Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Metoclopramide Orion
metoclopramide

HINNAT

10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 3,18 €
Jälleenmyynti: 5,07 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle


Me toclopramide Orion 10 mg kalvopäällyste iset table tit


metoklopramidihydrokloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Tässä pakkausseloste essa kerrotaan:

 1. Mitä Metoclopramide Orion -tabletit ovat ja mihin niitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Metoclopramide Orion -tabletteja

 3. Miten Metoclopramide Orion -tabletteja otetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Metoclopramide Orion -tablettien säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Me toclopramide Orion -table tit ovat ja mihin niitä käyte tään


  Metoclopramide Orion on pahoinvointilääke. Se sisältää lääkeainetta nimeltään metoklopramidi. Se vaikuttaa aivojen osassa, joka estää pahoinvointia ja oksentelua.


  Aikuiset


  Metoclopramide Orion -tabletteja käytetään aikuisille:

  • ehkäisemään solusalpaajahoidon jälkeen mahdollisesti ilmenevää viivästynyttä pahoinvointia ja oksentelua

  • ehkäisemään sädehoidon aiheuttamaa pahoinvointia ja oksentelua

  • pahoinvoinnin ja oksentelun hoitoon, mukaan lukien migreenin aiheuttama pahoinvointi ja oksentelu.


   Migreenissä metoklopramidia voidaan käyttää yhdessä suun kautta otettavien kipulääkkeiden kanssa auttamaan kipulääkkeitä vaikuttamaan tehokkaammin.


   Lapset ja nuoret


   Metoclopramide Orion on tarkoitettu lapsille (1–18-vuotiaille), jos muut hoidot eivät tehoa tai niitä ei voida käyttää ehkäisemään solusalpaajahoidon jälkeen mahdollisesti ilmenevää viivästynyttä pahoinvointia ja oksentelua.


   Metoklopramidia, jota Metoclopramide Orion sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin otat Me toclopramide Orion -table tte ja


  Älä ota Me toclopramide Orion -table tte ja jos

  • olet allerginen metoklopramidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

  • sinulla on verenvuotoa, tukkeuma tai puhkeama mahassa tai suolistossa

  • sinulla on tai voi olla harvinainen kasvain lisämunuaisessa, joka sijaitsee munuaisen lähellä (feokromosytooma)

  • sinulla koskaan on ollut lääkehoitoon liittyviä tahattomia lihaskouristuksia (tardiivi dyskinesia)

  • sinulla on epilepsia

  • sinulla on Parkinsonin tauti

  • käytät levodopaa (lääke Parkinsonin taudin hoitoon) tai dopaminergisia agonisteja (ks. kohta Muut lääkevalmisteet ja Metoclopramide Orion)

  • sinulla on koskaan ollut poikkeavia verenpuna-arvoja (methemoglobinemia) tai NADH-sytokromi-b5:n puute.


  Älä anna Metoclopramide Orion -tabletteja alle 1-vuotiaalle lapselle (ks. kohta Lapset ja nuoret).


  Älä käytä Metoclopramide Orion -tabletteja, jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Jos olet epävarma, keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Metoclopramide Orion -tabletteja.


  Varoitukse t ja varotoime t

  Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Metoclopramide Orion -tabletteja jos

  • sinulla on aiemmin ollut epänormaali sydämen syke (pidentynyt QT-aika) tai muita sydänsairauksia

  • sinulla on veren elektrolyyttipitoisuuksien, kuten kaliumin, natriumin ja magnesiumin, häiriöitä

  • käytät sydämen sykkeeseen vaikuttavia lääkkeitä

  • sinulla on hermoston (aivot) sairauksia

  • sinulla on maksan tai munuaisten toiminnan häiriöitä. Annosta voi olla tarpeen pienentää (ks. kohta 3).


  Lääkäri voi ottaa verikokeita tarkistaakseen verenpunan määrän veressäsi. Hoito on lopetettava heti ja pysyvästi, jos veriarvot ovat poikkeavia (methemoglobinemia).


  Kahden metoklopramidiannoksen välin on oltava vähintään 6 tuntia yliannostuksen välttämiseksi, huolimatta oksentamisesta tai annoksen hylkäämisestä.


  Hoito ei saa kestää yli 3 kuukautta tahattomien lihaskouristusten riskin vuoksi.


