Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Dovato
dolutegravir, lamivudine

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Dovato 50 mg/300 mg kalvopäällysteiset tabletit

dolutegraviiri/lamivudiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

kohta 4.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:


 1. Mitä Dovato on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Dovatoa

 3. Miten Dovato otetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Dovaton säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Dovato on ja mihin sitä käytetään


  Dovato on lääke, joka sisältää kahta vaikuttavaa ainetta, joita käytetään ihmisen immuunikatoviruksen eli HIV:n aiheuttaman infektion hoitoon: dolutegraviiria ja lamivudiinia. Dolutegraviiri kuuluu retroviruslääkkeiden ryhmään, josta käytetään nimeä integraasinestäjät (INI) ja lamivudiini kuuluu retroviruslääkkeiden ryhmään, josta käytetään nimeä nukleosidianalogikäänteiskopioijaentsyymin estäjät (NRTI).

  Dovatoa käytetään HIV:n hoitoon aikuisille ja yli 12-vuotiaille ja vähintään 40 kg painaville nuorille. Dovato ei paranna HIV-infektiota. Se pitää elimistön virusmäärän alhaisella tasolla. Tämä auttaa

  ylläpitämään CD4-solujen määrää veressä. CD4-solut ovat tietyntyyppisiä veren valkosoluja, joilla on tärkeä tehtävä elimistön taistelussa infektioita vastaan.


  Dovato-hoito ei tehoa kaikkiin ihmisiin samalla tavalla. Lääkäri seuraa hoidon tehoa.


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Dovatoa Älä ota Dovatoa

  • jos olet allerginen (yliherkkä) dolutegraviirille, lamivudiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

  • jos käytät fampridiini -nimistä lääkettä (tunnetaan myös nimellä dalfampridiini; käytetään multippeliskleroosin hoidossa).


   Kerro lääkärille, jos epäilet, että jokin näistä koskee sinua.

   Varoitukset ja varotoimet

   Jotkut Dovatoa tai muita HIV-yhdistelmähoitoja saavat ovat muita alttiimpia vakaville haittavaikutuksille. Ota huomioon, että riski voi olla suurempi:

  • jos sinulla on keskivaikea tai vaikea maksasairaus

  • jos sinulla on joskus ollut jokin maksasairaus, mukaan lukien hepatiitti B tai C (jos sinulla on hepatiitti B -infektio, älä lopeta Dovaton käyttöä ilman lääkärin kehotusta, koska hepatiitti voi uusiutua)

  • jos sinulla on munuaisvaivoja.

   Keskustele lääkärin kanssa ennen Dovaton käyttöä, jos jokin yllä mainituista koskee sinua. Sinun voi olla tarpeen käydä useammin tarkastuksissa, myös verikokeissa, lääkehoidon aikana. Ks. lisätietoja kohdasta 4.


   Allergiset reaktiot

   Dovato sisältää dolutegraviiria. Dolutegraviiri voi aiheuttaa vakavan allergisen reaktion, ns.

   yliherkkyysreaktion. Sinun on tärkeää tietää, millaisiin merkkeihin ja oireisiin on kiinnitettävä huomiota, kun käytät Dovatoa.

   Lue kohta ”Allergiset reaktiot” tämän pakkausselosteen kohdasta 4.


   Tarkkaile tärkeitä oireita

   Joillekin HIV-lääkkeitä käyttäville ihmisille kehittyy muita tiloja, jotka voivat olla vakavia. Näitä ovat esimerkiksi:

  • infektioiden ja tulehduksen oireet

  • nivelkipu, jäykkyys ja luusto-oireet.

   Sinun on tärkeää tietää, millaisiin merkkeihin ja oireisiin on kiinnitettävä huomiota, kun käytät Dovatoa.

   Lue kappale ”Muut mahdolliset haittavaikutukset” tämän pakkausselosteen kohdasta 4.


   Lapset

   Tätä lääkettä ei ole tarkoitettu alle 12-vuotiaille lapsille, sillä sitä ei ole tutkittu tässä potilasryhmässä.


   Muut lääkevalmisteet ja Dovato

   Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.


   Älä ota Dovatoa samanaikaisesti seuraavan lääkkeen kanssa:

  • fampridiini (tunnetaan myös nimellä dalfampridiini), käytetään multippeliskleroosin hoidossa.


   Jotkin lääkkeet saattavat vaikuttaa Dovaton tehoon tai suurentaa haittavaikutusten todennäköisyyttä. Dovato voi myös vaikuttaa joidenkin muiden lääkkeiden tehoon.

