Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Belkyra
deoxycholic acid

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Belkyra 10 mg/ml injektioneste, liuos

deoksikoolihappo


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Belkyra on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Belkyra-valmistetta

 3. Miten Belkyra-valmistetta käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Belkyra-valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Belkyra on ja mihin sitä käyte tään


  Belkyra-valmisteen vaikuttava aine on deoksikoolihappo. Kehosi tuottaa deoksikoolihappoa rasvojen sulattamisen avuksi.


  Valmistetta käytetään aikuisten leuankärjenalaisen rasvan (leuan alle kertyvä ei-toivottu rasva, ns. kaksoisleuka) hoitoon, kun rasvan kertymisellä on potilaalle merkittävä psykologinen vaikutus.


  Belkyra sisältää deoksikoolihapon ei-ihmisperäistä ja ei-eläinperäistä muotoa, joka on samanlaista kuin luonnollisesti esiintyvä deoksikoolihappo. Belkyra on injektoitava lääke, jonka lääkäri tai sairaanhoitaja antaa.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin käytät Belkyra-valmistetta Älä käytä Belkyra-valmistetta

  • jos olet allerginen deoksikoolihapolle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

  • jos sinulla on tulehdus leuassasi tai kaulassasi alueella, johon valmiste injektoidaan.


   Varoitukse t ja varotoime t

   Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Belkyra - valmistetta. Lääkäri tai sairaanhoitaja tarkistaa vointisi ennen jokaista hoitoa. Muista kertoa lääkärille tai sairaanhoitajalle kaikista sairauksistasi ennen jokaista hoitoa.

   Lääkäri tai sairaanhoitaja kiinnittää erityistä huomiota kaulaasi ympäröivään alueeseen, sillä varovaisuus on

   tarpeen, jos sinulla on jokin sairaus tai sinulle on tehty leikkauksia (esim. haavojen arpeutuminen, rasvaimu, nielemisvaikeudet, laajentunut kilpirauhanen tai suurentuneita imusolmukkeita).


  • Ohimeneviä leuan hermovaurioita, jotka johtavat epäsymmetriseen hymyyn tai kasvolihaksien heikkouteen, voi esiintyä.

  • Kudosvaurioita (kuten ihon vaurioituminen, haavaumat, kuolio) voi esiintyä hoidetun alueen ympärillä. Tämä voi aiheuttaa arpeutumista. Mikäli haavaumia tai kuoliota ilmenee, sinulle ei koskaan saa antaa Belkyra-hoitoa uudelleen (ks. kohta 4 Mahdolliset haittavaikutukset).

   Belkyra-valmistetta ei pidä käyttää, jos olet hyvin lihava tai sinulla on dysmorfinen ruumiinkuvan häiriö (vääristynyt suhtautuminen omaan ulkonäköön).


   Lapset ja nuoret

   Tätä valmistetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi lapsille tai nuorille.


   Muut lääkevalmisteet ja Belkyra

   Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


   Raskaus ja ime tys

   Tämän valmisteen vaikutuksia raskaana oleville tai imettäville naisille ei tunneta. Varmuuden vuoksi Belkyra-valmisteen käyttöä ei suositella raskauden aikana.


   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai sairaanhoitajalta neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Belkyra-valmisteen ei odoteta vaikuttavan kykyyn ajaa autoa tai käyttää koneita.


   Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


   Belkyra sisältää natriumia

   Tämä lääkevalmiste sisältää 4,23 mg/ml natriumia, mikä vähäsuolaisella ruokavaliolla olevien potilaiden pitää ottaa huomioon.


 3. Mite n Belkyra-valmistetta käytetään Kuinka Belkyra-valmistetta käytetään

  Lääkäri (tai paikallisten suositusten niin salliessa terveydenhuollon ammattilainen lääkärin valvonnassa) antaa Belkyra-valmisteen suoraan ihon alle. Belkyra-injektiot annetaan pieninä annoksina useisiin kohtiin hoidettavalle alueelle, joka on ihon alla oleva rasvakudos leuan alla.


  Lääkäri tai sairaanhoitaja voi tehdä kipua lievittäviä toimenpiteitä ennen injektiota ja sen jälkeen.


  Annos

  Lääkäri päättää kuinka paljon Belkyra-valmistetta sinulle annetaan.


  Saat useita injektioita jokaisen hoitokerran aikana. Lääkäri määrittää tyydyttävään vasteeseen tarvittavien injektioiden ja hoitokertojen kokonaismäärän, joka vaihtelee yksilöllisten tarpeidesi mukaan. Hoito voidaan toistaa useita kertoja, mutta kuutta hoitokertaa ei pidä ylittää. Yleensä 2–4 hoitokertaa riittää. Hoitokertojen välillä on oltava vähintään 4 viikkoa aikaa.


