Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Fareston
toremifene

HINNAT

20 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 36,73 €
Jälleenmyynti: 55,56 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Fareston 60 mg tabletit

toremifeeni


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen, pyöreä, litteä, viistoreunainen tabletti, johon on kaiverrettu TO 60 toiselle puolelle. 30 ja 100 tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Orion Corporation Orionintie 1

FI-02200 Espoo Suomi

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Suomi


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.


België/Belgique/Belgien Orion Corporation Tél/Tel: +358 10 4261

Lietuva

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


България

Orion Pharma Poland Sp. z o.o. Tel: + 48 22 8 333 177

Luxembourg/Luxemburg

Orion Corporation Tél/Tel: +358 10 4261


Česká republika Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Magyarország Orion Corporation Tel.: +358 10 4261


Danmark

Orion Corporation Tlf: +358 10 4261

Malta

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Deutschland Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Nederland

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Eesti

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Norge

Orion Corporation Tlf: +358 10 4261


Ελλάδα

Orion Corporation Τηλ: +358 10 4261

Österreich

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


España

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Polska

Orion Corporation Tlf: +358 10 4261


France

Orion Pharma

Tél: +33 (0) 1 85 18 00 00

Portugal

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Hrvatska

Orion Corporation Tel.: +358 10 4261

România

Orion Pharma Poland Sp. z o.o. Tel: + 48 22 8 333 177


Ireland

Orion Corporation Tlf: +358 10 4261

Slovenija

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Ísland

Orion Corporation Sími: +358 10 4261

Slovenská republika Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Italia

Orion Pharma S.r.l. Tel: + 39 02 67876111

Suomi/Finland

Orion Corporation Puh./Tel: +358 10 4261


Κύπρος

Orion Corporation Τηλ: +358 10 4261

Sverige

Orion Pharma AB Tel: +46 8 623 6440


Latvija

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

United Kingdom (Northern Ireland)

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi


.