Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Ibuprofen Zentiva
ibuprofen

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Ibuprofen Zentiva 400 mg kalvopäällysteiset tabletit Ibuprofen Zentiva 600 mg kalvopäällysteiset tabletit Ibuprofen Zentiva 800 mg kalvopäällysteiset tabletit ibuprofeeni


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Iäk käät

Jos olet iäkäs, sinulla on suurempi riski saada haittavaikutuksia. Tämä koskee etenkin ruoansulatuskanavan verenvuotoa ja perforaatiota, jotka voivat johtaa kuolemaan.


Vatsan ja suoliston haavaumat, perforaatio ja verenvuoto

Vatsan ja suoliston alueella voi esiintyä verenvuotoa, haavaumia ja perforaatiota ilman varoittavia ennakko-oireita ja myös sellaisilla potilailla, joilla ei ole ollut aiemmin vastaavanlaisia oireita. Oireet voivat myös johtaa kuolemaan.


Yleisesti ottaen vatsan ja suoliston alueen haavaumien ja verenvuodon riski kohoaa suuremmilla ibuprofeeniannoksilla. Se on myös suurempi iäkkäillä henkilöillä, katso lisätietoa kohdasta ”Iäkkäät” kohdan ”Miten Ibuprofen Zentiva -valmistetta otetaan” alla. Riskiä voivat kasvattaa myös tietyt lääkkeet, joita otetaan samanaikaisesti ibuprofeenin kanssa (katso Muut lääkevalmisteet ja Ibuprofen Zentiva” alla).


Potilaiden, joilla on ollut vatsaongelmia, erityisesti iäkkäiden, tulee seurata mitä tahansa epätavallisia oireita vatsasta tai suolistosta ja kertoa niistä välittömästi lääkärille.


Jos ruoansulatuskanavassa ilmenee verenvuotoa tai haavaumia, ibuprofeenihoito on lopetettava.


Vaik utukset sydämeen ja aivoihin

Tulehduskipulääkkeet/särkylääkkeet, kuten ibuprofeeni, saattavat liittyä lievästi kohonneeseen sydänkohtauksen ja aivohalvauksen riskiin, erityisesti kun niitä käytetään suurina annoksina. Älä ylitä suositeltua annosta tai jatka hoitoa suositeltua pidempään. Kaikki riskit kasvavat, kun annokset ovat suuria ja hoitoa jatketaan pitkään.


Ihoreaktiot

Ibuprofeenihoitoon liittyen on ilmoitettu vakavia ihoreaktioita. Lopeta välittömästi Ibuprofen Zentiva - valmisteen ottaminen ja hakeudu lääkärin hoitoon, jos sinulle tulee ihottumaa, limakalvovaurioita , rakkuloita tai muita yliherkkyyden oireita, sillä ne voivat olla ensimerkkejä hyvin vakavasta ihoreaktiosta. Ks. kohta 4.


Vaikutukset munuaisiin

Ibuprofeeni voi haitata munuaisten toimintaa myös sellaisilla potilailla, joilla ei ole aiemmin ollut munuaisvaivoja. Tästä voi seurata jalkojen turvotusta ja jopa sydämen vajaatoimintaa tai korkeaa verenpainetta kyseisille vaikutuksille alttiilla henkilöillä.

Ibuprofeeni voi aiheuttaa munuaisvaurioita erityisesti sellaisille potilaille, joilla on ennestään munuaisten, sydämen tai maksan vajaatoimintaa, jotka käyttävät diureetteja tai ACE:n estäjiä sekä iäkkäille potilaille. Oireet kuitenkin yleensä häviävät ibuprofeenihoidon lopettamisen jälkeen.


Tulehdukset

Ibuprofen Zentiva voi peittää tulehduksen merkkejä, esim. kipua ja kuumetta. Tästä syystä on mahdollista, että Ibuprofen Zentiva voi viivästyttää tulehduksen vaatimaa hoitoa, mikä voi lisätä komplikaatioiden riskiä. Näin on havaittu tapahtuneen bakteerin aiheuttaman keuhkokuumeen sekä bakteeriperäisten vesirokkoon liittyvien ihotulehdusten kohdalla. Jos otat tätä lääkettä, kun sinulla on tulehdus, eivätkä tulehdukseen liittyvät oireet häviä tai jos ne pahenevat, ota viipymättä yhteyttä lääkäriin.