   Kerro lääkärille, jos otat mitä tahansa seuraavassa luettelossa mainittua lääkettä:

  • metformiini, jota käytetään diabeteksen hoitoon

  • antasidit, joita käytetään ruuansulatusvaivojen ja närästyksen hoitoon. Älä ota antasidia 6 tunnin aikana ennen Dovaton ottamista tai vähintään 2 tuntiin Dovaton ottamisen jälkeen (ks. myös kohta 3 ”Miten Dovato otetaan”)

  • ravintolisät tai monivitamiinivalmisteet, jotka sisältävät kalsiumia, rautaa tai magnesiumia.

   Jos otat Dovaton aterian yhteydessä, voit ottaa ravintolisät tai monivitamiinivalmisteet, jotka sisältävät kalsiumia, rautaa tai magnesiumia, samanaikaisesti Dovaton kanssa. Jos otat

   Dovaton tyhjään mahaan, älä ota ravintolisää tai monivitamiinivalmistetta, joka sisältää kalsiumia, rautaa tai magnesiumia, 6 tunnin aikana ennen Dovaton ottamista tai vähintään 2

   tuntiin Dovaton ottamisen jälkeen (ks. myös kohta 3 ”Miten Dovato otetaan”)

  • emtrisitabiini, etraviriini, efavirentsi, nevirapiini tai tipranaviiri-ritonaviiriyhdistelmä, joita käytetään HIV-infektion hoitoon

  • säännöllisesti käytettävät sorbitolia ja muita sokerialkoholeja (esim. ksylitoli, mannitoli, laktitoli tai maltitoli) sisältävät lääkkeet (usein nesteitä)

  • kladribiini, jota käytetään leukemian tai multippeliskleroosin hoitoon

  • rifampisiini, jota käytetään tuberkuloosin ja muiden bakteeri-infektioiden hoitoon

  • fenytoiini ja fenobarbitaali, joita käytetään epilepsian hoitoon

  • okskarbatsepiini ja karbamatsepiini, joita käytetään epilepsian tai kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon

  • mäkikuisma (Hypericum perforatum), joka on masennuksen hoitoon käytettävä rohdosvalmiste.


   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotakin näistä. Lääkäri saattaa muuttaa annostasi tai määrätä ylimääräisiä seurantakäyntejä.


   Raskaus

   Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista:

   Keskustele lääkärin kanssa Dovato-hoitoon liittyvistä riskeistä ja hyödyistä.


   Dovaton ottaminen raskaaksi tulemisen aikaan tai raskauden 6 ensimmäisen viikon aikana voi suurentaa hermostoputken kehityshäiriön, kuten spina bifidan (selkärankahalkion), kaltaisen synnynnäisen vian riskiä.


   Jos voit tulla raskaaksi Dovatoa käyttäessäsi:

   Keskustele lääkärin kanssa siitä, onko sinun aiheellista käyttää ehkäisyä, esimerkiksi kondomeja tai ehkäisytabletteja.


   Kerro lääkärillesi heti, jos tulet raskaaksi tai suunnittelet raskautta. Lääkäri tarkistaa lääkityksesi. Älä lopeta Dovaton käyttöä keskustelematta siitä lääkärisi kanssa, sillä siitä voi olla haittaa sinulle ja syntymättömälle lapsellesi.


   Imetys

   Imettämistä ei suositella HIV-positiivisille naisille, koska HIV-infektio saattaa tarttua lapseen äidinmaidon välityksellä.


   Pieni määrä Dovaton sisältämiä aineita voi myös erittyä rintamaitoon.

   Jos imetät tai harkitset imettämistä, keskustele asiasta lääkärin kanssa mahdollisimman pian. Ajaminen ja koneiden käyttö

   Dovato voi aiheuttaa huimausta, ja muita haittavaikutuksia, jotka heikentävät havaintokykyäsi.

   Älä aja tai käytä koneita, ellet ole varma, ettei havaintokykysi ole heikentynyt.


 3. Miten Dovato otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  • Suositeltu Dovato-annos on yksi tabletti kerran vuorokaudessa.


   Niele tabletti pienen nestemäärän kanssa. Dovato voidaan ottaa joko aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan.


   Käyttö nuorille

   12–17-vuotiaat nuoret, jotka painavat vähintään 40 kg, voivat ottaa aikuisten annoksen eli yhden tabletin kerran vuorokaudessa.


