Kotisivun Kotisivun

Aripiprazole Avansor
aripiprazole

HINNAT

15 mg tabletti 56

Tukkukauppa: 93,44 €
Jälleenmyynti: 134,58 €
Korvaus: 0,00 €

30 mg tabletti 56

Tukkukauppa: 158,64 €
Jälleenmyynti: 217,89 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Aripiprazole Avansor 5 mg tabletit Aripiprazole Avansor 10 mg tabletit Aripiprazole Avansor 15 mg tabletit Aripiprazole Avansor 20 mg tabletit Aripiprazole Avansor 30 mg tabletit aripipratsoli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Aripiprazole Avansor-valmistetta.


Aripipratsolihoidon aikana on raportoitu itsemurha-ajatuksista ja itsetuhoisesta käyttäytymisestä. Kerro heti lääkärille, jos ajattelet tai tunnet halua vahingoittaa itseäsi.


Kerro lääkärille ennen Aripiprazole Avansor-hoidon aloittamista, jos sinulla on


Jos havaitset painosi nousevan, tai jos sinulle ilmaantuu liikehäiriöitä, arkielämää haittaavaa uneliaisuutta, nielemisvaikeuksia tai allergisia oireita, kerro niistä lääkärille.

Jos olet iäkkäämpi potilas ja sairastat dementiaa (muistin ja muiden älyllisten toimintojen heikkenemistä), sinun tai hoitajasi/lähiomaisesi tulee ilmoittaa lääkärillesi, jos sinulla on joskus ollut aivohalvaus tai aivoverenkierron häiriöitä.


Kerro heti lääkärille, jos ajattelet tai tunnet halua vahingoittaa itseäsi. Aripipratsolihoidon aikana on esiintynyt itsemurha-ajatuksia ja itsetuhoista käyttäytymistä.


Kerro heti lääkärille, jos sinulla on lihasjäykkyyttä tai lihaskouristuksia, joihin liittyy korkea kuume, hikoilu, tajunnantason muutokset tai hyvin nopea tai epäsäännöllinen sydämen lyöntitiheys.


Kerro lääkärille, jos sinä, perheenjäsenesi tai hoitajasi huomaatte, että sinulla on voimakas halu tai tarve käyttäytyä tavalla, joka on epätavallista sinulle, etkä pysty vastustamaan mielihaluja, pakonomaisia tarpeita tai houkutuksia sellaiseen toimintaan, joka voi olla vahingollista sinulle tai muille. Tällaista käytöstä kutsutaan impulssikontrollin häiriöksi. Se voi ilmetä pelihimona, ylensyömisenä tai tuhlaamisena, epätavallisen voimakkaana seksuaaliviettinä tai seksuaalisten ajatusten tai tuntemusten lisääntymisenä.

Lääkäri saattaa muuttaa annostasi tai lopettaa lääkityksesi.


Aripipratsoli voi aiheuttaa uneliaisuutta, verenpaineen laskua ylös noustessa, heitehuimausta sekä muutoksia liikunta- ja tasapainokyvyssä, jotka voivat johtaa kaatumisiin. Varovaisuutta on noudatettava, etenkin jos olet iäkäs tai heikkokuntoinen.

Lapset ja nuoret

Tätä lääkettä ei saa käyttää alle 13-vuotiaille lapsille tai nuorille. Sen turvallisuutta ja tehoa tässä ikäryhmässä ei tiedetä.


Muut lääkevalmisteet ja Aripiprazole Avansor-tabletit

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat ottaa muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.


Verenpainelääkkeet: Aripiprazole Avansor-tabletit saattavat voimistaa verenpaineen alentamiseen tarkoitettujen lääkkeiden vaikutusta. Kerro aina lääkärille, jos sinulla on verenpainelääkitys.


Aripiprazole Avansor-tablettien käyttö samanaikaisesti jonkin muun lääkkeen kanssa voi tarkoittaa, että lääkärin täytyy muuttaa Aripiprazole Avansor-valmisteen tai muiden lääkkeiden annosta. On erityisen tärkeää ilmoittaa lääkärille, jos käytät:


Nämä lääkkeet saattavat lisätä haittavaikutusten vaaraa: jos havaitset epätavallisia oireita käyttäessäsi jotakin näistä lääkkeistä yhdessä Aripiprazole Avansor-valmisteen kanssa, käänny lääkärin puoleen.


