Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Liporion
atorvastatin

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Liporion 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Liporion 20 mg kalvopäällysteiset tabletit Liporion 40 mg kalvopäällysteiset tabletit Liporion 80 mg kalvopäällysteiset tabletit


atorvastatiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA


  1. Liporion-valmisteen säilyttäminen


    Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


    Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


    Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksessa, kotelossa tai purkissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Kestoaika pakkauksen avaamisen jälkeen: 100 päivää HDPE-purkeille.


    Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


  2. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Liporion-valmiste sisältää Vaikuttava aine on atorvastatiini.

Yksi 10 mg kalvopäällysteinen tabletti sisältää atorvastatiinikalsiumtrihydraattia määrän, joka vastaa

10 mg atorvastatiinia.

Yksi 20 mg kalvopäällysteinen tabletti sisältää atorvastatiinikalsiumtrihydraattia määrän, joka vastaa 20 mg atorvastatiinia.

Yksi 40 mg kalvopäällysteinen tabletti sisältää atorvastatiinikalsiumtrihydraattia määrän, joka vastaa 40 mg atorvastatiinia.

Yksi 80 mg kalvopäällysteinen tabletti sisältää atorvastatiinikalsiumtrihydraattia määrän, joka vastaa 80 mg atorvastatiinia.


Muut aineet ovat:

Tabletin ydin: laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, kalsiumkarbonaatti, kroskarmelloosinatrium, hydroksipropyyliselluloosa, polysorbaatti 80, magnesiumstearaatti. Kalvopäällyste: hypromelloosi, makrogoli 6000, titaanidioksidi (E171), talkki.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Liporion 10 mg kalvopäällysteinen tabletti

Valkoinen tai lähes valkoinen, kaksoiskupera, soikea, noin 9,8 x 5,1 mm kalvopäällysteinen tabletti, jonka toiselle puolelle on kaiverrettu ”D” jakouurteen molemmin puolin ja jonka toisella puolella on jakouurre.


Liporion 20 mg kalvopäällysteinen tabletti

Valkoinen tai lähes valkoinen, kaksoiskupera, soikea, noin 12,4 x 6,5 mm kalvopäällysteinen tabletti, jonka toiselle puolelle on kaiverrettu ”C” jakouurteen molemmin puolin ja jonka toisella puolella on jakouurre.


Liporion 40 mg kalvopäällysteinen tabletti

Valkoinen tai lähes valkoinen, kaksoiskupera, soikea, noin 15,6 x 8,8 mm kalvopäällysteinen tabletti, jonka toiselle puolelle on kaiverrettu ”B” jakouurteen molemmin puolin ja jonka toisella puolella on jakouurre.


Liporion 80 mg kalvopäällysteinen tabletti

Valkoinen tai lähes valkoinen, kaksoiskupera, soikea, noin 19,4 x 10,3 mm kalvopäällysteinen tabletti,

jonka toiselle puolelle on kaiverrettu ”A” jakouurteen molemmin puolin ja jonka toisella puolella on

jakouurre.


Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.


OPA/alumiini/PVC-alumiiniläpipainopakkaukset: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 98 tai 100 kalvopäällysteistä tablettia.


HDPE-purkki, jossa on PP-suljin ja sinettisuojus: 10, 30, 50, 100 tai 500 (sairaalapakkaus) kalvopäällysteistä tablettia.

Purkissa on myös kuivausainekapseli (piidioksidigeeliä). Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija Orion Corporation Orionintie 1

02200 Espoo


Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

02200 Espoo


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 12.4.2022