  Lapset ja nuoret

  Tahdosta riippumattomia liikkeitä (ekstrapyramidaalioireita) voi ilmetä lapsilla ja nuorilla aikuisilla. Tätä lääkettä ei saa käyttää alle 1-vuotiaille lapsille, koska siihen liittyy tahdosta riippumattomien liikkeiden suurentunut riski (ks. kohta Älä ota Metoclopramide Orion -tabletteja jos).


  Muut lääkevalmiste et ja Me toclopramide Orion

  Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Jotkut lääkkeet voivat vaikuttaa siihen miten Metoclopramide Orion vaikuttaa tai Metoclopramide Orion voi vaikuttaa toisten lääkkeiden vaikutukseen. Tällaisia lääkkeitä ovat:

  • levodopa tai muut Parkinsonin taudin hoitoon käytettävät lääkkeet (ks. kohta Älä käytä Metoclopramide Orion -tabletteja jos)

  • antikolinergit (lääkkeitä, joita käytetään helpottamaan vatsan kouristuksia)

  • morfiinijohdokset (lääkkeitä vaikean kivun hoitoon)

  • rauhoittavat lääkkeet

  • mielenterveyden ongelmien hoitoon käytettävät lääkkeet

  • digoksiini (lääke sydämen vajaatoiminnan hoitoon)

  • siklosporiini (lääke immuunijärjestelmän tiettyjen häiriöiden hoitoon)

  • mivakurium ja suksametoni (lääkkeitä lihasten rentouttamiseen)

  • fluoksetiini ja paroksetiini (lääkkeitä masennuksen hoitoon).


   Me toclopramide Orion alkoholin kanssa

   Alkoholia ei pidä käyttää metoklopramidihoidon aikana, koska alkoholi voimistaa Metoclopramide Orion

   -tablettien rauhoittavaa vaikutusta.


   Raskaus ja ime tys

   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Jos on tarpeellista, Metoclopramide Orion -tablettien käyttäminen raskauden aikana on mahdollista. Lääkäri päättää pitäisikö sinun käyttää tätä lääkettä vai ei.


   Metoclopramide Orion -tablettien käyttöä imetyksen aikana ei suositella, koska metoklopramidi erittyy äidinmaitoon ja voi vaikuttaa lapseen.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Metoclopramide Orion voi aiheuttaa uneliaisuutta, huimausta tai tahdosta riippumattomia, nykiviä, vääntelehtiviä pakkoliikkeitä sekä epätavallinen lihasjänteys voi aiheuttaa kehon virheasentoja. Tämä voi vaikuttaa näkökykyysi ja kykyyn ajaa ja käyttää koneita.


   Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


 3. Mite n Me toclopramide Orion -table tte ja ote taan


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Aikuiset


  Suositeltu kerta-annos on 10 mg korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa. Suositeltu enimmäisvuorokausiannos on 30 mg tai 0,5 mg/kg.

  Suositeltu hoidon enimmäiskesto on 5 vuorokautta.


  Solusalpaajahoidon aiheuttaman viivästyneen pahoinvoinnin ja oksentelun estohoito (1– 18-vuotiaat lapset)


  Suositeltu annos on 0,1–0,15 mg/kg suun kautta korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa. Enimmäisvuorokausiannos on 0,5 mg/kg.

  Annostaulukko

  Ikä

  Paino

  Annos

  Annostiheys

  1–3 vuotta

  10–14 kg

  1 mg

  Korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa

  3–5 vuotta

  15–19 kg

  2 mg

  Korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa

  5–9 vuotta

  20–29 kg

  2,5 mg

  Korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa

  9–18 vuotta

  30–60 kg

  5 mg

  Korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa

  15–18 vuotta

  Yli 60 kg

  10 mg

  Korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa


  Älä käytä tätä lääkettä solusalpaajahoidon aiheuttaman viivästyneen pahoinvoinnin ja oksentelun estohoitoon yli 5 vuorokautta.


  Metoclopramide Orion ei ole sopiva käytettäväksi lapsille, jotka painavat alle 30 kg. Muut lääkemuodot/vahvuudet voivat olla soveltuvampia lääkkeen antamiseksi.


  Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.


  Antotapa

  Kahden metoklopramidiannoksen välin on oltava vähintään 6 tuntia yliannostuksen välttämiseksi, huolimatta oksentamisesta tai annoksen hylkäämisestä.


  Iäkkäät

  Annosta voi olla tarpeen pienentää munuaisten ja maksan toiminnan ja yleiskunnon perusteella.


  Aikuiset, joilla on munuaisten toiminnan häiriöitä

  Kerro lääkärille, jos sinulla on munuaisten toiminnan häiriöitä. Annosta on pienennettävä, jos sinulla on kohtalainen tai vaikea munuaissairaus.