Aripiprazole Avansor-tabletit ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Tämä lääke voidaan ottaa ateria-ajoista riippumatta. Alkoholin käyttöä on vältettävä.


Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Jos äiti on käyttänyt Aripiprazole Avansor-tabletteja raskauden kolmen viimeisen kuukauden aikana, vastasyntyneellä saattaa esiintyä oireina esim: vapinaa, lihasten jäykkyyttä tai heikkoutta, uneliaisuutta, levottomuutta, hengitysvaikeuksia tai syömisvaikeuksia. Jos vauvallasi esiintyy näitä oireita, ota yhteys lääkäriin.


Jos otat Aripiprazole Avansor-valmistetta, lääkäri keskustelee kanssasi siitä, onko imetys suositeltavaa vai ei. Asiaa harkittaessa otetaan huomioon Aripiprazole Avansor -hoidosta sinulle koituva hyöty, sekä lapsellesi imetyksestä koituva hyöty. Suositeltavinta olisi valita jompikumpi, lääkitys tai imetys, mutta ei molempia. Jos käytät Aripiprazole Avansor-valmistetta, keskustele lääkärin kanssa siitä, mikä olisi paras tapa ruokkia lapsesi.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Tällä lääkkeellä hoidettaessa saattaa ilmetä huimausta ja näköhäiriöitä (ks. kohta 4). Tämä on otettava huomioon, kun tarvitaan täyttä valppautta, esim. autoa ajettaessa ja koneita käytettäessä.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Aripiprazole Avansor tabletit sisältävät laktoosia

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


Aripiprazole Avansor tabletit sisältävät natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

 1. Miten Aripiprazole Avansor-tabletteja otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

  Suositeltu annos aikuisille on 15 mg kerran vuorokaudessa. Lääkäri voi kuitenkin määrätä sinulle pienemmän tai suuremman annoksen, ja enimmäisannos on 30 mg kerran vuorokaudessa.

  Käyttö lapsille ja nuorille

  Tämän lääkevalmisteen ottaminen voidaan aloittaa pienellä annoksella esim. oraaliliuoksella (nestemäisellä lääkemuodolla).

  Annosta voidaan nostaa asteittain nuorille suositeltuun päiväannokseen, 10 mg kerran

  vuorokaudessa. Lääkäri voi kuitenkin määrätä pienemmän tai suuremman annoksen, enintään 30 mg kerran vuorokaudessa.

  Jos sinusta tuntuu, että Aripiprazole Avansor-tablettien vaikutukset ovat liian voimakkaat tai liian heikkot, kerro asiasta lääkärille tai apteekkiin.

  Pyri ottamaan Aripiprazole Avansor-tabletit joka päivä samaan aikaan. Voit ottaa ne joko ruoan kanssa tai ilman ruokaa. Ota tabletti aina veden kanssa ja niele se kokonaisena.

  Vaikka vointisi olisi jo parempi, älä muuta päivittäistä Aripiprazole Avansor-annostasi, äläkä keskeytä hoitoa neuvottelematta ensin lääkärin kanssa.

  Jos otat enemmän Aripiprazole Avansor-tabletteja kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Ota lääkepakkaus mukaasi.


  Potilailla, jotka ovat saaneet liikaa aripipratsolia, on ollut seuraavia oireita:


  • nopea sydämensyke, kiihtyneisyys/aggressiivisuus, puhevaikeudet

  • epätavallisia liikkeitä (erityisesti kasvojen tai kielen alueella) ja tajunnantason alenemista. Muita oireita voivat olla:

  • äkillinen sekavuus, kouristuskohtaukset (epilepsia), kooma, seuraavien oireiden esiintyminen yhdessä: kuume, hengityksen nopeutuminen, hikoilu

  • lihasjäykkyys ja uneliaisuus tai unisuus, hengityksen hidastuminen, tukehtumisen tunne, korkea tai matala verenpaine, sydämen rytmihäiriöt.


   Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai sairaalaan, jos sinulle esiintyy jokin edellä mainituista oireista.


   Jos unohdat ottaa Aripiprazole Avansor tabletin

   Jos olet unohtanut ottaa yhden annoksen, ota unohtunut annos heti kun muistat, mutta älä ota kahta annosta samana päivänä.

   Jos lopetat Aripiprazole Avansor tablettien ottamisen

   Älä lopeta hoitoa sen takia, että sinulla on parempi olo. On tärkeää, että jatkat Aripiprazole Avansor- hoitoa niin kauan kuin lääkäri on määrännyt.

