Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Naprometin
naproxen

HINNAT

500 mg tabletti 20

Tukkukauppa: 2,60 €
Jälleenmyynti: 4,15 €
Korvaus: 0,00 €

500 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 11,36 €
Jälleenmyynti: 17,89 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Naprome tin 500 mg table tit

naprokseeni


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Naprometin on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Naprometinia

 3. Miten Naprometinia otetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Naprometinin säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Naprome tin on ja mihin sitä käyte tään


  Naprometin on kipua ja tulehdusta lievittävä sekä kuumetta alentava lääke.


  Naprometin-tabletteja käytetään tulehdus- ja kiputilojen, kuumeen, migreenin, kuukautiskipujen, kierukkaa käyttävien naisten runsaiden kuukautisten, reumasairauksien, nivelrikon ja kihdin hoitoon.


  Naprokseenia, jota Naprometin sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin otat Naprometinia Älä ota Naprome tinia

  • jos olet allerginen naprokseenille tai tämän lääkkeen jolekin muule aineelle (lueteltu kohdassa 6)

  • jos olet aikaisemmin saanut allergisen reaktion, kuten astmaa, nuhaa tai ihottumaa asetyylisalisyylihappoa (Aspirin) sisältävän tai vastaavan kipulääkkeen käytön yhteydessä

  • sinulla on tai on olut maha- tai pohjukaissuolihaava tai muu ruoansulatuskanavan verenvuoto

  • sairastat vaikea-asteista sydämenvajaatoimintaa

  • olet vimeisellä raskauskolmanneksella.


   Varoitukse t ja varotoime t

   Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Naprometinia.


   Naprometinin käyttöön voi littyä hieman suurentunut sydäninfarktin tai aivohalvauksen riski. Kaikki riskit ovat suurempia käytettäessä suurta lääkeannosta ja pitkään käytettäessä. Älä ylitä suositeltua annosta tai hoidon kestoa.


   Jos sinulla on sydänsairaus tai aiemmin sairastettu aivohalvaus, tai jos luulet, että sinulla on näille sairauksille altistavia riskitekijöitä (esim. korkea verenpaine, sokeritauti eli diabetes, korkea veren kolesteroli, tupakointi), sinun tulee keskustella hoidostasi lääkärin tai apteekkihenkilöstön kanssa.


   Kerro lääkärillesi myös, jos sinulla on tai on ollut seuraavia sairauksia: ruoansulatuskanavan haavat, astma, lisääntynyt verenvuototaipumus, munuais- tai maksasairaus.


   Tulehduskipulääkkeet aiheuttavat herkemmin haittavaikutuksia iäkkäille potilaille; erityisesti ruuansulatuskanavan puhkeamia tai verenvuotoja. Iäkkäille ei suositella pitkäaikaista hoitoa

   tulehduskipulääkkeillä. Jos valmistetta on tarpeellista käyttää, sitä tulisi käyttää mahdollisimman lyhyen ajan ja pienimmällä mahdollisella annoksella.


   Vaikeita, joskus hengenvaarallisiakin ihoreaktioita, kuten yliherkkyyssyndroomaa, Stevens-Johnsonin oireyhtymää tai toksista epidermaalista nekrolyysiä on raportoitu tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä. Suurin riski vakavien ihoreaktioiden ilmenemiselle on ensimmäisen hoitokuukauden aikana. Naprometinin käyttö on lopetettava välittömästi, jos ilmenee ihottumaa, limakalvomuutoksia tai muita yliherkkyysoireita.


   Lapset

   Naprometinia ei pidä antaa alle 1-vuotiaille lapsille.


   Muut lääkevalmisteet ja Naprome tin

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.


   Älä käytä useita kipulääkkeitä samanaikaisesti, ellei lääkärisi toisin määrää.


   Eräillä muilla lääkkeillä saattaa olla yhteisvaikutuksia Naprometinin kanssa, jos niitä käytetään samanaikaisesti. Kerro aina lääkärillesi muistakin käyttämistäsi lääkkeistä. Kerro lääkärille, jos käytät:

   • Aspiriini/asetyylisalisyylihappo veritulppien estoon.