Muut varotoimet

Minkä tahansa päänsärkylääkkeen pitkäaikainen käyttö voi pahentaa päänsärkyjä. Jos sinulla on säännöllistä tai päivittäistä päänsärkyä särkylääkkeiden käytöstä huolimatta (tai sen takia), keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat lisää särkylääkkeitä. Hoito on keskeytettävä, jos todetaan lääkkeen liikakäytöstä johtuva päänsärky.


Älä ota Ibuprofen Zentiva -valmistetta, jos suunnittelet raskautta. Keskustele asiasta ensin lääkärin kanssa. Katso lisätietoja kohdasta ”Raskaus, imetys ja hedelmällisyys”.


Lapset ja nuoret

Ibuprofen Zentiva 400 mg tai 600 mg -valmistetta ei saa antaa alle 40 kg:n painoisille nuorille tai alle 12-vuotiaille lapsille.

Ibuprofen Zentiva 800 mg -valmistetta ei saa antaa alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille.


Muut lääkevalmisteet ja Ibuprofen Zentiva

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Ibuprofen Zentiva voi vaikuttaa muihin lääkkeisiin, tai muut lääkkeet voivat vaikuttaa siihen. Esimerkiksi:


Ibuprofen Zentiva ruuan ja alkoholin kanssa

Jos olet herkkävatsainen, tämä lääke on suositeltavaa ottaa aterian yhteydessä.

Vältä alkoholin käyttöä, sillä se voi voimistaa tämän lääkkeen haittavaikutuksia, erityisesti vatsaan, suolistoon ja aivoihin kohdistuvia.


Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Raskaus

Älä ota Ibuprofen Zentiva -valmistetta kolmen viimeisen raskauskuukauden aikana, sillä se voi aiheuttaa syntymättömälle lapselle merkittäviä sydän-, keuhko- ja munuaissairauksia.


Raskauden loppuvaiheessa käytettynä se voi lisätä sekä äidin että lapsen verenvuorotaipumusta ja heikentää kohdun supistuksia, mikä voi aiheuttaa synnytyksen viivästymistä.


Käytä ibuprofeenia ainoastaan ensimmäisten 6 raskauskuukauden aikana keskusteltuasi asiasta ensin lääkärin kanssa, ja vain välttämättömästä syystä.

Imetys

Ibuprofeeni erittyy rintamaitoon, mutta sillä ei todennäköisesti ole vaikutusta imetettävään lapseen lyhytaikaisessa käytössä. Jos potilaalle määrätään pitkäkestoisempi hoito, rintaruokinnan lopettamista on harkittava.


Hedelmällisyys

Ibuprofen Zentiva saattaa vaikeuttaa raskaaksi tuloa. Kerro lääkärillesi, jos suunnittelet raskautta tai jos sinulla on vaikeuksia tulla raskaaksi. Valmiste kuuluu lääkeryhmään (NSAID:t), joka saattaa vaikuttaa naisten hedelmällisyyteen. Tämä vaikutus on palautuva, kun lääkkeen ottaminen lopetetaan.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Yleisesti ottaen ibuprofeenilla ei ole haitallisia vaikutuksia ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita. Suuriin annoksiin saattaa kuitenkin liittyä haittavaikutuksia, kuten väsymystä ja heitehuimausta, jotka voivat heikentää ajokykyä ja kykyä käytää koneita. Nämä vaikutukset voimistuvat, jos samanaikaisesti käytetään alkoholia.


Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


Ibuprofen Zentiva sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.


 1. Mite n Ibuprofen Zentiva -valmistetta otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Miten Ibuprofen Zentiva -valmistetta otetaan

  Nielaise tabletti vesilasillisen kanssa. Älä murskaa, pureskele tai imeskele tablettia vatsan ja nielun ärsytyksen välttämiseksi. Jos olet herkkävatsainen, tämä lääke on suositeltavaa ottaa aterian yhteydessä.


  Miten paljon Ibuprofen Zentiva -valmistetta otetaan

  Käytä mahdollisimman pientä annosta mahdollisimman lyhyen aikaa oireiden helpottamiseksi. Jos sinulla on jokin tulehdus, ota viipymättä yhteys lääkäriin, mikäli oireet (esim. kuume ja kipu) eivät hellitä tai jos ne pahenevat (ks. kohta 2). Reumasairauksien pitkäaikaishoidossa on pyrittävä pieneen ylläpitoannokseen.


