Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Parosept
chlorhexidine

KÄYTTÖOHJE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE


Parosept 1,2 mg/ml suuvesi


Vaikuttava aine: klooriheksidiinidiglukonaatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


Varoitukse t ja varotoime t

Vain suuontelon huuhteluun – suuvettä ei saa joutua silmiin, korviin eikä muihin kudoksiin kuin suuhun. Jos sitä joutuu silmiin, huuhtele silmät heti vedellä ja ota heti yhteyttä lääkäriin. Jos sitä joutuu korviin tai muihin kudoksiin, huuhtele se pois vedellä. Valmistetta ei ole tarkoitettu nieltäväksi. Siksi sitä voivat käyttää vain potilaat, jotka pystyvät huuhtelemaan suunsa.


Paroseptia ei saa käyttää, jos suuontelossa on haavoja tai limakalvon hilseilyä.

Jos Parosept-suuvettä käytetään jatkuvasti hampaiden harjaamisen sijasta, se voi pahentaa ikenien verenvuotoa. Älä käytä Parosept-suuvettä pitempään kuin 5 vuorokautta kerrallaan, paitsi jos lääkäri tai hammaslääkäri suosittelee pitempää hoitoa. Jatkuva käyttö voi lisätä bakteeri- tai sieni-infektioiden riskiä.


Paroseptin vaikuttava aine, klooriheksidiinidiglukonaatti, voi aiheuttaa harvoin vaikeita allergisia reaktioita, jotka johtavat verenpaineen laskuun tai jopa tajuttomuuteen. Ihottuma tai hengenahdistus voivat olla vaikean allergisen reaktion varhaisia oireita. Jos havaitset tällaisia oireita, lopeta Paroseptin käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin mahdollisimman pian (ks. kohta 4: Mahdolliset haittavaikutukset).


Suuvesi saattaa aiheuttaa korjautuvaa hampaiden, hammaspaikkojen ja kielen pinnan värjäytymistä ruskehtavaksi. Nämä oireet voidaan välttää vähentämällä teen, kahvin ja punaviinin nauttimista.


Kielen kirvelyä saattaa esiintyä hoidon alkuvaiheessa. Myös makuaistin heikkenemistä tai kielen puutumista voi esiintyä. Nämä oireet lievittyvät yleensä hoitoa jatkettaessa. Jos oire jatkuu hoidon lopettamisen jälkeen, on otettava yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.


Muut lääkevalmisteet ja Parosept

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.


Parosept ei sovi yhteen anionisia aineita sisältävien valmisteiden kanssa. Tavalliset hammastahnat ja muut paikallisesti suussa käytettävät yleiset valmisteet (purukumit, nikotiinikorvausvalmisteet, suuvedet, suussa hajoavat tabletit …) sisältävät yleensä anionisia aineita. Siksi Paroseptia kannattaa käyttää mieluiten eri aikaan kuin näitä valmisteita tai vasta niiden jälkeen. Suunontelo on huuhdeltava vedellä ennen Parosept 1,2 mg/ml suuveden käyttöä. Suuveden käytön jälkeen ei pidä heti nauttia sokeripitoisia ruokia eikä juomia, sillä ne voivat heikentää suuveden tehoa..


Parosept ruuan ja juoman kanssa

Älä nauti sokeripitoisia ruokia tai juomia ennen kuin Paroseptin käytöstä on kulunut vähintään tunti.


Raskaus ja ime tys

On vain vähän tietoja Paroseptin käytöstä raskaana oleville naisille. Ei tiedetä myöskään, erittyykö klooriheksidiini rintamaitoon. Siksi Paroseptin käytössä on noudatettava varovaisuutta.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä, hammaslääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Ei ole odotettavissa, että Parosept vaikuttaisi ajokykyysi tai kykyysi käyttää koneita.


Parosept sisältää atsorubiinia (E 122), makrogoliglyserolihydroksistearaattia, propyleeniglykolia

Atsorubiini (E122) saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.

Makrogoliglyserolihydroksistearaatti voi aiheuttaa ihoreaktioita. Suuveden tahaton nieleminen voi aiheuttaa mahavaivoja ja ripulia.

Propyleeniglykoli voi aiheuttaa ihoärsytystä.


 1. Mite n Paroseptia käytetään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Ellei lääkäri toisin määrää, Paroseptia käytetään 1–3 kertaa vuorokaudessa, mieluiten aterioiden jälkeen ja eri aikaan kuin harjaat hampaasi.


  Suositeltu annostus soveltuu aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Alle 6-vuotiaat lapset eivät saa käyttää Parosept 1,2 mg/ml suuvettä.

  Antotapa: Suuonteloon.

  Ota suuhun 15 ml (1 mittakorkillinen täytettynä merkkiviivaan asti) Parosept-suuvettä, purskuttele sitä suussa yhden minuutin ajan ja sylje se pois. Älä niele suuvettä äläkä huuhdo suuta purskuttelun jälkeen. Ellei pullossa ole mukana mittakorkkia, käytä ruokalusikkaa (15 ml).

  Jos käytät klooriheksidiinidiglukonaattisuuvettä hampaiden harjaamisen jälkeen, huuhtele suu

  huolellisesti vedellä ennen kuin käytät Paroseptia. Parosept on käyttövalmista eikä sitä tarvitse laimentaa.


