaan vasteen mukaan, on suositeltavaa käyttää välineitä, joiden kumitiivisteet ovat synteettistä kumia tai päällystettyä luonnonkumia.


Kestoaika laimennuksen jälkeen

Älä säilytä kylmässä.

Valmisteen on osoitettu säilyvän kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiilina 48 tunnin ajan 25 °C:ssa. Mikrobiologise lta kannalta valmiste pitää käyttää välittömästi, ellei avaustavalla voida sulkea pois mikrobiologisen kontaminaation riskiä. Jos valmistetta ei käytetä välittömästi, käytönaikainen säilytysaika ja säilytysolosuhteet ovat käyttäjän vastuulla.