  Eräiden muiden lääkkeiden annostusta pitää ehkä muuttaa, jos niitä käytetään samanaikaisesti Naprometinin kanssa. Tällaisia lääkkeitä ovat mm. verenpainelääkkeet, eräät nesteenpoistolääkkeet, siklosporiini (vastustuskykyä alentava lääke), litiumi (psyykenlääke), probenesidi (kihtilääke) ja kumariinilääkkeet (verenohennuslääkkeitä) ja metotreksaatti.


  Naprometinin vaikutuksen alkaminen saattaa viivästyä, jos lääke otetaan samanaikaisesti kolestyramiinin (kolesterolilääke) tai antasidien (närästyslääkkeet) kanssa.


  Naprome tin ruoan ja juoman kanssa

  Naprometin-tabletit voidaan ottaa joko ruoan yhteydessä tai tyhjään vatsaan. Lääkkeen vaikutuksen alkaminen saattaa viivästyä, jos lääke otetaan ruokailun yhteydessä.


  Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

  Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


  Naprokseenin käyttö voi vaikeuttaa raskaaksitulemista. Kerro lääkärillesi jos suunnittelet raskautta tai jos sinulla on vaikeuksia tula raskaaksi.


  Naprometin saattaa vahingoittaa sikiötä. Naprometin-tabletteja on vältettävä raskauden aikana, ellei lääkärisi pidä lääkkeen käyttöä erityisen tärkeänä.


  Koska Naprometin erittyy äidinmaitoon, sitä ei suositella käytettäväksi imetyksen aikana.


  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


 3. Mite n Naprome tinia ote taan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Suositeltu annos

  Reumaattiset sairaudet, kuume, tulehdus- ja kiputilat: 250-500 mg aamuin illoin. Annos ei saa ylittää 1000 mg:aa vuorokaudessa.

  Kihti: Aluksi 750 mg ja kahdeksan tunnin kuluttua 500 mg. Tämän jälkeen 250 mg joka kahdeksas

  tunti, kunnes kipu häviää.

  Migreeni: Ennaltaehkäisyyn 250 mg kaksi kertaa päivässä. Kohtaushoitona 500 mg heti ensioireiden ilmaantuessa, korkeintaan 1250 mg vuorokaudessa.

  Kuukautiskivut: 250-500 mg tarvittaessa, korkeintaan 1250 mg vuorokaudessa. Hoito aloitetaan heti kuukautisvaivojen ensioireiden ilmaantuessa.

  Runsaat kuukautiset: 500-1000 mg vuorokaudessa enintään viikon ajan.


  Jos otat e nemmän Naprome tinia kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut lian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Ensiapuna voidaan antaa lääkehiiltä, joka vähentää naprokseenin imeytymistä. Yliannostuksen oireita voivat ola mm. päänsärky, pahoinvointi, oksentelu, ylämahakivut, ruuansulatuskanavan haavaumat, tokkuraisuus, huimaus, pyörtyminen taikouristelut.


  Jos unohdat ottaa Naprome tinia

  Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin kerta-annoksen.


  Jos lopetat Naprometinin käytön

  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnanpuoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Naprokseenin, kuten muidenkin tulehduskipulääkkeiden, aiheuttamat haittavaikutukset ilmenevät yleensä ruuansulatuskanavan alueella ja ovat käytetystä lääkeannoksesta riippuvaisia.

  Haittavaikutuksia ilmenee herkemmin potilailla, jotka ovat huonokuntoisia ja joila on useita sairauksia sekä iäkkäillä. Vakavien haittojen vaara lisääntyy suurila annoksilla pitkäaikaisessa käytössä ja moninkertaistuu, jos samanaikaisesti käytetään muita tulehduskipulääkkeitä.


