Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Recreol
dexpanthenol

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Recreol 50 mg/g emulsiovoide dekspantenoli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkke en käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt

tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Recreol ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Recreol-emulsiovoidetta

 3. Miten Recreol-emulsiovoidetta käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Recreol-emulsiovoiteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Recreol ja mihin sitä käytetään


  Recreol-emulsiovoide sisältää vaikuttavana aineena dekspantenolia, joka kuuluu haavojen ja haavaumien hoitoon käytettävien lääkeaineiden ryhmään. Dekspantenoli muuntuu kudoksissa pantoteenihapoksi. Pantoteenihappo palauttaa ihon kimmoisuuden ja edistää haavojen paranemista.


  Recreol-emulsiovoidetta käytetään


  eri syistä aiheutuneiden pinnallisten ihovaurioiden tukihoitoon. Emulsiovoide kosteuttaa ihon pintakerrosta ja tukee sen paranemista, minkä lisäksi sillä on tulehdusta ja kutinaa hillitseviä vaikutuksia.


  Recreol-emulsiovoidetta voidaan käyttää lapsille, nuorille ja aikuisille.


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Recreol-emulsiovoidetta


  Älä käytä Recreol-emulsiovoidetta:

  • jos olet allerginen dekspantenolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

  • haavoihin, jos sinulla on hemofilia, vaikean verenvuodon riskin vuoksi.


  Varoitukse t ja varotoimet

  Allergisen reaktion ilmetessä Recreol-emulsiovoiteen käyttö on lopetettava. Recreol-emulsiovoiteen joutumista silmiin pitää välttää.

  Muut lääkevalmisteet ja Recreol

  Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

  Ei ole viitteitä siitä, että Recreol-emulsiovoiteella olisi yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa.


  Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

  Raskauden ja imetyksen aikana Recreol-emulsiovoidetta saa käyttää lääkärin ohjeen mukaan. Paikallista käyttöä rintoihin pitää välttää, jotta estetään valmisteen pääsy kosketuksiin vauvan suun kanssa.


  Dekspantenolin vaikutuksia ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tutkittu.


  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Recreol-emulsiovoiteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.


  Recreol-emulsiovoide sisältää setyylialkoholia, stearyylialkoholia, villarasvaa ja propyleeniglykolia

  Setyylialkoholi, stearyylialkoholi ja villarasva saattavat aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa). Tämä lääkevalmiste sisältää propyleeniglykolia, joka saattaa aiheuttaa ihoärsytystä.


 3. Miten Recreol-emulsiovoidetta käytetään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Iholle.


  Jollei muuta ohjetta ole annettu, emulsiovoidetta levitetään aikuisille ja lapsille hoidettavalle alueelle ohuelti kerran tai useita kertoja päivässä tarpeen mukaan.

  Hoidon kestoon vaikuttavat sairauden luonne ja kulku. Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 14 päivän jälkeen tai se huononee.


  Käyttö lapsille

  Recreol-emulsiovoidetta voi käyttää lapsille.


  Jos Recreol-emulsiovoiteen vaikutus on mielestäsi liian vahva tai liian heikko, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Hyvin harvinainen (ilmenee enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta): allergiset reaktiot, yliherkkyysreaktiot (esim. ihotulehdus / allergiset ja ärsytyksestä aiheutuvat ihoreaktiot).


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www.sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA


 5. Recreol-emulsiovoiteen säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Ei saa jäätyä.


  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Recreol-emulsiovoide sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Homogeeninen valkoinen tai kellertävä emulsiovoide, jolla on sille ominainen tuoksu.


30 g tai 50 g emulsiovoidetta alumiiniputkessa. Putki on suljettu alumiinika lvolla ja valkoisella kierrekorkilla. Alumiiniputki on pakattu pahvikoteloon.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Latvia Puh.: +371 67083205

Faksi: +371 67083505

Sähköposti grindeks@grindeks.lv


Tällä lääke valmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:


Viro RECREOL

Latvia RECREOL 50 mg/g krēms

Liettua RECREOL 50 mg/g kremas

Tšekki RECREOL

Slovakia RECREOL 50 mg/g krém

Unkari RECREOL 50 mg/g krém

Suomi Recreol 50 mg/g kerma

Puola Recreol

Romania Recreol 50 mg/g cremă

Portugali Recreol 50 mg/g creme

Slovenia Recreol 50 mg/g krema

Itävalta Recreol 50 mg/g Creme

Saksa Dexpanthenol Grindeks 50 mg/g Creme


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 11.01.2022