Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Furesis
furosemide

HINNAT

20 mg tabletti 30

Tukkukauppa: 1,00 €
Jälleenmyynti: 1,60 €
Korvaus: 0,00 €

40 mg tabletti 30

Tukkukauppa: 1,80 €
Jälleenmyynti: 2,87 €
Korvaus: 0,00 €

20 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 2,77 €
Jälleenmyynti: 4,42 €
Korvaus: 0,00 €

40 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 5,24 €
Jälleenmyynti: 8,36 €
Korvaus: 0,00 €

500 mg tabletti 20

Tukkukauppa: 8,96 €
Jälleenmyynti: 14,29 €
Korvaus: 0,00 €

40 mg tabletti 500

Tukkukauppa: 24,42 €
Jälleenmyynti: 37,28 €
Korvaus: 0,00 €

500 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 42,86 €
Jälleenmyynti: 64,66 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Furesis 500 mg tabletit

furosemidi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Furesis on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Furesis-tabletteja

 3. Miten Furesis-tabletteja otetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Furesis-tablettien säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Furesis on ja mihin sitä käytetään


  Furesis-tablettien sisältämä furosemidi on nesteenpoistolääke. Se lisää virtsaneritystä, minkä ansiosta elimistön nestemäärä vähenee ja turvotukset poistuvat.


  Furesis-tabletteja käytetään tilanteissa, joissa tarvitaan voimakasta diureettihoitoa, kuten munuaisten vajaatoiminnassa ja vaikeassa sydämen vajaatoiminnassa.


  Furesis-tabletteja saa käyttää ainoastaan sairaaloissa sekä sairaalasta määrättynä jatkohoitona ja erikoislääkärin valvomassa jatkohoidossa.


  Furosemidia, jota Furesis sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Furesis-tabletteja


  Furesis-tabletteja eivät saa ottaa potilaat, joilla on normaali munuaistoiminta.


  Älä ota Furesis-tabletteja

  • jos olet allerginen furosemidille, sulfonamideille (ns. sulfa-antibiootit), sulfonyyliureoille (sokeritaudin hoidossa käytettäviä suun kautta nautittavia lääkkeitä, kuten glibenglamidi, glipitsidi tai glimepiridi) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

  • jos sinulla on todettu normaali munuaistoiminta

  • jos sairastat vaikeaa maksan vajaatoimintaa, johon liittyy ajoittain maksakooma (maksan toimimattomuuden aiheuttama tajuttomuus)

  • jos sinulla on todettu jokin elimistön neste- tai suolatasapainon häiriö, kuten kuivuminen ja

   natriumin tai kaliumin vajaus

  • jos virtsaaminen estyy tai loppuu tuntemattomasta syystä.


   Varoitukset ja varotoimet

   Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Furesis-tabletteja

  • jos sairastat sydämen, munuaisten tai maksan vajaatoimintaa tai sokeritautia, jolloin lääkäri suunnittelee sinulle tarpeelliset verinäytteisiin perustuvat laboratorioseurannat furosemidin turvallisen käytön varmistamiseksi

  • jos sairastat tai olet sairastanut kihtiä

  • jos sairastat eturauhasen liikakasvua tai kärsit virtsankarkailusta

  • jos olet menossa leikkaukseen, joka suoritetaan nukutuksessa (yleisanestesiassa)

  • jos korvasi alkavat soida tai kuulosi heikkenee hoidon aikana

  • jos olet iäkäs, jos käytät jotakin muuta lääkitystä, joka voi alentaa verenpainetta, tai jos sinulla on jokin muu sairaus tai vaiva, johon liittyy verenpaineen alenemisen riski.


   Muut lääkevalmisteet ja Furesis-tabletit

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät,olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita.


   Joidenkin lääkkeiden tai Furesis-tablettien teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

  • kolestipoli ja kolestyramiini (kolesterolilääkkeitä), jotka tulisi ottaa mieluiten yli 4 tuntia

   myöhemmin kuin Furesis-tabletit

  • probenesidi (kihtilääke)

  • litium, koska veren litiumpitoisuudet voivat kohota yhtäaikaisessa käytössä liian korkeiksi

  • tulehduskipulääkkeet

  • karbamatsepiini ja fenytoiini (epilepsialääkkeet)

  • antibiootit

  • teofylliini (astmalääke)

  • muut verenpainelääkkeet

  • digitalis ja sotaloli (sydänlääkkeitä)

  • kortikosteroidit, lakritsin sisältämä glykyrritsiini, amfoterisiini-B (sienilääke)

  • klofibraatti (kolesterolilääke)

  • varfariini (veren hyytymistä estävät lääkkeet)

  • risperidoni (psykoosilääke).


   Muista mainita Furesis-hoidosta seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.


   Mainitse Furesis-hoidosta myös mahdollisten virtsanäytteiden yhteydessä, sillä furosemidi voi muuttaa joidenkin testien tuloksia.


   Furesis-tabletit ruuan ja juoman kanssa

   Niele tabletit kokonaisina tai puolitettuina tyhjään mahaan eli vähintään tunti ennen ruokailua tai 2 tuntia ruokailun jälkeen. Juo lasillinen vettä tai muuta juomaa, kun otat tabletin.