  Hyvin yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla kymmenestä):

  • närästys, ylävatsavaivat, vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ummetus


   Yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla sadasta):

   • ruoansulatuskanavan verenvuoto taihaavaumat

   • mustelma, kutina, ihon punatäpläisyys

   • unettomuus

   • huimaus, päänsärky, pyörrytys

   • näköhäiriöt

   • äkiliset ihottumat, allergiset ihottumat, hikoilu

   • kuulon heikkeneminen, kuulohäiriöt, tinnitus, heitehuimaus


    Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla sadasta):

   • ruoansulatuskanavan perforaatiot, verioksennus, veriulosteet, suutulehdus, haavaisen kolitin ja Crohnin taudinpaheneminen

   • hyperkalemia

   • masennus, epänormaalit unet

   • silmämunan takainen näköhermotulehdus, kouristukset, kognitiivinen toimintahäiriö, keskittymiskyvyttömyys

   • sydämentykytys

   • keuhkopöhö

   • astma, eosinofiilinen keuhkokuume

   • maksan toimintakokeiden epänormaalit tulokset

   • hiustenlähtö

   • munuaisiin littyvät häiriöt, kuten interstitiaalinefriitti, nefroottinen oireyhtymä tai munuaisten vajaatoiminta

   • naisten hedelmättömyys, kuukautishäiriöt

   • jano, huonovointisuus

   • seerumin kreatiniinipitoisuuden nousu

    Harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla tuhannesta):

   • sarveiskalvon sameus, näköhermon nystyn tulehdus tai turvotus

   • valoyliherkkyysreaktiot, joihin voi littyä hilsehtivät tai rakkuloivat iho-oireet

   • lihaskipu, lihasheikkous


    Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla kymmenestätuhannesta):

   • sylkirauhastulehdus, haimatulehdus

   • ei-märkäinen aivokalvotulehdus, kuume ja vilunväristykset

   • agranulosytoosi, aplastinen anemia, hemolyyttinen anemia, eosinofilia, leukosytopenia, trombosytopenia

   • anafylaksin kaltaiset reaktiot, angioneuroottinen ödeema, turvotus, hengenahdistus

   • uneliaisuus

   • sydämen vajaatoiminta, sydäninsuffisienssi

   • valtimotukokset (esim. sydäninfarkti tai aivohalvaus), kohonnut verenpaine, vaskulitti

   • fataali maksatulehdus, keltaisuus

   • rakkuloivat ihoreaktiot mukaan lukien Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi, epidermaalinen nekrolyysi, eryteema multiforme, kyhmyruusu, lääkeihottuma, punajäkälä, märkärakkulainen reaktio, , punahukka (SLE), urtikaria

   • munuaisnystykuolio, verivirtsaisuus, munuaissairaus


    Tulehduskipulääkkeiden, kuten Naprometinin käyttöön, voi littyä hieman suurentunut sydäninfarktin tai aivohalvauksen riski.


    Haittavaikutuks ista ilmoittaminen

    Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

    wwwsivusto: www.fimea.fi

    Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskus Fimea

    Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

    PL 55

    FI00034 Fimea

 5. Naprome tinin säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä alle + 25 C:ssa alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (Käyt. viim.). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Naprome tin sisältää

- Vaikuttava aine on naprokseeni.

- Muut aineet ovat kroskarmelloosinatrium, povidoni K-90, magnesiumstearaatti ja keltainen rautaoksidi (E172).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Keltainen, soikea, jakouurteellinen tabletti (koko 16 x 8,5 mm), jossa merkintä "NPR LE 500".


Naprometin-tabletteja on saatavissa 20 tai 100 tabletin läpipainopakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

Copenhagen Towers Ørestads Boulevard 108, 5.tv DK-2300 København S Tanska


Paikallinen edustaje

Atnahs Pharma Nordics A/S

Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 108, 5.tv DK-2300 København S

Tanska


Valmistaja

Recipharm Leganés S.L.U., Avda. Severo Ochoa, 13, Poligono Industrial de Leganés, Leganés 28914, Madrid, Espanja


Atnahs Pharma Denmark ApS, Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 108, 5.tv, DK-2300 København S, Tanska


Misom Labs Ltd, Malta Life Sciences Park, LS2.01.06, Industrial Estate, San Gwann, SGN 3000 Malta

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 29.07.2022 Muut tie donlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean kotisivuilta www.fimea.fi.