   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:sta):

  • diabetes mellitus

  • univaikeudet

  • ahdistuneisuus

  • levottomuus ja kyvyttömyys pysytellä tai istua paikoillaan

  • hallitsemattomat nykivät, nytkähtelevät tai vääntelehtivät liikkeet, levottomat jalat

  • vapina

  • päänsärky

  • väsymys

  • uneliaisuus

  • huimaus

  • vapina ja näön hämärtyminen

  • ulostamiskertojen harveneminen tai ulostamisvaikeudet

  • ruoansulatushäiriöt

  • pahoinvointi

  • lisääntynyt syljeneritys

  • oksentelu

  • väsyneisyys


   Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta):

  • kohonnut prolaktiinihormonipitoisuus

  • kohonnut verensokeripitoisuus

  • masennus

  • muuttunut tai lisääntynyt seksuaalinen halu

  • suun, kielen ja raajojen hallitsemattomat liikkeet (tardiivi dyskinesia)

  • lihasjänteyshäiriö, joka aiheuttaa vääntelehtiviä liikkeitä (dystonia)

  • kahtena näkeminen

  • silmien valoherkkyys

  • nopea sydämen syke

  • verenpaineen lasku seisomaan noustaessa, mikä aiheuttaa huimausta, pyörrytystä tai pyörtymisen

  • nikotus


   Seuraavia haittavaikutuksia on ilmoitettu suun kautta otettavan aripipratsolin tultua markkinoille, mutta niiden esiintymisen yleisyyttä ei tiedetä:


  • valkosolujen määrän väheneminen

  • verihiutaleiden määrän väheneminen

  • allerginen reaktio (esim. suun, kielen, kasvojen tai kurkun turpoaminen, kutina, ihottuma)

  • diabeteksen puhkeaminen tai olemassa olevan diabeteksen paheneminen, ketoasidoosi (ketonien esiintyminen veressä ja virtsassa) tai kooma

  • korkea verensokeri

  • natriumin vähyys veressä

  • ruokahaluttomuus (anoreksia)

  • painonlasku

  • painonnousu

  • itsemurha-ajatukset, itsemurhayritykset ja itsemurha

  • aggressiivisuus

  • kiihtyneisyys

  • hermostuneisuus

  • pahanlaatuinen neuroleptioireyhtymä, johon kuuluvat kuume, lihasjäykkyys, hengityksen nopeutuminen, hikoilu, tajunnantason lasku ja äkilliset verenpaineen ja sydämen syketiheyden muutokset

  • kouristuskohtaukset

  • serotoniinioireyhtymä (tila, joka voi aiheuttaa suurta onnellisuuden tunnetta, uneliaisuutta, kömpelyyttä, levottomuutta, juopumuksen tunnetta, kuumetta, hikoilua tai lihasjäykkyyttä)

  • puheen häiriöt

  • silmämunien kiinnittyminen yhteen asentoon

  • äkkikuolema

  • hengenvaaralliset rytmihäiriöt

  • sydänkohtaus

  • sydämensykkeen hidastuminen

  • verihyytymät laskimoissa, erityisesti alaraajoissa (oireita ovat alaraajan turpoaminen, kipu ja punoitus), joista ne voivat kulkeutua verisuonten kautta keuhkoihin aiheuttaen rintakipua ja hengitysvaikeuksia (jos havaitset jonkin näistä oireista, hakeudu heti lääkärin hoitoon)

  • korkea verenpaine

  • pyörtyminen

  • ruoan joutuminen henkitorveen ja siitä seuraava keuhkokuumeen (keuhkoninfektion) riski

  • lihaskouristukset äänihuulten alueella

  • haimatulehdus

  • nielemisvaikeudet

  • ripuli

  • vatsavaivat

  • mahavaivat

  • maksan vajaatoiminta

  • maksatulehdus

  • ihon ja silmänvalkuaisen keltaisuus

  • poikkeavat maksa-arvot

  • ihottuma

  • ihon valoherkkyys

  • kaljuus

  • runsas hikoilu

  • lihassolujen epänormaali hajoaminen, mikä voi aiheuttaa munuaisongelmia

  • lihaskipu

  • jäykkyys

  • tahdosta riippumaton virtsankarkailu (inkontinenssi)

  • virtsaamisvaikeudet

  • vastasyntyneen lääkeainevieroitusoireyhtymä, jos vauva on altistunut lääkkeelle raskauden aikana

  • pitkittynyt ja/tai kivulias erektio

  • ruumiinlämmön säätelyhäiriöt tai kohonnut ruumiinlämpö

  • rintakehän kipu

  • käsien, nilkkojen tai jalkojen turvotus

  • verikokeet: veren sokeriarvojen nousu tai vaihtelu, glykosyloityneen hemoglobiinin pitoisuuden lisääntyminen.