  Nuorten ibuprofeeniannos riippuu potilaan iästä ja ruumiinpainosta.

  Älä ylitä suurinta kerta-annosta, joka on aikuisilla 800 mg ibuprofeenia ja nuorilla 600 mg ibuprofeenia.


  Ibuprofen Zentiva 400 mg tai 600 mg -valmistetta ei saa antaa alle 40 kg:n painoisille nuorille tai alle 12-vuotiaille lapsille.

  Ibuprofen Zentiva 800 mg -valmistetta ei saa antaa alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille.


  Suositeltua korkeammat annokset voivat aiheuttaa vakavia riskejä. Älä käytä eri kipulääkkeitä samanaikaisesti ilman lääkärin määräystä.


  Suositeltu annos on:

  Reumasairaudet

  Aikuiset:

  Suurin sallittu vuorokausiannos: 2 400 mg Annos otetaan seuraavasti:

  Yksi 400 mg:n tabletti tai yksi 600 mg:n tabletti 3 kertaa vuorokaudessa. Pidä annosten välillä vähintään 4–6 tunnin tauko. Lääkäri saattaa määrätä sinulle pienemmän annoksen. Sairaudestasi ja sen vaikeusasteesta riippuen lääkäri voi määrätä sinulle suuremman annoksen, 1 tabletin Ibuprofen Zentiva 800 mg -valmistetta 3 kertaa vuorokaudessa.


  Yli 40 kg:n painoiset nuoret (yli 12-vuotiaat):

  Vuorokausiannos on 20–40 mg/kg kehon painoa jaettuna kolmeen tai neljään 400 mg:n tai 600 mg:n tabletin annokseen. Suurin sallittu vuorokausiannos on 2 400 mg.


  Iäkkäät

  Jos olet iäkäs, tulee sinun aina olla yhteydessä lääkäriin ennen Ibuprofen Zentiva -valmisteen käyttämistä. Jos olet iäkäs, sinulla on suurempi riski saada haittavaikutuksia. Tämä koskee etenkin ruoansulatuskanavan verenvuotoa ja perforaatiota, jotka voivat johtaa kuolemaan. Lääkäri neuvoo sinua lääkkeen käytössä.


  Maksan tai munuaisten vajaatoiminta

  Keskustele aina lääkärin kanssa ennen Ibuprofen Zentiva -valmisteen käyttöä, jos sinulla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta.


  Jos otat e nemmän Ibuprofen Zentiva -valmistetta kuin sinun pitäisi

  Jos otat enemmän Ibuprofen Zentiva -valmistetta kuin sinun pitäisi, tai jos lapsi on vahingossa ottanut valmistetta, ota aina yhteyttä lääkäriin tai lähimpään sairaalaan riskin arvioimiseksi tai toimintaohjeiden saamiseksi.


  Oireita voivat olla pahoinvointi, vatsakipu, oksentelu (mahdollisesti veriset oksennukset), päänsärky, korvien soiminen, sekavuus ja silmien epävakaat liikkeet. Suurten annosten yhteydessä on ilmoitettu tajuttomuutta, kouristuskohtauksia (pääosin lapsilla), sydämen sykkeen hidastumista, heikotusta ja heitehuimausta (verenpaineen laskiessa), verivirtsaisuutta, palelua ja hengitysvaikeuksia.


  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Jos unohdat ottaa Ibuprofen Zentiva -valmistetta

  Jos unohdat ottaa annoksen, ota se mahdollisimman pian, ellei seuraavan annoksen ottamiseen ole aikaa alle neljä tuntia.

  Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Haittavaikutukset ovat todennäköisempiä, jos suuria annoksia otetaan pitkäaikaisesti.

  Lope ta Ibuprofen Zentiva -valmisteen ottaminen ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos saat seuraavia oireita:

  • Angioedeema (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10 000:sta), jonka oireita ovat:

   • kasvojen, kielen tai nielun turpoaminen

   • nielemisvaikeudet

   • nokkosihottuma ja hengitysvaikeudet.

  • Mustat, tervamaiset ulosteet tai veriset oksennukset (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä).