   Antasidit

   Antasidit, joita käytetään ruoansulatusvaivojen ja närästyksen hoitoon, voivat estää Dovaton imeytymisen elimistöön ja heikentää sen tehoa.

   Älä ota antasidia 6 tunnin aikana ennen Dovaton ottamista äläkä vähintään 2 tuntiin Dovaton ottamisen jälkeen.

   Voit ottaa muut mahalaukun happamuutta vähentävät lääkkeet, kuten ranitidiini ja omepratsoli,

   samanaikaisesti Dovaton kanssa.

   Pyydä lääkäriltä lisäohjeita mahalaukun happamuutta vähentävien lääkkeiden käytöstä Dovaton kanssa.


   Ravintolisät tai monivitamiinivalmisteet, jotka sisältävät kalsiumia, rautaa tai magnesiumia Ravintolisät tai monivitamiinivalmisteet, jotka sisältävät kalsiumia, rautaa tai magnesiumia voivat estää Dovaton imeytymisen elimistöön ja heikentää sen tehoa.

   Jos otat Dovaton aterian yhteydessä, voit ottaa ravintolisät tai monivitamiinivalmisteet, jotka sisältävät kalsiumia, rautaa tai magnesiumia, samanaikaisesti Dovaton kanssa. Jos otat Dovaton tyhjään mahaan, älä ota ravintolisää tai monivitamiinivalmistetta, joka sisältää kalsiumia, rautaa tai magnesiumia, 6 tunnin aikana ennen Dovaton ottamista tai vähintään 2 tuntiin Dovaton ottamisen jälkeen.

   Pyydä lääkäriltä lisäohjeita ravintolisien tai monivitamiinivalmisteiden, jotka sisältävät kalsiumia, rautaa tai magnesiumia, käytöstä Dovaton kanssa.


   Jos otat enemmän Dovatoa kuin sinun pitäisi

   Jos otat liian monta Dovato-tablettia, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista. Näytä heille Dovato- pakkaus, jos mahdollista.


   Jos unohdat ottaa Dovaton

   Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti muistaessasi. Jos kuitenkin seuraava annos pitäisi ottaa jo alle 4 tunnin kuluttua, jätä unohtunut annos väliin ja ota seuraava annos normaaliin aikaan. Jatka sen

   jälkeen hoitoa kuten aikaisemmin.

   Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


   Älä lopeta Dovaton käyttöä kysymättä ensin neuvoa lääkäriltä

   Jatka Dovaton käyttöä niin kauan kuin lääkäri määrää. Älä lopeta sen käyttöä, ellei lääkäri kehota lopettamaan hoitoa. Dovaton lopettaminen voi vaikuttaa terveyteesi ja siihen, kuinka tuleva hoito

   tehoaa.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

  Siksi on erittäin tärkeää, että kerrot lääkärille kaikista muutoksista terveydentilassasi.


  Allergiset reaktiot

  Dovato sisältää dolutegraviiria. Dolutegraviiri voi aiheuttaa vakavan allergisen reaktion, ns. yliherkkyysreaktion. Tällainen reaktio on melko harvinainen dolutegraviiria käyttävillä potilailla (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 100:sta). Jos saat jonkin seuraavista oireista:

  • ihottuma

  • kuume

  • energian puute (väsymys)

  • turvotus, joskus kasvojen tai suun turpoaminen (angioedeema), joka aiheuttaa hengitysvaikeuksia

  • lihas- tai nivelsäryt.

   Hakeudu heti lääkärin hoitoon. Lääkäri saattaa määrätä maksa- tai munuaistutkimuksia tai verikokeita, ja Dovato-hoito saatetaan lopettaa.


   Hyvin yleiset haittavaikutukset

   Näitä voi esiintyä useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä:

  • päänsärky

  • ripuli

  • pahoinvointi


   Yleiset haittavaikutukset

   Näitä voi esiintyä enintään 1 potilaalla 10:stä:

  • masennus (syvän surun tai arvottomuuden tunne)

  • ihottuma

  • kutina

  • oksentelu

  • vatsakipu tai vatsavaivat

  • ilmavaivat

  • huimaus

  • uneliaisuus

  • nukkumisvaikeudet (unettomuus)

  • poikkeavat unet

  • energian puute (väsymys)

  • hiustenlähtö

  • ahdistuneisuus

  • nivelkipu

  • lihaskipu.


