Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Neofordex
dexamethasone

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Neofordex 40 mg, tabletti

deksametasoni


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)


Neofordex-tabletti on valkoinen ja pitkänomainen, ja sen yhdellä puolella on jakouurre. Tabletin voi jakaa kahteen yhtä suureen osaan.


Yksi pakkaus sisältää 10 x 1 tablettia rei’itetyssä annosyksiköllisessä läpipainopakkauksessa (OPA/alumiini/PVC-alumiini).


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Laboratoires CTRS 63, rue de l’Est

92100 Boulogne-Billancourt France


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien Laboratoires CTRS Tél/Tel: +32 (0)2 40 11 442

ctrs@ctrs.fr

Lietuva

Immedica Pharma AB Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com


България

Laboratoires CTRS

Teл.: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr

Luxembourg/Luxemburg Laboratoires CTRS Tél/Tel: +352 278 62 329

ctrs@ctrs.fr


Česká republika

Laboratoires CTRS

Teл.: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr

Magyarország

Laboratoires CTRS

Teл.: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr


Danmark

Immedica Pharma AB Tlf: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com

Malta

Laboratoires CTRS Tel: +356 2776 1358

ctrs@ctrs.fr


Deutschland

Laboratoires CTRS

Tel: +49 (0)3022153008

ctrs@ctrs.fr

Nederland

Laboratoires CTRS

Tel: +31 (0)2 070 38 155

ctrs@ctrs.fr


Eesti

Immedica Pharma AB Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com

Norge

Immedica Pharma AB Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com

Ελλάδα

RAFARM AEBE

Τηλ: + 302 106776550

Österreich

Laboratoires CTRS

Tel: +43 (0)7 208 16 847

ctrs@ctrs.fr


España

Laboratoires CTRS Tel: + 34 914 146 613

ctrs@ctrs.fr

Polska

Laboratoires CTRS

Tel.: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr


France

Laboratoires CTRS

Tél: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr

Portugal

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr


Hrvatska

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr


Ireland

Aspire Pharma Ltd

Tel: +44(0)1730 231148

România

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr


Slovenija

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr


Ísland

Immedica Pharma AB Sími: + 46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com

Slovenská republika

Laboratoires CTRS

Teл.: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr


Italia

Laboratoires CTRS

Tel: + 39 (0)687 501302

ctrs@ctrs.fr

Suomi/Finland

Immedica Pharma AB Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com


Κύπρος

RAFARM AEBE

Τηλ: + 302 106776550

Sverige

Immedica Pharma AB Tel: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com


Latvija

Immedica Pharma AB Tel: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com

United Kingdom

Aspire Pharma Ltd

Tel: +44(0)1730 231148


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi.

.