  • Vakavia iho- ja limakalvomuutoksia kuten epidermaalista nekrolyysiä ja/tai monimuotoista punavihoittumaa (hyvin harvinainen haittavaikutus) on raportoitu. Lisäksi, vaikeaa ihoreaktiota, jota kutsutaan DRESS-oireyhtymäksi voi ilmetä. DRESS-oireyhtymän oireita ovat ihottuma, kuume, imusolmukkeiden turvotus ja eosinofiilien (eräitä valkosoluja) määrän kasvu. Näiden oireiden yleisyys on tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

  • Punoittava, hilseilevä ja laajalle levinnyt ihottuma, johon liittyy ihonalaisia paukamia ja rakkuloita sekä kuumetta hoidon alkuvaiheessa. Oireita esiintyy pääasiassa ihopoimuissa, vartalossa ja yläraajoissa (akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi) ja niiden yleisyys on tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin). Ks. kohta 2.

  • Näön hämärtyminen tai muut silmäoireet kuten valoherkkyys, näön heikkeneminen (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta).


   Muut mahdolliset haittavaikutukset on lueteltu alla yleisyyden mukaan luokiteltuna:


   Hyvin yleiset (voi esiintyä useammalla kuin 1 henkilöllä 10:stä):

   • Närästys, vatsakipu, ruoansulatushäiriöt.

   • Ruoansulatuskanavan häiriöt, esim. ripuli, pahoinvointi, oksentelu, ilmavaivat, ummetus.


    Yleiset (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä):

   • Ruoansulatuskanavan haavauma, johon liittyy tai ei liity perforaatiota.

   • Suoliston tulehdus ja paksusuolen (koliitti) sekä ruoansulatuskanavan (Crohnin tauti) tulehduksen paheneminen ja paksusuolen pullistuman komplikaatiot (perforaatio tai fisteli).

   • Suolen mikroskooppinen verenvuoto, joka voi johtaa anemiaan.

   • Suun haavaumat ja suutulehdukset.

   • Päänsärky, uneliaisuus, huimaus, heitehuimaus, väsymys, kiihtyneisyys, unettomuus ja ärtyneisyys.


    Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta):

   • Mahan sisäkalvon tulehdus.

   • Munuaisvaivat, esim. turvotuksen kehittyminen, munuaistulehdus ja munuaisten vajaatoiminta.

   • Vuotava nenä, astma.

   • Ihottuma, ihon lisääntynyt herkistyminen auringonvalolle.

   • Yliherkkyysreaktiot kuten nokkosihottuma, kutina.


    Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta):

   • Masennus, sekavuus, aistiharhat.

   • Punahukka.

   • Veren ureatypen ja muiden maksaentsyymien kohoaminen, hemoglobiini- ja hematokriittiarvojen aleneminen, verihiutaleiden aggregaation estyminen ja verenvuotoajan piteneminen, seerumin kalsiumpitoisuuden aleneminen ja seerumin virtsahappoarvojen kohoaminen.


    Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10 000:sta):

    • Epämiellyttävä tietoisuus sydämen toiminnasta, sydämen vajaatoiminta, sydänkohtaus tai kohonnut verenpaine.

    • Verisolujen muodostumiseen liittyvät häiriöt (jonka oireita voivat olla kuume, kurkkukipu, haavaumat suussa, flunssan kaltaiset oireet, voimakas väsymys, nenäverenvuoto ja verenvuoto iholla).

    • Korvien soiminen tai humina.

    • Ruokatorven tai haiman tulehdus.

    • Suolen ahtauma.

    • Akuutti maksatulehdus, ihon tai silmänvalkuaisten kellertävä väri, maksan toimintahäiriö, vaurio tai vajaatoiminta.

    • Aivokalvontulehdus (ilman bakteeritulehdusta).

    • Munuaiskudoksen vaurio.

    • Hiustenlähtö.

    • Psykoottiset reaktiot.

   • Verisuonten tulehdus.

   • Ibuprofeeni saattaa peittää infektioiden, infektioiden pahenemisen tai infektioiden komplikaatioiden merkkejä ja oireita. Jos otat tätä lääkettä, kun sinulla on infektio ja infektio- oireesi eivät hellitä tai pahenevat, ota viipymättä yhteyttä lääkäriin.


    Tunte mattomat (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

    • Käsien ja jalkaterien kihelmöinti.

    • Levottomuus.

    • Kuulon heikkeneminen.

    • Yleinen huonovointisuuden tunne.

    • Näköhermon tulehdus, joka voi aiheuttaa näköhäiriöitä.