  • kyvyttömyys vastustaa haitallisia mielijohteita, joita voivat olla esimerkiksi:

   • voimakas pelihimo itselle tai perheelle aiheutuvista seurauksista huolimatta,

   • muuttunut tai lisääntynyt seksuaalinen mielenkiinto ja käyttäytyminen, esimerkiksi lisääntynyt seksuaalivietti, joka haittaa merkittävästi sinua tai muita,

   • kontrolloimaton ja liiallinen ostelu tai tuhlaaminen,

   • ahmiminen (suurten ruokamäärien syöminen lyhyessä ajassa) tai pakkomielteinen syöminen (syöminen enemmän kuin normaalisti ja enemmän kuin on tarpeen),

   • vimma kuljeksia.

    Kerro lääkärille, jos havaitset mitä tahansa tällaista käyttäytymistä. Lääkäri keskustelee kanssasi siitä, miten tällaisia oireita voidaan hallita tai vähentää.

    Iäkkäillä dementiapotilailla on esiintynyt lisääntynyttä kuolleisuutta aripipratsolihoidon yhteydessä. Lisäksi on esiintynyt aivohalvaustapauksia tai lievempiä aivoverenkierron häiriöitä.

    Muut haittavaikutukset lapsilla ja nuorilla

    13-vuotiaat tai sitä vanhemmat nuoret kokivat haittavaikutuksia, jotka olivat esiintyvyydeltään ja tyypiltään samankaltaisia kuin aikuisilla. Kuitenkin uneliaisuus, hallitsemattomat nykivät tai nytkähtelevät liikkeet, levottomuus ja väsymys olivat hyvin yleisiä (saattaa esiintyä useammalla kuin 1 potilaalla10:stä) ja ylävatsakipu, suun kuivuminen, sydämensykkeen tiheneminen, painonnousu, lisääntynyt ruokahalu, lihasten nytkähtely, raajojen hallitsemattomat liikkeet sekä huimaus, etenkin noustaessa makuulta tai istumasta pystyasentoon, olivat yleisiä (saattaa esiintyä useammalla kuin 1 potilaalla 100:sta).

    Haittavaikutuksista ilmoittaminen

    Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

    www-sivusto: www.fimea.fi

    Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

    PL 55

    FI-00034 Fimea

 3. Aripiprazole Avansor-valmisteen säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksessa ja ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


Mitä Aripiprazole Avansor tabletit sisältävät


Aripiprazole Avansor 5 mg tabletit


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

5 mg tabletit ovat valkoisia, pyöreitä, ja niiden toisella puolella on merkintä ”ARZ” ja toisella puolella ”5”.


10 mg tabletit ovat vaaleanpunaisia (joissa mahdollisesti tummempia pilkkuja), soikeita ja niiden toisella puolella on merkintä ”ARZ” ja ”10”.

15 mg tabletit ovat keltaisia (joissa mahdollisesti tummempia pilkkuja), pyöreitä ja niiden toisella puolella on merkintä ”ARZ” ja ”15”.


20 mg tabletit ovat valkoisia, pyöreitä ja niiden toisella puolella on merkintä ”ARZ” ja ”20”.


30 mg tabletit ovat vaaleanpunaisia (joissa mahdollisesti tummempia pilkkuja), pyöreitä ja niiden toisella puolella on merkintä ”ARZ” ja ”30”.


Tabletit toimitetaan yksittäispakattuina (OPA/Al/PVC/Al) läpipainopakkauksissa. Läpipainopakkaukset on pakattu 10, 14, 28, 30, 49, 50, 56, 98 ja 100 tabletin pahvikoteloihin.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Avansor Pharma Oy Tekniikantie 14

02150 Espoo

Valmistaja

Synthon Hispania S.L. C/Castelló, 1

Poligono Las Salinas

tai

Synthon s.r.o. Brnenska 32 /cp. 597

67801 Blansko

Sant Boi de Llobregat 08830 Barcelona

Tsekin tasavalta

Espanja


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

11.5.2020