Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Thiamine Sterop
thiamine (vit B1)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Thiamine Ste rop 50 mg/ml injektioneste, liuos Thiamine Ste rop 125 mg/ml injektioneste, liuos


tiamiinihydrokloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Thiamine Ste rop -valmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Thiamine Sterop on injektioneste, liuos.

Kyseessä on vesipitoinen, kirkas, väritön tai hieman kellertävä steriili liuos, jossa ei ole näkyviä hiukkasia.


Thiamine Sterop on saatavana 2 ml:n värittömissä lasiampulleissa, jotka on pakattu 5, 10 tai 100 ampullin laatikoihin. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

LABORATOIRES STEROP NV

Scheutlaan 46-50

1070 Brussels Belgia


Yhtiön kansalliset yhteystiedot lääketieteellisiä tietoja varten:

FrostPharma AB, Berga Backe 2, 182 53 Danderyd, Ruotsi


Tälle lääkevalmisteelle on myönne tty myyntilupa ETA:n jäsenvaltioissa seuraavilla nimillä:


Belgia:

Thiamine Sterop

Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska, Islanti, Tšekin tasavalta:

Thiamine Sterop


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.02.2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille: Annostus

Aik uisetGlukoosia saavien potilaiden, joilla on marginaalinen tiamiinin puutos, tulee saada 100 mg tiamiinihyd- rokloridia litraa kohti glukoosi-infuusiota glukoosihoidon alussa sydämen vajaatoiminnan kehittymisen välttämiseksi (ks. kohta 4.4).


Pediatriset potilaat

Lasten ja nuorten hoidosta on vain vähän kokemusta.


Beriberi:


Iäk käät potilaat

Käytöstä iäkkäillä potilailla ei ole saatavilla tietoja. Annoksen säätämistä ei suositella tässä potilasryh- mässä. Yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa on otettava huomioon (ks. kohdat 4.5 ja 5.2).


Munuaisten vajaatoiminta

Munuaisten vajaatoiminnan vaikutusta tiamiinin farmakokinetiikkaan ei ole arvioitu. Annoksen säätämistä ei suositella, mutta varovaisuutta on syytä noudattaa potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta (ks. koh- dat 4.4 ja 5.2).

Mak san vajaatoiminta

Maksan vajaatoiminnan vaikutusta tiamiinin farmakokinetiikkaan ei ole arvioitu. Annoksen säätämistä ei suositella, mutta varovaisuutta on syytä noudattaa potilailla, joilla on maksan vajaatoiminta (ks. kohta 5.2).


Antotapa

Thiamine Sterop on annettava hitaasti laskimoon tai lihakseen.


Injektio anne taan hitaasti 30 minuutin kuluessa.


Lihakseen. antoon käytetään laimentamatonta lääkeliuosta. Injektio on annettava syvälle lihakseen suureen lihasmassaan (pakaran ylempään ulkoneljännekseen tai reiden lateraaliosaan). Ennen kuin injisoit annok- sen, varmista aspiroimalla, ettei neula ole suonessa. Jos verta tulee näkyviin, vedä neula ulos ja injisoi toiseen kohtaan. Vaihda injektiokohtaa annoksen toistuessa.


Liuos on tarkastettava silmämääräisesti ennen käyttöä (myös laimentamisen jälkeen). Käytä vain kirkkaita liuoksia, joissa ei ole näkyviä hiukkasia.


Laimennus infuusiota varten

Thiamine Sterop voidaan antaa hitaana injektiona laskimoon, kun se on laimennettu 50 ml – 250 ml:aan steriiliä 50 mg/ml glukoosiliuosta (5 %) tai steriiliä 9 mg/ml natriumkloridiliuosta (0,9 %), 8 tunnin kuluessa suojaamattomana valolta.

Laimentamisen jälkeen liuos on edelleen kirkas ja väritön tai hieman kellertävä, eikä siinä ole näkyviä hiukkasia.


Mikrobiologisesta näkökulmasta infuusionesteeseen laimennettu valmiste on käytettävä välittömästi, ellei avaamis-/laimennusmenetelmä sulje pois mikrobikontaminaation riskejä. Jos valmistetta ei käytetä välit- tömästi, käytön aikaiset säilytysajat ja -olosuhteet ovat käyttäjän vastuulla.