   Tupakointi voi heikentää furosemidin tehoa.


   Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

   vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


   Furesis-tabletit voivat hoitoa aloitettaessa laskea verenpainetta niin, että se aiheuttaa huimausta ja pyörrytystä. Jos sinulla on näitä oireita, älä aja autoa tai käytä koneita. Nämä oireet yleensä häviävät hoidon jatkuessa, jonka jälkeen estettä autolla ajoon tai koneiden käyttämiseen ei ole.


   Apuaineet

   Tämä lääke sisältää 10 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per tabletti. Korkein suositeltu annos (4 tablettia vuorokaudessa) sisältää 40 mg natriumia, joka vastaa 2 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.


 3. Miten Furesis-tabletteja otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Jos Furesis-tablettien vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.


  Furesis-tablettien annostus on yksilöllinen. Suositeltu annos aikuisille on ½–4 tablettia (250–2000 mg) päivässä.


  Niele tabletit kokonaisina tyhjään mahaan eli vähintään tunti ennen ruokailua tai 2 tuntia ruokailun jälkeen. Tabletin voi myös jakaa yhtä suuriin annoksiin. Juo lasillinen vettä tai muuta juomaa, kun otat tabletin.


  Lääkkeen vaikutus pysyy tasaisena, kun sen ottaa aina samaan aikaan vuorokaudesta. Tällä tavalla lääkkeen myös muistaa ottaa parhaiten.


  Lääke pitää muistaa ottaa säännöllisesti.


  Jos otat enemmän Furesis-tabletteja kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.


  Jos unohdat ottaa Furesis-tabletteja

  Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin. Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.


  Jos lopetat Furesis-tablettien oton

  Furesis-hoitoa ei pidä keskeyttää yhtäkkisesti, koska hoidettava sairaus saattaa äkillisesti paheta. Älä muuta annosta tai lopeta lääkitystä omatoimisesti.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Haittavaikutuksia ilmenee herkemmin potilailla, jotka ovat huonokuntoisia ja joilla on useita

  sairauksia.


  Lopeta Furesis-tablettien käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin tai lähimpään päivystyspoliklinikkaan, jos sinulla on seuraavia oireita:

  • voimakas pyörrytys tai pyörtyminen, voimakas huimaus, lihaskrampit tai sydämen rytmihäiriöt tai voimakkaat mahakivut

  • vaikeat iho- ja limakalvoreaktiot, kuten purppuranpunaiset iholäiskät, ihon kuoriutuminen ja

   rakkulointi.


   Ota yhteys lääkäriin niin pian kuin mahdollista, jos sinulla on seuraavia oireita:

  • suun kuivuminen, jatkuva jano, virtsamäärän epänormaali väheneminen, virtsaamisvaikeudet, voimattomuus, näköhäiriöt, tunnottomuus, korvien soiminen, kuulon heikkeneminen, nivelkivut, ihottumat tai taipumus saada mustelmia aiempaa herkemmin.


   Muut haittavaikutukset:


   Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

  • elimistön kuivuminen (dehydraatio), suolatasapainon häiriöt (kaliumin, magnesiumin, natriumin tai kalsiumin puute), elimistön happoemästasapainon häiriöt (hypokloreeminen metabolinen alkaloosi).


   Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

  • verensokerisäätelyn heikkeneminen, veren virtsahapon runsaus (hyperurikemia), kihti, veren rasva-arvojen muutokset, verimäärän pieneneminen, matala verenpaine

  • levottomuus, huimaus, päänsärky, tunto- ja näköhäiriöt

  • kuulon menetys (joskus korjautumaton)

  • sydämen rytmihäiriöt

  • suun kuivuminen, jatkuva jano, pahoinvointi, suolen toiminnan häiriöt, lihaskrampit

  • virtsaamishäiriöt, virtsaumpi

  • voimattomuus, väsymys.


   Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

  • luuytimen toiminnan heikkeneminen, valkosolujen kato (leukopenia, agranulosytoosi), verisolujen tuotannon väheneminen (aplastinen anemia), punasolujen ennenaikaisesta hajoamisesta johtuva anemia (hemolyyttinen anemia), verihiutaleiden kato

  • korvien soiminen (tinnitus), kuulon heikkeneminen

  • verisuoni-, munuais- tai haimatulehdus, sapensalpaus

  • ihottumat, valoyliherkkyys

  • kuume.


   Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

  • huimaus, pyörtyminen ja tajunnan menetys (oireisen hypotension vuoksi)

  • allergiset iho- ja limakalvoreaktiot (osa vaikeita)

  • akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi (lääkkeen aiheuttama äkillinen, kuumeinen ihottuma).


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

   Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55

   00034 FIMEA


 5. Furesis-tablettien säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Säilytä alle 25 °C alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Furesis sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, kupera, jakouurteellinen, päällystämätön tabletti, halkaisija 13 mm.


Pakkauskoot: 20 ja 100 tablettia.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Orion Corporation Orionintie 1

02200 Espoo


Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

02200 Espoo


Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

24100 Salo


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 22.2.2021