  Hoitojakson kesto

  Normaalisti Parosept-suuvettä saa käyttää enintään 5 vuorokauden ajan kerrallaan. Sitä saa käyttää pitempiä jaksoja vain, jos lääkäri tai hammaslääkäri kehottaa tekemään niin.


  Jos käytät enemmän Paroseptia kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977 [Suomessa, 112 Ruotsissa]) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

  Jos suuvettä käytetään ohjeiden mukaan, suun limakalvon läpi imeytyvät klooriheksidiinimäärät muuttuvat ihmiselimistössä myrkyttömiksi eivätkä aiheuta myrkytysoireita.

  Hoitotoimenpiteet eivät ole tarpeen. Klooriheksidiinidiglukonaattisuuveden paikallinen yliannos voidaan poistaa vedellä huuhtelemalla.

  Tämä lääke sisältää myös tiettyä ainetta, joka voi suurina annoksina aiheuttaa lapsille kouristelua ja vanhuksille levottomuutta tai sekavuutta. Noudata annostusohjeita, äläkä ylitä suositeltua hoidon kestoa.


  Jos unohdat käyttää Paroseptia

  Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jatka hoitoa tavanomaiseen tapaan käyttöohjeita noudattaen.

  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, hammaslääkärin tai

  apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Harvoin (enintään 1 käyttäjällä tuhannesta) voi esiintyä välittömiä allergisia reaktioita, kosketusallergiaa ja nokkosihottumaa. Yksittäisissä tapauksissa klooriheksidiinin paikallisen käytön jälkeen on todettu myös vaikeita allergisia reaktioita, joiden oireita ovat olleet hengitysvaikeudet, turvotus silmien ympärillä, matala verenpaine ja sokki.


  Jos sinulle ilmaantuu anafylaktisia tai allergisia reaktioita, ota heti yhteys lääkäriin. Muut haittavaikutukset

  Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä sadasta)

  • Suuontelossa liuos saattaa aiheuttaa hampaiden, hammaspaikkojen ja kielen värjäytymistä ruskehtavaksi. Nämä oireet voidaan välttää vähentämällä teen, kahvin ja punaviinin nauttimista.


   Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä tuhannesta):

  • hammaskiven lisääntyminen

  • verenvuoto ikenistä hampaiden harjaamisen jälkeen (säännöllisen käytön yhteydessä)


   Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä kymmenestä tuhannesta):

  • suun limakalvon ärsytys

  • suun limakalvon hilseily

   Yleisyys tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin):

  • kielen kirvely tai puutuminen*

  • korjautuva makuaistin heikkeneminen*

  • korvasylkirauhasen tulehdus

  • allerginen kosketusihottuma


   *Nämä oireet lievittyvät yleensä, kun Parosept-suuveden käyttöä jatketaan. Jos oireet jatkuvat vielä hoidon lopettamisen jälkeen, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www‐sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   FI‐00034 Fimea


 3. Paroseptin säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

  Valmiste on hävitettävä 1 kuukauden kuluttua pullon avaamisesta (50, 100, 300 ja 500 ml:n pullot) tai 3 kuukauden kuluttua pullon avaamisesta (5 l pullo).

  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojellaan luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Parosept sisältää


*Aromiaineiden yhdistelmä: mentoli, anetoli, eukalyptoli, piparminttuöljy, mentoni, mentyyliasetaatti, raseeminen mentoli, propyleeniglykoli, triasetiini, eteerinen tähtianisöljy, eteerinen pelargoniöljy, vanilliini, maltoli, eteerinen mandariiniöljy, etanoli.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot) Parosept-liuos suuonteloon on kirkas, punainen liuos. Pakkauskoot: 50, 100, 300, 500 ml:n ja 5 l pullot.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja SUNSTAR FRANCE

105 rue Jules Guesde

92300 LEVALLOIS PERRET RANSKA

Valmistaja

LICHTENHELDT GmbH PHARMAZEUTISCHE FABRIK

Industristrasse 7-9

23812 WAHLSTEDT SAKSA


tai

LABORATOIRES CHEMINEAU

93 ROUTE DE MONNAIE - BP 16

37210 VOUVRAY RANSKA


Pyydettäessä tämä pakkausseloste on saatavana sokeille ja heikkonäköisille soveltuvassa muodossa.


Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

DE: Paroex 1,2 mg/ml, Mundwasser AT: Parosept 1,2 mg/ml, Mundwasser

BE: Parosept 1,2 mg/ml, solution pour bain de bouche CZ: Perioxept

DK: Paroex 1,2 mg/ml, mundskyllevæske

ES: Paroex 1,2 mg/ml, solucion para enjuague bucal FI: Parosept 1,2 mg/ml, Suuvesi

IT: Paroex 1,2 mg/ml, collutorio

NL: Perioxept 1,2 mg/ml, mondspoeling NO: Paroex

PL: Paroex

PT: Paroex 1,2 mg/ml, solução para lavagem da boca UK: Paroex 1.2 mg/ml, mouthwash

SE: Parosept 1,2 mg/ml, munsköljvätska


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 25.03.2021