  Aikuiset, joilla on maksan toiminnan häiriöitä

  Kerro lääkärille, jos sinulla on maksan toiminnan häiriöitä. Annosta on pienennettävä, jos sinulla on vaikea maksasairaus.


  Käyttö lapsille ja nuorille

  Metoklopramidia ei saa käyttää alle 1-vuotiaille lapsille (ks. kohta 2).


  Jos otat enemmän Me toclopramide Orion -table tte ja kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

  Tahdosta riippumattomia liikkeitä (ekstrapyramidaalioireita), uneliaisuutta, tajunnan tason laskua, sekavuutta, hallusinaatioita ja sydänoireita voi ilmetä. Lääkäri voi tarvittaessa määrätä sinulle hoidon näihin oireisiin.


  Jos unohdat ottaa Me toclopramide Orion -table tin

  Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

 4. Mahdolliset haittavaikutukse t


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Lopeta hoito ja kerro välittömästi lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos havaitset jonkun seuraavista oireista tämän lääkkeen käytön aikana:

  • tahdosta riippumattomat liikkeet (usein pään tai niskan alueella). Näitä voi ilmetä lapsilla tai nuorilla aikuisilla ja etenkin kun käytetään suuria annoksia. Nämä oireet ilmenevät yleensä hoidon alussa ja jopa kerta-annoksen jälkeen. Liikkeet loppuvat asianmukaisella hoidolla.

  • korkea kuume, korkea verenpaine, kouristukset, hikoilu, syljen erittyminen. Nämä voivat olla pahanlaatuisen neuroleptioireyhtymän oireita.

  • kutina tai ihottumat, turvotus kasvoissa, huulissa tai nielussa, hengitysvaikeudet. Nämä voivat olla vaikean allergisen reaktion oireita.


   Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä:


   Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):

  • uneliaisuus.


   Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

  • masennus

  • tahdosta riippumattomat liikkeet, kuten nykivät, ravistelevat, vääntelehtivät liikkeet tai lihasten jäykkyys

  • Parkinsonin tautia muistuttavat oireet (jäykkyys, vapina)

  • rauhattomuus

  • verenpaineen lasku (etenkin kun lääke annetaan laskimonsisäisesti)

  • ripuli

  • voimattomuus.


   Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

  • prolaktiinihormonin suurentunut pitoisuus veressä, mikä voi aiheuttaa: maidoneritystä miehillä, ja naisilla, jotka eivät imetä

  • epäsäännölliset kuukautiset

  • hallusinaatiot

  • näköhäiriöt ja silmämunan tahdonvastainen kääntyminen

  • alentunut tajunnan taso

  • hidas sydämen syke (etenkin kun lääke annetaan laskimonsisäisesti)

  • yliherkkyys

  • ihottuma.


   Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

  • sekavuus

  • kouristukset (etenkin epilepsiapotilailla)

  • korkea verenpaine

  • nokkosihottuma.


   Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

  • poikkeavat verenpuna-arvot: voi muuttaa ihon väriä

  • rintojen suureneminen miehellä (gynekomastia)

  • tahattomat lihaskouristukset pitkäaikaisen käytön jälkeen, etenkin iäkkäillä potilailla

  • korkea kuume, korkea verenpaine, kouristukset, hikoilu, syljen eritys. Nämä voivat olla pahanlaatuisen neuroleptioireyhtymän oireita.

  • sydämen sykkeen muutokset, jotka näkyvät sydänsähkökäyrässä (EKG)

  • sydämenpysähdys (etenkin kun lääke annetaan injektiona)

  • sokki (vaikea verenpaineen lasku) (etenkin kun lääke annetaan injektiona)

  • pyörtyminen (etenkin kun lääke annetaan laskimonsisäisesti)

  • allerginen reaktio, joka voi olla vaikea (etenkin kun lääke annetaan laskimonsisäisesti)

  • itsemurha-ajatukset.


   Haittavaikutuks is ta ilmoittamine n

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 5. Me toclopramide Orion -table ttie n säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Me toclopramide Orion sisältää


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, kupera kalvopäällysteinen tabletti, jossa on jakouurre molemmilla puolilla, halkaisija 7 mm.

Pakkauskoot: 20, 30, 40, 50 ja 100 tablettia.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Orion Corporation Orionintie 1

02200 Espoo


Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

24100 Salo


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijalta: +358 10 4261


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi 10.9.2020