    • Alhainen neutrofiilimäärä (eräs valkosolutyyppi)


   Ibuprofen Zentiva -valmisteen kaltaisten lääkkeiden käyttö saattaa olla yhteydessä sydänkohtauksen (sydäninfarkti) tai aivohalvauksen riskin lievään kohoamiseen. Tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä on ilmoitettu nesteen kertymistä elimistöön (edeema), kohonnutta verenpainetta ja sydämen vajaatoimintaa.


   Ibuprofen Zentiva voi aiheuttaa valkosolujen määrän laskua, mikä voi heikentää vastustuskykyäsi infektioille. Jos sinulla on tulehdus, johon liittyy kuumetta ja voimakasta yleiskunnon laskua, tai kuumetta ja paikallisen infektion oireita kuten kipua kurkussa/nielussa/suussa, tai virtsaamisongelmia, hakeudu välittömästi lääkärinhoitoon. Sinulta otetaan verinäyte valkosolujen määrän mahdollisen vähenemisen (agranulosytoosi) selvittämiseksi. On tärkeää, että kerrot lääkärille käyttämästäsi lääkkeestä.


   Ibuprofeenihoidon aikana on havaittu muutamia tapauksia, joissa autoimmuunisairauksia, kuten punahukkaa tai sekamuotoista sidekudossairautta, sairastavilla potilailla on esiintynyt aivokalvontulehdusta (jonka oireita ovat niskan jäykkyys, päänsärky, pahoinvointi, oksentelu, kuume, desorientaatio).


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 3. Ibuprofen Zentiva -valmiste en säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.


  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Ibuprofen Zentiva sisältää Vaikuttava aine on ibuprofeeni.

Yksi 400 mg:n tabletti sisältää 400 mg ibuprofeenia.

Yksi 600 mg:n tabletti sisältää 600 mg ibuprofeenia. Yksi 800 mg:n tabletti sisältää 800 mg ibuprofeenia.


Muut aineet ovat:

Tabletin ydin: selluloosa, mikrokristallinen; kroskarmelloosinatrium; hypromelloosi; steariinihappo; piidioksidi, kolloidinen, vedetön; magnesiumstearaatti.

400 mg:n tabletin päällyste: hypromelloosi; makrogoli; talkki; titaanidioksidi (E171). 600 mg:n tabletin päällyste: hypromelloosi; makrogoli; talkki; titaanidioksidi (E171).

800 mg:n tabletin päällyste: hypromelloosi; makrogoli; talkki; titaanidioksidi (E171); rautaoksidi, keltainen (E172).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Ibuprofen Zentiva 400 mg kalvopäällysteinen tabletti: valkoinen tai luonnonvalkoinen, pyöreä, kalvopäällysteinen tabletti, jonka halkaisija on 12 mm.

Ibuprofen Zentiva 600 mg kalvopäällysteinen tabletti: valkoinen tai luonnonvalkoinen, pitkulainen

(17 x 10 mm) kalvopäällysteinen tabletti.

Ibuprofen Zentiva 800 mg kalvopäällysteinen tabletti: vaaleankeltainen tai beige, pitkulainen (20 x 10 mm) kalvopäällysteinen tabletti.

Tabletit on pakattu PVC/alumiini -läpipainopakkauksiin. Pakkauskoot:

Ibuprofen Zentiva 400 mg: 10, 12, 20, 24, 30, 36, 40, 48, 50, 100, 250 kalvopäällysteistä tablettia

Ibuprofen Zentiva 600 mg: 10, 20, 30, 40, 50, 100, 250 kalvopäällysteistä tablettia

Ibuprofen Zentiva 800 mg: 10, 20, 30, 100 kalvopäällysteistä tablettia Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130

102 37 Praha 10

Tšekki


Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalue eseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

400 mg:n tabletti

Tšekki, Tanska, Slovakia, Ruotsi: Ibuprofen Zentiva ks

Itävalta: Zenalgin

Bulgaria: Extralgin / Екстралгин

Romania, Suomi: Ibuprofen Zentiva

Espanja: Ibuprofeno Zentiva ks


600 mg:n tai 800 mg:n tabletti

Tšekki, Tanska, Suomi, Slovakia, Ruotsi: Ibuprofen Zentiva Bulgaria: Extralgin / Екстралгин

Itävalta: Zenalgin

Espanja: Ibuprofeno Zentiva


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 11.6.2021.