  Jos sinulle on anne ttu enemmän Belkyra-valmistetta kuin pitäisi

  Jos sinulle on annettu Belkyra-valmistetta enemmän kuin pitäisi, voi olla että haittavaikutukset injektiokohdassa lisääntyvät (ks. kohta 4). Jos näin käy, keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa.


  Käyttöön ja käsittelyyn liittyviä lisätietoja hoitoalan ammattilaisille on tämän pakkausselosteen lopussa. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  • Ohimeneviä leuan hermovaurioita, jotka johtavat epäsymmetriseen hymyyn tai kasvolihaksien heikkouteen, voi esiintyä.

  • Kudosvaurioita (kuten ihon vaurioituminen, haavaumat, kuolio) voi esiintyä hoidetun alueen ympärillä. Tämä voi aiheuttaa arpeutumista.


   Jos koet mitä tahansa näistä haittavaikutuksista, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai sairaanhoitajaan. Alla on luettelo havaituista haittavaikutuksista, jotka on jaoteltu niiden yleisyyden mukaan:

   Hyvin yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä yli 1:llä 10:stä):

   • Injektiokohdan reaktiot:

    • kipu

    • nesteen kerääntyminen kudokseen (edeema) ja turpoaminen

    • tuntoaistimushäiriöt (parestesia): ihotunnon menetys, vähentynyt ihotunto, tunnottomuus, kihelmöinti, epätavallinen ihotunnon herkistyminen

    • pieniä, pyöreitä paikallisia kyhmyjä

    • mustelmien muodostuminen

    • kudoksen kiinteytyminen tai paksuuntuminen (kovettuma)

    • ihon punoitus

    • kutina


     Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä korkeintaan 1:llä 10:stä):

   • Injektiokohdan reaktiot:

    • verenvuoto

    • epämukavuus

    • kuumotus

    • ihon värimuutokset

   • Hermovaurio leuan alueella

   • Ihon kireys

   • Nielemisvaikeudet

   • Pahoinvointi

   • Päänsärky


    Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä korkeintaan 1:llä 100:sta):

   • Epätavallinen maku suussa

   • Puhumisvaikeudet

   • Injektiokohdan reaktiot:

    • karvattomuus

    • nokkosihottuma

    • ihon haavauma

    • allerginen reaktio (yliherkkyys)

    • arpi


     Haittavaikutuksia, joiden esiintyvyys on tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

   • Heikentynyt tai epänormaali tunto suun alueella (esim. huuli, kieli) (suun heikentynyt tuntoaisti, suun tuntoaistimushäiriö)

   • Injektiokohdan reaktio:

    • tuntoaistin heikentyminen tai poikkeava tuntoaistimus poskessa

    • kudoksen vaurioituminen ja solukuolema (kuolio) hoidetun alueen ympärillä

   • Verisuonivaurio valtimoon tai laskimoon tahattomasti annetun injektion seurauksena

    Useimmat todetuista haittavaikutuksista korjaantuivat hoitokertojen välisen 4 viikon tauon aikana. Jotkin injektiokohdan reaktiot saattavat kuitenkin olla pitkäaikaisia.


    Haittavaikutuksista ilmoittaminen

    Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

    wwwsivusto: www.fimea.fi

    Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskus Fimea

    Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

    PL 55

    00034 FIMEA


 5. Belkyra-valmisteen säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”EXP” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Avaamisen jälkeen liuoksen käyttöä välittömästi injektioon suositellaan.


  Älä käytä valmistetta, jos huomaat siinä hiukkasia.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Belkyra sisältää

Kuva 1. Vältä ulomman alaleukahermon alue tta


image

Kilpiruston lovi


Hoitoalue

Ei injektiota


Vältä injektion antamista kaulan iholihakseen (platysma). Tunnustele leuankärjenalainen alue ennen jokaista hoitokertaa varmistaaksesi, että alueella on tarpeeksi rasvaa, ja tunnistaaksesi ihon alaisen rasvan verinahan ja kaulan iholihaksen välillä (pre-platysmaalinen rasva) hoitoalueella (kuva 2).


Kuva 2. Sivuttaine n näkymä kaulan iholihaksesta


image

Post-platysmaalinen rasva


Platysmalihas


Pre-platysmaalinen rasvaRajaa suunniteltu hoitoalue kirurgisella kynällä ja merkitse injektiokohdat käyttämällä 1 cm2:n injektiokaaviota (kuvat 2 ja 3).


Kuva 3. Hoitoalue ja injektiokuvio6

image

Kilpiruston lovi


HoitoalueÄlä injektoi Belkyra-valmistetta määritettyjen kohtien ulkopuolelle.


Yksi injektiopullo on tarkoitettu vain yhden potilaan hoitoon. Hävitä kaikki jäljelle jäänyt valmiste käytön jälkeen.


7