   Yleisiä verikokeissa havaittavia haittavaikutuksia:

  • kohonneet maksaentsyymiarvot (aminotransferaasit)

  • lihasten tuottamien entsyymien (kreatiinikinaasi) kohonneet arvot.


   Melko harvinaiset haittavaikutukset

   Näitä voi esiintyä enintään 1 potilaalla 100:sta:

  • maksatulehdus (hepatiitti)

  • itsemurhayritys (erityisesti potilailla, joilla on aikaisemmin ollut masennusta tai mielenterveysongelmia)

  • itsemurha-ajatukset (erityisesti potilailla, joilla on aikaisemmin ollut masennusta tai mielenterveysongelmia)

  • paniikkikohtaus.


   Melko harvinaisia verikokeissa havaittavia haittavaikutuksia:

  • veren hyytymisen kannalta tärkeiden verisolujen määrän lasku (trombosytopenia)

  • alhainen veren punasolujen määrä (anemia) tai alhainen valkosolujen määrä (neutropenia).


   Harvinaiset haittavaikutukset

   Näitä voi esiintyä enintään 1 potilaalla 1000:sta:

  • maksan vajaatoiminta (oireena voi olla ihon ja silmänvalkuaisten kellastuminen tai epätavallisen tumma virtsa)

  • turvotus, joskus kasvojen tai suun turpoaminen (angioedeema), joka aiheuttaa hengitysvaikeuksia

  • haimatulehdus (pankreatiitti)

  • lihaskudoksen hajoaminen

  • itsemurha (erityisesti potilailla, joilla on aikaisemmin ollut masennusta tai mielenterveysongelmia).


   Kerro välittömästi lääkärillesi mikäli koet mitä tahansa mielenterveysongelmia (ks. myös muut mielenterveysongelmat yllä).


   Harvinaisia verikokeissa havaittavia haittavaikutuksia:

  • bilirubiiniarvon kohoaminen (maksan toimintakoe)

  • amylaasiksi kutsutun entsyymin määrän lisääntyminen.

   Hyvin harvinaiset haittavaikutukset

   Näitä voi esiintyä enintään 1 potilaalla 10 000:sta:

  • maitohappoasidoosi (liikaa maitohappoa veressä)

  • tunnottomuus, kihelmöinti iholla (pistely)

  • heikkouden tunne raajoissa.


   Hyvin harvinaisia verikokeissa havaittavia haittavaikutuksia:

  • luuytimen kyvyttömyys tuottaa uusia veren punasoluja (puhdas punasoluaplasia).


   Muut mahdolliset haittavaikutukset

   HIV-lääkkeiden yhdistelmähoitoa saavilla potilailla voi esiintyä myös muita haittavaikutuksia.


   Infektion ja tulehduksen oireet

   Henkilöillä, joilla on pitkälle edennyt HIV-infektio tai AIDS, on heikko immuunijärjestelmä ja heidän todennäköisyytensä saada vakavia infektioita (opportunistisia infektioita) on muita suurempi.

   Tällaiset infektiot ovat voineet olla ”hiljaisina” ja heikko immuunijärjestelmä ei ole havainnut niitä

   ennen hoidon aloittamista. Hoidon aloittamisen jälkeen immuunijärjestelmä vahvistuu ja saattaa hyökätä näiden infektioiden kimppuun, mikä voi aiheuttaa infektion tai tulehduksen oireita. Oireita

   ovat yleensä kuume ja joitakin seuraavista:

  • päänsärky

  • vatsakipu

  • hengitysvaikeudet.

   Harvinaisissa tapauksissa immuunijärjestelmä voi vahvistuessaan hyökätä myös terveitä kudoksia vastaan (autoimmuunisairaudet). Autoimmuunisairauksien oireet voivat ilmetä useita kuukausia HIV- infektion hoidon aloittamisen jälkeen. Oireita voivat olla:

  • sydämentykytys (nopea tai epäsäännöllinen syke) tai vapina

  • yliaktiivisuus (liiallinen levottomuus tai liikehdintä)

  • käsistä tai jaloista alkavaa heikkoutta, joka etenee kohti vartaloa.


   Jos saat infektion oireita tai huomaat jonkin yllämainituista oireista:

   Kerro heti lääkärillesi. Älä ota muita lääkkeitä infektion hoitoon ilman lääkärin ohjeita.


   Nivelkipu, jäykkyys ja luustovaivat


   Joillekin HIV-yhdistelmähoitoa saaville potilaille voi kehittyä luukuolio eli osteonekroosi. Tässä sairaudessa osa luukudoksesta vaurioituu pysyvästi, koska luun verenkierto on heikentynyt. Tämän sairauden riski voi olla suurentunut:

  • jos yhdistelmähoito on jatkunut pitkään

  • jos käytetään samanaikaisesti tulehduslääkkeinä kortikosteroideja

  • jos potilas käyttää alkoholia

  • jos immuunijärjestelmä on hyvin heikko

  • jos potilas on ylipainoinen.


   Osteonekroosin oireita ovat:

  • nivelten jäykkyys

  • säryt ja kivut nivelissä (erityisesti lonkassa, polvessa tai hartiassa)

  • liikkumisvaikeudet.

   Jos huomaat jonkin näistä oireista:

   Kerro asiasta lääkärille.


   Vaikutukset painoon, veren rasva-arvoihin ja verensokeriarvoihin:

   HIV-lääkityksen aikana voi esiintyä painon nousua ja veren rasva-arvojen ja verensokeriarvojen suurenemista. Tämä liittyy osittain terveydentilan ja elämäntapojen palaamiseen ennalleen ja veren rasva-arvojen kohdalla joskus HIV-lääkkeisiin sinänsä. Lääkäri tekee tutkimuksia tällaisten muutosten varalta.

   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   image

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


 5. Dovaton säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Dovato sisältää

  • Vaikuttavat aineet ovat dolutegraviiri ja lamivudiini. Yksi tabletti sisältää

   dolutegraviirinatriumia vastaten 50 mg dolutegraviiria ja 300 mg lamivudiinia.

  • Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti, magnesiumstearaatti, mannitoli (E421), povidoni (K29/32), natriumstearyylifumaraatti, hypromelloosi (E464), makrogoli, titaanidioksidi (E171).

  • Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Dovato kalvopäällysteiset tabletit ovat soikeita, kaksoiskuperia, valkoisia tabletteja, joiden toiselle puolelle on kaiverrettu ”SV 137”.


Kalvopäällysteiset tabletit on pakattu purkkeihin, joissa on lapsiturvallinen korkki. Kussakin lääkepurkissa on 30 kalvopäällysteistä tablettia.

Saatavilla on myös kerrannaispakkauksia, jotka sisältävät 90 kalvopäällysteistä tablettia (3 x 30 kalvopäällysteistä tablettia).


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

ViiV Healthcare BV

Van Asch van Wijckstraat 55H 3811 LP Amersfoort Alankomaat


Valmistaja

Glaxo Wellcome, S.A. Avda. Extremadura, 3

09400 Aranda De Duero

Burgos Espanja

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien ViiV Healthcare srl/bv Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

Lietuva

ViiV Healthcare BV Tel: + 370 80000334


България

ViiV Healthcare BV Teл.: + 359 80018205

Luxembourg/Luxemburg ViiV Healthcare srl/bv Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00


Česká republika GlaxoSmithKline, s.r.o. Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország

ViiV Healthcare BV Tel.: + 36 80088309


Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

ViiV Healthcare BV Tel: + 356 80065004


Deutschland

ViiV Healthcare GmbH Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10

viiv.med.info@viivhealthcare.com

Nederland

ViiV Healthcare BV Tel: + 31 (0)33 2081199


Eesti

ViiV Healthcare BV Tel: + 372 8002640

Norge GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00


Ελλάδα

GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com


España

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L.

Tel: + 34 900 923 501

es-ci@viivhealthcare.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o. Tel.: + 48 (0)22 576 9000


France

ViiV Healthcare SAS

Tél.: + 33 (0)1 39 17 69 69

Infomed@viivhealthcare.com

Portugal

VIIVHIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA Tel: + 351 21 094 08 01

viiv.fi.pt@viivhealthcare.com


Hrvatska

ViiV Healthcare BV Tel: + 385 800787089

România

ViiV Healthcare BV Tel: + 40 800672524


Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

ViiV Healthcare BV Tel: + 386 80688869

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika ViiV Healthcare BV Tel: + 421 800500589


Italia

ViiV Healthcare S.r.l Tel: + 39 (0)45 7741600

Suomi/Finland GlaxoSmithKline Oy Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30


Κύπρος

ViiV Healthcare BV

Τηλ: + 357 80070017

Sverige GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com


Latvija

ViiV Healthcare BV Tel: + 371 80205045

United Kingdom (Northern Ireland)

ViiV Healthcare BV Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi