Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Trasylol
aprotinin

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Trasylol 10 000 KIU/ml injektio- ja infuusioneste, liuos

aprotiniini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin sinulle anne taan tätä lääke ttä, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Varoitukse t ja varotoime t


Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin sinulle anne taan Trasylol-valmistetta.


Kerro lääkärille, jos jokin näistä koskee sinua, jotta hän pystyy päättämään Trasylol-valmisteen sopivuuden sinulle:

Jos jokin näistä koskee sinua, lääkäri päättää, sopiiko Trasylol sinulle vai ei.


Trasylol-valmistetta annetaan ainoastaan, kun lääkäri on ensin tehnyt verikokeet määrittääkseen lääkkeen sopivuuden sinulle (esim. asianmukaisella aprotiniinille spesifisellä IgG-vasta-ainetestillä). Muussa tapauksessa muut lääkkeet saattavat sopia sinulle paremmin.


Sinua seurataan tarkasti lääkkeen mahdollisesti aiheuttamien allergisten reaktioiden varalta, ja lääkäri/kirurgi hoitaa kaikkia ilmeneviä oireita. Välineet ja lääkkeet mahdollisten vakavien allergisten reaktioiden ensiapua varten on aina pidettävä esillä Trasylol-hoidon aikana.


Lapset ja nuoret

Trasylol-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole varmistettu.


Muut lääkevalmisteet ja Trasylol

Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.


Kerro lääkärille erityisesti, jos otat:


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Injektio- ja infuusioneste, joka on kirkas ja väritön liuos.


Pakkauskoot: 50 ml.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija Nordic Group B.V. Siriusdreef 41

2132 WT Hoofddorp

Alankomaat

Edustaja

Nordic Drugs AB Box 300 35

200 61 Limhamn Ruotsi


Valmistaja

Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstrasse 36

A-8055 Graz Itävalta


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 30.06.2020


<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>


Seuraavat tie dot on tarkoite ttu vain hoitoalan ammattilaisille :


Aprotiniinia saavat määrätä vain erikoislääkärit, joilla on kokemusta sepelvaltimoleikkauksista.


Parenteraaliset lääkkeet on aina tarkastettava silmämääräisesti mahdollisten hiukkasten tai värimuutosten varalta ennen lääkkeen antoa. Mahdollisesti yli jäänyttä liuosta ei saa säilyttää myöhempää käyttöä varten.

Trasylol on yhteensopiva 20 % glukoosiliuoksen, hydroksietyylitärkkelysliuoksen ja Ringerin laktaattiliuoksen kanssa. Sekoitetun liuoksen kemiallisen ja fysikaalisen stabiiliuden on osoitettu kestävän enintään 6 tuntia 25 °C:n lämpötilassa.

Mikrobiologise lta kannalta valmiste on käytettävä välittömästi, jos valmistus ei tapahdu kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa. Jos valmistetta ei käytetä välittömästi, käytönaikainen säilytys ja olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla.


Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.