Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Lyumjev (previously Liumjev)
insulin lispro

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Lyumjev 100 yksikköä/ml Junior KwikPen injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

lisproinsuliini


Yhdestä Junior KwikPen -kynästä saadaan 0,530 yksikköä 0,5 yksikön välein.


image

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Lyumjev 100 yksikköä/ml Junior KwikPen injektioneste, liuos on kirkas, väritön vesiliuos esitäytetyssä kynässä. Yksi esitäytetty kynä sisältää 300 yksikköä (3 ml).


Pakkauskoot: 2 tai 5 esitäytettyä kynää tai monipakkaus, jossa 2 kpl 5 esitäytetyn kynän pakkausta. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Lyumjev Junior KwikPen on ruskeanharmaa. Pistospainike on persikanvärinen ja kohouurteinen. Etiketti on valkoinen ja siinä on persikanvärinen alue ja persikanvärisiä, vaaleansinisiä ja

tummansinisiä raitoja. Yhdellä Lyumjev Junior KwikPen -kynällä voidaan antaa 0,5–30 yksikköä (0,5 yksikön välein).


Myyntiluvan haltija

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Alankomaat.


Valmistaja

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Ranska.


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V. Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600


България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg Eli Lilly Benelux S.A./N.V. Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84


Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft. Tel: + 36 1 328 5100


Danmark

Eli Lilly Danmark A/S Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd. Tel: + 356 25600 500


Deutschland

Lilly Deutschland GmbH Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V. Tel: + 31-(0) 30 60 25 800


Eesti

Eli Lilly Nederland B.V. Tel: +372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S. Tlf: + 47 22 88 18 00


Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H. Tel: + 43-(0) 1 711 780


España

Dista S.A.


Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 440 33 00


France

Lilly France

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: + 351-21-4126600


Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L. Tel: + 40 21 4023000


Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o. Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika Eli Lilly Slovakia s.r.o. Tel: + 421 220 663 111


Italia

Eli Lilly Italia S.p.A. Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250


Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB Tel: + 46-(0) 8 7378800


Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā

Tel: +371 67364000

United Kingdom (Northern Ireland) Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: +353-(0) 1 661 4377


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi


Käyttöohjeet


Lyumjev 100 yksikköä/ml Junior KwikPen injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

image

lisproinsuliini


LUE NÄMÄ OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

Lue käyttöohjeet ennen kuin aloitat Lyumjev-valmisteen käytön ja aina kun saat uuden Lyumjev Junior KwikPen -kynän. Mukana voi olla uutta tietoa. Nämä tiedot eivät korvaa sitä, että keskustelet terveydenhuollon ammattilaisen kanssa sairaudestasi tai hoidostasi.


Älä anna kenenkään muun käyttää Lyumjev Junior KwikPen -kynääsi, vaikka neula olisikin vaihdettu. Älä käytä neuloja uudelleen äläkä käytä samaa neulaa kenenkään muun kanssa. Vakava infektio voi tarttua sinusta muihin käyttäjiin tai muilta käyttäjiltä sinuun.


Lyumjev 100 yksikköä/ml Junior KwikPen (”kynä”) on kertakäyttöinen esitäytetty kynä, joka sisältää 3 ml (300 yksikköä, 100 yksikköä/ml) lisproinsuliinia injektionesteenä (liuos).


Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia Lyumjev 100 yksikköä/ml Junior KwikPen -kynään liittyen, kysy neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta tai ota yhteys paikalliseen Lillyn tytäryhtiöön.


Tekstin muuttamispäivämäärä: